Na czym polega certyfikacja ogólnego bezpieczeństwa wyrobu?

Certyfikacja wyrobu polega na sprawdzeniu jego zgodności z dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (w skrócie GPS). W zakresie objętym oceną uwzględnia się opracowane normy europejskie zgodne z tą dyrektywą lub, w przypadku ich braku,:

  • szczególne przepisy ustawodawstwa krajowego odnośnie odpowiednich aspektów bezpieczeństwa;
  • dobrowolne normy krajowe będące transpozycją odnośnych norm europejskich, innych niż obowiązkowe,
  • normy opracowane w danym Państwie Członkowskim, gdzie sprzedaje się produkt,
  • obowiązujące w danym sektorze kodeksy rzetelnej praktyki w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów,
  • poziom wykonania i zastosowanej technologii,
  • możliwe oczekiwań konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa.

Niezależna certyfikacja przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. PRS, może ułatwić sprawdzenie zgodności ze stosownymi kryteriami bezpieczeństwa produktów.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2001/95/WE?

Dyrektywa GPS dotyczy tych wyrobów wprowadzanych na rynek, dla których wymogi bezpieczeństwa nie zostały określone przez przepisy szczegółowe ustawodawstwa Unii Europejskiej, jak dyrektywy i rozporządzenia. Mianem wyrobu bezpiecznego określa się w tym przypadku każdy produkt, który w normalnych lub przewidywalnych warunkach zastosowania nie stwarza żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne zagrożenie związane z jego użytkowaniem oraz  jest uważany za dopuszczalny i odpowiadający wysokiemu poziomowi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia.

Dyrektywa 2001/95/WE nie ma zastosowania do produktów z drugiej ręki, dostarczanych jako antyki lub towary wymagające przed ich użyciem naprawy czy renowacji, pod warunkiem że dostawca wyraźnie informuje o tym odbiorcę.

Jak przebiega certyfikacja z PRS?

Prowadzimy dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów z dyrektywą ogólnego bezpieczeństwa oceniając spełnienie przez wyrób odpowiednich norm i przepisów wskazanych tą dyrektywą.

Dokument wystawiony przez nas jako niezależną stronę trzecią stanowi potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania ogólnego bezpieczeństwa i nie stanowi zagrożenia dla potencjalnych użytkowników.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.