Na czym polega certyfikacja ŚOI?

Celem certyfikacji jest zweryfikowanie, czy dany środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych z rozporządzeniem 2016/425 (w skrócie PPER) a tym samym minimalne wymagania wskazane w tej dyrektywie. PPE określa moduły oceny zgodności, które należy stosować przy certyfikacji ŚOI. Są to:

  • ocena typu WE (moduł B),
  • kontrola jakości WE wyrobu końcowego (moduł C 2),
  • zapewnienie jakości produkcji WE przez monitorowanie (moduł D).

Przy certyfikacji w każdym z modułów wymagany jest udział jednostki notyfikowanej.

Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji jednostka notyfikowana wydaje odpowiednie certyfikaty zgodności a producent lub jego upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej wystawia dla wyrobu deklarację zgodności i nanosi na wyrób oznakowanie CE. Oznacza to, że wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia potencjalnych użytkowników i w tym momencie może trafić do sprzedaży.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z rozporządzeniem 2016/425 (PPER)?

Środki ochrony indywidualnej są to urządzenia lub przyrządy przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Wyroby takie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z rozporządzeniem 2016/425. Załącznik I do dyrektywy podaje pełny wykaz środków, których nie dotyczy PPER. Oznacza to, że środki ochrony tam niewymienione muszą spełniać wymagania zasadnicze dyrektywy. Dzielą się one na trzy kategorie: wyroby z kategorii II i III podlegają ocenie zgodności przy udziale strony zewnętrznej (jednostki notyfikowanej), natomiast produkty z kategorii I producent ocenia samodzielnie.

Jak przebiega certyfikacja ŚOI z PRS?

Wykaz środków ochrony indywidualnej certyfikowanych przez nas zawiera Lista grup wyrobów ocenianych na zgodność z PPER.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym (po prawej stronie). Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.