WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2017 r.

 Rezolucje 30 sesji Zgromadzenia IMO (27.11-7.12.2017 r)

 

A.1110(30) Plan strategiczny Organizacji (na sześcioletni okres 2018-2023)

Plan działań strategicznych IMO na najbliższe 6 lat składa się z:

 • deklaracja misji;
 • deklaracja wizji;
 • nadrzędne zasady dla Planu strategicznego Organizacji;
 • strategiczne kierunki planowanych działań Organizacji w tym okresie;
 • wskaźniki efektywności;
 • listę zagadnień, które powinny zostać sfinalizowane przez Organizację w latach 2018-2019.

Dokument odwołuje rezolucje A.1097(29) oraz A.1098(29).

A.1111(30) Zastosowanie planu strategicznego Organizacji

Celem tego dokumentu jest zapewnienie jednolitej podstawy do stosowania Planu strategicznego w całej Organizacji.

Dokument odwołuje rezolucję A.1099(29).

A.1112(30) Oparty na wynikach budżet na dwuletni okres 2018-2019

A.1113(30) Nowelizacja zasad finansowych Organizacji (obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.)

A.1114(30) Zestawienie sprawozdań finansowych i sprawozdań z kontroli

A.1115(30) Zaległości w składkach członkowskich

A.1116(30) Oznakowanie dróg ewakuacji oraz lokalizacji wyposażenia

Rezolucja ma zastosowanie do statków zbudowanych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, lub do statków które przeszły naprawy, zmiany, modyfikacje w zakresie rozdziałów II-2 i/lub III w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Oznakowanie dróg ewakuacji oraz lokalizacji wyposażenia powinno być stosowane wraz z rezolucją A.952(23), w celu sporządzenia planów ochrony przeciwpożarowej wymaganych zgodnie z prawidłem II-2/15.2.4. SOLAS.

A.1117(30) System identyfikacji numeru statku IMO

Rezolucja rozszerza, na zasadzie dobrowolności, System numerów identyfikacyjnych IMO dla statków, na większą liczbę jednostek. Zakłada się, że łatwiejsza identyfikacja statków zwiększy ich bezpieczeństwo i wzmocni efektywność zapobiegania zanieczyszczeniom.

System ma zastosowanie do następujących statków zaangażowanych w żeglugę międzynarodową zgodnie z prawidłem V/19-1 SOLAS:

-        statków o pojemności brutto ⩾100, w tym jednostek rybackich o stalowej i innej niż stalowa konstrukcji kadłuba,

-        statków pasażerskich o pojemności mniejszej niż 100GT,

-        szybkich statków pasażerskich i ruchomych platform wiertniczych,  oraz

-        jednostek rybackich z silnikiem na pokładzie, o pojemności mniejszej niż 100GT i długości do 12 metrów, uprawnionych do żeglugi poza krajową jurysdykcją państwa bandery.

Z Systemu wyłączone są statki bez napędu mechanicznego, jachty rekreacyjne, statki zaangażowane do zadań specjalnych, szalandy klapowe, doki pływające oraz konstrukcje im podobne, okręty wojenne i transportowce, oraz statki drewniane inne niż jednostki rybackie.

Dokument zastępuję rezolucję A.1078(28).

A.1118(30) Znowelizowane wytyczne wdrażania przez Administracje Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM)

Rezolucja zawiera znowelizowane wytyczne dla Administracji, ustanawiające najważniejsze zasady dotyczące:

-       weryfikowania tego, czy system zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za eksploatację statku, lub system zarządzania bezpieczeństwem dla statku lub statków kontrolowanych przez przedsiębiorstwo są zgodne z Kodeksem ISM,

-       przeprowadzania procesu certyfikacyjnego właściwego do wystawienia Dokumentu zgodności Armatorowi oraz Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem dla statku, który będzie zwykle obejmował następujące elementy: audit dla wydania dokumentu tymczasowego, audit certyfikacyjny, roczny lub pośredni, odnowieniowy oraz dodatkowy,

-       zakresu auditu dodatkowego.

Dokument zastępuję rezolucję A.1071(28).

