Nadanie spawaczowi uprawnień przez PRS następuje po sprawdzeniu jego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Egzaminowanie spawaczy w celu uzyskania uprawnień PRS przeprowadzane jest w obecności inspektora PRS, prowadzącego bezpośredni nadzór nad egzaminem. Egzaminy przeprowadzane są na zlecenie klienta, w jego firmie lub ośrodkach/firmach przygotowanych do takiej działalności.

Dokumentem końcowym uznania spawacza jest Certyfikat egzaminu spawacza. Uprawnienia nadawane są spawaczowi na okres dwóch lub trzech lat.

Najwyższe kierownictwo PRS S.A. jest świadome znaczenia bezstronności w działalności certyfikacyjnej i zobowiązuje się do zarządzania konfliktami interesów i zachowania bezstronności w obszarze certyfikowania spawaczy.

Procedura związana z egzaminowaniem spawaczy przedstawiona jest w Publikacji PRS Nr 30/P – Zasady certyfikowania spawaczy. Jest ona dostępna w zakładce Przepisy i wydawnictwa PRS > Publikacje PRS P (Przepisowe) oraz I (Informacyjne).

Aktualny wykaz spawaczy z uprawnieniami PRS.