WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2018 r.

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od lipca do grudnia 2018 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.


REZOLUCJE z 100 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 100)

Rezolucja MSC.453(100) z 7 grudnia 2018 roku  Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych (Kodeks SPS)

Wprowadzone zmiany do Kodeksu SPS uwzględniają poprawki przyjęte okólnikiem MSC/Circ.739 i Rezolucją MSC.183(79) oraz poprawki do Spisu wyposażenia w Kodeksie SPS. Rezolucją m.in. została zmieniona definicja statku specjalistycznego oraz została zmieniona treść rozdziałów 8 „Środki ratunkowe” i 9 „Radiokomunikacja”.

Poprawki do Spisu wyposażenia w Kodeksie SPS wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.454(100) z 7 grudnia 2018 roku  Znowelizowane wytyczne dla weryfikacji na zgodność ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS) dla masowców i zbiornikowców)

Rezolucja wprowadza poprawki do wytycznych polegające na m.in. wprowadzeniu: jednolitej definicji „trzeciej strony” oraz nowej definicji terminu „zmiany do przepisów”; wymagań dla tych organizacji uznanych, które w swoich przepisach korzystają z przepisów „trzeciej strony”; zapisów dotyczących zapewnienia poufności i poszanowania zasad własności intelektualnej w procesie uznawania przepisów.

Znowelizowane poprawki powinny mieć zastosowanie do dokumentacji przesłanej do wstępnej weryfikacji oraz zmian do zasad lub dokumentacji poddanej kontrolnemu procesowi weryfikacyjnemu na dzień lub po 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucją w dniu 1 stycznia 2020 roku zostanie uchylona rezolucja MSC.296(87).

Rezolucja MSC.455(100) z 6 grudnia 2018 roku  Poprawki do Części B Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)

Rezolucja wprowadza zmiany do Rozdziału V części B Kodeksu STCW zawierającego Wytyczne dotyczące specjalnych wymagań szkoleniowych dla personelu konkretnych rodzajów statków. Zmiana polega na przenumerowaniu Sekcji B-V/g na Sekcję B-V/4 i usunięciu odniesienia do Sekcji B-V/g w stopkach w Sekcjach od B-V/a do B-V/f.

Poprawki powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1596 z dnia 15 lutego 2019 roku Tymczasowe wytyczne w sprawie opracowania i zastosowania podejścia GBS w oparciu o poziom bezpieczeństwa (SLA)

Tymczasowe wytyczne zawarte w niniejszym okólniku mają na celu nakreślić proces opracowywania i uzasadniania przepisów IMO zgodnie ze standardami opartymi na celu w oparciu o poziom bezpieczeństwa (GBS-SLA). GBS-SLA zapewnia ustrukturyzowane korzystanie z metod opartych na ryzyku podczas opracowywania celów, wymagań funkcjonalnych i powiązanych przepisów i jest uznawane za alternatywę dla tradycyjnego podejścia deterministycznego.

MSC.1/Circ.1597 z dnia 7 grudnia 2018 roku Ujednolicona interpretacja pkt. 4.4.8.1 Kodeksu LSA

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację punktu 4.4.8.1 Kodeksu LSA dotyczącą wyposażenia łodzi ratunkowych w wiosła i osprzęt do nich. Stwierdza ona, że, punkt 4.4.8.1 Kodeksu LSA nie ma zastosowania do łodzi ratunkowej wyposażonej w dwa niezależne systemy napędowe składające się z dwóch niezależnych silników i linii wałów, zbiorników na paliwo, instalacji rurociągów oraz innych pomocniczych (urządzeń). [W przypadku łodzi wyposażonej w dwa systemy napędowe, powinno się zapewnić wystarczającą sterowność przy korzystaniu z jednego silnika.] Jeśli chodzi o inne aspekty, łódź ratunkowa powinna całkowicie spełniać wymagania punktu 4.4.8 Kodeksu LSA.

