REZOLUCJE 102 SESJI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 102) (4-11.11.2020 r.)

Rezolucja MSC.474(102) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza:

 - poprawki do prawidła II-1/3-8 związane z holowaniem i cumowaniem, które nakładają obowiązek korzystania z właściwych i bezpiecznych w użytkowaniu projektów urządzeń, wprowadzają system konserwacji i nadzoru, oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.

Wspólnie z powyższymi poprawkami przyjęto również związane wytyczne, które obejmują temat projektowania urządzeń do cumowania oraz wyboru odpowiedniego sprzętu i osprzętu do bezpiecznego cumowania (MSC.1/Circ.1619); inspekcji i utrzymania sprzętu cumowniczego, w tym lin cumowniczych (MSC.1/Circ.1620); jak również zmienione wytyczne w sprawie pokładowych urządzeń do holowania i cumowania (MSC.1/Circ.1175/Rev.1).

- poprawki do części B-1, B-2 i B-4 Rozdziału II-1 dotyczące wymagań na temat integralności wodoszczelnej.

Przedmiotowe zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Rezolucja MSC.475(102) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF)

Rezolucja wprowadza zmiany w rozdziale 6 (System bezpiecznego magazynowania paliwa), rozdziale 11 (Bezpieczeństwo pożarowe) oraz rozdziale 16 (Produkcja, wykonanie i próby) dotyczące odpowiednio układu upustu ciśnienia, instalacji stałych systemów gaśniczych w miejscach przygotowania paliwa oraz prób rozciągania. 

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Rezolucja MSC.476(102) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)

Rezolucja wprowadza zmiany dotyczące prób rozciągania w rozdziale 6 Kodeksu.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Rezolucja MSC.477(102) Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Poprawki związane są z wymaganiami segregacji alkoholanów, segregacji w odniesieniu do płynnych substancji organicznych, klasyfikacji i transportu węgla w wyniku zdarzeń samozapłonu węgla drzewnego, klasyfikacji przenośnych zbiorników UN stosowanych w transporcie multimodalnym oraz przepisów dotyczących oznakowania.

Poprawki 40-20 do Kodeksu IMDG wejdą w życie 1 czerwca 2022 roku.

Administracje mogą dobrowolnie stosować te poprawki od 1 stycznia 2021 roku.

Rezolucja MSC.478(102) Poprawki do Części B Kodeksu o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)

Poprawki zostały wprowadzone do tabeli B-I/2 Kodeksu STCW i mają na celu zapewnić bardziej precyzyjne wskazówki dla Stron, Administracji, organów PSC, RO i innych zainteresowanych stron poprzez aktualizację list wszystkich certyfikatów lub dowodów z dokumentów określonych w Konwencji, które upoważniają posiadacza do działania w zakresie określonych kompetencji, wykonywania określonych zadań, funkcji lub przydzielenia mu określonych obowiązków na pokładzie statku.

Uwzględniają również modyfikacje polegające głównie na dodaniu nowej Noty 11 odnoszącej się do sytuacji, kiedy szkolenie z pierwszej pomocy lub opieki medycznej nie jest uwzględnione w kwalifikacjach wymaganych do otrzymania świadectwa oraz usunięciu pojęcia „opieka medyczna” z Noty 7.

Rezolucja MSC.479(102) Zmienione wytyczne dotyczące urządzeń zabezpieczających do transportu pojazdów drogowych na statkach ro-ro

Wytyczne zawierają w szczególności wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających do stosowania na statkach i w pojazdach, jak również określają metody zabezpieczania pojazdów.

Wytyczne mają zastosowanie do statków typu ro-ro, które stale przewożą pojazdy drogowe w ramach długich oraz krótkich podróży międzynarodowych na nieosłoniętych wodach. Dotyczą określonych pojazdów drogowych z maksymalną dopuszczalną masą całkowitą dla pojazdu i ładunku pomiędzy 3,5, a 40 tonami oraz przegubowych pociągów drogowych z maksymalną masą dopuszczalną nie większą niż 45 ton, które mogą być przewożone na statkach typu ro-ro. Wytyczne nie mają zastosowania do autobusów.

Właściciele statków oraz stocznie, w trakcie projektowania i budowy statków typu ro-ro, powinni uwzględnić szczególnie regulacje zawarte w części 4 (Punkty mocujące na pokładach statków) oraz części 6 (Mocowania) niniejszych wytycznych. Część 5 (Punkty mocujące na pojazdach drogowych) oraz część 7 (Sztauowanie) są przeznaczone przede wszystkim dla producentów, właścicieli oraz operatorów pojazdów drogowych.

Państwa członkowskie zostały zachęcone do wdrożenia Zmienionych wytycznych w najbliższym możliwym terminie w odniesieniu do nowych statków typu ro-ro oraz nowych pojazdów, oraz tak dalece jak jest to możliwe, w stosunku do pojazdów istniejących, które mogą być transportowane na statkach typu ro-ro.

Wytyczne zastępują rezolucję A.581(14), ze zmianami, po jej odwołaniu przez Zgromadzenie IMO. 

Rezolucja MSC.480(102) Standardy techniczno-eksploatacyjne dla statkowych urządzeń odbiorczych japońskiego systemu satelitarnego quasi-zenith (QZSS)

Komitet MSC na 102 sesji przyjął standardy techniczno-eksploatacyjne dla statkowych urządzeń odbiorczych japońskiego systemu satelitarnego quazi-zenith (QZSS). Obszar pokrycia japońskiego regionalnego systemu nawigacji satelitarnej QZSS obejmuje aktualnie region Azji i Oceanii w tym Australię. QZSS jest systemem opracowanym niezależnie i obsługiwanym przez Japonię. Składa się z trzech głównych komponentów: konstelacji czterech satelitów, segmentu infrastruktury kontroli naziemnej oraz stacji końcowych użytkowników.