A.1119(30) Procedury dla Kontroli Państwa Portu (PSC), 2017

Rezolucja zawiera kompleksowe zestawienie wytycznych odnoszących się do kontroli państwa portu i aktualizuje poprzednie procedury dla PSC przyjęte w 2011 r. (rezolucja A.1052(27)). Zmiany dotyczą w szczególności wytycznych odnoszących się do Kodeksu ISM, kwestii certyfikacji marynarzy, godzin odpoczynku i obsady oraz procedur dotyczących dobrowolnego, wcześniejszego wdrażania poprawek do Konwencji SOLAS i powiązanych instrumentów obowiązkowych.

Dokument odwołuje rezolucję A.1052(27).

A.1120(30) Wytyczne dla przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2017

Rezolucja zawiera poprawki do ww. wytycznych z 2015 r. i obejmuje wszystkie zmiany dokonane w instrumentach IMO do 31 grudnia 2017 r. włącznie, w odniesieniu do kodeksów polarnego i IGF, wytycznych w/s przeglądów związanych z Konwencją BWM zgodnie z HSSC, biorąc pod uwagę wyniki MEPC 70 w odniesieniu do rezolucji MEPC.285(70) (Poprawki do Znowelizowanych wytycznych i wymagań technicznych dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom pochodzącym z zęz okrętowych), oraz zmiany w odniesieniu do zgłoszonej przez IACS kwestii pomiaru luzów na łożyskach steru podczas przeglądu statków pasażerskich w wodzie.

Dokument odwołuje rezolucję A.1104(29).

A.1121(30) Lista zobowiązań 2017, wynikających z instrumentów prawnych powiązanych z Kodeksem implementacji instrumentów IMO

Rezolucja zawiera spis wymagań zawartych w instrumentach prawnych IMO powiązanych z ww. Kodeksem III (rez. A.1070(28) wg stanu na koniec roku 2017). Lista podlega aktualizacji przez MSC oraz MEPC i jest zatwierdzana przez Zgromadzenie. Rezolucja składa się z następujących aneksów:

-        zobowiązania rządów państw członkowskich;

-        specyficzne zobowiązania państwa bandery;

-        specyficzne zobowiązania państwa nadbrzeżnego;

-        specyficzne zobowiązania państwa portu;

-        instrumenty obowiązkowe związane z konwencjami IMO;

-        zestawienie poprawek do obowiązkowych instrumentów związanych z listą zobowiązań (zawartych w aneksach od 1 do 4);

-        lista poprawek do instrumentów, które wejdą w życie pomiędzy 1 stycznia 2018 a 1 lipca 2018 roku.

Dokument odwołuje rezolucję A.1105(29).

A.1122(30) Kodeks przewozu i przeładunków ograniczonych ilości niebezpiecznych i szkodliwych ciekłych substancji przewożonych statkami zaopatrzeniowymi morskich platform wydobywczych (Kodeks chemiczny OSV)

Dokument zawiera tekst Kodeksu przewozu i przeładunków ograniczonych ilości niebezpiecznych i szkodliwych ciekłych substancji przewożonych statkami zaopatrzeniowymi morskich platform wydobywczych (OSV Chemical Code). Ma on zastosowanie do statków OSV, zajmujących się przewozem produktów określonych w pkt 1.1.9 tego kodeksu, niezależnie od ich wielkości lub trasy. Rezolucja wzywa państwa do wdrażania postanowień tego kodeksu od 1 lipca 2018 r.

Dokument zastępuje rezolucję A.673(16).

A.1123(30) Implementacja i wejście w życie Protokołu 2010 do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniach za szkody związane z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych (Konwencja HNS)

Rezolucja wzywa państwa do rozważenia ratyfikacji lub przystąpienia do Protokołu 2010 do Konwencji HNS oraz do jego terminowego wdrożenia. Wzywa również wszystkie państwa do wspólnej pracy nad wdrożeniem i wejściem w życie tego aktu prawnego, poprzez wymianę najlepszych praktyk i rozwiązywanie praktycznych trudności związanych z tworzeniem nowego systemu.

Ratyfikacja tego kluczowego traktatu zapewni globalny system odpowiedzialności i odszkodowań w przypadku wystąpienia incydentu związanego z międzynarodowym lub krajowym przewozem drogą morską substancji niebezpiecznych i szkodliwych, takich jak chemikalia, LPG i LNG.

