Weryfikacja Wykazu Materiałów Niebezpiecznych

PRS oferuje usługę weryfikacji Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM) obejmującą weryfikację dokumentacji, inspekcję oraz wystawienie świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności. W przypadku statków kierowanych do recyklingu oferujemy przeprowadzenie przeglądu końcowego z wystawieniem świadectwa gotowości do recyklingu.
Zapytania ofertowe prosimy kierować na recycling@prs.pl

Przypominamy: Od 31.12.2020 wchodzi w życie kolejna część Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE nakładająca obowiązek posiadania na burcie aktualnej i zweryfikowanej części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych. Obowiązek przygotowania Wykazu spoczywa na stoczniach w przypadku nowych statków lub na armatorach w przypadku statków pozostających w eksploatacji.

Uznania dla firm świadczących usługi w obszarze recyklingu statków

PRS wprowadził usługę uznania dla firm świadczących usługi w obszarze recyklingu statków, w tym dla podmiotów wykonujących Wykazy Materiałów Niebezpiecznych, HazMat ekspertów i laboratoriów.

Procedura uznania obejmuje weryfikację dokumentów, kontrolę usługodawcy i wydanie Świadectwa Uznania PRS. Procedura uznania nowej kategorii przedsiębiorstwa oparta jest na Przepisach PRS - Publikacja 51/P.

Zachęcamy wszystkie firmy świadczące usługi w sektorze recyklingu statków do ubiegania się o świadectwa uznania firmy wystawiane przez PRS - prosimy o kontakt pod adresem: recycling@prs.pl

PRS prowadzi również certyfikację zakładów recyklingu i stoczni, które chciałyby znaleźć się w Europejskim Wykazie Zakładów Recyklingu Statków. Więcej informacji: dp@prs.pl