PRS prowadzi nadzór nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża, przeznaczonymi do celów mieszkalnych, biurowych,  gastronomicznych itp. Nadzór obejmuje rozpatrywanie dokumentacji technicznej oraz wykonywanie  przeglądów i inspekcji. Na podstawie pozytywnego wyniku przeglądu wystawiamy Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania.

Obecnie nadzór techniczny PRS jest wykonywany na podstawie wymagań określonych w:

 1. polskich normach (zgodnych z EN) dotyczących żelbetowych konstrukcji lądowych, z uwzględnieniem obciążeń działających na obiekty pływające - w zakresie konstrukcji kadłubów (pontonów) o konstrukcji żelbetowej;
 2. Przepisach klasyfikacji i budowy statków śródlądowych w zakresie:
 • konstrukcji kadłubów wykonywanych ze stali lub materiałów równoważnych,
  • konstrukcji nośnej nadbudówek/pokładówek,
  • wyposażenia kadłubowego (cumowniczego i kotwicznego),
  • nadburć i barierek,
  • wolnej burty,
  • stateczności i stateczności awaryjnej,
  • rozplanowania dróg ewakuacji z pomieszczeń;
 1. warunkach technicznych dla budynków przywołanych w 7-9 Ustawy Prawo Budowlane – w zakresie instalacji i wyposażenia nadbudówek/pokładówek, tj.:
  • konstrukcji i materiałów przegród/drzwi pożarowych,
  • materiałów elewacji i izolacji,
  • materiałów wykończeniowych pomieszczeń,
  • instalacji wewnętrznych oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacji ochrony przeciwpożarowej (wykrywczych, alarmowych, gaśniczych) i odgromowej;
 2. decyzjach i uzgodnieniach władz terenowych i dostawców mediów w zakresie przyłączy wody i energii elektrycznej, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych.

Dotychczasowe doświadczenia z prowadzonych nadzorów skłoniły PRS do rozpoczęcia prac nad opracowaniem własnej publikacji przepisowej pod tytułem Przepisy Techniczne oraz Zasady Sprawowania Nadzoru nad Projektowaniem, Budową i Eksploatacją Stacjonarnych Obiektów Pływających. Publikacja ma kilka zasadniczych celów: określenie wymagań technicznych i formalnych dla projektowania, budowy i eksploatacji obiektów, określanie zakresu oraz metodyki sprawowania nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów, określenie i wdrożenie do stosowania na terenie RP stosownych definicji oraz pomoc w poruszaniu się w sferze regulacyjno-administracyjnej.