MSC.1/Circ.1598 z dnia 24 stycznia 2019 roku Wytyczne dotyczące zmęczenia

Na 5. sesji Podkomitet HTW dokonał kompleksowego przeglądu Wytycznych, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań. Znowelizowane wytyczne zawierają m.in. obszerny materiał na temat przyczyn i konsekwencji zmęczenia, jak również jego negatywnego oddziaływania na bezpieczeństwo żeglugi oraz ochronę środowiska morskiego. Wytyczne mają na celu przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wynikającego ze zmęczenia oraz pomóc w zarządzaniu tym czynnikiem.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1014.

MSC.1/Circ.1599 z dnia 10 stycznia 2019 roku Tymczasowe wytyczne dotyczące wysokomanganowej stali austenitycznej w zastosowaniach kriogenicznych  

Celem Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa statkom przewożącym lub napędzanym paliwem LNG, poprzez określenie wymagań dotyczących stosowania wysokomanganowej stali austenitycznej w projektowaniu oraz produkcji zbiorników ładunkowych i paliwowych, które spełniają wymagania Kodeksów IGC oraz IGF.

MSC.1/Circ.1600 z dnia 10 stycznia 2019 roku Tymczasowe wytyczne związane z przeprowadzaniem ulepszonych prób na korozyjność ładunków niebezpiecznych tylko w masie (MHB)

Okólnik zawiera Tymczasowe wytyczne, które mają uzupełniać i dostarczać bardziej szczegółowych informacji na temat przeprowadzania ulepszonych prób na korozyjność ładunków niebezpiecznych w masie MHB (CR). Są związane z projektem poprawek do Sekcji 9.2.3.7.3 Kodeksu IMSBC dotyczących prób metali (poprawka 06-21), które wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku.

MSC.1/Circ.1601 z dnia 7 grudnia 2018 roku Znowelizowany poradnik przemysłu w zakresie zapobiegania i powstrzymywania piractwa

Okólnik zawiera nowy, znowelizowany Poradnik uwzględniający postępy prac związanych z bezpieczeństwem przeciw piractwu i bezpieczeństwem morskim od publikacji Najlepszych Praktyk Zarządzania 4 (BMB4), w tym opracowanie dalszych poradników regionalnych, zmian w sposobie działania piratów i ustanowienie nowych regionalnych mechanizmów raportowania. Poradnik ma wspomóc istniejące wytyczne IMO w tym Zalecenia dla rządów dotyczące zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni, skierowanym przeciwko statkom (okólnik MSC.1/Circ.1333/Rev.1), Poradnik dla armatorów i operatorów statków, kapitanów i załogi na temat zapobiegania i powstrzymywania piractwa i zbrojnych napadów na statki (okólnik MSC.1/Circ.1334) i rezolucję MSC.324(89) na temat wdrożenia Poradnika Najlepszych Praktyk Zarządzania. Stanowi również dodatek do inicjatyw regionalnych, które zawierają znaczniej szczegółowe zalecenia ukierunkowane na zagrożenie w konkretnym regionie.

Okólnik uchyla MSC.1/Circ.1339.

MSC.1/Circ.1430/Rev.1 z dnia 7 grudnia 2018 roku Znowelizowane wytyczne w zakresie projektowania i zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnych

Znowelizowane wytyczne zalecane są do stosowania przez Administrację przy zatwierdzaniu stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnych zainstalowanych w dniu 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie.

Rewizja jest związana z umieszczeniem tryskaczy oraz dysz, w sposób zapewniający ich odpowiednie działanie oraz kontrolę stałych wodnych systemów ppoż.

MSC.1/Circ.1518/Rev.1 z dnia 4 grudnia 2018 roku Ogłoszenie zgodności przepisów Türk Loyd z celami i wymaganiami funkcjonalnymi Standardów konstrukcyjnych opartych na celu (GBS) dla masowców i zbiornikowców.

Komitet poddał ocenie i przyjął wstępny audyt weryfikacyjny na zgodność przepisów konstrukcji masowców i zbiornikowców ze standardami opartymi na celu organizacji Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (Türk Loydu). Türk Loydu został dodany do listy organizacji uznanych przez Administracje zgodnie z przepisami prawidła XI-1/1.

MSC.1/Circ.1163/Rev.11 z dnia 14 grudnia 2018 roku Międzynarodowa Konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Okólnik zawiera listę Stron Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978, wraz z późniejszymi zmianami, które wg Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu przekazały informację o pełnym i skutecznym wdrożeniu odpowiednich postanowień Konwencji.

