Poniżej przekazujemy informacje o zmianach w załączniku II do Konwencji MARPOL i Kodeksach IBC/BCH - przewóz zbiornikowcami olejowymi/chemikaliowcami substancji tworzących trwałe osady na wodzie:

  1. W dniu 01.01.2021 r. wejdzie w życie zmiana mająca zastosowanie do nowych i istniejących zbiornikowców olejowych/chemikaliowców przewożących substancje, które tworzą trwałe osady na wodzie, podlegające wymaganiom Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/38 (MEPC.315(74)), Kodeksu IBC (MEPC.318(74)) i Kodeksu BCH (MEPC.319(74)).

  2. Zmiany do Załącznika II do Konwencji MARPOL zakazują zrzutu popłuczyn z mycia wstępnego substancji kategorii Y (zgodnie z Kodeksem IBC/BCH), tworzących trwałe osady na wodzie na obszarach opisanych przez IMO oraz nakładają wymaganie ich przekazania do urządzeń odbiorczych w porcie rozładunku.

  3. Transport substancji, które tworzą trwałe osady na wodzie, wymaga zmiany w Podręczniku procedur i instalacji statku (P&A MANUAL) oraz jego ponownego zatwierdzenia przez Administracje flag, lub działające w ich imieniu uznane organizacje, do dnia 1 stycznia 2021 r.

  4. Ponadto w przypadku, gdy substancje, które tworzą trwałe osady na wodzie, będą transportowane na statku, zmienia się Wykaz produktów załączonych do Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem. Wykaz należy zatwierdzić również do dnia 01.01.2021 r.

  5. Jeżeli statek przewozi na pokładzie jedną z wymienionych substancji:
  • płynne substancje z działalności wydobywczej na morzu zawierające siarkę,
  • wodorosiarczek sodu/roztwór siarczku amonu lub
  • roztwór wodorosiarczku sodu (45% lub mniej),

      powinien być wyposażony w urządzenia do wykrywania siarkowodoru (H2S).

Nowe Międzynarodowe świadectwo zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem uwzględniające nowe zmiany powinno być wydane przed wejściem ich w życie i przechowywane na statku wraz z dotychczasowym Świadectwem.

Zmienione Świadectwo będzie miało tę samą datę ważności, co dotychczasowe i będzie obowiązywało i zastępowało dotychczasowe Świadectwo od 1 stycznia 2021 roku.