Podstawowe informacje

Korupcja jest niestety zjawiskiem niemal powszechnym, gdyż występuje na licznych płaszczyznach naszego życia społecznego. Jest wyjątkowo szkodliwa, gdyż generuje poważne obawy społeczne, moralne, gospodarcze i polityczne. Niszczy również sprawiedliwość i narusza prawa człowieka – szczególnie jeśli ma miejsce w środowiskach instytucji publicznych, zwiększając brak zaufania społecznego. W życiu gospodarczym skutecznie zakłóca konkurencję i utrudnia rozwój uczciwym przedsiębiorcom. Przeszkadza także w wydajnej i zgodnej z prawem wymianie handlowej w wymiarze krajowym i światowym.
Walka z tym negatywnym zjawiskiem staje się więc wyzwaniem globalnym, celowym, koniecznym i niezbędnym. Pomocnym narzędziem w tej walce jest stosowanie normy ISO 37001:2016 „Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Norma ISO 37001 jest nakierowana na proaktywny i powszechny udział wszystkich osób i instytucji w zwalczaniu korupcji. Może to być osiągnięte dzięki odpowiedniemu zarządzaniu działaniami przeciwdziałającymi temu zjawisku. Tworząc kulturę uczciwości, przejrzystości, otwartości i zgodności można wypracować standardy będące wzorem dla innych podmiotów.
Norma może być stosowana w małych, średnich i dużych organizacjach funkcjonujących w różnych sektorach, w tym publicznym, prywatnym oraz non-profit (nie nastawionym na zysk). Normę można stosować samoistnie lub w połączeniu z innymi standardami systemu zarządzania, np. z ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 19600 czy też ISO 26000 i ISO 31000.

Korzyści z certyfikacji

Certyfikacja na zgodność działania organizacji z normą ISO 37001 pozwala ukierunkować organizację - poprzez ocenę istniejących zabezpieczeń - na wdrażanie skutecznych i proporcjonalnych środków zapobiegających korupcji oraz reagowania na nią, gdy wystąpi.  Nie stanowi gwarancji likwidacji korupcji, jednak znacząco wpływa na minimalizację jej zaistnienia i przynosi liczne korzyści, w tym:

  • poznanie i wdrożenie metod doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, między innymi poprzez wskazywanie obszarów, w których korupcja może jeszcze wystąpić, np. u personelu działającego w imieniu organizacji lub na jej rzecz czy też u partnerów biznesowych organizacji;
  • podniesienie poziomu reputacji organizacji w otoczeniu biznesowym lub/i pozabiznesowym (już w pierwszym kontakcie organizacja będzie odbierana jako uczciwa, transparentna i otwarta, z którą warto utrzymywać kontakty biznesowe lub pozabiznesowe);
  • uzyskanie wymiernych wartości finansowych poprzez udaremnienie „wyprowadzania” aktywów z organizacji przez skorumpowany personel;
  • zapobieganie bezprawnemu wykorzystywaniu przez pracowników swoich wpływów na przebieg transakcji gospodarczych i czerpanie z tego tytułu
  • korzyści osobistych lub/i majątkowych;
  • zapobieganie sprzeniewierzenia majątku (w gotówce, w zapasach i w pozostałych aktywach);
  • skuteczne narzędzie do walki z  nieprawdziwymi informacjami (takimi jak nieuczciwa sprawozdawczość finansowa, np. celowe modyfikowanie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, głównie poprzez zawyżanie aktywów i przychodów lub zaniżanie zobowiązań i kosztów);
  • wzrost zaufania pracowników, udziałowców i innych stron zainteresowanych do organizacji.