Z satysfakcją informujemy, że 12 sierpnia 2021 roku PRS został członkiem Komitetu Technicznego nr 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w prace organu, zajmują się zagadnieniami normalizacji w zakresie statków powietrznych, obejmującymi m.in. systemami bezzałogowych statków powietrznych, ich częściami, podzespołami i wyposażeniem, a także lotniczym sprzętem i wyposażeniem do obsługi naziemnej. W obszarze zainteresowania KT 19 jest każdy etap prac nad powyższymi elementami - od projektowania po bezpieczną eksploatację.

Decyzja o przyjęciu PRS do Komitetu Technicznego ds. Lotnictwa i Kosmonautyki zapadła z uwagi na posiadane przez naszych pracowników kompetencje w zakresie tematyki prac organu. Polski Rejestr Statków reprezentować będą Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów (CW) Przemysław Gałka oraz Ekspert CW Witold Freza. W pracach weźmie udział również p. Grzegorz Trzeciak z firmy Squadron, który ściśle współpracuje z Biurem CW w tym zakresie.

Należy podkreślić, że Polski Rejestr Statków jako pierwsza organizacja w Polsce wystąpiła do PCA z wnioskiem o akredytację w zakresie objętym Rozporządzeniem (UE) 2019/94 ws. bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych. Jesteśmy w trakcie procesu potwierdzenia powyższych kompetencji.

- Ze swojej strony chciałbym podziękować zespołowi Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób za zaangażowanie w proces tworzenia metodyki badań i programu oceny zgodności obejmującego ten obszar. Rozszerzając zakres swojej działalności liczymy, że będzie to kolejny program zwiększający potencjał realizacyjny i szanse na sukces. Pragniemy oferować naszym klientom usługi najwyższej jakości, jak również zapewnić kompleksową obsługę w obszarze certyfikacji, stąd też działania na rzecz ciągłego rozwoju. – podkreśla Przemysław Gałka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE 2019/945 oraz 2019/947 drony (bezzałogowe statki powietrzne) dystrybuowane w UE po 1 stycznia 2023 r. muszą spełniać określone normy i posiadać oznakowanie CE (w chwili obecnej obowiązują przepisy przejściowe). Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób rozszerzając zakres swojej działalności liczy, że będzie to kolejny program zwiększający potencjał realizacyjny i szanse na sukces komercyjny.

Od wielu lat współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w licznych Komitetach Technicznych. Dyrektor Pionu Okrętowego PRS, Grzegorz Pettke przewodniczy pracom KT nr 18 ds. Statków i Techniki Morskiej. Natomiast Z-ca Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego PRS, Adam Dunikowski jest przewodniczącym KT nr 230 ds. Małych Statków. Silną reprezentację dopełnia Z-ca Kierownika Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego Bartosz Dombrzalski, który w obu wspomnianych Komitetach pełni funkcję sekretarza.
Ponadto uczestniczymy w pracach:
KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
KT 22 ds. Odzieżownictwa
KT 6 ds. Systemów Zarządzania

Podjęcie przez PRS prac w kolejnym organie technicznym PKN jest efektem stałego rozwoju naszej instytucji i wysokich kompetencji naszych pracowników, co przekłada się na rozszerzanie oferty świadczonych usług.