Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory klasyfikacyjne i konwencyjne nad:

 • statkami morskimi, w tym okrętami wojennymi i jednostkami specjalnymi,
 • statkami śródlądowymi,
 • jachtami morskimi,
 • łodziami motorowymi,
 • dokami pływającymi,
 • ruchomymi jednostkami górnictwa morskiego,
 • jednostkami zanurzalnymi.

Nadzór klasyfikacyjny obejmuje:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej na zgodność z wymaganiami przepisów PRS,
 • nadzór nad budową, przebudową i remontami ww. jednostek,
 • przeprowadzanie przeglądów jednostek w eksploatacji dla potwierdzenia zgodności z przepisami PRS,
 • nadawanie klasy, wydawanie i potwierdzanie Świadectw klasy oraz wpisywanie do Ksiąg Rejestru.

Nadzór konwencyjny sprawowany przez PRS obejmuje:

 • zatwierdzanie dokumentacji dotyczącej konstrukcji, instalacji wyposażenia i pomieszczeń na statkach na
 • zgodność z wymaganiami międzynarodowych konwencji i kodeksów, przede wszystkim SOLAS, COLREG, LOAD LINE, TONNAGE MEASUREMENT, MARPOL, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), dyrektyw i wytycznych Wspólnoty Europejskiej (UE), a także przepisów państwa bandery,
 • przeprowadzanie przeglądów i inspekcji jednostek pływających dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami międzynarodowych konwencji, kodeksów, dyrektyw i wytycznych Wspólnoty Europejskiej (UE), przepisów państwa bandery,
 • certyfikację urządzeń ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczaniem ze statków, urządzeń i środków ratunkowych, urządzeń radiowych, środków sygnałowych i urządzeń nawigacyjnych, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, urządzeń połowowych statków rybackich, urządzeń dźwignicowych,
 • nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów oraz uznawanie kontenerów,
 • certyfikację zarządzania bezpieczeństwem wg wymagań Kodeksu ISM i Kodeksu ISPS,
 • wyznaczanie wolnej burty,
 • pomierzanie pojemności statków.

PRS wystawia również i zatwierdza dokumenty:

 • uprawniające do przewozu ziarna,
 • uprawniające do przewozu ładunków niebezpiecznych i szkodliwych,
 • dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków,
 • dotyczące pomieszczeń załogowych.

PRS prowadzi nadzór w formie nadzoru bezpośredniego oraz pośredniego.

Nadzór bezpośredni sprawowany jest poprzez przeprowadzanie przeglądów, inspekcji i auditów.

Nadzór pośredni wykonywany jest poprzez certyfikację wyrobów, uznawanie typu wyrobu lub materiału,  uznawanie procesów technologicznych, uznawanie zakładów wytwórczych i remontowych, stacji badań, laboratoriów i firm pomiarowych, a także poprzez sprawdzanie kwalifikacji osób wykonujących odpowiednie prace związane z przedmiotem nadzoru PRS, np. spawaczy, jeżeli kwalifikacje te rzutują bezpośrednio na bezpieczeństwo techniczne jednostek pływających.

PRS może podjąć się również prowadzenia nadzoru technicznego nad będącymi w budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie oraz istniejącymi obiektami pływającymi nieobjętymi wymaganiami przepisów. Na zlecenie armatora, PRS może prowadzić armatorski nadzór techniczny nad takim obiektem w zakresie określonym w umowie. W wyniku przeprowadzonego nadzoru technicznego PRS wystawia Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania lub inny dokument określony w umowie.

Nadzór każdego rodzaju podejmowany jest przez PRS na podstawie pisemnego zlecenia.

Aktualności

Kształcenie zawodowe na potrzeby branż kluczowych - zakończenie realizacji projektu

17.01.2020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie we współpracy partnerskiej z Polskim Rejestrem Statków S.A. zrealizo... Więcej »

Konferencja "Globalne wyzwania dotyczące redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego" za nami

10.01.2020

9 stycznia 2020 roku odbyła się w Gdańsku konferencja dotycząca niezwykle ważnego i aktualnego tematu dla branży morskiej – kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu morskiego i wyzwań stojących przed branżą morską... Więcej »

Seminarium CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO ELEMENT BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI STATKÓW

30.12.2019

W dniu 21 stycznia 2020 r. w Centrali Polskiego Rejestru Statków odbędzie się Seminarium pt. CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO ELEMENT BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI STATKÓW. Podstawą zorganizowania seminarium są wymagania IMO dotyczące nad... Więcej »

Konferencja Projektu COMPLETE

20.12.2019

W dniach 4-5 grudnia 2019 w Jurmale, na Łotwie, odbyła się Konferencja pt.: TOWARDS SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE SHIPPING AND BOATING: BETTER BIOFOULING AND BALLAST WATER MANAGEMENT. Konferencja zainteresowanych s... Więcej »

Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

03.12.2019

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2020.... Więcej »

Konferencja "Globalne wyzwania dot. redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego"

28.11.2019

Zapraszamy do udziału w konferencji "Globalne wyzwania dotyczące redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego" organizowanej przez PRS oraz MGMiŻŚ, która odbędzie się 9 stycznia 2020 roku w Hotelu Puro w Gdańsku. Więcej »

Jubileusz 25-lecia działalności certyfikacyjnej Polskiego Rejestru Statków

20.11.2019

25 lat temu Polski Rejestr Statków uzyskał akredytację jednostki certyfikującej systemy jakości. Otrzymany w grudniu 1994 roku certyfikat nr 1/Cs-01/1/94 upoważnił PRS jako pierwszą w Polsce akredytowaną jednostkę do certyfikacji w obszarze... Więcej »

Dar Pomorza oddany do stoczni

18.11.2019

Dar Pomorza to jednostka, na której tysiące studentów zdobywało pierwsze marynarskie szlify na morzach świata. Dziesiątki lat fregata służyła jako jednostka szkoleniowa, brała także udział w regatach, opłynęła przy... Więcej »