MSC.1/Circ.1164/Rev.20 z dnia 16 stycznia 2019 roku Rozpowszechnienie informacji o państwach stronach Konwencji STCW, 1978 wraz z późn. zm., które wdrożyły jej postanowienia i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji

Okólnik zawiera kolejną uaktualnioną listę państw stron Konwencji STCW, które wypełniły ww. obowiązki konwencyjne wg stanu do 100 sesji Komitetu MSC.

MSC.1/Circ.797/Rev.32 z dnia 10 grudnia 2018 roku Lista osób kompetentnych prowadzona przez Sekretarza Generalnego zgodnie z częścią A-1/7 Kodeksu STCW

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

MSC.1/Circ.1582/Rev.1 z dnia 7 grudnia 2018 roku Znowelizowane ujednolicone interpretacje do Rozdziału 15 Kodeksu FSS

Komitet zatwierdził poprawki do ujednoliconych interpretacji pkt. 2.2 Rozdziału 15 Kodeksu FSS dotyczące umieszczania wskaźników i alarmów w celu monitorowania ciśnienia w systemie gazu obojętnego na zbiornikowcach. Jest to rozwiązanie tymczasowe aktualne do momentu wejścia w życie poprawek do paragrafu 15.2 Kodeksu FSS.

MSC-MEPC.2/Circ.15/Rev.1 z dnia 10 stycznia 2019 roku Znowelizowane wytyczne dotyczące opracowania, oceny i walidacji kursów modelowych

Nowelizacja wytycznych polega na:

- zmianie paragrafu 1.5 poprzez odejście od umieszczania formalnych tabel godzinowych w kursach modelowych i umieszczania w nich stwierdzenia, iż kurs został opracowany zapewniając jedynie zakres godzin szkoleniowych. Konkretne tabele godzinowe mają być opracowywane przez instruktorów prowadzących kurs;

- dodaniu nowego paragrafu 1.6, w którym podkreślono, iż kursy modelowe nie są obowiązkowe i stanowią tylko pomoc przy opracowywaniu i zatwierdzaniu kursów szkoleniowych przez Administracje, w celu spełnienia założeń określonych w Kodeksie STCW.

- zmianie paragrafu 4.1.4 Załącznika 3 będącej konsekwencją odejścia od określania w kursach modelowych tabel godzinowych i umieszczaniu jedynie zakresu godzin szkoleniowych.

Okólnik zastępuje MSC-MEPC.2/Circ.15.

 

 

REZOLUCJE z 73 sesji KOMITETU Ochrony Środowiska Morskiego  (MEPC 73)

 

Rezolucja MEPC.305(73) z dnia 26 października 2018 roku Poprawki do Załącznika VI Konwencji MARPOL (zakaz przewozu paliwa nie spełniającego wymagań przeznaczonego do spalenia na statku, w celu jego napędu i eksploatacji)

Rezolucja wprowadza poprawki do prawidła 14 oraz Świadectwa IAPP w Załączniku VI do Konwencji MARPOL. Wyjątek od zakazu stanowić będą statki wyposażone w zatwierdzoną metodę równoważną, która pozwala osiągnąć limit emisji siarki. Dodatkowo, statki podejmujące testy w ramach badań nad redukcją emisji i technologią kontroli mogą być zwolnione z odpowiednich wymagań na podstawie prawidła 3.2 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. W przypadku statku bez zatwierdzonego równoważnego rozwiązania, obowiązywać będzie zakaz przewożenia paliwa o zawartości siarki niezgodnej z wymaganiami.

Poprawki wejdą w życie 1 marca 2020 roku o ile zostaną uznane za zaakceptowane na dzień 1 września 2019 zgodnie z artykułem 16(2)(f)(iii) Konwencji MARPOL.

 

Rezolucja MEPC.306(73) z dnia 26 października 2018 roku Zmiany do Wytycznych G4 dotyczących tworzenia planów postępowania z wodami balastowymi środków zaradczych w planach postępowania z wodami balastowymi (Rezolucja MEPC.127(53))

Zmiana Wytycznych polega na dodaniu paragrafu 4.3 w części B i ma na celu wprowadzenie umocowania prawnego konieczności uwzględnienia środków zaradczych w planach postępowania z wodami balastami. Zawarto również odniesienie do Wskazówek dotyczących środków zaradczych zgodnie z Konwencją BWM (okólnik BWM.2/Circ.62).

