WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2016 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.


REZOLUCJE z 97 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 97)

Rezolucja MSC.409(97) z 25 listopada 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

  • Rozdziału II-1 prawidła 3-12 „Ochrona przed hałasem”  -  zmiana paragrafu 2.1;
  • Rozdziału II-2 prawidła 1 „Zakres zastosowania” – został dodany nowy paragraf 2.9; prawidła 10 „Gaszenie pożarów” – zmiana paragrafu 5.1.2.2;
  • Rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu” – zostało dodane nowe prawidło 2-1 „Harmonizacja okresów przeglądów statków towarowych nie podlegających postanowieniom Kodeksu ESP”.

Wymagania wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.410(97) z 25 listopada 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na zmianie paragrafu 2.1.2.2.2.1 w Rozdziale 13 „Rozmieszczenie dróg ewakuacji”. Zmiana usuwa nieścisłości dotyczące rozmieszczenia załogi w przestrzeniach ogólnego użytku.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.411(97) z 25 listopada 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażania statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu IGC polegające na zmianie paragrafu 3.2.5 w Rozdziale 3 „Rozplanowanie statku”.  Zmiany dotyczą wymagania odpowiedniej odporności ogniowej A-60 okien, iluminatorów i drzwi sterówki.

Poprawki wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.412(97) Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP, 2011)

Rezolucja wprowadza następujące poprawki do Kodeksu ESP:

  • Aneks A:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.4.4 i odniesienia w literze D Załącznika 1 „Wymagania dla szczegółowych oględzin w trakcie przeglądu odnowieniowego”.

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.4.4; Dodatku 1 (określającego minimalne wymagania dla masowców z podwójnym poszyciem wyłączając statki do przewozu rudy) oraz Dodatku 2 (określającego minimalne wymagania dla statków do przewozu rudy) do Załącznika 1 „Wymagania dla szczegółowych oględzin w trakcie przeglądu odnowieniowego”; Załącznika 2 zawierającego wymagania dla pomiaru grubości w trakcie przeglądu odnowieniowego.

  • Aneks B:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.5.6, 2.6.1.1; odniesienia 7 w Załączniku 1 zawierającym minimalne wymagania dla szczegółowych oględzin w trakcie przeglądu odnowieniowego dla zbiornikowców olejowych z podwójnym poszyciem.

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z innym niż podwójne poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 1.5, 2.6.1.1.

Powyższe poprawki mają na celu aktualizację Kodeksu ESP 2011 z Ujednoliconymi wymaganiami IACS Z10 i wejdą w życie 1 lipca 2018 roku.

Rezolucja MSC.413(97) z 25 listopada 2016 roku  Poprawki do Wstępu i Części A Międzynarodowego Kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008) (na mocy Konwencji SOLAS, 1974)

Rezolucja zawiera poprawki do Wstępu i Części A Kodeksu IS, 2008 mające na celu uwzględnienie w Kodeksie definicji statków zaangażowanych w operacje rozstawiania kotwic, podnoszenia i holowania w tym holowania pod eskortą.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.414(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Wstępu i Części A Międzynarodowego Kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008) (na mocy Protokołu o liniach ładunkowych, 1988)

Rezolucja zawiera poprawki do Wstępu i Części A Kodeksu IS, 2008 mające na celu uwzględnienie w Kodeksie definicji statków zaangażowanych w operacje rozstawiania kotwic, podnoszenia i holowania w tym holowania pod eskortą.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.415(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Części B Międzynarodowego Kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008)

Rezolucja zawiera poprawki do Części B Kodeksu IS, 2008 dotyczące statków zaangażowanych w operacje rozstawiania kotwic, podnoszenia i holowania w tym holowania pod eskortą. Poprawki polegają m.in. na zmianie tytułu Części B na „Zalecenia dla statków zaangażowanych w określone rodzaje operacji, różnych typów statków i dodatkowe wytyczne”; zmianach i dodaniu nowych paragrafów w rozdziałach 1, 2, 3 i 4; dodaniu nowego Załącznika 3 w Części B Zawierającego zalecany model graficznej lub tabelarycznej prezentacji dopuszczalnych napięć celem wykorzystania przy operacjach rozstawiania kotwic.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.416(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW, 1978)

Zmiany do Rozdziału I i V Konwencji STCW mają na celu m.in. uwzględnienie wymagań w zakresie szkolenia i certyfikacji kapitanów, oficerów i innego personelu na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2018 roku.

