Podstawowe informacje

Podstawę prawną przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania stanowią przepisy zawarte w rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 01.01.2017 r.

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania powyższego audytu, a także szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu uregulowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz.U.2019.798).

Audyt organizacji odzysku przeprowadza się w jej siedzibie. Audyt przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania przeprowadza się we wszystkich zakładach przetwarzania danego podmiotu oraz w miejscu, gdzie przedsiębiorca przechowuje dokumentację.

Audyt wykonuje się corocznie, w terminie do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy prowadzonej działalności.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Poddanie się audytowi zewnętrznemu jest spełnieniem wymagania prawnego, wynikającego z przytoczonych wyżej przepisów prawnych. Pozytywnie zakończony audyt oraz sporządzone z niego sprawozdanie stanowią dla każdej organizacji odzysku i zakładu przetwarzania obiektywny dowód, że podmiot prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Firma staje się tym samym wiarygodnym partnerem dla podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, przez co zwiększa swoje szanse na długofalową współpracę i własny rozwój.

Dlaczego PRS?

Nasze doświadczenie oraz wypracowane metody audytowe dają gwarancję wykonania audytu na najwyższym poziomie. Jako pierwsi w kraju uzyskaliśmy rozszerzenie akredytacji EMAS o audyty przedsiębiorców w obszarze gospodarki odpadami, wyprzedzając o rok pozostałe jednostki certyfikacyjne.

Braliśmy aktywny udział w opracowaniu standardów wykonania audytu prowadzącego zakład przetwarzania oraz organizacji odzysku przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz jako jedyni spośród wszystkich weryfikatorów EMAS zobowiązaliśmy się do ich przestrzegania w naszych procedurach wewnętrznych. Zobowiązanie to zawarte jest również w udostępnianych naszym klientom Zasadach audytowania (patrz obok).