Państwa zachęca się do stosowania znowelizowanych Wytycznych jak szybko jest to możliwe.

Rezolucja MEPC.307(73) z dnia 26 października 2018 roku Wytyczne 2018 dotyczące odprowadzania wody z recyrkulacji spalin (EGR)

Wytyczne mają zastosowanie do okrętowych silników wysokoprężnych wyposażonych w urządzenie EGR z układem upuszczania wody, dla którego po raz pierwszy wydano certyfikat EIAPP w dniu 1 czerwca 2019r. lub po tej dacie.

Rezolucja MEPC.308(73) z dnia 26 października 2018 roku Wytyczne 2018 w sprawie metody obliczania wskaźnika projektowania wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI) dla nowych statków

Poprawki uwzględniają współczynniki korygujące do obliczenia EEDI dla statków klasy lodowej zaproponowane przez Grupę Korespondencyjną.

Niniejsza rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.245(66) wraz z poprawkami wprowadzonymi rezolucjami MEPC.263(66), MEPC.281(70) i okólnikiem MEPC.1/Circ.866.

Rezolucja MEPC.309(73) z dnia 26 października 2018 roku Poprawki do Wytycznych 2014 w sprawie badania i certyfikacji wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI) (Rezolucja MEPC.254(67), zmieniona Rezolucją MEPC.261(68))

Poprawki uwzględniają m.in. aktualizację 2017, zalecaną przez ITTC, procedury dotyczącej prowadzenia prób w morzu, w tym obejmującej profil prędkości wiatru, korektę fal ze wszystkich kierunków, metodę iteracyjną, tolerancję chropowatości oraz co najważniejsze, korektę płytkiej wody.

Rezolucja MEPC.310(73) z dnia 26 października 2018 roku Plan działań IMO na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza odpadami z tworzyw sztucznych ze statków

Plan przedstawia działania, które powinny zostać podjęte do 2025 r., to jest zgodnie z ramami czasowymi 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDG 14), w tym między innymi ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych generowanych oraz wydobywanych przez statki rybackie; odpadów generowanych przez transport morski oraz zwiększenie efektywności portowych urządzeń do odbioru oraz przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych ze statków. Działania zidentyfikowane w opracowanym Planie działań zostaną poddane przeglądowi przez Komitet MEPC na 74 sesji.

Rezolucja MEPC.311(73) z dnia 26 października 2018 roku Wytyczne 2018 dla wdrożenia wymagań Załącznika I do Konwencji MARPOL na pływających urządzeniach produkcyjno-magazynowo-odbiorczych (FPSOs) i pływających obiektach magazynowych (FSUs);

Zmiany do Wytycznych m.in. miały na celu wyjaśnienie stosowania wymagań instrumentu statecznościowego w prawidle 28.6 Załacznika I do Konwencji MARPOL i aktualizacji w zakresie wszystkich innych poprawek Załącznika I do Konwencji MARPOL od 54 sesji Komitetu w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych wymagań w stosunku do FPSOs i FSUs wykorzystywanych przy produkcji i składowaniu lub magazynowaniu offshore wyprodukowanych paliw. Zastrzeżono m.in., iż Administracja, która zamierza stosować postanowienia dotyczące zatwierdzonego instrumentu statecznościowego wobec istniejących FPSO/FSU powinna poinformować o tym wszystkie zaangażowane Strony tak by zapewnić wystarczający czas na realizację tego wymogu, nie krótszy niż rok od zawiadomienia Stron.

Rezolucja uchyla rezolucję MEPC.139(53) ze zmianami wprowadzonymi rezolucją MEPC.142(54).

