6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (6. PR) sprzyjać miał wykorzystaniu europejskich sieci badawczo-naukowych do uczynienia z Unii Europejskiej jednej z bardziej dynamicznych i konkurencyjnych gospodarek opartych na wiedzy. 6.PR był więc instrumentem UE służącym do finansowania badań w Europie.

Program ten, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, był otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów przez okres czterech lat, tj. od końca 2002 do końca 2006 roku.

Całkowity budżet 6. PR wynosić miał 17,5 mld EUR, czyli o 17% więcej niż budżet 5. Programu Ramowego. W ramach ogólnego budżetu 6.PR 12 mld EUR przeznaczono na siedem kluczowych obszarów, czyli priorytetów tematycznych wyodrębnionych dla ułatwienia realizacji celów 6. PR.
Obszarami tymi były: genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka; technologie społeczeństwa informacyjnego; nanotechnologie i nauka o materiałach; aeronautyka i przestrzeń kosmiczna; jakość i bezpieczeństwo żywności; zmiany globalne, energia i transport; obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

W ramach 6. PR zostały zachowane dotychczasowe tradycyjne działania, ale również wprowadzono kilka nowych instrumentów, takich jak sieci doskonałości i projekty zintegrowane. Sieci doskonałości (networks of excellence, NoE) to instrument zaprojektowany z myślą o wzmacnianiu doskonałości w danej dziedzinie badań poprzez tworzenie sieci, które zgromadzą masę krytyczną zasobów i wiedzy specjalistycznej. Głównym zadaniem projektów zintegrowanych (integrated projects – IP) jest generowanie wiedzy niezbędnej do wdrażania priorytetów tematycznych poprzez integrację masy krytycznej działań i zasobów koniecznej do osiągnięcia jasno określonych celów naukowych i technicznych o wymiarze europejskim.

Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA) stała się w ramach tego programu narzędziem kształtowania przyszłości badań w Europie w oparciu o doskonałość naukową, większą konkurencyjność i innowacyjność. W związku z tym 6. PR obejmował trzy podstawowe kierunki działań:

   1)   koncentracja i integracja badań w UE,
   2)   strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
   3)   wzmacnianie podstaw Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Więcej informacji na temat 6.Programu Ramowego można uzyskać pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6