Celem strategicznym Programu jest podwyższenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego, jego terytorialnej jedności i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie możliwości ponad granicami terytorialnymi.

Priorytety:

1.   Sprzyjanie innowacji na obszarze Morza Bałtyckiego:

 • ulepszenie ramowych wymogów dla innowacji,
 • zapewnienie możliwości dla rozprzestrzeniania i wykorzystywania innowacji,
 • sprzyjanie rozwojowi wiedzy.

2.   Udoskonalenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej obszaru Morza Bałtyckiego:

 • ulepszenie sieci połączeń,
 • rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego,
 • promowanie zrównoważonej i bezpiecznej mobilności,
 • promowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych, jak również alternatywnych rozwiązań poprawienia dostępu.

3.   Racjonalne eksploatowanie środowiska:

 • rozwój wysokiej jakości środowiska przez zarządzanie i ochronę naturalnego bogactwa i dziedzictwa,
 • redukowanie ryzyka i niebezpiecznego wpływu na środowisko przez człowieka,
 • wspieranie użytkowania energii odnawialnej i podnoszenie wydajności energetycznej,
 • wspieranie korzystnych dla środowiska technologii i działań.

4.   Podwyższenie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast:

 • rozwój wieloośrodkowych systemów osiedlenia i współpracy terytorialnej,
 • uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficznych i społecznych,
 • kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

Budżet:

W okresie 2007 – 2013 całkowity budżet EFRR dla programu BSR wynosi 208 mln euro. Środki Norwegii wynoszą 6 mln euro. Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu BSR są środki Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa w wysokości 22,6 mln euro. Łącznie środki na program BSR w 7-letniej perspektywie wynosić będą ok. 236,6 mln euro. Wkład strony polskiej w Program na lata 2007 – 2013 to ok. 47,7 mln euro.

Beneficjenci:

 • władze państwowe (rządowe), regionalne i lokalne,
 • organy podlegające prawu publicznemu,
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów regionalnych lub lokalnych,
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu,
 • organy ustanowione na mocy prawa państwowego lub prywatnego do zadań szczególnych w zakresie zaspokojenia potrzeb ogólnych instytucji niemających charakteru przemysłowego lub handlowego, posiadających osobowość prawną (np. prywatne organizacje non-profit).

Oficjalna strona Programu: http://eu.baltic.net/

bsr_programme