Rządy zachęcone są do upewnienia się, że urządzenia odbiorcze systemu QZSS zainstalowane w dniu 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie spełniają standardy techniczno-eksploatacyjne nie niższe niż te określone w niniejszej rezolucji.

Rezolucja MSC.481(102) Zalecenia w sprawie stosowania i montażu materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych

Rezolucja zawiera Zmienione wytyczne w sprawie stosowania i montażu materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych, wraz ze specyfikację techniczną materiałów odblaskowych do stosowania na środkach ratunkowych.

Zaleca się Stronom Konwencji SOLAS podejmowanie takich działań, aby zapewnić stosowanie w środkach ratunkowych materiałów odblaskowych zgodnie z załącznikiem 1 niniejszej rezolucji, lub w sposób, który Administracja uzna za równoważny.

Zaleca się również, aby Administracje uznały specyfikację techniczną zawartą w załączniku 2 za standard dla materiałów odblaskowych, którego stosowanie zapewni zachowanie wysokiej jakości środków ratunkowych.

Administracja może zaakceptować środki ratunkowe już wyposażone w materiały odblaskowe zgodnie z rezolucją A.658(16).

Prosi się Zgromadzenie IMO o odwołanie rezolucji A.658(16).

 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)

MSC.1/Circ.1353/Rev.2 z dnia 7 grudnia 2020 Zmienione wytyczne dotyczące przygotowania Podręcznika zabezpieczenia ładunku

Zgodnie z prawidłami VI/5 oraz VII/5 Konwencji SOLAS, jednostki ładunkowe oraz ładunkowe jednostki transportowe muszą być załadowywane, sztauowanie i zabezpieczane na czas podróży zgodnie z Podręcznikiem zabezpieczenia ładunku, zatwierdzonym przez administrację, a sporządzonym w oparciu o standardy co najmniej równoważne z wytycznymi IMO.

Komitet MSC na 102 sesji, wraz z zatwierdzeniem poprawek do Kodeksu CSS (patrz okólnik MSC.1/Circ.1623), zatwierdził Zmienione wytyczne dotyczące przygotowania Podręcznika zabezpieczenia ładunku.

Niniejsze wytyczne, których celem jest właściwe przygotowanie spójnego Podręcznika zabezpieczenia ładunku, mają zastosowanie:

 • w całości do kontenerowców, których stępkę położono, lub które były na podobnym etapie budowy w dniu 1 stycznia 2015 roku, lub po tej dacie;
 • rozdziały 1-4 do istniejących kontenerowców, których stępkę położono, lub które były na podobnym etapie budowy, przed 1 stycznia 2015 roku.

Niniejszy okólnik zastępuje dokument MSC.1/Circ.1353/Rev.1.

MSC.1/Circ.1364/Rev.2 z dnia 11 listopada 2020 r. Poprawki do Międzynarodowego Podręcznika SafetyNET mające m.in. odzwierciedlić aktualizacje dotyczące usług GMDSS świadczonych przez Inmarsat

Poprawki obejmują m.in. zmianę tytułu Poradnika oraz wyodrębnienie Załącznika 1 i 2 do istniejącego Międzynarodowego Poradnika SafetyNET w osobnym okólniku na temat Panelu Koordynacyjnego IMO EGC.

W przeglądzie uwzględniono m.in. migrację Inmarsatu z konstelacji satelitów I-3 do I-4 oraz uznanie usług Inmarsat Fleet Safety w GMDSS. Nowy tekst Poradnika zawiera również odniesienia do nowo ustanowionego JCOMM (Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology), definicję pojęcia „rozszerzone wywołanie grupowe (EGC)” oraz odniesienia do Panelu Koordynacyjnego IMO EGC.

MSC.1/Circ.1430/Rev.2 z dnia 8 grudnia 2020 r. Znowelizowane wytyczne w zakresie projektowania i zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnej

Przyjęte przez Komitet MSC na 102 sesji poprawki do Znowelizowanych wytycznych w zakresie projektowania i zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnej, polegają na zmianie tytułów tabeli 4-2 oraz 4-3 Wytycznych.

Wytyczne są adresowane do projektantów i właścicieli statków, producentów wyposażenia, laboratoriów przeprowadzających próby oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Zachęca się do ich stosowania podczas zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnej, zainstalowanych z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Niniejszy okólnik zastępuje okólniki MSC.1/Circ.1272, MSC.1/Circ.1430 oraz MSC.1/Circ.1430/Rev.1, z zastrzeżeniem zachowania ważności testów instalacji pożarowych i ich elementów, przeprowadzonych wcześniej zgodnie z wytycznymi zawartymi w zastąpionych okólnikach, w przypadku zatwierdzania nowych systemów. Istniejące stałe wodne instalacje gaśnicze dla pomieszczeń kategorii specjalnej zatwierdzone i zainstalowane przed 1 stycznia 2021 roku, w oparciu o rezolucję A.123(V), okólniki: MSC.1/Circ.1272, MSC.1/Circ.1430 oraz MSC.1/Circ.1430/Rev.1, mogą być eksploatowane, tak długo jak będą sprawne.

MSC.1/Circ.1572/Rev.1 z dnia 8 grudnia 2020 r. Ujednolicone interpretacje do Rozdziałów II-1 i XII Konwencji SOLAS na temat wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78)) i Standardów eksploatacyjnych dla czujników poziomu wody na masowcach oraz na statkach z pojedynczą ładownią innych niż masowce (Rezolucja MSC.188(79))

Zmiany polegają na drobnych modyfikacjach do pkt. 3.5.4 części 3 oraz uaktualnieniu odnośnika w części 10 do prawidła II-1/12.6.1 SOLAS ujednoliconej interpretacji zawartej w MSC.1/Circ.1572.

