Ośrodek ds. IMO
Organizacja Ośrodka
Zestawienie półroczne postanowień IMO
Publikacje i dokumenty IMO
Aktualne informacje Ośrodka ds. IMO
Archiwum informacji Ośrodka ds. IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu, ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki.

Cele działania IMO są realizowane poprzez szeroką wymianę informacji, analiz i koncepcji rozwiązań dokonywanych w Komitetach (Bezpieczeństwa na morzu - MSC, Ochrony środowiska morskiego - MEPC, Prawnego - LEG, Ułatwień w obrocie morskim - FAL), Podkomitetach (obecnie działa 7 podkomitetów) oraz na bieżąco powoływanych Grupach Roboczych.
W wyniku tych prac sporządzane są i uchwalane umowy międzynarodowe (konwencje) oraz rezolucje i okólniki, zawierające zalecenia i instrukcje oraz interpretacje dla rządów państw członkowskich, a także poprawki do wcześniej uchwalonych konwencji i dokumentów.

Szczegóły dotyczące struktury, działania oraz dokumentów uchwalanych przez IMO można znaleźć na stronie domowej Organizacji www.imo.org

Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.

Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany 20.06.1967 r. przez Ministra Żeglugi, który równocześnie ulokował go przy Polskim Rejestrze Statków.

Celem działania Ośrodka, zgodnie z Regulaminem nadanym w 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, jest prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji.