Wrzesień obfituje w wydarzenia sprzyjające rozmowom o przyszłości zarówno polskiej, jak i międzynarodowej gospodarki morskiej. W ubiegłym tygodniu aktywnie uczestniczyliśmy w Targach BaltExpo, a w miniony wtorek i środę włączyliśmy się we współtworzenie 8. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. PRS patronował tegorocznym rozmowom toczącym się podczas wydarzenia.

- Polski Rejestr Statków jest instytucją wymagającą udziału we wszystkich dyskusjach istotnych dla polskiej gospodarki morskiej. Kongres Morski oraz Konwent Morski – wydarzenia, w których uczestniczyliśmy w dwóch ostatnich dniach są doskonałymi forami do wymiany doświadczeń i wiedzy – także na gruncie międzynarodowym. Czerpiemy pełnymi garściami z tych spotkań i toczących się ważnych rozmów. Aktywność PRS w takich wydarzeniach sprzyja polepszaniu jakości świadczonych przez nas usług oraz budowaniu i umacnianiu relacji – podsumował dr hab. inż. kpt ż.w. Henryk Śniegocki, Prezes Zarządu PRS

Pierwszego dnia Kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać dyskusji dotyczących rozwoju portów morskich, możliwości jakie niesie transport intermodalny oraz o zielonym ładzie w gospodarce morskiej. W ostatniej debacie plenarnej w charakterze prelegenta, wystąpił członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński. Przypominając o już obowiązujących międzynarodową żeglugę wymaganiach IMO w zakresie poprawy efektywności energetycznej statków tożsamej z redukcją emisji GHG, przybliżył projekt legislacji UE znany pod nazwą Fit for 55, który w przypadku jego przyjęcia będzie dotyczył branży morskiej już od początku 2023 r.

- Polski Rejestr Statków pomaga Administracjom morskim i armatorom we wdrażaniu wymagań formułowanych przez IMO oraz UE, również tych które dotyczą dekarbonizacji żeglugi. Działając jako Organizacja Uznana mamy obowiązek weryfikować nie tylko to czy rozwiązania służące np. ochronie klimatu służą założonemu celowi, ale również i to czy są bezpieczne dla znajdujących się na statku osób, a także czy nie stanowią zagrożenia dla samego statku i zainstalowanych na nim systemów - zaznaczył w trakcie rozmów Dariusz Rudziński.

Dyskusja skupiła m.in. przedstawicieli rządu, organizacji europejskich portów morskich i armatorów. Pełna debata dostępna jest tutaj. Wypowiedzi przedstawiciela PRS zaczynają się o czasie 07:00:30.

Drugiego dnia w jednym z porannych paneli dyskusyjnych, uczestniczył kierownik Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego PRS, Leszek Pokora. Rozmowy toczyły się na temat cyberbezpieczeństwa i szybkiego reagowania w gospodarce morskiej. Szeroko rozumiany przemysł morski jest coraz bardziej zdigitalizowany. Przez to coraz bardziej uzależnia się od zaawansowanych technologii. Transformacja cyfrowa wpływa całościowo na ten sektor, od skomplikowanych systemów po pojedyncze urządzenia. Wspólnym celem dla wdrażania tych zmian jest optymalizacja procesów. Nie może ona jednak być skuteczna, jeśli nie będzie bezpieczna. Za innowacyjnością i przyspieszeniem operacji w gospodarce morskiej, musi iść dbałość o należytą dostępność oraz poufność przetwarzanych danych i informacji.

Również w środę na temat ściśle związany z ekologią, debatował Szef Służby Technicznej PRS, Wojciech Kozyro.

- Dyskusję, którą prowadziliśmy w panelu dotyczącym zasilania statków przyjaznego środowisku, należy uznać za ciekawą – szczególnie, że tematom proekologicznym w transporcie morskim nadawany jest bardzo wysoki priorytet. Zgodziliśmy się z uczestnikami dyskusji, że instytucje badawczo-rozwojowe i przedstawiciele przemysłu powinni obrać kierunek prac sprzyjający zwiększonemu udziałowi bioLNG, LNG, metanolu i wodoru w zasilaniu jednostek. To alternatywne paliwa, które obecnie są najlepiej znanymi nisko/zero emisyjnymi źródłami zasilania. Do ich zwiększonej komercjalizacji i zastosowania należy jednak podjąć odpowiednie działania przyspieszające rozwój technologiczny w zakresie pozyskiwania i wykorzystania tych paliw, by pogodzić potrzeby ekologiczne z możliwościami ekonomicznymi – zaznacza Wojciech Kozyro, Szef Służby Technicznej PRS

Blok paneli dyskusyjnych dotyczących Portów i Żeglugi zakończył temat "drogi do zrównoważonej przyszłości w żegludze", który rozpoczął prezentacją dr inż. Krzysztof Kołwzan, Kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS.

W swoim wystąpieniu pt. Droga do zrównoważonej przyszłości w żegludze morskiej przedstawił główne założenia Systemu Zrównoważonego Transportu Morskiego (SMTS) IMO opartego na idei Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W nawiązaniu do ponownie zgłoszonej w br. roku do IMO kandydatury Polski do Rady IMO w prezentacji zawarto też pytanie: Dlaczego Polska powinna zostać Członkiem Rady IMO w kadencji 2022-2023?

Założenia Systemu STSM IMO stanowiły bazę dla dyskusji panelowej w tej sesji. W dyskusji podkreślono ważność i konieczność kontynuacji i dalszych dostosowań polskiej gospodarki morskiej do najważniejszych założeń tego systemu, ze szczególnym naciskiem na konieczność: 

  • Dalszego rozwoju kształcenia w zawodach morskich na uczelniach morskich i rozwijania systemów szkoleń marynarzy wychodzących naprzeciw konieczności zdobywania przez nich nowych kompetencji,
  • Podnoszenia efektywności energetycznej statków i infrastruktury portowej, również w kontekście współdziałania statku i portu, planowania podróży i tzw. przyjścia na czas,
  • Rozwijania działań dla stworzenia: powszechnego zasilania energią elektryczną statków w ramach portowych systemów energetycznych oraz możliwości bunkrowania statków paliwami alternatywnymi w portach, 
  • Dalszego doskonalenia systemów wsparcia nawigacyjnego i doradztwa w ruchu morskim i portowym,
  • Wspierania nowych technologii okrętowych i wdrażanie innowacyjnych projektów w przemyśle stoczniowym, i dalej w żegludze.

Zwrócono uwagę na fakt, że dostosowanie się do nowych wyzwań ekologicznych, np. w zakresie aktualnie będącej w centrum zainteresowania IMO, konieczności poprawy efektywności energetycznej floty, może wpłynąć negatywnie na działalność żeglugową polskich armatorów i w rezultacie na spadek ich konkurencyjności. Podkreślano, że mimo gotowości Armatorów do wypełniania aktualnych wymagań ochrony środowiska morskiego, w sytuacji niezakończonych jeszcze działań IMO w zakresie wskazania wiodących technologii redukcji emisji CO2 i wyboru wiodącego paliwa alternatywnego, nie jest możliwa analiza wymaganych działań związanych z modernizacją statków i ich systemów napędowych oraz pomieszczaniem paliw na statku, a tym samym podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyrażano nawet obawy, że prowadzić to może w końcowym efekcie do wycofania nieefektywnych energetycznie statków z eksploatacji.

Podczas dyskusji stwierdzono, że Polska gospodarka morska od lat wpisuje się w ideę Systemu Zrównoważonego Transportu Morskiego IMO, a Polska, jako kraj morski powinna być członkiem Rady IMO, aktywnie w niej uczestnicząc i realizując ambitne cele bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego IMO.