Zachęca się do korzystania z niniejszych interpretacji podczas stosowania stosownych zapisów rozdziałów II-1 oraz XII SOLAS w stosunku do statków zbudowanych w dniu 9 czerwca 2017 roku, lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1588/Rev.1 z dnia 21 grudnia 2020 r. Poprawki do Znowelizowanych procedur reagowania w wypadku awarii dla statków przewożących towary niebezpieczne (Poradnik EmS)

Komitet MSC na 102 sesji zatwierdził poprawki do Poradnika EmS (MSC.1/Circ.1588), które są związane z poprawkami (40-20) do Międzynarodowego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG), przyjętymi rezolucją MSC.477(102). Komitet MSC zadecydował o przygotowaniu znowelizowanej skonsolidowanej wersji poradnika, rozpowszechnionej w niniejszym okólniku.

 Zachęca się zainteresowane strony do zapoznania się z dokumentem, mając na uwadze, że poprawki (40-20) do Kodeksu IMDG można stosować na zasadach dobrowolności od dnia 1 stycznia 2021 r. Ich przewidywana data wejścia w życie to 1 czerwca 2022 rok.

Niniejszy Poradnik EmS zawiera wskazówki na temat procedur, które należy stosować podczas wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji, materiałów lub obiektów, jak również substancji szkodliwych (substancje zanieczyszczające środowisko morskie), o których mowa w Kodeksie IMDG.

Poradnik zawiera wskazówki dotyczące działań podejmowanych podczas pożarów i rozlewów (wycieków) związanych z ładunkami niebezpiecznymi, o których mowa w Kodeksie IMDG. Zgodnie z Kodeksem ISM, wszystkie statki oraz firmy odpowiedzialne za ich eksploatację, są zobowiązane do posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), który nakłada obowiązek posiadania procedur na wypadek potencjalnych awarii na pokładzie statku. Niniejszy podręcznik jest adresowany do właścicieli i armatorów statków, jak również innych podmiotów zaangażowanych w opracowanie procedur reagowania w wypadku awarii, które są częścią planu kryzysowego dla statku.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1588.

MSC.1/Circ.1599/Rev.1 z dnia 4 grudnia 2020 r. Znowelizowane tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania wysokomanganowej stali austenitycznej do zastosowań kriogenicznych

Okólnik zawiera Znowelizowane tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania wysokomanganowej stali austenitycznej do zastosowań kriogenicznych, przygotowane na 6 sesji Podkomitetu ds. Przewozu ładunków i kontenerów (CCC) i zatwierdzone na MSC 102.

Wytyczne dostarczają projektantom i producentom praktyczne informacje dotyczące projektu i konstrukcji zbiorników ładunkowych i paliwowych przeznaczonych do transportu LNG, w których wykorzystano wysokomanganową stal austenityczną do zastosowań kriogenicznych, zgodnie z warunkami projektu, o których mowa w cz. 4.18 Kodeksu IGC oraz cz. 6.4.12 Kodeksu IGF, przy czym niniejsze wytyczne nie zastępują żadnych wymagań zawartych w przywołanych kodeksach.

Przedmiotowe wytyczne będą podlegać okresowym przeglądom w miarę nabywania doświadczeń z ich stosowania.

Niniejszy okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1599. 

MSC.1/Circ.1619 z dnia 11 grudnia 2020 r. Wytyczne w sprawie projektowania urządzeń do cumowania oraz wyboru odpowiedniego sprzętu i osprzętu do bezpiecznego cumowania

Okólnik zawiera Wytyczne w sprawie projektowania urządzeń do cumowania oraz wyboru odpowiedniego sprzętu i osprzętu do bezpiecznego cumowania, które zostały opracowane na 6 sesji Podkomitetu ds. projektowania i konstrukcji statków (SDC). MSC 102 zatwierdził przedmiotowe wytyczne, aby zapewnić jednolite podejście do stosowania wymagań prawidła II-1/3-8 SOLAS, zmienionego rezolucją MSC.474(102), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wytyczne są adresowane w szczególności do projektantów statków, stoczni, właścicieli i zarządców statków, podmiotów czarterujących statek bez załogi oraz innych organizacji i osób odpowiedzialnych za projektowanie urządzeń do cumowania oraz wybór odpowiedniego sprzętu i osprzętu do bezpiecznego cumowania. Wytyczne są przeznaczone również dla kapitanów, oficerów i załogi statków.

Prawidła II-1/3-8.7 i II-1/3-8.8 Konwencji SOLAS, ze zm., z dniem 1 stycznia 2024 roku, nakładają na statki o poj. 3 000 GT i większej, zbudowane w dniu 1 stycznia 2024 roku, lub po tej dacie, obowiązek zaprojektowania urządzeń do cumowania oraz wyboru sprzętu do cumowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczne cumowanie statku.

Statki o pojemności mniejszej niż 3 000 GT, zbudowane w dniu 1 stycznia 2024 roku, lub po tej dacie, powinny spełnić przywołane wymagania tak dalece jak to możliwe, lub spełnić stosowne wymagania Administracji.

Okólnik stanie się obowiązujący z dniem 1 stycznia 2024 roku, wraz z dniem wejścia w życie poprawek do Konwencji SOLAS (rezolucja MSC.474(102)).