A.1124(30) Delegowania uprawnień do wydawania świadectw ubezpieczeniowych lub innego zabezpieczenia finansowego na mocy Konwencji CLC 1992 i HNS 2010

Rezolucja potwierdza, że Państwo-Strona Konwencji CLC 1992 r. lub Konwencji HNS 2010, może upoważnić uznaną przez siebie instytucję lub organizację do wydawania świadectw ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego wymaganego przez te konwencje.

Przypomina również Państwom-Stronom, że przekazanie uprawnień do wydawania świadectw ubezpieczenia lub innych zabezpieczeń finansowych, wymaganych na mocy Konwencji CLC 1992 oraz Konwencji HNS 2010, nie wpłynie na ewentualną odpowiedzialność, jaką państwo delegujące może ponosić w związku z tymi świadectwami.

Zaleca również zamieszczanie informacji dotyczących delegowania uprawnień w Systemie GISIS.

A.1125(30) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

A.1126(30) Powiązania pomiędzy działaniami wsparcia technicznego IMO, a planem prac nad zrównoważonym rozwojem na rok 2030

A.1127(30) Najważniejsze zasady zintegrowanego programu współpracy technicznej IMO dla wsparcia planu prac nad zrównoważonym rozwojem na rok 2030

A.1128(30) Ustalenia dotyczące finansowania i partnerstwa na rzecz skutecznego i zrównoważonego rozwoju zintegrowanego programu współpracy technicznej

A.1129(30) Wizyta studentów Światowego Uniwersytetu Morskiego i Międzynarodowego Instytutu Prawa Morskiego w siedzibie IMO

A.1130(30) Statut Światowego Uniwersytetu Morskiego

 Okólniki dot. bezpieczeństwa życia na morzu

III.2/Circ.2 z dnia 2 października 2017 r. Działania podjęte przez państwa portu w zakresie aktualizacji systemu nawigacji elektronicznej ECDIS

Okólnik informuje o tym iż zgodnie z decyzją Podkomitetu III 4, oficerowie PSC podczas kontroli na statku na którym system ECDIS nie posiada wymaganych aktualizacji, zgodnych z Załącznikiem V Konwencji SOLAS, z powodu niemożności uzyskania ich od producenta, powinni sprawdzić czy państwo bandery wydało w tym zakresie odpowiednią dokumentację. W przypadku stwierdzenia braku takiej dokumentacji oficerowie PSC powinni skonsultować się z państwem bandery.

CCC.1/Circ.2/Rev.1 z dnia 20.09.2017 r. Przewóz boksytu, który może ulegać upłynnieniu

Okólnik zawiera najważniejsze zasady dotyczące przewozu tego ładunku. Wnioski zawarte w dokumencie powstały podczas analizy okoliczności związanych z zatopieniem masowca BULK JUPITER w styczniu 2015 r. oraz stratą 18 marynarzy.

Okólnik ten zastępuje okólnik CCC.1/Circ.2.

CCC.1/Circ.4 z dnia 22.09.2017 r. Przewóz nawozu na bazie azotanu amonu (inny niż niebezpieczny)

Okólnik zawiera najważniejsze zasady dotyczące przewozu tego ładunku. Wnioski zawarte w dokumencie powstały m. in. w wyniku analizy okoliczności związanych z wypadkami statków MV Purple Beach  w 2015 r. oraz MV Cheshire w 2017 r.

Rezolucje 71 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

Rezolucja MEPC.286 (71) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Rezolucja dotyczy wyznaczenia Morza Bałtyckiego i Morza Północnego obszarami kontroli emisji tlenków azotu dla poziomu III emisji (NOx Tier III control).

