Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A. 

 

Strukturę własnościową określa statut Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna. Stanowi on, że:

§7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych zero groszy) i dzieli się na 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000800000.
  2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
  3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-06