WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2019 r.

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od lipca do grudnia 2019 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

Rezolucje 31 sesji Zgromadzenia IMO (25.11-4.12.2019 r.)

A 31/Res.1131 Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na okres 2020-2021

Lista najważniejszych działań przedstawionych w załączniku 1, odwołuje tabelę 2 rezolucji A.1110(30).

A 31/Res.1132 Oparty na wynikach budżet na dwuletni okres 2020-2021

A 31/Res.1133 Sprawozdania finansowe i sprawozdania z kontroli

A 31/Res.1134 Zaległości w składkach członkowskich

A 31/Res.1135 Mianowanie audytora zewnętrznego

A 31/Res.1136 Rozważania etyczne i wytyczne dotyczące przeprowadzania kampanii wyborczych do Rady IMO

W deklaracji wstępnej zapisano, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest reprezentowana przez Radę wybieraną w sposób sprawiedliwy, etyczny, transparentny i godny. Niniejszy zestaw wytycznych ma zapewnić takie same warunki wszystkim stronom uczestniczącym w procesie wyborczym. Zachęca się państwa członkowskie, które ubiegają się o elekcję, jak i te uczestniczące w procesie wyborczym, aby postępowały zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej rezolucji.

A 31/Res.1137 Tymczasowe środki bezpieczeństwa dla statków nieposiadających certyfikatu wydanego na mocy Konwencji SOLAS, uprawiających żeglugę na wodach polarnych

Napływające do IMO dane o wypadkach wskazują na wzrost żeglugi statków nieposiadających certyfikatu wydanego na mocy Konwencji SOLAS, zwłaszcza jednostek rybackich i jachtów, na wodach polarnych. Te typy jednostek są narażone na takie same zagrożenia jak statki konwencyjne, w tym wypadki i zdarzenia, które mogą skutkować śmiercią lub obrażeniami, jak również utratą jednostki bądź jej uszkodzeniem.

Rezolucja zachęca państwa członkowskie do wdrożenia na zasadach dobrowolnych, w możliwie najszerszym zakresie, środków bezpieczeństwa Kodeksu polarnego, w stosunku do statków nieposiadających certyfikatu wydanego na mocy Konwencji SOLAS, uprawiających żeglugę na wodach polarnych, w tym jednostek rybackich o długości od 24 m oraz jachtów rekreacyjnych o poj. powyżej 300GT, niezaangażowanych w działalność handlową.

A 31/ Res.1138 Procedury dla Kontroli Państwa Portu (PSC), 2019

Rezolucja zawiera kompleksowe zestawienie wytycznych odnoszących się do kontroli państwa portu i aktualizuje poprzednie procedury dla PSC przyjęte w 2017 r. (rezolucja A.1119(30)). Zmiany wprowadzają nowy Dodatek 18 zawierający Wytyczne 2019 dla Kontroli Państwa Portu związane z rozdz. 3 Zał. VI Konwencji MARPOL 2019 (rezolucja MEPC.321(74)).

Dokument odwołuje rezolucję A.119(30).

A 31/Res.1139 Wytyczne w/s przekazywania informacji przez państwa członkowskie

Niniejsze wytyczne mają ułatwić państwom członkowskim wypełnienie zobowiązań wynikających z różnych instrumentów IMO oraz pomoc w skutecznym raportowaniu. Wykaz wymagań związanych z raportowaniem, zawierający pomocne wytyczne, jest dostępny w module Reporting Requirements Dashboard na platformie GISIS.

Celem niniejszej rezolucji jest promowanie rozwijania potencjału w zakresie wypełniania wymagań związanych z raportowaniem wśród państw członkowskich, pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz podejmowaniu działań związanych z poprawą efektywności przekazywania wymaganych informacji.

A 31/Res.1140 Wytyczne dla przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2019

Rezolucja zawiera poprawki do ww. wytycznych HSSC 2017 i obejmuje wszystkie zmiany dokonane w instrumentach IMO do 31 grudnia 2019 r. włącznie.

Dokument odwołuje rezolucję A.1120(30).

A 31/Res.1141 Lista zobowiązań 2019 wynikających z instrumentów prawnych powiązanych z Kodeksem implementacji instrumentów IMO

Rezolucja zawiera spis wymagań zawartych w instrumentach prawnych IMO powiązanych z ww. Kodeksem III (rez. A.1070(28)) wg stanu na koniec roku 2019. Lista podlega aktualizacji przez MSC oraz MEPC i jest zatwierdzana przez Zgromadzenie. Rezolucja składa się z następujących aneksów:

  • zobowiązania rządów państw członkowskich;
  • specyficzne zobowiązania państwa bandery;
  • specyficzne zobowiązania państwa nadbrzeżnego;
  • specyficzne zobowiązania państwa portu;
  • instrumenty obowiązkowe związane z konwencjami IMO;
  • zestawienie poprawek do obowiązkowych instrumentów związanych z listą zobowiązań (zawartych w aneksach od 1 do 4);
  • lista poprawek do instrumentów, które wejdą w życie pomiędzy 1 stycznia 2020 a 1 lipca 2020 roku.

Rezolucja odwołuje rez.A.1121(30).

A 31/Res.1142 Środki mające zapobiegać bezprawnym praktykom związanym z fałszywą rejestracją statków i fałszywymi rejestrami

W załączniku do rezolucji znajduje się adresowana do rządów państw Procedura przekazywania do Organizacji informacji o rejestrach statków za pośrednictwem modułu Contact Point w systemie GISIS.

Wspomniana Procedura będzie podlegać rewizji Komitetu Prawnego IMO.

A 31/Res.1143 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

A 31/Res.1144 Wymagania i wytyczne odnośnie statusu doradczego międzynarodowych organizacji pozarządowych w stosunku do Międzynarodowej Organizacji Morskiej

A 31/Res.1145 Przedłużenie mianowania Sekretarza Generalnego

Zgromadzenie zatwierdziło, zgodnie z art. 22 Konwencji IMO, przedłużenie mianowania p. Kitack Lim’a, jako Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej na ostatnią czteroletnią kadencję, na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.

A 31/Res.1146 Podziękowanie za prace na rzecz IMO dla p. JEFFREY G. LANTZ

Rezolucja zawiera podziękowanie dla p. JEFFREY G. LANTZ za prace na rzecz Organizacji, jako Przewodniczącego Rady IMO w latach 2009-2017.

A 31/Res.1147 Podtrzymanie przesłania zawartego w temacie przewodnim na rok 2019 oraz zapewnienie środowiska pracy bez barier dla kobiet w sektorze morskim

Niniejsza rezolucja zachęca Organizację oraz stosowne jej organy, aby miały na względzie równość płci, w tym promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla kobiet w sektorze morskim, oraz włączyły te zagadnienia w tok swoich prac.

Jednocześnie rezolucja kieruje apel do rządów państw, administracji morskich oraz przemysłu o wysiłki mające na celu wypracowanie dla kobiet środowiska pracy bez barier, poprzez ciągłe określanie i przezwyciężanie istniejących ograniczeń we wszystkich obszarach sektora morskiego, w szczególności rekrutacji, szkoleń, rozwoju potencjału, współpracy technicznej oraz awansów. Ww. działania pozwolą kobietom w pełni, bezpiecznie i bez ograniczeń uczestniczyć w pracach społeczności morskiej, w tym w żegludze i okrętownictwie, przyczyniając się do osiągnięcia celu SDG 5.

Zachęca się również do gromadzenia i analizy danych odnośnie uczestnictwa kobiet w sektorze morskim, które wskażą stan faktyczny, określą luki oraz zachęcą do działania podmioty odpowiedzialne za usuwanie barier w tym obszarze.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)

MSC.1/Circ.1563/Corr.2 z dnia 11 października 2019 r. Przewóz ładunków niebezpiecznych, Międzynarodowego kodeksu ładunków niebezpiecznych (Kodeks IMDG), Informacje nt. punktów do kontaktu wyznaczonych przez władze krajowe, Corrigendum

Kolejna korekta okólnika MSC.1/Circ.1563, który zawiera informacje nt. punktów do kontaktu wyznaczonych przez władze krajowe, w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych, Międzynarodowego kodeksu ładunków niebezpiecznych (Kodeks IMDG).

MSC-MEPC.6/Circ.17 z dnia 26 czerwca 2019 r. Dane kontaktowe wyznaczonych przez władze krajowe podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zapobieganie i reagowanie na zanieczyszczenia

W załączniku dokumentu znajduje się wykaz wyznaczonych przez władze krajowe podmiotów odpowiedzialnych za otrzymywanie, przekazywanie i przetwarzanie pilnych sprawozdań dot. wypadków z udziałem substancji szkodliwych, w tym paliw olejowych.

Informacje zawarte w załączniku dot. wcześniejszych wersji okólnika są dostępne na platformie GISIS na stronie: https://gisis.imo.org/Public/CP/Browse.aspx?List=SICI

Niniejszy okólnik zastępuje wszystkie okólniki o tym tytule wydane wcześniej.

Inne okólniki dotyczące bezpieczeństwa

SSE.1/Circ.3/Rev.2 z dnia 25 września 2019 r. Lista uznanych laboratoriów

W załączniku okólnika znajduje się uaktualniona na podstawie informacji przesłanych do września 2019 r. lista laboratoriów uznanych przez Administracje do przeprowadzania prób ogniowych zgodnie z Kodeksem FTP.

Prosi się państwa członkowskie o udostępnienie tych informacji stoczniom, producentom wyposażenia, właścicielom statków, armatorom i innym zainteresowanym podmiotom.

Podkomitet zadecydował o zaprzestaniu wydawania niniejszego okólnika. Państwa członkowskie będą uaktualniały stosowne informacje w nowym module na platformie GISIS.

Okólnik zastępuje Listę uznanych laboratoriów zawartą w dokumencie SSE.1/Circ.3/Rev.1.

SSE.1/Circ.2/Rev.2 z dnia 25 września 2019 r. Lista banków halonu

W załączniku okólnika znajduje się uaktualniona na podstawie informacji przesłanych do września 2019 r. lista banków halonu.

Prosi się państwa członkowskie o udostępnienie tych informacji stoczniom, producentom wyposażenia, właścicielom statków, armatorom i innym zainteresowanym podmiotom.

Podkomitet zadecydował o zaprzestaniu wydawania niniejszego okólnika. Państwa członkowskie będą uaktualniały stosowne informacje bezpośrednio w nowym module na platformie GISIS.

Okólnik zastępuje Wykaz banków halonu zawarty w okólniku SSE.1/Circ.2/Rev.1.

III.3/Circ.6 z dnia 17 czerwca 2019 r. Analizy i statystyki wypadków

Na piątej sesji Podkomitet Implementacji instrumentów IMO (III) podjął decyzję o przekazaniu administracjom spostrzeżeń nt. jakości przekazywanych raportów dot. wypadków.

Okólnik zawiera wykaz obszarów, które zawierały niepełne lub nieprawidłowe informacje, wraz z odniesieniami do stosownych punktów Kodeksu badania wypadków (Casualty Investigation Code).

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska (MEPC)

MEPC.2/Circ.25 z dnia 1 grudnia 2019 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Wydawany corocznie okólnik zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Jest wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

MEPC.1/Circ.512/Rev.1 z dnia 15 października 2019 r. Wytyczne dla tymczasowej oceny ładunków płynnych przewożonych luzem

Wytyczne zawierają procedury krok po kroku sprawdzania wymagań dla przewozu wszystkich produktów płynnych oferowanych do przewozu luzem.

Niniejszy okólnik odzwierciedla przyjęte w 2019 roku poprawki do Kodeksu IBC, w tym zmienione rozdziały 17, 18, 19 oraz 21.

Okólnik odwołuje MEPC.1/Circ.512.

MEPC.1/Circ.882 z dnia 16 lipca 2019 r. Wcześniejsze stosowanie procedur weryfikacji próbki paliwa, o której mowa w prawidle 18.8.2 lub 14.8 Załącznika VI MARPOL

Na 74 sesji Komitet MEPC zatwierdził poprawki do Dodatku VI Zał. VI Konwencji MARPOL dot. procedur weryfikacji próbki paliwa, o której mowa w prawidle 18.8.2 lub 14.8 Załącznika VI MARPOL, zapewniając tym samym uzgodnioną metodę określania, że paliwo olejowe dostarczone, stosowane lub przewożone na pokładzie statku jest zgodne ze stosownym limitem siarki, określonym w prawidle 14 Zał. VI MARPOL.

W celu zapewnienia jednolitego podejścia dot. weryfikacji limitu siarki w paliwie dostarczanym, stosowanym lub przewożonym na pokładzie statku, zachęca się państwa członkowskie do wcześniejszego stosowania zatwierdzonych poprawek, zawartych w załączniku do niniejszego okólnika.

Zachęca się państwa członkowskie do przekazania załączonych Zaleceń administracjom, służbom państwa portu, przemysłowi, dostawcom paliw, armatorom oraz innym zainteresowanym podmiotom sektora morskiego.

Niniejszy okólnik wygasa w dniu wejścia życie poprawek, o których mowa powyżej.

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.34/Rev.8 z dnia 16 października 2019 r. Lista systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe

Okólnik zawiera listę systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe w okresie pomiędzy marcem 2006 r. a majem 2019 r. Do opublikowania corocznie listy tych systemów obliguje Organizację zapis Sekcji 8 Procedury G9 zawartej w rezolucji MEPC.169(57).

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.34/Rev.7

BC.1/Circ.74/Corr.1 z dnia 3 października 2019 r. Dane kontaktowe wyznaczonych przez władze krajowe podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczny przewóz ziarna i stałych ładunków masowych

W załączniku znajduje się poprawiona lista nazwisk osób oraz ich siedzib, wyznaczonych przez administracje państw członkowskich do kontaktu w zakresie przewozu ziarna i stałych ładunków masowych.

Państwa członkowskie są proszone o sprawdzenie informacji zawartych w okólniku i poinformowanie o ewentualnych zmianach.

Okólnik zmienia BC.1/Circ.74.

LC-LP.1/Circ.91 z dnia 26 września 2019 r. Zaproszenie do przesyłania informacji na temat działań związanych z usuwaniem odpadów i innych substancji do morza

Okólnik stanowi zaproszenie do przesyłania informacji za rok 2018 na temat działań związanych z usuwaniem odpadów i innych substancji do morza, przeprowadzanych w ramach jurysdykcji państw. Zaproszenie jest również skierowane do umawiających się stron Konwencji Londyńskiej i Protokołu Londyńskiego. Prosi się o przesyłanie raportów do 1 grudnia 2019 r.

PPR.1/Circ.7 z dnia 5 lipca 2019 r. Decyzje w/s kategoryzacji i klasyfikacji produktów

Niniejszy okólnik odzwierciedla wszystkie decyzje związane z przypisaniem wymagań przewozowych, zgodnie z Kodeksem IBC, po przyjęciu poprawek do rozdziałów 1, 15, 16, 17, 18, 19 i 21 do przywołanego Kodeksu rezolucjami MEPC.318(74) oraz MSC.460(101).

Prosi się państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe o udostępnienie decyzji przedstawionych w załączniku administracjom, organizacjom uznanym, władzom portowym, właścicielom statków oraz innym zainteresowanym podmiotom.

Niniejszy okólnik odwołuje BLG.1/Circ.33.