Wprowadza poprawki do prawidła 13 dotyczącego tlenków azotu oraz do Uzupełnienia V rozszerzając zakres informacji, które powinny zostać zawarte w dokumencie dostawy paliwa na statek (kwicie bunkrowym).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Rezolucja MEPC.287 (71) Wdrożenie Konwencji BWM

Rezolucja przypomina, że konwencja wejdzie w życie 7 września 2017 r. Informuje tym, że do dnia 7 lipca 2017 r. Konwencję BWM ratyfikowało 60 państw stanowiących 68% światowego tonażu. Informuje o przygotowaniu poprawek do prawidła B-3, które mają zostać przyjęte podczas MEPC 72. Uznaje, że zamiast harmonogramu wdrożeniowego zalecanego w rezolucji A.1088(28) i pomimo harmonogramu określonego w prawidle B-3 Konwencji BWM, Państwa-Strony powinny wdrożyć ww. poprawki niezwłocznie po wejściu konwencji w życie w celu uniknięcia nakładania się dwóch wersji wymagań prawidła B-3. Rezolucja potwierdza ustalenia dotyczące nie karania armatorów którzy zainstalowali już systemy do obróbki wód balastowych zatwierdzone na podstawie Wytycznych G8.

Rezolucja zastępuje rezolucję A.1088(28).

Rezolucja MEPC.288 (71) Wytyczne 2017 dotyczące wymiany wód balastowych (G6)

Wytyczne stanowią uzupełnienie do wymagań prawidła A-2 i B-4 Załącznika do Konwencji BWM.

Zawierają ogólne wskazówki dla armatorów, konstruktorów, towarzystw klasyfikacyjnych i stoczni i zwracają uwagę na fakt, że różne typy statków wymagają opracowania przez armatora wytycznych uwzględniających właściwości konkretnego statku (typ, wielkość, umiejscowienie zbiorników balastowych i związanych z nimi systemów rurociągów, wyznaczone trasy żeglugowe i panujące na nich warunki pogodowe, wymagania władz portowych, obsada załogowa). Wytyczne określają również odpowiedzialność za właściwe prowadzenie operacji wymiany wód balastowych, środki ostrożności, szkolenie załogi.

Rezolucja odwołuje wytyczne zawarte w rezolucji MEPC.124(53).

Rezolucja MEPC.289 (71) Wytyczne 2017 dotyczące oszacowania ryzyka w myśl prawidła A-4 Konwencji BWM (G7)

Celem niniejszych wytycznych jest:

 • ustanowienie wskazówek dla Stron celem upewnienia się, że postanowienia prawidła A-4 stosowane są w sposób logiczny, oparty na naukowych szacunkach,
 • dostarczenie zabezpieczenia dla krajów zainteresowanych, że zwolnienia udzielone przez Strony odpowiadają postanowieniom prawidła A-4.3,
 • podkreślenie trzech rodzajów metod oszacowania ryzyka, które umożliwią stronom identyfikację scenariuszy wysokiego, nieakceptowanego ryzyka i scenariusza ryzyka niskiego, możliwego do akceptacji,
 • określenie procedur udzielania i wycofywania zwolnień zgodnie z prawidłem A-4.

Rezolucja zastępuje wytyczne zawarte w rezolucji MEPC.162(56).

Rezolucja MEPC.290 (71) Faza budowania doświadczenia związana z Konwencją BWM

Rezolucja wzywa państwa i inne zainteresowane strony do gromadzenia, przygotowywania i przedkładania danych do fazy budowania doświadczenia.

Stanowi m. in. że podczas fazy budowania doświadczenia, statek nie powinien być karany wyłącznie z powodu przekroczenia standardu D-2 Konwencji BWM, po użyciu systemu obróbki wód balastowych (BWMS), pod warunkiem że:.

 • system jest zatwierdzany zgodnie z prawidłem D-3.1;
 • system został prawidłowo zainstalowany;
 • system jest użytkowany zgodnie z instrukcjami producenta;
 • przestrzegany jest Plan postępowania z wodami balastowymi, zatwierdzony zgodnie z prawidłem B-1 Konwencji BWM, w tym instrukcje operacyjne i specyfikacje producenta dotyczące tego systemu;
 • zarówno system samokontroli BWMS wskazuje, że proces naprawy działa prawidłowo lub Państwo Portu zostało poinformowane, że system jest wadliwy przed zrzutem jakiejkolwiek wody balastowej.

Rezolucja MEPC.291 (71) Wytyczne 2017 dotyczące dodatkowych aspektów związanych z Kodeksem NOx 2008 odnoszących się do szczególnych wymagań dla okrętowych  silników wysokoprężnych wyposażonych w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

Celem wytycznych jest dostarczenie dodatkowych wskazówek do wymagań Kodeksu Technicznego NOx 2008 do celów projektowania, testowania, przeglądów i certyfikacji morskich silników wysokoprężnych wyposażonych w system SCR w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawidła 13 Załącznika VI  do Konwencji MARPOL.

Rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.198(62) zmienioną rezolucją MEPC.260(68).

Rezolucja MEPC.292 (71) Wytyczne 2017 dla weryfikacji przez Administrację danych dotyczących zużycia paliwa przez statki

Wytyczne mają na celu wsparcie Administracji w tworzeniu własnych procedur służących do weryfikacji danych o zużyciu paliwa przez statki wysyłanych do IMO zgodnie z prawidłem 22A Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Rezolucja MEPC.293 (71) Wytyczne 2017 dla stworzenia i zarządzania bazą danych IMO na temat zużycia paliwa przez statki

Wytyczne mają na celu wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu bazą danych IMO o zużyciu paliwa przez statki. Przedstawiają metody anonimizowania danych statków wykorzystywanych przez Strony, zgodnie z prawidłem 22A Załącznika VI do Konwencji MARPOL, zasady wprowadzania danych do bazy oraz dostęp do nich, środki mające zapewnić kompletność danych w bazie oraz dane które powinny znaleźć się w corocznym raporcie Sekretarza Generalnego IMO składanym do Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC).

Rezolucja MEPC.294 (71) dotycząca wyznaczenia Parku Naturalnego Raf Tubbataha jako szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (PSSA)

Podjęte działania mają na celu ograniczenie zniszczeń spowodowanych osiadaniem statków na mieliźnie, ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z żeglugi, ochronę niepowtarzalnych i zagrożonych gatunków oraz zachowanie środowiska naturalnego tego obszaru.

Rezolucja MEPC.295 (71) Wytyczne 2017 dla wdrożenia Załącznika V do Konwencji MARPOL 73/78

Wytyczne mają na celu wsparcie:

 • Rządów w opracowaniu i wprowadzaniu prawa krajowego wdrażającego Załącznik V do Konwencji MARPOL,
 • właścicieli, operatorów, załogi statków, właścicieli ładunków i producentów urządzeń w spełnieniu wymagań określonych w Załączniku V do Konwencji MARPOL oraz prawie krajowym,
 • operatorów portów i terminali w zapewnieniu odpowiednich urządzeń do przyjmowania odpadów wytwarzanych na wszystkich rodzajach statków.

Wytyczne podzielone są na sześć sekcji:

 1. Wstęp;
 2. Zarządzanie odpadami;
 3. Zarządzanie pozostałościami stałych ładunków masowych;
 4. Szkolenie, edukacja i informowanie;
 5. Urządzenia do odbioru odpadów w portach;
 6. Poprawa zgodności z Załącznikiem V Konwencji MARPOL.

Wytyczne formułują definicje dla takich pojęć jak dishwater, e-waste, grey water, recycling, reuse oraz określają co należy rozumieć pod pojęciem „odpady” (garbage), a co nie.

Rezolucja odwołuje rezolucję MEPC.219 (63) zmienioną rezolucją MEPC.239 (65).

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

MEPC.1/Circ.871 z dnia 4 września 2017 r. Wprowadzanie danych do bazy danych IMO o zużyciu paliwa przez statki podnoszące banderę Państwa niebędącego stroną Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Okólnik informuje o zasadach wprowadzania do bazy danych IMO danych o zużyciu paliwa przez statki podnoszące banderę Państwa niebędącego stroną Załącznika VI do MARPOL, w tym o możliwości przekazywania danych - zweryfikowanych zgodnie z prawidłem 22A.7 Załącznika VI Konwencji, drogą elektroniczną przy użyciu formularza z Dodatku 3 do Wytycznych 2016 SEEMP.

MEPC.1/Circ.872 z dnia 14 sierpnia 2017 r. Ujednolicone interpretacje prawideł 1.23 oraz 36.2.10 Załącznika I Konwencji MARPOL

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację prawidła 1.23 Załącznika I do Konwencji MARPOL dotyczącą określania nośności wskazywanej w statutowych dokumentach statku, oraz ujednoliconą interpretację prawidła 36.2.10 Załącznika I do Konwencji MARPOL, która mówi o traktowaniu wody przemywającej jako „pozbywaniu się pozostałości”.