Rezolucja MSC.417(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)

Zmiany do Rozdziału I i V Części A Kodeksu STCW mają na celu m.in. uwzględnienie wymagań w zakresie szkolenia i certyfikacji kapitanów, oficerów i innego personelu na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2018 roku.

Rezolucja MSC.418(97) z 25 listopada 2016 roku Tymczasowe zalecenia dla bezpiecznego przewozu więcej niż 12 pracowników personelu przemysłowego na statkach uprawiających żeglugę międzynarodową.

Komitet MSC zdecydował, że tymczasowe zalecenia będą miały zastosowanie do wszystkich statków przewożących więcej niż 12 osób personelu przemysłowego niezależnie od jego wielkości. Zgodnie z harmonogramem przewiduje się, że nowy rozdział Konwencji SOLAS i Kodeks regulujący niniejsze zagadnienie wejdą w życie w 2024 roku.

Państwa Członkowskie zachęca się do stosowania niniejszych zaleceń.

Rezolucja MSC.419(97) z 25 listopada 2016 roku Poprawki do Ogólnych zasad projektowania tras żeglugowych (Rezolucja A.572(14) z późn. zm.)

Poprawki mają na celu uwzględnienie wytycznych odnoszących się do wyznaczania, podczas ustanawiania obszaru z licznymi konstrukcjami przybrzeżnymi np. turbinami wiatrowymi, dostatecznej przestrzeni manewrowej dla statków między granicą systemu rozgraniczania ruchu, a granicą takiego obszaru. Poprawki mają zostać przekazane przez Sekretariat do zatwierdzenia podczas 30 sesji Zgromadzenia IMO.

Rezolucja MSC.420(97) z 25 listopada 2016 roku Tymczasowe zalecenia dla przewozu ładunku masowego ciekłego wodoru

Tymczasowe zalecenia mają m.in. ułatwić opracowanie trójstronnej umowy dotyczącej pilotażowego statku, który zostanie zbudowany w celu przeprowadzenia badań i demonstracji bezpiecznego przewozu ładunku masowego ciekłego wodoru drogą morską. W przypadku rozszerzenia zakresu zastosowania zaleceń na inne statki niż statek pilotażowy może pojawić się potrzeba ich nowelizacji.

 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1549 z dnia 28 listopada 2016 roku Zawiadomienie o poprawce do paragrafu 3.2.5 do Kodeksu IGC

Okólnik informuje o zmianach do paragrafu 3.2.5 Kodeksu IGC polegających na usunięciu wymagania klasy ogniowej A-0 dla okien sterówki.

Okólnik będzie obowiązywał do 1 stycznia 2020 roku.

MSC.1/Circ.1550 z dnia 25 listopada 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące zastosowania prawideł II-2/10.2.2.4.1.2, II-2/10.7.3.2.3 i II-2/19.3.1 z późn. zm. i paragrafu 2.2.1.1 Rozdziału 12 Kodeksu FSS.

Okólnik zachęca do stosowania zatwierdzonych przez Komitet MSC ujednoliconych interpretacji odnoszących się do prawideł II-2/10.2.1.3, II-2/10.2.2.4.1.2, II-2/10.7.3.2.3 i II-2/19.3.1 oraz paragrafu 2.2.1.1 z Rozdziału 12 Kodeksu FSS ułatwiających jednolite wdrożenia wymagań dotyczących pomp pożarowych na statkach zaprojektowanych do przewozu 5 lub więcej warstw kontenerów na lub powyżej pokładu otwartego.

