Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce

Morska Energetyka Wiatrowa (MEW) to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Europie. Polityka Energetyczna Polski (PEP) do 2040 r. zakłada wzrost poziomu OZE w bilansie energetycznym, poprzez silny rozwój źródeł nisko i zero – emisyjnych. Pierwsze morskie elektrownie wiatrowe w Polsce mają powstać w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego do 2030 r. Potencjał rozwojowy MEW w Polsce szacuje się na ok. 6 GW mocy do 2030 r. i ok. 11 GW do 2040 r.

Realizacja projektów morskich farm wiatrowych (MFW) jest ogromną szansą dla polskiej gospodarki z uwagi na rozwój przemysłu i potrzebę budowania lokalnego łańcucha dostaw. Budowanie lokalnego łańcucha dostaw wynika z zapisów umowy sektorowe „Sector Deal”, której jednym z sygnatariuszy jest PRS S.A. Rozwój projektów MEW przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na materiały hutnicze, komponenty i urządzenia wchodzące w skład morskich elektrowni wiatrowych oraz na jednostki instalacyjne i serwisowe do ich obsługi.

PRS S.A. w branży offshore

Działania PRS S.A. ukierunkowane są na aktywne uczestnictwo w rynku morskiej energetyki wiatrowej.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami sektora MEW w Polsce, PRS S.A. opracował i wydał Publikację przepisową 130/P Morskie Farmy Wiatrowe, odnoszącą się do wymagań na wszystkich etapach cyklu życia projektu MFW.

Ponadto, PRS S.A. jako jednostka certyfikująca wyroby (o nr AC/114), akredytowana przez PCA na zgodność z normą PN EN ISO/ IEC 17065, w ramach opracowaniam dedykowanego Programu PCW-03-MFW uzyskała akredytację w zakresie grupy wyrobów dla sektora MEW.

W związku z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem PRS S.A. w branży offshore, w nadzorze nad różnego rodzaju obiektami morskimi, tj. rurociągi, stacjonarne jednostki górnictwa morskiego i inne urządzenia morskiej infrastruktury technicznej, oferujemy różne usługi dedykowane dla branży offshore:

 • Certyfikacja wyrobów z sektora MEW w oparciu o normy serii PN EN ISO/ IEC 61400,
 • Nadzór techniczny nad projektowaniem, budową, remontami i eksploatacją obiektów,
 • Nadzorowanie prac w imieniu Klienta (Client Representative),
 • Nadzór inwestorski w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
 • Zarządzanie kontraktami na inwestycje budowlane,
 • Doradztwo techniczne w procesie projektowania, budowy i eksploatacji obiektów,
 • Analizy ryzyka i niezawodności,
 • Oceny stanu technicznego i przeprowadzanie audytów technicznych,
 • Ekspertyzy techniczne i analizy techniczno-finansowe,
 • Przeglądy instalacji i obiektów morskich,
 • Usługa MWS (Marine Warranty Surveyor),
 • Wsparcie Klienta we współpracy z lokalną administracją,
 • Uznawanie firm z sektora offshore.

Program certyfikacji wyrobów dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej – PCW-03-MFW

Certyfikacja to kluczowy proces pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności na każdym etapie rozwoju projektu. Pozwala zapewnić wymagania stawiane przez inwestorów, banki i instytucje finansujące projekty MFW.

Bezpośrednie korzyści wynikające z certyfikacji to:

 • Integralność, bezpieczeństwo i wysoka jakość certyfikowanych wyrobów,
 • Potwierdzona zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • Nadzór techniczny w projekcie,
 • Zabezpieczenie dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • Oszczędność i redukcja kosztów poprzez identyfikację i ograniczenie ryzyk.

Eksperci PRS S.A. zapewniają prowadzenie procesów certyfikacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów, poprzez ścisłą współpracę z klientem.

W ramach Programu certyfikacji dla sektora morskich farm wiatrowych PCW-03-MFW oferujemy usługi certyfikacji dla następujących grup wyrobów:

 • Komponenty i systemy turbiny wiatrowej
 • Turbiny wiatrowe i prototypy turbin wiatrowych
 • Konstrukcje wsporcze
 • Urządzenia służące do instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych

W oparciu o dedykowane standardy techniczne prowadzimy następujące procesy certyfikacji:

 1. Proces certyfikacji typu turbiny wiatrowej
 2. Proces certyfikacji prototypu turbiny wiatrowej
 3. Proces certyfikacji komponentu turbiny wiatrowej
 4. Proces certyfikacji typu konstrukcji wsporczej
 5. Proces certyfikacji urządzeń służących do instalacji i obsługi MFW

Pomyślnie zakończone procesy certyfikacji kończą się wydaniem odpowiedniego certyfikatu. Certyfikaty objęte niniejszym programem potwierdzają, że wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z założeniami projektowymi, wymaganiami odpowiednich norm i dedykowanych standardów oraz przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.

Więcej informacji na temat naszej oferty certyfikacji znajduje się w dokumencie Program certyfikacji wyrobów z sektora morskiej energetyki wiatrowej – Informator dla klienta.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.