MEPC.1/Circ.873 z dnia 19.07.2017 r.  Lista certyfikatów i wymaganych dokumentów, które powinny znajdować się na burcie statku, 2017

Znowelizowana lista certyfikatów została zatwierdzona przez wszystkie trzy Komitety IMO (FAL.2/Circ.131- MEPC.1/Circ.873 - MSC.1/Circ.1586) –  wykaz obejmuje wszystkie obowiązkowe certyfikaty i dokumenty statkowe, które są wymagane przez instrumenty IMO (nie obejmuje dokumentów wymaganych przez inne międzynarodowe organizacje lub administracje rządowe państw).

Obecny okólnik zastępuje poprzednią listę zawartą w okólniku FAL.2/Circ.127– MEPC.1/Circ.817– MSC.1/Circ.1462.

MEPC.1/Circ.850/Rev.2 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Tymczasowe wytyczne 2013 dla określania minimalnych wartości napędu dla utrzymania manewrowości w warunkach niekorzystnych (rez. MEPC.232(65)), zmienione rezolucją MEPC.255(67) oraz MEPC.262(68))

Okólnik zawiera ujednolicony tekst ww. wytycznych, których stosowanie rozszerzono dla fazy 2 EEDI. Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone rezolucją MEPC.255(67) oraz MEPC.262(68).

MEPC.1/Circ.866/Corr.1 z dnia 26 września 2017r. Poprawki do Wytycznych 2014 w sprawie sposobu obliczania osiągniętego wskaźnika projektowego efektywności energetycznej (EEDI) dla nowych statków (Rezolucja MEPC.245(66), zmieniona rezolucją MEPC.263(68)) i rezolucją MEPC.281(70)

W okólniku zwrócono uwagę na zmianę wskaźnika fDFgas w załączniku do Wytycznych, na stronie 4.

MEPC.2/Circ.22/Corr.3 z dnia 27 października 2017 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik dotyczy zmian wprowadzonych w Załączniku 1 do okólnika MEPC.2/Circ.22

MEPC.2/Circ.23 z dnia 1 grudnia 2017 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik jest wydawany corocznie zgodnie z prawidłem 6.3 Załącznika II Konwencji MARPOL i zastępuje wszystkie wcześniej wydane okólniki o tym tytule.

MSC-MEPC.5/Circ.14 z dnia 1 sierpnia 2017 r. Wskazówki dot. uzupełniania Certyfikatów zdolności na zgodność z kodeksami IBC, BCH, IGC, GC oraz EGC

Dokument przypomina o obowiązkowych wymaganiach wprowadzonych rezolucjami MEPC.248(66), MEPC.250(66) oraz MEPC.249(66), dotyczących instrumentów statecznościowych na statkach. Okólnik podaje m.in. wskazówki na temat interpretacji nowych przepisów i formy certyfikatu w przypadku konieczności jego ponownego wydania przy okazji zmiany państwa bandery lub zmiany przewożonych ładunków.

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.60/Add.1 z dnia 26 lipca 2017 r. Trzydzieste piąte regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 6-10 listopada 2017 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

BWM.2/Circ.61 z dnia 26 lipca 2017 r. Zalecenia dotyczące metodologii określania przeżywalności organizmów w procesie zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych

Wytyczne są źródłem informacji na temat metodologii określania przeżywalności organizmów podczas zatwierdzania typu dla systemów obróbki wód balastowych (BWMS) na zgodność ze standardem określonym w prawidle D-2 Konwencji BWM.

BWM.2/Circ.62 z dnia 26 lipca 2017 r. Wytyczne w/s środków zaradczych związanych z Konwencją BWM

Wytyczne sporządzono w celu zapewnienia ochrony środowiska morskiego, bezpieczeństwa statku oraz ciągłości pracy portu i statku. Wskazówki zawierają praktyczne rozwiązania w sytuacji, kiedy statek nie jest w stanie zarządzać wodami balastowymi zgodnie z zatwierdzonym Planem postępowania z wodami balastowymi, tak aby możliwe było spełnienie standardów D-1 lub D-2.

Państwo portu powinno przekazywać informacje na temat wykorzystania środków zaradczych zgodnie z założeniami fazy budowania doświadczenia, o których mowa w rezolucji MEPC.290(71).