MSC.1/Circ.1551 z dnia 25 listopada 2016 roku Ostrzeżenia nawigacyjne dotyczące przeprowadzania operacji zagrażających bezpieczeństwu nawigacji

Okólnik ma związek z zakłócaniem sygnałów GPS oraz wystrzeliwaniem przez Koreę Płn. rakiet balistycznych bez przekazywania wcześniejszych ostrzeżeń nawigacyjnych.

MSC.1/Circ.1552 z dnia 25 listopada 2016 roku Poprawki do Wytycznych dla konstrukcji i rozwiązań alternatywnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Okólnik informuje o nowelizacji okólnika MSC/Circ.1002. Zmiany polegają na dodaniu do Wytycznych nowego Załącznika A zawierającego Wytyczne dla wyboru kryteriów oceny bezpieczeństwa życia i zmianie numeracji istniejących załączników oraz włączeniu do Załącznika D odnośników, które zostały użyte w procesie oceny projektu Wytycznych z Załącznika A. 

MSC.1/Circ.1553 z dnia 25 listopada 2016 roku Oznakowanie statkowych dróg ewakuacyjnych i lokalizacji wyposażenia awaryjnego

Okólnik zachęca do dobrowolnego stosowania przez podmioty gospodarki morskiej normy ISO 24409-2:2014 zawierającej Katalog dotyczący projektowania, lokalizacji i wykorzystania znaków bezpieczeństwa na statku, znaków związanych z bezpieczeństwem, wskazówek bezpieczeństwa oraz oznakowań bezpieczeństwa. Komitet planuje przegląd rezolucji A.760(18), w trakcie którego zostałyby włączone symbole graficzne zawarte w powyższej normie. Istniejące statki mogą nadal stosować rezolucję A.760(18) przy oznakowaniu statku.

MSC.1/Circ.1554 Ujednolicona interpretacja Rozdziału 9 Kodeksu FSS

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację sformułowania „na końcu tego okresu” z paragrafu 2.2.4 do Rozdziału 9 Kodeksu FSS. Komitet przyjął, że jest to „30 ostatnich minut w okresie 18 godzin dla statków towarowych oraz 36 godzin dla statków pasażerskich”, w których zapewnione jest automatyczne zasilanie, zgodnie z prawidłami II-1/42 oraz II-1/43 Konwencji SOLAS.

Na dzień opracowania niniejszego zestawienia okólnik nie został opublikowany.

MSC.1/Circ.1555 z dnia 25 listopada 2016 roku Ujednolicona interpretacja Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS

Okólnik zachęca do stosowania zatwierdzonych przez Komitet MSC ujednoliconych interpretacji odnoszących się do prawideł II-2/3, II-2/4, II-2/5, II-2/7, II-2/15, II-2/19, II-2/20-1. Interpretacje mają na celu zapewnienie bardziej szczegółowych wytycznych w zakresie: definicji pojazdowców; odpowiednich przyłączy do dostarczania gazu obojętnego do przestrzeni dna podwójnego; wentylacji z klimakonwektorów i wentylatorów z wewnętrzną cyrkulacją; odporności ogniowej grodzi pomiędzy sterówką, a toaletą w sterówce; odpowiedniej liczby zapasowych butli aparatów tlenowych używanych podczas ćwiczeń; źródeł zapłonu na statkach przewożących towary niebezpieczne.

MSC.1/Circ.1556 z dnia 25 listopada 2016 roku Ujednolicona interpretacja Rozdziału 8 Kodeksu FSS oraz Znowelizowanych wytycznych w sprawie zatwierdzenia systemów tryskaczowych (Rez. A.800(19) zmienionych rezolucją MSC.265(84))

Okólnik zachęca do stosowania zatwierdzonej przez Komitet MSC ujednoliconej interpretacji odnoszącej się do paragrafów 2.3.2.1, 2.3.3.2, 2.5.2.3 Rozdziału 8 Kodeksu FSS i paragrafów 3.3 i 3.22 Znowelizowanych wytycznych. Interpretacja ma na celu zapewnienie bardziej szczegółowych wytycznych w odniesieniu do obliczania wielkości pomp i zbiornika ciśnieniowego automatycznych systemów tryskaczowych.

