Na czym polega certyfikacja wyposażenia morskiego?

Certyfikacja wyposażenia morskiego oznacza zweryfikowanie, czy dane wyposażenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/90/UE, a tym samym czy może zostać umieszczone na statku. Dokonuje się tego poprzez ocenę zgodności danego wyposażenia z przepisami odpowiednich rezolucji IMO i norm dotyczących badań, zharmonizowanych z dyrektywą.

Dyrektywa w załączniku II określa procedury oceny zgodności, które mają zastosowanie dla poszczególnych pozycji wyposażenia. Aktualnie przewidziano procedury według modułów: B+D, B+E, B+F oraz G – więcej szczegółów w Procedury oceny zgodności dla wyposażenia morskiego w części Dokumenty i informacje związane. We wszystkich modułach w fazie projektowania, badań i produkcji wymagany jest udział jednostki notyfikowanej.

Na wyposażeniu zgodnym z dyrektywą MED producent lub jego upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej nanosi znak zgodności, tzw. „koło sterowe" (ang. wheel mark).


Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą MED?

Wykaz wyrobów podlegających obowiązkowi oceny zgodności określony jest aktualnie w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1667 i dzieli się na 8 grup:

  • środki ratunkowe,
  • zapobieganie zanieczyszczaniu morza,
  • środki ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażenie nawigacyjne,
  • wyposażenie radiokomunikacyjne,
  • wyposażenie wymagane na mocy COLREG'72,
  • inne wyposażenie bezpieczeństwa,
  • wyposażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS: Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne.

Jak przebiega certyfikacja wyposażenia morskiego z PRS?

Jako jedyna polska jednostka notyfikowana posiadamy kompetencje do przeprowadzania procedur oceny zgodności dla wszystkich rodzajów wyposażenia określonego w załączniku A.1, dla którego istnieją międzynarodowe normy dotyczące badań.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu z prawej strony. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.