MSC.1/Circ.1620 z dnia 24 grudnia 2020 r. Wytyczne w sprawie inspekcji i utrzymania sprzętu cumowniczego, w tym lin cumowniczych

Okólnik zawiera Wytyczne w sprawie inspekcji i utrzymania sprzętu cumowniczego, w tym lin cumowniczych, opracowane na 6 sesji Podkomitetu ds. projektowania i konstrukcji statków (SDC) i zatwierdzone na MSC 102.

Wytyczne są adresowane w szczególności do właścicieli i zarządców statków, podmiotów czarterujących statek bez załogi oraz innych organizacji odpowiedzialnych za eksploatację statków.

Wytyczne są przeznaczone również dla kapitanów, oficerów i załogi statków, którym zapewniają wskazówki dotyczące inspekcji i utrzymania sprzętu cumowniczego, w tym lin cumowniczych.

Niniejsze wytyczne zawierają zalecenia i wskazówki dotyczące konserwacji oraz cyklicznych kontroli sprzętu do cumowania, w tym lin oraz talii, kryteria identyfikacji oraz selekcji zużytych lin oraz tali do wymiany.

Przedmiotowe wytyczne mają zastosowanie do wszystkich statków. Niektóre z zapisów są przeznaczone dla personelu pokładowego, inne dla pracowników firm odpowiedzialnych za wybór i pozyskiwanie wymienianych lin cumowniczych.

MSC.1/Circ.1175/Rev.1 z dnia 9 grudnia 2020 r. Zmienione wytyczne w sprawie pokładowych urządzeń do holowania i cumowania

Okólnik zawiera Zmienione wytyczne w sprawie pokładowych urządzeń do holowania i cumowania, zatwierdzone na MSC 102, opracowane w celu jednolitego podejścia do stosowania wymagań prawidła II-1/3-8, zmienionego rezolucją MSC.474(102), która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z tym prawidłem, statki o nowym typie wyporności, z wyjątkiem jednostek szybkich i jednostek offshore, powinny posiadać rozwiązania, wyposażenie oraz osprzęt o dopuszczalnym obciążeniu roboczym, które pozwala na bezpieczne przeprowadzenie wszystkich operacji holowania i cumowania w warunkach normalnej eksploatacji statku. Przedmiotowe rozwiązania, wyposażenie oraz osprzęt powinny spełniać stosowne wymagania administracji lub organizacji uznanej.

Zmienione wytyczne w sprawie pokładowych urządzeń do holowania i cumowania (MSC.1/Circ.1175/Rev.1) mają zastosowanie do statków zbudowanych w dniu 1 stycznia 2024 roku, lub po tej dacie.

Przedmiotowy okólnik nie zastępuje MSC.1/Circ.1175, który nadal ma zastosowanie do statków zbudowanych w dniu 1 stycznia 2007, lub po tej dacie, a przed 1 stycznia 2024 roku.

Okólnik stanie się obowiązujący z dniem 1 stycznia 2024 roku, wraz z dniem wejścia w życie poprawek do Konwencji SOLAS (rez. MSC.474(102)).

MSC.1/Circ.1622 z dnia 2 grudnia 2020 r. Wytyczne dotyczące akceptacji alternatywnych materiałów metalowych do celów kriogenicznych na statkach przewożących luzem gazy skroplone oraz na statkach wykorzystujących gazy lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu

Okólnik zawiera Wytyczne dotyczące akceptacji alternatywnych materiałów metalowych do celów kriogenicznych na statkach przewożących luzem gazy skroplone oraz na statkach wykorzystujących gazy lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, które zostały przygotowane na 6 sesji Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC) i zatwierdzone na MSC 102.

Wytyczne szczegółowo przedstawiają sposób dokumentowania zdatności i zgodności materiałów metalowych do celów kriogenicznych z kodeksami IGC oraz IGF, jak również procedurę ich oceny i zatwierdzania.

MSC.1/Circ.1623 z dnia 7 grudnia 2020 r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków (Kodeks CSS) w zakresie metod oceny zabezpieczenia ładunków częściowo standaryzowanych oraz ładunków niestandardowych

Okólnik zawiera poprawki do Kodeksu CSS, przygotowane na 6 sesji Podkomitetu ds. Przewozu ładunków i kontenerów (CCC) i zatwierdzone na MSC 102.

Do zapoznania się z nimi zachęca się w szczególności właścicieli statków, armatorów, kapitanów oraz załogi.

Zmiany polegają na zastąpieniu całego tekstu załącznika 13 (Metody oceny skuteczności zabezpieczeń ładunków niestandardowych i częściowo standaryzowanych), wraz z czterema dodatkami.

MSC.1/Circ.1624 z dnia 7 grudnia 2020 r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznych praktyk dla statków przewożących pokładowe ładunki drewna, 2011 r. (Kodeks TDC 2011)

Okólnik zawiera poprawki do Kodeksu TDC 2011, przygotowane na 6 sesji Podkomitetu ds. Przewozu ładunków i kontenerów (CCC) i zatwierdzone na MSC 102. Do zapoznania się z nimi zachęca się w szczególności właścicieli statków, armatorów, kapitanów oraz załogi.

Zmiany do kodeksu dotyczą zagadnień wymienionych poniżej:

 • Pkt 6.2, rozdz. 6, cz. B Kodeksu (Przyspieszenia i siły działające na ładunek):
  • zmiana pkt. 6.2.1, zgodnie z którą mocowanie zabezpieczania ładunku powinno uwzględniać przyspieszenia oraz siły wiatru i morza, obliczone zgodnie z załącznikiem 13 Kodeksu CSS; oraz
  • usunięcie punktów 6.2.2-6.2.5
 • Załącznik B (Przykłady sztauowania i zabezpieczania):
  • w przykładowym obliczeniu B.5.3 (Uprights for round wood on a 6,000 DWT ship on the Baltic Sea), zastąpiono tekst pod rysunkiem B.7;
  • w przykładowym obliczeniu B.6.1 (Frictional securing of round wood on a 6,000 DWT ship), zastąpiono ostatni punkt pod rysunkiem B.8.

