VI Krajowa Konferencja, diag'2006, Wojskowa Akademia Techniczna, 17-20 października, Ustroń
Diagnostyka Nr 2(38)/2006, ISSN 641-6414, Wydział Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie
Publikacja omawia zaawansowane techniki diagnostyczne wykorzystywane do pomiarów jakości energii elektrycznej w izolowanych systemach elektroenergetycznych stosowanych na jednostkach pływających, małych wyspach, terenach zajętych przez strony walczące itp. W publikacji zawarto obserwacje poczynione podczas dotychczasowej współpracy oraz badań prowadzonych na trzech różnych obiektach pływających, z których jeden był tzw. all electric ship, gdzie podstawową część odbiorników energii elektrycznej stanowiły obwody nieliniowe, posiadające zasadniczy wpływ na parametry jakości energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: izolowany system elektroenergetyczny, jakość energii elektrycznej, zniekształcenia sygnałów
Pełna treść artykułu