Podstawowe informacje

Norma ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania”, wydana 12 marca 2018 r., została opracowywana w oparciu o standard OHSAS 18001. Jednocześnie jest zapewniona jej pełna integracja z innymi normami dotyczącymi zarządzania (tzw. „nowe podejście” w ramach standaryzacji systemów zarządzania - struktura wg Aneksu SL), np. ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015. Integracja ta ma zapewnić łatwą budowę zintegrowanych systemów zarządzania.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001 jest strategiczną decyzją organizacji. Decyzja ta na lata wyznacza sposób myślenia o bezpieczeństwie i higienie w organizacji, w oparciu o aktualny standard dotyczący BHP. Norma zachęca do przyjęcia podejścia prewencyjnego związanego z bhp. Umiejętność zarządzania tymi zagadnieniami jest kluczem do zrozumienia celowości wdrażania tej normy. 

Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wyspecyfikowane w normie są uzupełniające do wymagań prawnych.

Normę ISO 45001 mogą stosować organizacje w celu spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych, w tym pracowników, a także w celu spełnienia wymagań prawnych oraz innych wymagań.

Wydanie nowej normy ISO 45001 pozwoli na zastąpienie standardu OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001.

Podane w normie wymagania są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i profil działania.

Korzyści z certyfikacji

  • poprawa skuteczności wdrożenia i stosowania wymagań prawnych i możliwość skorzystania z doświadczeń jednostki certyfikacyjnej,
  • zwiększenie wiarygodności działania certyfikowanej organizacji na rynku pod względem czynników społecznych - wizerunek,
  • obniżenie ryzyka funkcjonowania organizacji niezgodnie z przepisami prawa,
  • wzrost świadomości dot. bhp w organizacji i dyscyplinowanie pracowników w zakresie stosowania wymagań bhp,
  • redukcja liczby wypadków przy pracy, a tym samym kosztów prowadzonej działalnosci,
  • uzyskanie niezależnej oceny własnego systemu zarządzania i jego stanu wdrożenia przepisów prawa,
  • budowanie przewagi konkurencyjnej.