JAK UZYSKAĆ KLASĘ PRS?

Krok pierwszy

  • W przypadku gdy statek posiada klasę towarzystwa klasyfikacyjnego uznanego przez Unię Europejską lub towarzystwa klasyfikacyjnego, którego system zapewnienia jakości (QSCS) podlega weryfikacji, zastosowana będzie procedura zmiany klasyfikatora (TOC). Formalne i techniczne wymagania tej procedury są przedstawione w Publikacji Przepisowej PRS Nr 97/P – Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class.
  • W przypadku gdy statek jest klasyfikowany przez towarzystwo klasyfikacyjne inne niż wymieniono powyżej lub statek utracił klasę ponad 6 miesięcy temu, procedura zmiany klasyfikatora (TOC) nie ma zastosowania. Wymagany zakres przeglądu dla nadania klasy określany jest na przegląd dla odnowienia klasy.
  • W przypadku gdy statek nie był nigdy klasyfikowany, prosimy o przesłanie podstawowej dokumentacji technicznej do przeglądu i zatwierdzenia. Wymagany zakres przeglądu dla nadania klasy określany jest na przegląd dla odnowienia klasy, rozszerzony o sprawdzenie statku, jego konstrukcji i wyposażenia na zgodność z uprzednio zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Krok drugi

Uzgodnienie z wyznaczoną Placówką PRS szczegółów dotyczących przeglądu.

Krok trzeci

Przygotowanie statku do przeglądu. Po przeprowadzeniu przeglądu z wynikiem pozytywnym wydane zostanie Tymczasowe świadectwo klasy, umożliwiające statkowi podjęcie żeglugi.

Krok czwarty

Po zakończeniu przez Centralę PRS weryfikacji sprawozdania z przeglądu, statek otrzyma potwierdzenie nadania klasy w postaci pełnoterminowego Świadectwa klasy i zostanie wpisany do odpowiedniego Rejestru jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS.
 
Dlaczago PRS?

  • Jesteśmy towarzystwem klasyfikacyjnym średniej wielkości, w związku z tym każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie,
  • NACZELNYM CELEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz ochrona środowiska morskiego.
  • Pomagamy, udzielając kompetentnych i pełnych zrozumienia porad, przydatnych w trudnych warunkach rynku.
  • Stosując własne metody analityczne, jesteśmy w stanie szybko i jasno określić środki, jakie powinny być zastosowane na statku istniejącym, aby spełniał on aktualne i retroaktywne wymagania klasyfikacyjne i konwencyjne.
  • POSIADAMY UZNANIE głównych Administracji morskich do przeprowadzania w ich imieniu przeglądów konwencyjnych, Wasz statek będzie więc nadzorowany i certyfikowany (włącznie z certyfikacją ISM i ISPS) przez jedną organizację – PRS. Dzięki temu spełnienie wszystkich wymagań może być sprawdzone w czasie jednej inspekcji.
  • Naszą działalność prowadzimy zgodnie z systemem jakości certyfikowanym przez akredytowaną instytucję rządową oraz zgodnie z normą AQAP 2130, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.
  • Duże doświadczenie w stosowaniu IACS-owskich procedur, ułatwia dokonanie transferu klasy.