W dniach 11 – 15 maja 2007 roku odbyła się o V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO – DIESEL & GAS TURBINE ’07 zorganizowana przez pracowników Katedry Siłowni Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz firmy Alfa Laval.
Przewodniczącym Komitetu honorowego Konferencji został Pan prof. Janusz Rachoń Rektor Politechniki Gdańskiej, zaś członkiem Komitetu honorowego był Prezes Zarządu PRS S.A. Pan dr Jan Jankowski.
Konferencja miała miejsce w Gdańsku w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Orle” na Wyspie Sobieszewskiej, a następnie na promie na trasie Nynäshamn – Stockholm (12-15.05). Podczas Konferencji odbyła się sesja referatowa w firmie Alfa Laval Tumba (Szwecja) połączona ze zwiedzaniem jej hal produkcyjnych.

Na Konferencji zostały zaprezentowane referaty wiodące (zamówione) oraz referaty zgłoszone przez uczestników. Teksty referatów były recenzowane i zostały wydane w formie zwartych materiałów konferencyjnych.
Konferencja EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE ’07 pod hasłem “Utrzymanie w ruchu silników o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem ochrony środowiska” przeznaczona była dla wszystkich zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją silników o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych oraz innych maszyn (np. sprężarek, pomp itd.) oraz urządzeń (np. wirówek, chłodnic, filtrów itd.), które umożliwiają utrzymanie silników w czasie ich eksploatacji.
Celem Konferencji było umacnianie sprzężeń nauka – praktyka i współtworzenie krajowego i międzynarodowego forum wymiany informacji o walorach poznawczych i utylitarnych z zakresu projektowania, wytwarzania i szeroko rozumianej eksploatacji silników o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych w danych warunkach zewnętrznych, a także tych maszyn i innych urządzeń, których uszkodzenia uniemożliwiają utrzymanie tych silników w ruchu.

Zakres merytoryczny sympozjum był następujący:
1.    Projektowanie silników o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych oraz układów napędu głównego statków z tymi silnikami oraz maszyn i innych urządzeń niezbędnych do utrzymania tych silników w ruchu ze szczególnym uwzględnieniem: własności energetycznych i proekologicznych, a także ich trwałości, niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa funkcjonowania.
2.    Wytwarzanie silników o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych oraz maszyn i innych urządzeń niezbędnych do utrzymania tych silników w ruchu ze szczególnym uwzględnieniem: własności energetycznych i proekologicznych, a także ich trwałości niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa funkcjonowania.
3.    Eksploatacja silników o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych oraz maszyn i innych urządzeń niezbędnych do utrzymania tych silników w ruchu ze szczególnym uwzględnieniem: własności energetycznych i proekologicznych, a także ich trwałości, niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa funkcjonowania, a przede wszystkim racjonalnego (w tym optymalnego) sterowania procesami ich eksploatacji, w szczególności: użytkowania i obsługiwania (w tym systemów sterujących i diagnozujących), analizowania właściwości i przygotowania (obróbki) paliw ciekłych, olejów smarowych itd.

Na sympozjum zostały zaprezentowane dwa referaty przedstawicieli Polskiego Rejestru Statków S.A.

Krzysztof Kołwzan z Inspektoratu Konwencyjnego przygotował pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Adamkiewicza z Akademii Morskiej w Szczecinie, pełniącego jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Technicznej PRS, referat pt. Marine Power Plant Pollutant Emissions (Emisje zanieczyszczeń z siłowni okrętowych), który został zaprezentowany przez uczestniczącego w Konferencji Pana Prof. Adamkiewicza podczas sesji plakatowej.
W referacie zajęto się rodzajami zanieczyszczeń emitowanych do środowiska wraz z gazami spalinowymi z urządzeń statkowych, takich jak silniki główne i pomocnicze oraz kotły okrętowe. Przeprowadzono jakościową analizę emisji tlenków siarki, tlenków azotu i zanieczyszczeń stałych z tych urządzeń, określając jednocześnie czyste ekologicznie sposoby uzyskiwania energii na statkach.
 
Marek Narewski z Inspektoratu Maszynowego przygotował referat pt. Application of fuel cell systems in power-propulsion systems for small ships and waterborne crafts from classification society point of view (Zastosowanie ogniw paliwowych w systemach napędowo-energetycznych małych statków i statków śródlądowych z punktu widzenia towarzystwa klasyfikacyjnego).
W referacie scharakteryzowano najważniejsze typy ogniw paliwowych, które mogą być wykorzystane w systemach napędowo-energetycznych małych jednostek pływających. Podano przykłady projektów badawczych zrealizowanych w UE dotyczących zastosowania układów ogniw paliwowych na statkach. Omówiono istniejące ograniczenia techniczne oraz scharakteryzowano najistotniejsze elementy układu energetyczno-zasilającego z punktu widzenia towarzystwa klasyfikacyjnego. Przedstawiono ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa instalacji z ogniwami paliwowymi w czasie prób oraz eksploatacji.
Referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników konferencji oraz wywołał ożywioną dyskusję na temat możliwości i opłacalności zastosowań ogniw paliwowych na statkach i związanych z tym problemów.