Podstawowe informacje

W działalności gospodarczej, podobnie jak w życiu, mogą wydarzyć się rzeczy trudne lub niemożliwe do przewidzenia. Niemniej każda firma chcąca prężnie działać i rozwijać się, powinna być przygotowana na potencjalne zagrożenia dla jej działalności i mieć procedury, które umożliwiają szybkie i właściwe reagowanie na sytuacje kryzysowe. Odpowiednim narzędziem jest norma ISO 22301 dotycząca systemów zarządzania ciągłością działania. Zrozumienie i wdrożenie jej wymagań, podnosi odporność organizacji na zagrożenia.

ISO 22301 jest rozpoznawalnym międzynarodowym standardem, który może mieć zastosowanie we wszystkich organizacjach, niezależnie od formy, rodzaju czy zakresu działalności. To narzędzie pomocne w określeniu i zrozumieniu priorytetowych zagrożeń, wpływających na ciągłość prowadzonej działalności, pozwalające na wprowadzenie trybów postępowania na wypadek wystąpienia tych zagrożeń, a także w celu minimalizacji ich skutków.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301 jest kluczem do zapobiegania incydentom zakłócającym pracę, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz zapewniania, że w razie gdyby do nich doszło - organizacja nie ucierpi. Identyfikacja zagrożeń wpływających na ciągłość prowadzonej przez organizację działalności i wprowadzenie rozwiązań zapobiegających tym incydentom, są strategiczną decyzją, która wyznacza sposób budowania wartości organizacji w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy. Certyfikacja tak wdrożonego systemu zarządzania ciągłością działania jest potwierdzeniem efektywności i poprawności wprowadzonych procedur, a tym samym odpowiedzialnego podejścia do potencjalnych zagrożeń.

Korzyści z certyfikacji

  • Poprawne zidentyfikowanie zagrożeń i zaplanowanie właściwych zabezpieczeń, aby móc nimi zarządzać lub je eliminować.
  • Zapewnienie ciągłości dostarczania wyrobów i świadczenia usług.
  • Zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa.
  • Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa.