JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

PRS (Polski Rejestr Statków) sprawuje nadzór klasyfikacyjny w oparciu o własne Przepisy klasyfikacji i budowy.

W wyniku nadzoru nad budową, przebudową i odbudową jednostek pływających PRS wystawia, a w wyniku nadzoru nad jednostkami w eksploatacji potwierdza istniejące lub wystawia nowe:

  • Świadectwo klasy – dla wszystkich jednostek pływających objętych wymaganiami Przepisów klasyfikacji i budowy
    oraz dodatkowo
  • Świadectwo urządzeń maszynowych – dla jednostek pływających z napędem mechanicznym,
  • Świadectwo klasy urządzenia chłodniczego – dla jednostek pływających z urządzeniami chłodniczymi przeznaczonymi do chłodzenia pomieszczeń ładunkowych.

Wystawienie Świadectwa pełnoterminowego (ważnego maksymalnie 5 lat) poprzedzone jest wystawieniem Świadectwa tymczasowego (ważnego maksymalnie 5 miesięcy). Świadectwo pełnoterminowe wystawia Centrala PRS, natomiast Świadectwo tymczasowe – Placówka lub Agencja PRS, która sprawowała nadzór. Świadectwo pełnoterminowe wystawiane jest przed upływem terminu ważności Świadectwa tymczasowego, po upewnieniu się przez Centralę PRS, że wymagany zakres nadzoru został wykonany, a jednostka pływająca spełnia wszystkie mające do niej zastosowanie wymagania Przepisów.

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia odpowiednich Świadectw po zawarciu umowy ze zleceniodawcą i złożeniu przez niego Zgłoszenia do nadzoru (formularz 655a – Application for classification and statutory services).

Więcej informacji na temat wydawania ww. dokumentów klasyfikacyjnych podano w „Zasadach działalności nadzorczej” oraz w „Części I – Zasady klasyfikacji” mających zastosowanie Przepisów klasyfikacji i budowy.


MATERIAŁY I WYROBY

PRS sprawuje nadzór w sposób bezpośredni lub pośredni nad produkcją materiałów i wyrobów objętych wymaganiami Przepisów.

W wyniku nadzoru bezpośredniego dla materiału/wyrobu wystawiana jest:

  • Metryka lub Zaświadczenie

Powyższe dokumenty, ważne bezterminowo, wystawia Centrala, Placówka lub Agencja PRS sprawująca nadzór.

W wyniku przeprowadzenia procedury uznaniowej w ramach nadzoru pośredniego nad produkcją materiału/wyrobu PRS wystawia:

  • Świadectwo uznania typu wyrobu

Świadectwo jest ważne maksymalnie 5 lat. W oparciu o nie producent wystawia dla poszczególnych przedmiotów własne dokumenty, w których przywołuje numer Świadectwa uznania typu wyrobu. Dokumenty wystawione przez producenta są równoważne Metrykom lub Zaświadczeniom wystawionym przez PRS.

Producenci materiałów i wyrobów oraz ich przedstawiciele zainteresowani uzyskaniem dla danego materiału lub wyrobu Metryki, Zaświadczenia PRS o wykonanych przeglądach i próbach albo Świadectwa uznania typu wyrobu powinni złożyć w Centrali bądź biurze terenowym PRS pismo w tej sprawie. Do pisma należy dołączyć podstawowe informacje o danym materiale lub wyrobie, jego ilości oraz o wytwórni.

Po otrzymaniu pisma, PRS określa zakres dokumentacji, która powinna być dostarczona do PRS.

Przed próbami materiału lub wyrobu inspektor PRS przeprowadza weryfikację stanowiska prób. Na podstawie uzgodnionego programu prób, przeprowadzane są próby materiału lub wyrobu.
Na podstawie dokumentacji, pozytywnych wyników weryfikacji stanowiska prób i samych prób, PRS wystawia dla danego materiału lub wyrobu Metrykę, Zaświadczenie o wykonanych przeglądach i próbach lub Świadectwo uznania typu wyrobu.

Więcej informacji na temat wydawania przez PRS ww. dokumentów podano w „Zasadach działalności nadzorczej” oraz w zakładce Uznawanie typu wyrobu.