Oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie przez jednostkę pływającą, materiał lub wyrób mających zastosowanie przepisów klasyfikacyjnych, konwencyjnych lub dyrektyw UE, PRS wystawia:

  • Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

Dokument taki wystawiany jest przez PRS dla obiektów pływających nieobjętych wymaganiami Przepisów PRS. Orzeczenie wystawia się na okres nie dłuższy niż 1 rok; dla obiektów śródlądowych eksploatowanych w rejonach 2 i 3 – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

  • Zaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży

Dokument ten jest równoważny z Tymczasowym świadectwem klasy i może być wystawiony dla jednostki pływającej, której warunki uprawiania żeglugi muszą zostać ograniczone. Dokument może być także wystawiony dla jednostki niemającej ważnej klasy.
Jak nazwa wskazuje, Zaświadczenie jest ważne na jednorazową podróż, na określonej trasie i przy zachowaniu podanych w nim warunków.

  • Zaświadczenie o gotowości zestawu holowniczego do podróży

Dokument taki wystawiany przez PRS potwierdza, że stan techniczny zestawu holowniczego (holownik – obiekt holowany) umożliwia odbycie bezpiecznej podróży po wyznaczonej trasie, w wyznaczonym terminie i przy zachowaniu warunków określonych w tym dokumencie.

  • Orzeczenie o stanie technicznym

Dokument wystawiany jest przez PRS dla następujących elementów statku: kadłub, urządzenia maszynowe, urządzenia elektryczne. Dokument wystawiany jest na podstawie oceny zużycia elementów statku.

W sprawie wydania ww. dokumentów należy kontaktować się z najbliższą Placówką lub Agencją PRS.