Specjalista ds. przetargów
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego min. B2;
 • wykształcenie wyższe (finanse, logistyka, handel lub techniczne) uzupełnione specjalistycznymi kursami;
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych (PZP) oraz doświadczenie w ich stosowaniu, w tym mile widziane w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania odpowiedzi do zapytań ofertowych (RFQ, RFP, RFI);
 • doświadczenie w redagowaniu treści umów;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym;
 • znajomość branży budowlanej, znajomość prawa budowlanego i procesu prowadzenia inwestycji budowlanych;
 • umiejętność kosztorysowania.

Zakres obowiązków:

 • śledzenie i pełna obsługa portali przetargowych najważniejszych klientów firmy;
 • przeprowadzanie analiz ogłoszonych postępowań publicznych pod kątem oceny szans rynkowych (Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ze szczególny uwzględnieniem projektów umów oraz wymagań technicznych);
 • realizowanie ofert do przetargów z przyznanego zakresu - zakres obejmujący wszelkie działania związane z oceną merytoryczną i uzasadnieniem jego organizacji, przygotowaniem i realizacją procesu przetargowego z uwzględnieniem aspektów prawnych, formalnych, organizacyjnych i biznesowych (przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem spełnienia wymagań formalno-prawnych i spełnienia pozostałych wymagań umożliwiających złożenie oferty);
 • przygotowywanie projektów umów z przypisanego zakresu, uzgodnienie treści pod kątem poprawności merytorycznej, prawnej i podatkowej jak również koordynacja procesu ich podpisania;
 • przygotowywanie gotowych dokumentów ofertowych dla wybranych przetargów;
 • obsługa i śledzenie przebiegu realizacji przetargu do momentu podpisania umowy;
 • sporządzanie raportów i analiz z udziałów w przetargach, analiza rynku, działań konkurencji.

Oferta ważna do odwołania.


Specjalista techniczny ds. Elektryki i Automatyki
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie elektryki i automatyki;
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Uprawnienia SEP;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość systemów niskiego, średniego i wysokiego napięcia;
 • znajomość zagadnień specyfikacji i selekcji urządzeń i systemów elektrycznych;
 • znajomość typowych dokumentów projektowych i cyklu projektowego;
 • doświadczenie w doborze urządzeń do strefy zagrożonej wybuchem (ATEX);
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu;
 • znajomość systemów sterowania procesem(SCADA), wykrywania gazu, pożaru;
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych.

Zakres obowiązków:

 • sprawdzanie dokumentacji projektowej, m.in.: studium koncepcyjne, dokumenty wykonawcze, rysunki, raporty, obliczenia, weryfikacja dokumentacji projektów systemów elektrycznych w oparciu o normy, prawo i przepisy PRS;
 • selekcja i weryfikacja urządzeń\systemów elektrycznych i automatyki do zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem;
 • współpraca z innymi branżami w celu realizacji zadań projektowych;
 • udział w testach odbiorowych (FAT, SAT) systemów i urządzeń elektrycznych i automatyki;
 • odbiór instalacji elektrycznych i automatyki na platformach O&G, turbinach wiatrowych i podstacjach;
 • weryfikacja dokumentacji dla systemów SCADA, paneli HMI;
 • nadzorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń pod nadzorem PRS.

Oferta ważna do odwołania.


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.