PRS decyzją z dnia 10.01.2018r. nadaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XXII – badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

PRS dysponuje zapleczem technicznym i organizacyjnym oraz dostępem do akredytowanych laboratoriów wyposażonych w urządzenia niezbędne do wykonywania badań, zapewniających bezstronność i rzetelność sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego. Ponadto PRS jest jednostką certyfikowaną i akredytowaną w zakresie swojej działalności.