Warszawa,  25 stycznia 2018r.

Grzegorz Pettke
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk
E-mail: g.pettke@prs.pl

prezentacja:
Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. dla zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia na morzu jako element składowy Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

25 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się III edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, w którym udział wziął Dyrektor Okrętowy Polskiego Rejestru Statków p. Grzegorz Pettke. Wydarzenie to skupia przedstawicieli administracji rządowej, świata nauki, przemysłu, ale przede wszystkim służb mundurowych – w szczególności oficerów Marynarki Wojennej. Z pewnością jest to jedno z najważniejszych spotkań ekspertów, poświęconych bezpieczeństwu morskiemu.

W tegorocznej edycji Forum kluczowymi tematami były kwestie dotyczące optymalizacji procesów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, serwisowych oraz zaopatrzenia na rzecz polskich
i sojuszniczych sił morskich poprzez współpracę ośrodków przemysłowych, akademickich oraz przyszłych użytkowników sprzętu wojskowego. Dyskutowano również o wyzwaniach współczesności i przyszłości w bałtyckim obszarze bezpieczeństwa morskiego, a także o możliwościach, potrzebach
i rozwiązaniach na rzecz infrastruktury nadbrzeżnej, mającej związek z potencjałem obronnym oraz bezpieczeństwem gospodarczym, uwzględniając porty, stocznie, szlaki żeglugowe i nadzór nad morskim odcinkiem granicy państwowej.

Dyrektor Okrętowy PRS S.A. p. Grzegorz Pettke w swojej prezentacji odniósł się do działań jakie polski klasyfikator podejmuje na rzecz potencjału obronnego i bezpieczeństwa gospodarczego. Wskazał, że PRS prowadzi nadzór nad jednostkami Straży Granicznej RP, zapewniając pełną gotowość manewrową, a tym samym bezpieczeństwo załóg patrolujących morską granicę Polski. Dyrektor Okrętowy podczas tegorocznej edycji Forum, podkreślił zaangażowanie polskiego klasyfikatora w ocenę techniczną infrastruktury portowej służącej cumującym okrętom w porcie,
a także w prowadzenie certyfikacji systemów jakości w portach i stoczniach.

Postępująca modernizacja Marynarki Wojennej stworzyła w branży morskiej potrzebę organizacji szkolenia z zakresu prowadzenia nadzoru nad projektowaniem, budową i próbami okrętów wojennych. To z pewnością kolejny aspekt działalności PRS w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego państwa. Nadzór nad projektowaniem okrętów jest zgodny z wymaganiami Konwencji Hong Kong, której regulacje już na etapie projektowania, budowy oraz poprzez eksploatację statków i okrętów przygotowują do właściwego recyklingu w stoczniach. Oferowane przez polskie towarzystwo klasyfikacyjne szkolenia z zakresu m.in. właściwego składowania materiałów niebezpiecznych oraz użytkowania kontenerów znacząco wpływają na poprawę jakości pracy oraz dbałości o ochronę środowiska. PRS wyraża gotowość do certyfikacji zakładów zajmujących się złomowaniem statków oraz ich elementów.

Organizatorami Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa była Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.