BWM.2/Circ.63 z dnia 27 lipca 2017 r. Stosowanie Konwencji BWM do statków uprawiających żeglugę w obszarze morskim, na którym wymiana wód balastowych zgodnie z prawidłem B-4.1 oraz D-1 nie jest możliwa

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie tylko do statków, które nie muszą spełniać standardów techniczno-eksploatacyjnych dla wody balastowej przed datą wynikającą ze schematu ich wdrażania, zgodnie z przepisami prawidła B-3.

Okólnik podaje, że do czasu obowiązkowego stosowania standardu D-2:

-        nie można, wymagać od statku obróbki wód balastowych wg standardu D-2, pomimo jego niezgodności z zapisami prawideł B-3.6 (Oddawanie wody balastowej do urządzeń odbiorczych), B-3.7  (inne metody) oraz A-4 (Zwolnienia) Konwencji BWM,

-        powody dla których nie przeprowadzono wymiany wody balastowej zgodnie z prawidłem B-4.5. powinny zostać zapisane,

-        jeśli administracja portu wyznaczy obszary wymiany wód balastowych, statek zobowiązany jest do dokonania wymiany zgodnie z zaleceniami administracji. W przypadku braku zaleceń administracji dla takich obszarów nie można od statku wymagać zmiany kursu lub opóźniać jego podróży w celu wymiany wód balastowych nawet jeśli takie obszary zostały wyznaczone,

-        jeśli statek nie ma wystarczającego czasu do przeprowadzenia pełniej wymiany wód zgodnie ze standardem D-1, musi się zastosować do warunków określonych przez administrację portu dla danego obszaru.

BWM.2/Circ.13/Rev.4 z dnia 20 lipca 2017 r. Metodologia gromadzenia informacji i prowadzenia prac przez GESAMP-BWWG

Okólnik zawiera metodologię zbierania informacji i prowadzenia prac przez GESAMP – BWWG, przy podejmowaniu ocen technicznych zgodnie z Procedurą zatwierdzania systemów balastowych używających substancji aktywnych (G9). Metodologia powinna być stosowana do wszystkich wniosków o Zatwierdzenia Wstępne dla systemów obróbki wód balastowych do MEPC 74 i kolejnych sesji, oraz do wniosków o Zatwierdzenie Końcowe tych systemów.

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.13/Rev.3.

BWM.2/Circ.34/Rev.6 z dnia 27 lipca 2017 r. Lista systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe

Okólnik zawiera listę systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe w okresie pomiędzy marcem 2006 r. a lipcem 2017 r. Do opublikowania corocznie listy tych systemów obliguje Organizację zapis Sekcji 8 Procedury G9 zawartej w rezolucji MEPC.169(57).

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.34/Rev.5.

BWM.2/Circ.52/Rev.1 z dnia 27 lipca 2017 r. Wytyczne dotyczące wejścia lub ponownego wejścia statku do eksploatacji na wodach podlegających jurysdykcji jednej Strony

Art. 3 Konwencji BWM mówi, że statki operujące wyłącznie na wodach jednej Strony lub drugiej Strony za jej zgodą lub jednej Strony i na morzu otwartym, mogą być zwolnione z wymogów Konwencji. Wytyczne zawarte w okólniku dotyczą sytuacji, kiedy statki wchodzą na takie akweny jednorazowo lub czasowo muszą przerwać operowanie i po tym czasie wchodzą do tej strefy ponownie. W takich okolicznościach przed przyznaniem zwolnienia, Administracje muszą się upewnić, że statki spełniały wymogi Konwencji.

Dokument zastępuje okólnik BWM.2/Circ.52.

LC-LP.1/Circ.83 z dnia 21 sierpnia 2017 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik jest zaproszeniem do raportowania przez Państwa-Strony zarówno Konwencji Londyńskiej jak i Protokołu z 1996 r., o działaniach związanych z usuwaniem do morza odpadów w 2016 r. Ma to pomóc w przygotowaniu informacji  na temat aktualnego postępowania w zakresie zarządzania i usuwania odpadów ściekowych oraz opracowania najlepszych praktyk. Informacje na ten temat powinny spłynąć w terminie do 1 października 2017 r.