Podstawowe informacje

ISO 37120 definiuje zestaw 100 wskaźników (46 podstawowych oraz 54 dodatkowe), podzielonych na 17 tematów, które dotyczą wielu obszarów funkcjonowania miast różnej wielkości: gospodarka, edukacja, energia, środowisko, finanse, zarządzanie kryzysowe, organy samorządowe, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, bezdomność, odpady stałe, telekomunikacja i innowacje, transport, planowanie przestrzenne, gospodarka ściekowa, gospodarka wodna i kanalizacyjna. Wskaźniki te mają monitorować postępy miasta w zakresie działania usług miejskich oraz podnoszenie jakości życia i dobrostanu mieszkańców.

Warunkiem podejścia do certyfikacji systemu jest jego wdrożenie we wszystkich 17 tematach, poprzez określenie poszczególnych wskaźników oraz sposobu zebrania odpowiednich danych, które pozwolą na miarodajne określenie poziomu danej usługi. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie auditu trzeciej strony, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą. Podczas auditu weryfikowana jest metodologia i poprawność wyliczenia danego wskaźnika. Uzyskana wartość liczbowa danego wskaźnika umożliwia w porównaniu z innymi „inteligentnymi miastami” w regionie, kraju czy świecie. Norma ma być podstawą do dyskusji nad kierunkami rozwoju miasta.

Korzyści z certyfikacji

  • jasno i precyzyjnie określone kluczowe aspekty dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miasta,
  • narzędzie będące punktem wyjścia do rozmów z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem swoich inwestycji w inteligentnych miastach,
  • stworzenie równych warunków dla wszystkich podmiotów starających się o zdobycie miejskich kontraktów,
  • większą wiarygodność miasta na rynkach finansowych,
  • zwiększone zaufanie mieszkańców miasta i większe zaangażowanie w życie obywatelskie,
  • narzędzie do porównywanie się miast na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wymiana najlepszych praktyk i rozwiązań,
  • monitorowanie wskaźników pozwalających na efektywniejsze zarządzanie miastem i podejmowanie decyzji strategicznych i inwestycyjnych opartych o wiarygodne i zestandaryzowane dane.