JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

PRS (Polski Rejestr Statków) sprawuje nadzór konwencyjny w oparciu o obowiązujące konwencje międzynarodowe, w imieniu administracji, które upoważniły go do działania w swoim imieniu, stosownie do zakresu upoważnienia.

W wyniku nadzoru nad budową, przebudową i odbudową jednostek pływających PRS wystawia, natomiast w wyniku nadzoru nad jednostkami w eksploatacji potwierdza istniejące lub wystawia nowe Certyfikaty bądź inne dokumenty przewidziane w odpowiednich konwencjach i/lub przepisach administracji, stosownie do posiadanego zakresu upoważnienia.

Wystawienie dokumentu pełnoterminowego (ważnego zwykle 5 lat) poprzedzone jest zazwyczaj wystawieniem dokumentu tymczasowego (ważnego zwykle nie dłużej niż 5 miesięcy). Niektóre dokumenty ważne są bezterminowo. Dokument pełnoterminowy wystawia Centrala PRS, natomiast tymczasowy – Placówka lub Agencja PRS, która sprawowała nadzór. Dokument pełnoterminowy wystawiany jest przed upływem terminu ważności dokumentu tymczasowego, po upewnieniu się przez Centralę PRS, że zakres nadzoru został wyczerpany, a jednostka pływająca spełnia wszystkie mające do niej zastosowanie wymagania danej konwencji.

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia odpowiednich dokumentów konwencyjnych po zawarciu umowy ze zleceniodawcą i złożeniu przez niego Zgłoszenia do nadzoru (formularz 655a – Application for classification and statutory services).

W sprawie certyfikacji na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM i/lub Kodeksu ISPS prosimy kontaktować się z Biurem ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną (e-mail: kz@prs.pl), do którego należy kierować wnioski wypełnione na stosownym formularzu:

 
MATERIAŁY I WYROBY

Wszystkie wyroby wyposażenia konwencyjnego instalowane na statkach powinny być typu uznanego przez PRS lub posiadać certyfikaty zgodności z wymaganiami mających zastosowanie dyrektyw UE.

PRS sprawuje nadzór nad produkcją materiałów i wyrobów, dla których konwencje wymagają wystawienia przewidzianego w nich dokumentu, potwierdzającego spełnienie określonych wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Dokumentem takim jest najczęściej Certyfikat uznania, który obejmuje określony typ lub grupę produktów i zwykle ważny jest bezterminowo.

Producent w wystawianym przez siebie dla danego produktu dokumencie podaje listę państw, które uznały ten materiał/wyrób na zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami.

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia Certyfikatu uznania lub innego przewidzianego konwencją dokumentu na wniosek zgłoszony pisemnie - na e-mail: oh@prs.pl lub najbliższego biura terenowego PRS.

Więcej informacji na temat prowadzenia nadzoru i wystawania przez PRS dokumentów konwencyjnych podano w „Części I – Zasady nadzoru” „Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich".

Uwaga:

Certyfikacja wyrobu na zgodność z dyrektywą UE realizowana jest przez Pion Certyfikacji. Więcej na temat certyfikacji wyrobów i osób na zgodność z dyrektywami UE można znaleźć TUTAJ oraz w zakładce Dokumenty związane z certyfikacją wyrobów na zgodność z dyrektywami UE.