MSC.1/Circ.1557 z dnia 25 listopada 2016 roku Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych (zastosowanie prawidła II-1/45.11 Konwencji SOLAS)

W załączniku do niniejszego okólnika przedstawiono rozbieżności pomiędzy normą IEC 60092-502, a szczegółowymi przepisami Konwencji SOLAS i powiązanych Kodeksów IGC oraz IBC. Zachęca się Państwa członkowskie do wykorzystania niniejszego dokumentu podczas stosowania prawidła II-1/45.11 do miejsc niebezpiecznych na statkach zbudowanych w dniu 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1559 z dnia 25 listopada 2016 roku Ujednolicone Interpretacje do Kodeksu IGC (zmienionego rezolucją MSC.370(93))

Okólnik zachęca do stosowania zatwierdzonych przez Komitet MSC ujednoliconych interpretacji odnoszących się do przepisów Kodeksu IGC dotyczących urządzeń do zamykania wlotów powietrza; stosowania wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego rozdziału II-2 Konwencji SOLAS do przedziałów maszynowych ładowni i pomieszczeń w których znajdują się urządzenia i sprzęt wykorzystywany m.in. przy zwalnianiu i wyciąganiu odłączalnych części obrotowego systemu cumowniczego; wymiarach zbiorników ładunkowych odpowietrzeń pomp w przestrzeni maszynowni; środków bezpieczeństwa dotyczących awaryjnego odłączenia; wymiarowania zaworu bezpieczeństwa na zewnętrznej powierzchni zbiornika; płukania zwrotnego systemu zraszania wodą.

MSC.1/Circ.1560 z dnia 5 grudnia 2016 roku Porada dla Stron Konwencji, Administracji, inspektorów PSC i uznanych organizacji dotyczące działań podejmowanych w przypadkach nieposiadania przez marynarzy dokumentów i potwierdzeń spełniających wymagania Konwencji i Kodeksu STCW po zmianach w Manili od 1 stycznia 2017 roku.

Okólnik informuje, że Komitet zalecił organom PSC o przyjęcie do 1 lipca 2017 roku pragmatycznego i praktycznego podejścia podczas przeprowadzania inspekcji po 1 stycznia 2017 roku, w przypadku nieposiadania przez marynarzy dokumentów i potwierdzeń spełniających wymagania Konwencji i Kodeksu STCW po zmianach w Manili 2010.

MSC.1/Circ.1561 z dnia 28 listopada 2016 roku Ujednolicona Interpretacja prawidła XI-1/7 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację dotyczącą odpowiednich sposobów kalibracji przenośnych przyrządów pomiaru tlenu.

MSC.1/Circ.1562 z dnia 12 grudnia 2016 roku Ujednolicona Interpretacja prawidła XIV/2.2 i paragrafów 1.3.2 i 1.3.6, części I-A Kodeksu Polarnego

Okólnik zawiera ujednolicone interpretacje wyjaśniające kwestie związane z przeglądem początkowym i okresowym wymaganymi przepisami Rozdziału XIV Konwencji SOLAS i Kodeksu Polarnego.

MSC.1/Circ.1259/Rev.7 z dnia 17 stycznia 2017 roku Poprawki do dokumentacji technicznej LRIT, Część 1

Okólnik zawiera poprawki do Części 1 dokumentacji technicznej LRIT mające na celu ułatwienie i przyspieszenie implementacji nowych wersji protokołów bezpiecznej komunikacji w dokumentacji zgodnie z normami przemysłu.

Okólnik uchyla MSC.1/Circ.1259/Rev.6.