MSC.1/Circ.1625 z dnia 8 grudnia 2020 r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu IGC (zmienionego rez. MSC.370(93))

Niniejszy okólnik zawiera ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), przygotowane na 6 sesji Podkomitetu ds. Przewozu ładunków i kontenerów (CCC).

W dokumencie przedstawiono ujednolicone interpretacje, które dotyczą zagadnień wymienionych poniżej:

 • złącza teowe w niezależnych zbiornikach typu A lub B (pkt 4.20.1.1)
 • spoiny niezależnych zbiorników typu C z podwójną kopułą, z przegrodą w płaszczyźnie środkowej (pkt 4.20.1.2)
 • zewnętrzny przewód lub kanał systemów paliwa gazowego (pkt. 5.4.4 oraz 5.13.2.4)
 • próbkowanie ładunku (pkt. 5.6.5 oraz 18.9)
 • filtry ładunkowe (pkt 5.6.6)
 • system izolacji rurociągów ładunkowych (pkt 5.12.3.1)
 • próby typu zaworów (pkt 5.13.1.1.2)
 • wskazówki dotyczące systemu odprowadzania ciśnienia w przestrzeniach międzybarierowych (pkt 8.1)
 • awaryjna pompa pożarowa (pkt. 11.2 oraz 11.3.4)
 • pompy pożarowe stosowane jako pompy spryskiwaczy (pkt 11.3.4)
 • poziomowskazy zbiorników ładunkowych (pkt 13.2.2)
 • zatrzymanie pracy pompy ładunkowej i otworzenie zaworów ESD na kolektorze przy przekroczeniu poziomów alarmowych (tabela 18.1, adnotacja 4 oraz punkt 13.3.7)
 • urządzenia do monitorowania niedoboru tlenu w przestrzeniach, w których znajdują się generatory azotu (pkt 13.6.4)
 • integracja systemów (pkt 13.9.3)
 • odpowiednie systemy odprowadzania ciśnienia dla kolektorów dolotowych powietrza, przestrzeni przedmuchiwanych, układów wydechowych i skrzyni korbowych (pkt 16.7.1.4)

MSC.1/Circ.1626 z dnia 7 grudnia 2020 r. Ujednolicona interpretacja do Kodeksu IMDG dotycząca użycia pojęcia „środki ratunkowe” w punkcie 7.1.4.4.2

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację pojęcia „środki ratunkowe” w punkcie 7.1.4.4.2 Kodeksu IMDG, zgodnie z którą określenie „środki ratunkowe” oznacza jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze wymagane zgodnie z prawidłami III/21 lub III/31.1 SOLAS, natomiast nie oznacza innych środków ratunkowych, takich jak koła ratunkowe, dodatkowe tratwy wymagane zgodnie z prawidłem III/31.3.2 i III/31.1.4 SOLAS oraz kamizelki i kombinezony ratunkowe związane z tymi tratwami.

MSC.1/Circ.1627 z dnia 10 grudnia 2020 r. Tymczasowe wytyczne w zakresie kryteriów stateczności drugiej generacji

Tymczasowe wytyczne dotyczą kryteriów podatności, bezpośredniej oceny utraty stateczności i narzędzi operacyjnych, oraz zawierają bazujące na wynikach kryteria służące ocenie pięciu defektów statecznościowych: statek bez napędu, nadmierna stateczność, czysta utrata stateczności, rezonans parametryczny oraz surf-riding.

Zachęca się stocznie, kapitanów, właścicieli i armatorów statków, oraz firmy żeglugowe do stosowania tymczasowych wytycznych jako środków uzupełniających do obowiązkowych kryteriów zawartych w części A Kodeksu IS.

Przedmiotowe wytyczne będą podlegały przeglądom w miarę nabywania doświadczeń z ich stosowania.

MSC.1/Circ.1628, MSC.1/Circ.1629, MSC.1/Circ.1630, MSC.1/Circ.1631, MSC.1/Circ.1632, MSC.1/Circ.1633 z dnia 14 grudnia 2020 r. Ustandaryzowane formularze dotyczące oceny środków ratunkowych i raportów z prób

Niniejsze okólniki są wynikiem podziału okólnika MSC/Circ.980 wraz z Dodatkami (Przegląd ujednoliconej oceny morskich środków ratowniczych i formularzy dla prób tych środków) na sześć formularzy odpowiadających wyposażeniu, o którym mowa w rozdziałach II-VII Kodeksu LSA. Wprowadzony podział ma na celu ułatwienie aktualizacji tych formularzy.

Formularze są adresowane do Administracji i takich podmiotów jak producenci, ośrodki przeprowadzające próby, właściciele statków i inspektorzy. Ułatwią one procedurę akceptacji zatwierdzania typu urządzeń, zatwierdzonych przez inne Administracje.

Okólniki od MSC.1/Circ.1628 do MSC.1/Circ.1633 zastępują dokument MSC/Circ.980.

MSC.1/Circ.1634 z dnia 4 grudnia 2020 r. Ujednolicona interpretacja Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację zapisów prawidła II-2/9 Konwencji SOLAS, dotyczącego zagadnień ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru w oddzielnych pentrach niewyposażonych w urządzenia do gotowania, które znajdują się w przestrzeniach mieszkalnych.

