Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Ogłoszenia
Rejestr Zmian BIP
Redakcja BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP

 OGŁOSZENIE 
23.08.2019

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ USTAWOWYCH ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. W GDAŃSKU ZA ROK 2019 ORAZ ZA ROK 2020

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
z siedzibą w Gdańsku (80-416), al. gen. Józefa Hallera 126

 

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych łącznych sprawozdań finansowych Polskiego Rejestru Statków S.A w Gdańsku, za lata obrotowe: 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 1. Badanie ustawowe rocznych łącznych sprawozdań finansowych Polskiego Rejestru Statków S.A (wraz z oddziałami) za lata obrotowe: 2019 oraz 2020, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 22.02.2019 r.)
 2. Sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań i ich przedłożenie winno nastąpić odpowiednio w terminach: do 27 marca 2020 roku (za rok obrotowy 2019) i do 26 marca 2021 roku (za rok obrotowy 2020).

 

II. WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

 1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.
 2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.) oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.).
 1. Cena brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania - przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania powinno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, zuwzględnieniem kosztów przejazdu oraz udziału biegłych rewidentów w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz (w razie takiej potrzeby) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Poświadczenie doświadczenia badania łącznych i/lub skonsolidowanych sprawozdań poprzez załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka.
 3. Wskazanie metod i terminów badania łącznego sprawozdania finansowego.
 4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 5. Zobowiązanie się do zachowania w tajemnicy i nierozpowszechniania informacji i materiałów uzyskanych w trakcie badania.
 6. Deklaracja firmy audytorskiej o gotowości kluczowego biegłego rewidenta do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (o ile to będzie konieczne), zatwierdzającym łączne sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2019 oraz 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 7. Deklaracja firmy audytorskiej, że będzie przekazywała do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

III. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 1 października 2019 roku, do godziny 1300,
 2. w Kancelarii Spółki Polski Rejestr Statków S.A., tj. w Gdańsku, przy Al. Gen. Józefa Hallera 126, w Recepcji w budynku A. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do PRS SA.
 3. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją:
  RADA NADZORCZA POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI".
 4. Oferty złożone po tym terminie lub nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2019 roku, do godz. 15.00, w siedzibie Spółki bez obecności Oferentów. Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 7 października 2019 roku.
 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Oferenci nie są uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako wykonawcy.
 3. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia, pod numerem telefonu: 603 031 726 lub adresem e-mail: monika.siurnicka-slusarczyk@prs.pl
 4. Oferta powinna uwzględniać również inne, nie wymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.).
 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
 6. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie, na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2019-08-23
Data udostępnienia informacji: 2019-08-23
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-23