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

 

MEPC.1/Circ.878 z dnia 9 listopada 2018 roku Wytyczne dotyczące planu wdrażania wymagań limitu siarki 0,5% na statku

Wytyczne mają na celu ułatwienie przygotowania do wdrożenia limitu siarki w paliwach żeglugowych. Wytyczne te obejmą szereg zagadnień związanych z wdrażaniem wymagań siarkowych, w tym m.in. przygotowanie statków do wdrożenia limitów; kwestie związane z weryfikacją i kontrolą; oraz raportowanie braku dostępności paliw żeglugowych.

MEPC.1/Circ.879 z dnia 15 listopada 2018 roku Wytyczne dotyczące przewozu paliw wysokoenergetycznych i ich mieszanek

Wytyczne dotyczące przewozu paliw wysokoenergetycznych i ich mieszanek są odpowiedzią na potrzebę wyjaśnienia jak takie paliwa, podlegające przepisom Załącznika I do Konwencji MARPOL, lub biopaliwa, podlegające przepisom Załącznika II do Konwencji MARPOL, mogą być transportowane luzem zgodnie z odpowiednim Załącznikiem do Konwencji MARPOL.

MEPC.1/Circ.880 z dnia 9 listopada 2018 roku Format raportowania danych o dostępności paliw o zawartości siarki 0,5%

Okólnik zawiera format za pomocą, którego poprzez moduł GISIS dotyczący Załącznika VI Konwencji MARPOL zgodnie z prawidłem 18.1 tego Załącznika należy przesyłać informacje o dostępności paliw o zawartości siarki 0,5%.

MEPC.1/Circ.875/Add.1 z dnia 9 listopada 2018 roku Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk dla dostawców paliw

Wskazówki mają na celu ułatwienie przygotowania do wdrożenia limitu siarki w paliwach żeglugowych w tym pomagają dostawcom paliw zapewnienie jakości paliw dostarczanych na statki, która jest zgodna z ustaloną specyfikacją i przepisowymi limitami. Niniejsze wskazówki nie mają zastosowania do dostaw paliw o niskim punkcie zapłonu takich jak LNG, LPG, alkoholi metylowych/etylowych ani do czystych biopaliw.

MEPC.1/Circ.795/Rev.3 z dnia 9 listopada 2018 roku  Ujednolicone interpretacje do Załącznika VI Konwencji MARPOL

Okólnik zawiera skonsolidowany tekst wszystkich istniejących ujednoliconych interpretacji do Załącznika VI Konwencji MARPOL dotyczących m.in. systemów zbierania danych dotyczących zużywania paliw przez statki.

Okólnik zastępuje MEPC.1/Circ.795/Rev.2.

MEPC.1/Circ.855/Rev.2 z dnia 14 stycznia 2019 roku  Jednolity tekst wytycznych w sprawie badania i certyfikacji wskaźnika efektywności energetycznej (EEDI), wraz ze zmianami (rezolucja MEPC.254(67), ze zmianami wprowadzonych rezolucjami MEPC.261(68) i MEPC.309(73)

W ujednoliconych Wytycznych wzięto pod uwagę m.in. aktualizację 2017, zalecaną przez ITTC, procedury dotyczącej prowadzenia prób w morzu, w tym obejmującej profil prędkości wiatru, korektę fal ze wszystkich kierunków, metodę iteracyjną, tolerancję chropowatości oraz co najważniejsze, korektę płytkiej wody.

Okólnik uchyla MEPC.1/Circ.855/Rev.1

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.69 z dnia 1 listopada 2018 roku Wskazówki dotyczące Ograniczeń Projektowych oraz Monitorowania Systemów BWM

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

BWM.2/Circ.70 z dnia 1 listopada 2018 roku Wskazówki dotyczące zlecania testowania systemów zarządzania wodą balastową

Celem opracowania niniejszych wskazówek było wykorzystanie ich przez osoby instalujące i weryfikujące instalacje systemów BWM zgodnie z prawidłami E-1.1.1 i E-1.1.5 Konwencji BWM, paragrafami 8.2.5 i 8.3.6 Kodeksu BWMS, paragrafem 1.18 rezolucji MEPC.174(58) oraz paragrafem 1.1.2.19 Załącznika 4 do Wytycznych HSSC. Zlecone testowanie nie ma na celu walidacji projektu zatwierdzonego systemu BWM.

 

OPRACOWAŁA:

             Aleksandra Lubowska  (dokumenty MSC i MEPC)