Zachęca się państwa i wszystkie podmioty zainteresowane, do stosowania interpretacji przywołanego prawidła w stosunku do statków zakontraktowanych pod budowę w dniu 1 stycznia 2021r., lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1635 z dnia 11 listopada 2020 r. Panel Koordynacyjny IMO ds. rozszerzonego wywołania grupowego (EGC)

W okólniku znajduje się zakres działań Panelu Koordynacyjnego IMO EGC oraz procedury autoryzacji, certyfikacji i rejestracji dostawców informacji.

Niniejszy zakres działań oraz podane procedury mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 roku wraz z datą obowiązywania Międzynarodowego Podręcznika SafetyNET zawartego w okólniku MSC.1/Circ.1364/Rev.2.

MSC.1/Circ.1636 z dnia 2 grudnia 2020 r. Zalecane przez przemysł ramy protokołów, które mają na celu zapewnienie bezpiecznej wymiany załóg i podróży podczas pandemii koronawirusa (COVID-19)

Zachęca się państwa członkowskie, aby rozważyły zawarte w okólniku protokoły i zaleciły właścicielom, operatorom oraz zarządcom statków pływających pod ich banderą, jak również personelowi pokładowemu zatrudnionemu na tych statkach,  ich stosowanie z jednoczesnym uwzględnieniem rezolucji MSC.473(ES.2) (Zalecane działania, mające na celu ułatwienie wymiany załóg, dostępu do opieki medycznej oraz podróżowania marynarzy w dobie pandemii COVID-19).

Wraz z rozwojem sytuacji pandemicznej, przedmiotowe protokoły podlegają ciągłej rewizji międzynarodowych stowarzyszeń branżowych i jako takie będą na bieżąco publikowane jako kolejne rewizje okólnika MSC.1/Circ.1636.

MSC.1/Circ.1637 z dnia 10 grudnia 2020 r. Ujednolicona interpretacja prawidła II-1/3-10 Konwencji SOLAS dotyczącą pojęcia „nieprzewidzianej zwłoki w dostawie statków” podczas pandemii koronawirusa (COVID-19)

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację pojęcia „nieprzewidzianej zwłoki w dostawie statków”, która służy ujednoliceniu rozumienia zapisów prawidła II-1/3-10 SOLAS (Standardy GBS dla masowców i zbiornikowców olejowych), przyjętego rez. MSC.290(87), jak również prawidła 1.28 Zał. I Konwencji MARPOL.

SN.1/Circ.243/Rev.1/Corr.1 Sprostowanie do Wytycznych w zakresie sposobów prezentacji symboli nawigacyjnych, terminów i skrótów związanych z nawigacją

Sprostowanie polega na wycofaniu wprowadzenia symbolu MSI z mocą wsteczną. Wcześniejsza treść okólnika SN.1/Circ.243/Rev.2 zawierała zalecenie przedstawiania MSI w systemach ECDIS. W trakcie prac nad opracowywaniem specyfikacji produktu S-124 w Grupie Korespondencyjnej WNWS-S.C., na etapie testowania okazało się, iż idea w jaki sposób informacje o ostrzeżeniach nawigacyjnych w systemach nawigacyjnych mają być skutecznie wyświetlane w systemach nawigacyjnych nie współgra z ograniczeniami narzuconymi przez wymieniony okólnik i dlatego podjęto decyzję o usunięciu z niego zaleceń dotyczących symbolu MSI.

SN.1/Circ.340 z dnia 11 listopada 2020 r. Uznanie indyjskiego, regionalnego systemu nawigacji satelitarnej IRNSS jako składnik światowego systemu radionawigacyjnego

Komitet MSC uznał indyjski, regionalny system nawigacji satelitarnej IRNSS jako składnik światowego systemu radionawigacyjnego. Decyzja Komitetu została podjęta na podstawie zalecenia i oceny przeprowadzonej przez Podkomitet NCSR zgodnie z wymaganiami rezolucji A.1046(27) i A.915(22) odnotowując, że Podkomitet uznał że IRNSS spełnia wymagania operacyjne, by wspierać nawigację statków na wodach oceanicznych w następującym obszarze pokrycia: 55° długości geograficznej wschodniej, 50° szerokości geograficznej północnej, 110° długości geograficznej wschodniej i 5° szerokości geograficznej południowej.

PPR.1/Circ.9 z dnia 24 lipca 2020 r. Zmienione wymagania przewozowe dla akrylanu metylu i metakrylanu metylu

Okólnik zawiera zmienione wymagania przewozowe dla akrylanu metylu i metakrylanu metylu, które powinny być stosowane zamiast wymagań przewozowych zawartych w poprawkach do Kodeksu IBC z 2019 roku, w celu zmniejszenia narażenia na nadmierną temperaturę oraz możliwe zapoczątkowanie procesu polimeryzacji. Wymagania przewozowe przyjęte rezolucjami MEPC.318(74) oraz MSC.460(101) nie zawierają wymagań specjalnych 16.6.1 oraz 16.6.2 w kolumnie „o” rozdziału 17.

Wymagania dotyczą oddzielenia tych produktów od podgrzewanych zbiorników ładunkowych oraz szczelnego zabezpieczenia grzałek elektrycznych i są zawarte w istniejących wymaganiach obowiązujących na mocy rezolucji MEPC.250(66) oraz MSC.369(93).

Zmienione wymagania przewozowe zostaną zawarte w wykazie 1 okólnika MEPC.2/Circ.26, który ukaże się w grudniu 2020 roku i będzie obowiązywał wszystkie państwa bez daty wygaśnięcia. Statki przewożące akrylan metylu i metakrylan metylu powinny umieścić informację o ich przewozie w Uzupełnieniu do Świadectwa zdolności, a nie na liście produktów w Świadectwie zdolności.

