Specjalista ds. Inżynierii Mechanicznej
Miejsce pracy: Gdańsk

Obowiązki:

 • nadzór nad pełnym cyklem życia urządzeń i systemów (projektowanie, wytwarzanie, montaż, rozruchy, praca, wyłączanie);
 • weryfikacja systemów i komponentów pod kątem spełniania postawionych wymagań;
 • analiza danych i interpretacja rezultatów;
 • ocena teoretyczna i technologiczna projektów;
 • identyfikowanie, formułowanie i tworzenie skutecznych rozwiązań pojawiających się problemów;
 • ocena ogólna wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa systemów i urządzeń;
 • weryfikacja zmian i modyfikacja projektu w celu spełnienia wymagań;
 • przygotowywanie raportów i dokumentacji.

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie inżynierii mechanicznej;
 • doświadczenie w zarządzaniu cyklem życia produktu, analizie elementów skończonych (FEM), mile widziane doświadczenie w obliczeniowej dynamice płynów (CFD);
 • znajomość narzędzi do projektowania i produkcji inżynierskiej 2D i 3D;
 • odpowiednia znajomość narzędzi analizy inżynierskiej;
 • znajomość narzędzi obliczeniowych i analitycznych – minimum Excel;
 • solidne zrozumienie podstawowych pojęć, w tym mechaniki, kinematyki, termodynamiki, materiałoznawstwa itp.;
 • kreatywność i zdolności analityczne;
 • umiejętność przekazywania wiedzy technicznej w sposób jasny i zrozumiały.

Oferta ważna do odwołania.


Inspektor Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane projektowe i/lub wykonawcze (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/robót lub Inspektora, w tym min. 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC,
 • znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów branżowych, norm technicznych, procedur postępowania administracyjnego,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania obiektów systemu magazynowego lub przesyłowego oraz wszelkich aspektów związanych z pracami w sąsiedztwie czynnych sieci i instalacji,
 • doświadczenie i wiedza z obszaru zarządzania projektami oraz harmonogramowania i raportowania realizowanych prac,
 • umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad, Power point i pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programu kosztorysowego Norma,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej,
 • uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub innej,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji/koordynacji budowli hydrotechnicznych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień jw. przy inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektu rafineryjnego/petrochemicznego lub obiektu systemu magazynowego lub przesyłowego ropy naftowej, paliw lub gazu ziemnego,
 • praktyka zawodowa na budowie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • dostęp do informacji niejawnych na poziomie poufne.

Oferta ważna do odwołania.


Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych.
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru (warunek konieczny),
 • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie),
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będą:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej.
Oferta ważna do odwołania.


Inspektor Nadzoru w branży hydrotechnicznej w Pionie Nadzorów Przemysłowych
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo w specjalności hydrotechnicznej lub pokrewnej (inżynieria sanitarna, hydrotechnika, konstrukcje),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowiskach technicznych w budownictwie, w tym co najmniej 3-letnie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych,
 • mile widziane uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub sanitarnej,
 • wiedza i doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość pakietu MS Office i AutoCad,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • mile widziane doświadczenie w gospodarce morskiej,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta ważna do odwołania.


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.