MSC.1/Circ.1364/Rev.1 z dnia 25 listopada 2016 roku Poprawki do Międzynarodowego Poradnika SafetyNET

Poprawki miały charakter wyłącznie redakcyjno-edytorski i miały związek z opublikowaniem przez IHO najnowszej edycji standardu „IHO S-53 Joint IMO/IHO/WMO Manual on Maritime Safety Information”, ed. January 2016. Komitet zdecydował, że poprawki do Poradnika NAVTEX wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1364.

MSC.1/Circ.1403/Rev.1 z dnia 25 listopada 2016 roku Poprawki do Poradnika NAVTEX

Poprawki miały charakter wyłącznie redakcyjno-edytorski i miały związek z opublikowaniem przez IHO najnowszej edycji standardu „IHO S-53 Joint IMO/IHO/WMO Manual on Maritime Safety Information”, ed. January 2016. Komitet zdecydował, że poprawki do Poradnika NAVTEX wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1403.

MSC.1/Circ.1495/Rev.1 z dnia 25 listopada 2016 roku Znowelizowana ujednolicona interpretacja prawidła V/23.3.3 Konwencji SOLAS dotyczącego urządzeń do przyjmowania i zdawania pilotów

Poprawka do ujednoliconej interpretacji prawidła V/23.3.3 Konwencji SOLAS odnosi się do dopuszczalnej długości trapu pilotowego. Zgodnie z nią, pilot nie może wspinać się pojedynczym trapem na wysokość większą niż 9 m niezależnie od wartości kątów trymu i przechyłu bocznego statku.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1495.

MSC.1/Circ.1490/Rev.1 z dnia 25 listopada 2016 roku Poprawki do ujednoliconej interpretacji prawidła III/31.1.4 Konwencji SOLAS

Poprawki do ujednoliconej interpretacji prawidła III/31.1.4 Konwencji SOLAS polegają na wykreśleniu ust. 6 i wprowadzeniu drobnych zmian do ust. 2.4 w zakresie przepisów związanych z lokalizacją samozapalających się lamp zasilanych baterią.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1490.

MSC.1/Circ.1164/Rev.17 z dnia 28 listopada 2016 roku Rozpowszechnienie informacji o państwach stronach Konwencji STCW, 1978 wraz z późn. zm., które wdrożyły jej postanowienia i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji

Okólnik zawiera kolejną uaktualnioną listę państw stron Konwencji STCW, które wypełniły ww. obowiązki konwencyjne wg stanu do 97 sesji Komitetu MSC.

MSC.1/Circ.797/Rev.29 z dnia 28 listopada 2016 roku Lista osób kompetentnych prowadzona przez Sekretarza Generalnego zgodnie z częścią A-1/7 Kodeksu STCW

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

MSC.1/Circ.1426/Rev.1 z dnia 24 listopada 2016 roku Znowelizowana Ujednolicona Interpretacja do Prawidła II-1/3-5 Konwencji SOLAS

Nowelizacja ma związek z przyjęciem Wytycznych 2015 w zakresie opracowania wykazu materiałów niebezpiecznych (Rezolucja MSC.269(68)). Poprawki polegają na dodaniu przypisu w paragrafie 2 załącznika do okólnika MSC.1/Circ.1426 z definicją „materiałów zawierających azbest” oraz na zastąpieniu wszystkich odwołań do rezolucji MEPC.197(62) odwołaniem do rezolucji MEPC.269(68).

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1426.

MSC.1/Circ.1460/Rev.1 z dnia 25 listopada 2016 roku Znowelizowane wytyczne do oceny wyposażenia radiowego instalowanego i używanego na statkach

Poprawka polega na zmianie daty w paragrafie 6 okólnika na 1 stycznia 2024 roku.

 

Pozostałe okólniki dotyczące bezpieczeństwa na morzu

MSC-MEPC.5/Circ.11 z dnia 16 listopada 2016r. Ujednolicona interpretacja Kodeksu IBC

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację do paragrafu 2.9 z Rozdziału 2 Kodeksu IBC  zawierającego wymagania dotyczące przetrwania statku. Zgodnie z interpretacją wentylatorów nie traktuje się jako otwory innego rodzaju, które można zamknąć strugoszczelnie.