REZOLUCJE z 75 sesji KOMITETU Ochrony Środowiska Morskiego  (MEPC 75)

Rezolucja MEPC.324(75) z dnia 20 listopada 2020 roku Poprawki do Załącznika VI Konwencji MARPOL (procedury pobierania próbek i weryfikacji zawartości siarki w paliwie olejowym oraz współczynnik EEDI)

Rezolucja wprowadza poprawki do następujących prawideł:

 • Prawidła 1 (Zastosowanie) – zmiana brzmienia całego prawidła;
 • Prawidła 2 (Definicje) – dodanie nowych paragrafów od numeru 52 do 56 zawierających definicje dla takich pojęć jak zawartość siarki w paliwie olejowym, paliwo o niskej temperaturze zapłonu, próbka dostarczona zgodnie z wymaganiem Konwencji MARPOL, próbka w użyciu, próbka przewożona na statku;
 • Prawidła 14 (Tlenki siarki (SOx) i zanieczyszczenia stałe) – dodanie nowych paragrafów od numeru 8 do 13 dotyczących pobierania i testowania próbek paliwa;
 • Prawidła 18 (Dostępność i jakość paliwa olejowego) – zmiana brzmienia paragrafu 8.2;
 • Prawidła 20 (Osiągnięty Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Osiągnięty EEDI)) – dodanie nowego paragrafu o numerze 3 dotyczącego m.in. wymogu raportowania do Organizacji informacji o osiągniętych i wymaganych wartościach EEDI;
 • Prawidła 21 (Wymagany Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Wymagany EEDI)) – zmiana tabeli 1 (Procentowe współczynniki redukcji EEDI względem linii odniesienia EEDI) oraz pierwszego wiersza tabeli 2 (Parametry do wyznaczenia wartości linii odniesienia dla różnych typów statków);
 • Uzupełnienia I (Międzynarodowe Świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza (IAPP)) – dodanie nowych paragrafów 2.3.4 oraz 2.3.5 mające na celu dodanie odniesienia do punktów poboru próbek, a także odnotowanie, gdzie istnieje odstępstwo od przepisu dotyczącego paliwa o niskiej temperaturze zapłonu;
 • Uzupełnienia VI (Procedura sprawdzenia próbek paliwa olejowego dla celów Załącznika VI do Konwencji MARPOL) – zmiana brzmienia całego tekstu ww. Uzupełnienia.

Poprawki wejdą w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Rezolucja MEPC.325(75) z dnia 20 listopada 2020 roku Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami, 2004

Rezolucja wprowadza poprawki do Konwencji BWM, dotyczące testowania systemów postępowania z wodami balastowymi w związku z ich oddaniem do eksploatacji.

Proponowane poprawki objęły:

 • prawidło E-1 (Przeglądy) – nowe brzmienie punktów 1.1 oraz 1.5;
 • Uzupełnienie I (Formularz Międzynarodowego świadectwa postępowania z wodami balastowymi) – nowe brzmienie przypisu do „Numer IMO” pod pozycją „Dane statku”; nowe brzmienie tekstu znajdującego się poniżej tytułu „Szczegóły dotyczące używanych/ej metod/y zarządzania wodami balastowymi”.

Poprawki wejdą w życie w dniu 1 czerwca 2022 r., jednak rezolucja wzywa państwa do rozważenia ich stosowania tak szybko jak to możliwe, przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę Wskazówek dotyczących testowania systemów BWMS w związku z ich oddaniem do eksploatacji (BWM.2/Circ.70/Rev.1).

Rezolucja MEPC.326(75) z dnia 20 listopada 2020 roku Wytyczne 2020 dotyczące monitorowania średniej zawartości siarki w paliwach olejowych dostarczanych do użytku na statkach w skali ogólnoświatowej

Celem Wytycznych jest ustalenie uzgodnionej metody monitorowania średniej zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek, z uwzględnieniem limitów zawartości siarki zgodnie z wymaganiami prawidła 14 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Wytyczne wprowadzają definicje dla takich pojęć jak: paliwo resztkowe, paliwo destylowane, dostawca usług pobierania próbek i testowania, oraz poszczególnych wartości referencyjnych A, określają zasady monitorowania i obliczania rocznych i 3-letnich średnich kroczących oraz przedstawiają matematyczny wzór na obliczanie średniej zawartości siarki w oparciu o ilość.

Rezolucja uchyla wytyczne przyjęte rezolucją MEPC.192(61).

Rezolucja MEPC.327(75) z dnia 20 listopada 2020 roku Zachęcanie państw członkowskich do opracowania i przedłożenia dobrowolnych krajowych planów działania w celu rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych ze statków

W związku z przyjętą przez IMO Wstępną Strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków (rezolucja MEPC.304(72)), IMO zachęca państwa członkowskie do opracowania i przedłożenia do Organizacji dobrowolnych krajowych planów działania w celu rozwiązania problemu emisji GHG ze statków. Działania te mają pomóc m.in. w promowaniu wymiany doświadczeń i informacji, mobilizowaniu zasobów krajowych oraz współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Rezolucja sugeruje, by przygotowywane plany obejmowały m.in. takie zagadnienia jak:

 • usprawnienie krajowych rozwiązań instytucjonalnych i legislacyjnych w celu skutecznego wdrażania istniejących instrumentów IMO,
 • rozwijanie działań w celu dalszej poprawy efektywności energetycznej statków,
 • inicjowanie badań i zwiększanie wykorzystania alternatywnych paliw niskoemisyjnych i zeroemisyjnych,
 • przyspieszenie działań w zakresie redukcji emisji w portach, zgodnie z rezolucją MEPC.323 (74),
 • wspieranie budowania potencjału, podnoszenia świadomości i współpracy regionalnej,
 • ułatwianie rozwoju infrastruktury dla ekologicznej żeglugi.

Rezolucja zachęca państwa członkowskie do podjęcia jak najszybciej działań, w celu ułatwienia redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków, bez oczekiwania na wejście w życie środków nad którymi pracuje IMO. 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.889 z dnia 7 grudnia 2020 roku Wytyczne 2020 dotyczące pobierania próbek paliwa olejowego przeznaczonego do użytku lub przewożonego na statku

Celem niniejszych Wytycznych jest ustanowienie uzgodnionej metody pobierania ze zbiorników próbek płynnego paliwa olejowego, przeznaczonego do wykorzystania lub przewożonego na statku, a tym samym promowanie skutecznej kontroli i egzekwowania odpowiednich postanowień Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Pobieranie próbek paliwa powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi i statku. Pobieranie próbek zgodnie z niniejszymi wytycznymi powinno być podejmowane szybko i nie powinno powodować nieuzasadnionych opóźnień dla statku. Okólnik zawiera opis procedur pobierania próbek oraz późniejszego postępowania z nimi.

MEPC.1/Circ.888/Rev.1 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (lata 2013-2018)

Okólnik zawiera informację dotyczącą wypełniania obowiązku raportowania do IMO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, obejmującą lata 2013-2018, zgodnie z wymaganiami Konwencji MARPOL oraz formatem ustalonym w okólniku MEPC/Circ.318. Strony są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, za pomocą wzorów raportów określonych w okólniku MEPC/Circ.318, do Organizacji do dnia 31 grudnia każdego roku. Okólnik ten, decyzją MEPC 67, wydawany jest corocznie.

MEPC.2/Circ.26 z dnia 1 grudnia 2020 roku Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Wydawany corocznie okólnik zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Jest wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.73 z dnia 4 grudnia 2020 roku Czterdzieste pierwsze regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się zdalnie w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

BWM.2/Circ.34/Rev.9 z dnia 10 grudnia 2020 roku Lista systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe

Okólnik zawiera listę systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe w okresie pomiędzy marcem 2006 r. a listopadem 2020 r. Do opublikowania corocznie listy tych systemów obliguje Organizację zapis Sekcji 8 Procedury G9 zawartej w rezolucji MEPC.169(57).

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.34/Rev.8

BWM.2/Circ.70/Rev.1 z dnia 9 grudnia 2020 roku Wskazówki dotyczących testowania systemów BWMS w związku z ich oddaniem do eksploatacji

Celem testów rozruchowych jest walidacja instalacji systemu postępowania z wodami balastowymi (BWMS) poprzez wykazanie, że jego procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne przebiegają prawidłowo. Testy te nie mają na celu walidacji projektu systemu BWMS posiadającego zatwierdzenie typu wyrobu, który został zatwierdzony przez Administrację. Wytyczne te zostały opracowane z myślą o osobach instalujących i weryfikujących instalację BWMS zgodnie z: prawidłem E-1 Konwencji BWM, paragrafami 8.2.5 i 8.3.6 Kodeksu BWMS oraz paragrafem 1.18 rezolucji MEPC.174(58).

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.70.

BWM.2/Circ.42/Rev.2 z dnia 9 grudnia 2020 roku Wskazówki dotyczące pobierania próbek wody balastowej i analizy do celów próbnych zgodnie z Konwencją BWM i Wytycznymi (G2)

Celem niniejszych Wytycznych jest przedstawienie ogólnych zaleceń dotyczących metodologii i podejść do pobierania próbek i analiz w celu zbadania zgodności z normami opisanymi w prawidłach D-1 i D-2 Konwencja BWM. Wytyczne te składają się z dwóch części:

 • omówienia zasad pobierania próbek wraz z listą zalecanych metod i podejść do analizy oraz protokołów z pobierania próbek do badań w celu przeprowadzenia testów na zgodność ze standardami D-1 i D-2 zawartymi w pkt. 5;
 • ogólnych informacji na temat pobierania próbek oraz analizy metod i podejść, określonych w załączniku.

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.42/Rev.1

PPR.1/Circ. 10 z dnia 24 lipca 2020 roku Ponowne przedłożenie produktów wymienionych na listach 2 i 3 okólnika MEPC.2 w sprawie tymczasowej kategoryzacji substancji płynnych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL i Kodeksem IBC

Okólnik informuje, iż Podkomitet PPR uzgodnił, że produkty zawarte na listach 2 i 3 okólnika serii MEPC.2 w sprawie tymczasowej kategoryzacji substancji płynnych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL i Kodeksem IBC, należy poddać ponownej ocenie w podobny sposób, jak produkty zawarte w rozdziałach 17 i 18 Kodeksu. Ocena ta ma zostać dokonana do dnia 31 grudnia 2025 r. Jeśli jakiś produkt nie zostanie ponownie oceniony do wskazanej daty, zostanie on usunięty z listy i nie będzie go można przewozić. Okólnik określa również zasady na jakich Administracja będzie przekazywać do Organizacji informacje o produktach.

LC-LP.1/Circ. 94 z dnia 14 lipca 2020 roku Zaproszenie do przesyłania informacji na temat działań związanych z usuwaniem odpadów i innych substancji do morza w 2019 r.

Okólnik stanowi zaproszenie do przesyłania informacji za rok 2019 na temat działań związanych z usuwaniem odpadów i innych substancji do morza, przeprowadzanych w ramach jurysdykcji państw. Zaproszenie jest również skierowane do umawiających się stron Konwencji Londyńskiej i Protokołu Londyńskiego.