MSC-MEPC.5/Circ.12 z dnia 12 grudnia 2016r. Poprawki do Wytycznych przeglądu w ramach HSSC dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych

Poprawki uwzględniają wymagania przyjęte rezolucjami MSC.386(94), MEPC.265(68), MSC.385(94) i MEPC.264(68) i mają zapewnić jednolite i skuteczne wdrożenie powiązanych instrumentów IMO w szczególności w odniesieniu do statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych. Poprawki powinny zostać włączone do projektu Rezolucji Zgromadzenia IMO i przyjęte na jego 30 sesji.

MSC-MEPC.5/Circ.13 z dnia 25 listopada 2016r. Ujednolicona interpretacja daty ważności certyfikatów wydawanych na podstawie Konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line i powiązanych z nimi instrumentów

Ujednolicona interpretacja ma na celu udzielenie bardziej szczegółowych wytycznych w zakresie stosowania odpowiednich wymagań z Konwencji SOLAS, MARPOL i Load Line 1966 i powiązanych kodeksów obowiązkowych, przy wyznaczaniu daty utraty ważności certyfikatów, w tym obowiązkowych dokumentów zgodności.

 

REZOLUCJE z 70 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 70)

Rezolucja MEPC.276(70) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej Konwencji
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika I, Uzupełnienie II

Poprawki zawarte w tej rezolucji, odnoszą się do Formularza B Załącznika do Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami (Świadectwo IOPP) i dotyczą  Sekcji I (dane statku) oraz Sekcji V (Konstrukcja – m. in. zbiorników oddzielonego balastu).

Poprawki wejdą w życie 1 marca 2018 r.

Rezolucja MEPC.277(70) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej Konwencji
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika V

Rezolucja dotyczy wymagań związanych z substancjami niebezpiecznymi dla środowiska morskiego (HME) oraz Formularza Książki zapisów o postępowaniu z odpadami (Uzupełnienie I i II). Wprowadza również zmiany do prawidła 4 (Usuwanie odpadów poza obszarami specjalnymi), prawidła 6 (Usuwanie odpadów wewnątrz obszarów specjalnych) oraz prawidła 10 (Tablice informacyjne, Plan postępowania z odpadami, prowadzenie zapisów o odpadach).

Poprawki wejdą w życie 1 marca 2018 r.

Rezolucja MEPC.278(70) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Zmiany te odnoszą się do globalnego systemu zbierania danych o zużyciu paliwa. Rezolucja wprowadza m.in. nowe prawidło 22A, obligujące statki o pojemności brutto 5000 i większej do zbierania danych o których mowa w Uzupełnieniu IX do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, od roku 2019. Zmiany zachodzą również w prawidle 2, gdzie dodano trzy nowe definicje (rok kalendarzowy, armator oraz przebyta podróż), prawidle 3 (Wyjątki
i wyłączenia) oraz prawidle 5 (Przeglądy), w których wprowadzono adnotację do prawidła 22A. W prawidłach 6, 8 i 9 dotyczących wydawania świadectw i potwierdzeń,  ich formy oraz okresu ważności, wprowadzono nowe punkty odnoszące się do świadectwa zgodności dla raportowania o zużyciu paliwa.

Poprawki wejdą w życie 1 marca 2018 r.

Rezolucja MEPC.279(70)  Wytyczne 2016 dotyczące zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych (G8)

Rezolucja zakłada, że nowe wytyczne stosowane będą przez administracje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż od 28.10.2018 r., uwzględniając 2-letni okres przejściowy możliwego stosowania starych wytycznych, dla systemów których założenia koncepcyjne
i proces zatwierdzenia zostały rozpoczęte przed przyjęciem nowych wytycznych. Od 28.10.2020r. wszystkie instalowane na statkach systemy mają być zatwierdzane według nowych wytycznych.

Rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.174(58).

Rezolucja MEPC.280(70) Data rzeczywistego wdrożenia standardu zawartości siarki
w paliwie używanym na statku, zgodnie z prawidłem 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Rezolucja ta potwierdza datę 1 stycznia 2020 r. jako datę wejścia w życie globalnego limitu zawartości siarki w paliwie statkowym na poziomie 0,5% m/m zgodnie z prawidłem 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Rezolucja MEPC.281(70) Poprawki do Wytycznych 2014 w sprawie sposobu obliczania osiągniętego wskaźnika projektowego efektywności energetycznej (EEDI) dla nowych statków (Rezolucja MEPC.245(66), zmieniona rezolucją MEPC.263(68))

Rezolucja wprowadza m. in. nowe brzmienie paragrafu 2.1 dotyczącego opisu właściwości współczynnika CF, dodaje nowy paragraf 2.12.4 dotyczący zależności pomiędzy współczynnikiem R a współczynnikiem fc dla masowców przeznaczonych do przewozu lekkich ładunków oraz zmienia treść Uzupełnienia 4 dotyczącego obliczenia współczynnika EEDI dla silników dwupaliwowych.

 

Rezolucja MEPC.282(70) Wytyczne 2016 dla opracowania Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną (SEEMP)

Wytyczne, skierowane do kapitanów, operatorów i właścicieli statków, mają na celu pomoc
w przygotowaniu Planu SEEMP wymaganego prawidłem 22 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Związane są ze zmianami wprowadzanymi rezolucją MEPC.278(70).

Rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.213(63)

Rezolucja MEPC.283(70) Wyznaczenie Wejścia Jomard jako Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego

Rezolucja ustanawia Wejście Jomard Szczególnie Wrażliwym Obszarem Morskim. Zawiera jego szczegółowy opis, przedstawiający kryteria ekologiczne, ekonomiczne, naukowe, kulturalne i socjalne.

Rezolucja MEPC.284(70) Poprawki do Wytycznych 2012 w sprawie wdrożenia standardów i testowania dla statkowych oczyszczalni ścieków (rezolucja MEPC.227(64))

Rezolucja wprowadza m.in. dwa wzory formularza Świadectwa Uznania Typu dla Statkowych Oczyszczalni Ścieków wraz z Uzupełnieniem - jeden z uwzględnieniem paragrafu 4.2 tej rezolucji, drugi z wyłączeniem zapisów tego paragrafu. Rezolucja odnotowuje ustanowienie Morza Bałtyckiego Obszarem Specjalnym oraz precyzuje pojęcie „zainstalowany w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie”.  Nowe brzmienie otrzymuje również paragraf 1.2.3 odnoszący się do zastosowania tych wytycznych dla nowych
i istniejących statków pasażerskich, z uwzględnieniem wymogów sekcji 4.2.

Rezolucja MEPC.285(70) Poprawki do Znowelizowanych wytycznych i wymagań technicznych dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom pochodzącym z zęz okrętowych (rezolucja MEPC.107(49))

Rezolucja zaleca stosowanie tych poprawek podczas sprawdzania poprawności alarmów zęzowych dla zawartości oleju 15 ppm. Nowe brzmienie zyskuje m.in. sekcja 4.2.11.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.348/Corr.1 z dnia 4 lutego 1999r. Równoważne warunki dla przewozu monomeru styrenu

Okólnik informuje o tym, iż w paragrafie 1 tego okólnika, odniesienie do paragrafu 15.3.5 Kodeksu IBC, powinno zostać zastąpione przez odniesienie do paragrafu 15.13.5 tegoż Kodeksu.

MEPC.1/Circ.864 z dnia 09 grudnia 2016r. Wytyczne dotyczące pobierania próbek na pokładzie statku w celu weryfikacji zawartości siarki w paliwie używanym na statkach

Celem niniejszych wytycznych jest ustanowienie uzgodnionego sposobu pobierania próbek
co umożliwi skuteczną kontrolę i egzekwowanie stosowania ciekłego paliwa na statkach zgodnie z zapisami Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Wytyczne określają miejsce i warunki w jakich powinno dojść do pobrania próbki paliwa.

MEPC.1/Circ.865 z dnia 05 grudnia 2016r. Ujednolicone interpretacje Kodeksu Technicznego NOx związane z zatwierdzaniem systemów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

Wprowadzone ujednolicone interpretacje dotyczą rozdziału 4 (Zatwierdzanie seryjnie produkowanych silników: rodziny silników i koncepcji grupy silników).

MEPC.1/Circ.866 z dnia 30 stycznia 2017r. Poprawki do Wytycznych 2014 w sprawie sposobu obliczania osiągniętego wskaźnika projektowego efektywności energetycznej (EEDI) dla nowych statków (Rezolucja MEPC.245(66), zmieniona rezolucją MEPC.263(68))

W okólniku załączono skonsolidowany tekst Wytycznych uwzględniający poprawki przyjęte rezolucją MEPC.281(70).

MEPC.1/Circ.867 z dnia 09 grudnia 2016 r. Ujednolicone interpretacje do prawideł 1.24, 12, 27 oraz 28.3.3 Załącznika I do Konwencji MARPOL

Okólnik wprowadza ujednoliconą interpretację definicji słowa „lightweight”, porusza zagadnienie zbiorników na pozostałości olejowe (szlam) (m.in. przedstawia sposób obliczania pojemności tych zbiorników, kwestię ich czyszczenia oraz zdawania pozostałości olejowych do zbiorników odbiorczych), stateczności w stanie nieuszkodzonym (załadunek zbiorników ładunkowych) i uszkodzonym (m.in. otwory (z wyłączeniem przewodów wentylacyjnych),
z możliwością zamykania w zależności od warunków atmosferycznych).

MEPC.2/Circ.22 z dnia 01 grudnia 2016 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.34/Rev.5 z dnia 16 listopada 2016 r. Lista systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe

Okólnik zawiera listę systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe w okresie pomiędzy marcem 2006 r. a październikiem 2016 r. Do opublikowania corocznie listy tych systemów obliguje Organizację zapis Sekcji 8 Procedury G9 zawartej w rezolucji MEPC.169(57).

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.34/Rev.4.

LC-LP.1/Circ.77 z dnia 18 lipca 2016 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik informuje o rozpoczęciu procedury przewidzianej w artykule 8.2 LC Prot 1996,
w związku ze znaczną śmiertelnością wśród ryb hodowlanych (łososia atlantyckiego, łososia pacyficznego oraz pstrąga) spowodowaną  powszechnym rozkwitem algi Chattonella.

LC-LP.1/Circ.78 z dnia 22 sierpnia 2016 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik jest zaproszeniem do raportowania przez Państwa-Strony zarówno Konwencji Londyńskiej jak i Protokołu z 1996 r., o działaniach związanych z usuwaniem do morza odpadów za rok 2015 (najlepiej w terminie do 1 października 2016 r.).

 

LC-LP.1/Circ.79 z dnia 22 sierpnia 2016 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera Długoterminowy Program Współpracy (Joint Long-term Programme) na lata 2017-2019. Określa on zadania i działania, które mają zostać podjęte przez Państwa-Strony. Plan powinien być aktualizowany corocznie i ma służyć jako dokument odniesienia do prac organów w nowym sezonie spotkań.

 

• Okólniki dotyczące stosowania przepisu prawidła 4 i 5 Załącznika VI MARPOL
Informacje dotyczące zezwoleń na ekwiwalentne użycie systemów oczyszczania gazów spalinowych na zasadzie próby:

Nazwa Administracji

Numer okólnika  MEPC.1/Circ.

Data wydania

Bahamy

868

15.12.2016

 

OPRACOWAŁY:

             Aleksandra Lubowska  (dokumenty MSC)

            Karolina Sypion  (dokumenty MEPC)