WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2015 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od sierpnia do końca grudnia 2015 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

REZOLUCJE 29 SESJI ZGROMADZENIA IMO 
(25.11-2.12.2015 r.)

 

A.1093(29) Specjalne uznanie dla statków handlowych i ich załóg zaangażowanych w ratowanie migrantów na morzu

A.1094(29) Podziękowanie za prace na rzecz IMO dla ustępującego Sekretarza Generalnego Pana K. Sekimizu

A.1095(29) Zatwierdzenie wyznaczenia Sekretarza Generalnego

Rezolucja informuje o zgodnym z zasadami IMO wyborem nowego Sekretarza Generalnego, którym został Pan Kitack Lim (Korea)

A.1096(29) Wyznaczenie audytora zewnętrznego

A.1097(29) Plan strategiczny Organizacji (na sześcioletni okres 2016-2021)

A.1098(29) Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na okres 2016-2017

A.1099(29) Wytyczne wdrażania planu strategicznego i działań priorytetowych Organizacji

A.1100(29) Planowany budżet na dwuletni okres 2016-2017

A.1101(29) Sprawozdanie finansowe audytorów

A.1102(29) Zaległości w składkach członkowskich

A.1103(29) Zasady tworzenia projektów instrumentów IMO

Rezolucja proponuje systematyczne tworzenie ram dla tworzenia lepszych przepisów umożliwiających efektywne wdrożenie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony statku oraz środowiska morskiego. Podaje kilka zasad tworzenia i cech, jakim powinny odpowiadać przepisy będące przedmiotem rewizji oraz przepisy nowopowstające.

A.1104(29) Poprawki do Wytycznych dla przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2015

Rezolucja zawiera poprawki do ww. wytycznych HSSC 2011 uchwalonych rezolucją A.1053(27), z poprawkami (A.1076(28), które zostały przygotowane przez MSC oraz MEPC i obejmuje wszystkie zmiany dokonane w instrumentach IMO od czasu uchwalenia tych rezolucji.

Rezolucja zastępuje rez. A.1053(27) i A.1070(28).

A.1105(29) Lista zobowiązań 2015 wynikających z instrumentów prawnych powiązanych z Kodeksem implementacji instrumentów IMO, podlegająca aktualizacji

Rezolucja zawiera spis wymagań zawartych w instrumentach prawnych IMO powiązanych z ww. Kodeksem III  (rez. A.1070(28) wg stanu na koniec roku 2015). Lista podlega aktualizacji przez MSC oraz MEPC i będzie zatwierdzana przez Zgromadzenie. Rezolucja składa się z następujących aneksów:

  • zobowiązania rządów państw członkowskich;
  • specyficzne zobowiązania państwa bandery;
  • specyficzne zobowiązania państwa nadbrzeżnego;
  • specyficzne zobowiązania państwa portu;
  • instrumenty obowiązkowe związane z konwencjami IMO;
  • zestawienie poprawek do obowiązkowych instrumentów związanych z listą zobowiązań (zawartych w aneksach od 1 do 4);
  • lista poprawek do instrumentów, które wejdą w życie pomiędzy 1 stycznia 2016 a 1 lipca 2016 roku.
  • Rezolucja odwołuje rez.A.1077(28).

A.1106(29) Znowelizowane wytyczne dla użycia statkowych systemów automatycznej identyfikacji statków (AIS)

Rezolucja zastępuje dotychczasowe Rez.A.917(22) oraz A.956(23) i jest przeznaczona do stosowania podczas wdrażania prawidła V/11 (Systemy zgłaszania statków), 12 (Służba kontroli ruchu statków- VTS) oraz 19 (Wymagania dot. posiadania przez statki systemów nawigacyjnych oraz wyposażenia) Konwencji SOLAS.

Rezolucja zachęca również Rządy ustanawiające regionalne częstotliwości lub w inny sposób zarządzające kanałami AIS, włączając w to zmienianie wąskim pasm niezależnie od przyczyny, aby wzięły pod uwagę wpływ tych zmian na AIS I dokonywały zmian tylko w nagłych tymczasowych sytuacjach W tych przypadkach należy poinformować IMO o takich obszarach I wyznaczonych częstotliwościach w celu pilnego ich rozesłania do Rządów Krajów Członkowskich.

A.1107(29) Wejście w życie i wdrażanie Porozumienia Kapsztadzkiego, 2012

Porozumienie Kapsztadzkie 2012 miało na celu wyeliminowanie trudności związanych z wdrażaniem Protokołu z Torremolino 1993 dla floty statków rybackich i wprowadzało takie rozwiązania, które mogą być zastosowane przez wszystkie zainteresowane kraje. Istnieje obawa, że w różnych częściach świata istnieją różne regionalne wymagania stosowane przez Państwa, a statystyki wskazują na alarmująco dużą liczbę śmiertelnych wypadków z udziałem statków rybackich.

IMO wzywa Rządy do rozważenia jak najszybszego przystąpienia do Porozumienia oraz zaprasza te Państwa, które spotkały się z trudnościami podczas procesu przystąpienia do poinformowania o takich okolicznościach, w celu udzielenia asysty technicznej.

A.1108(29) Poprawki do zaleceń dla urządzeń do przyjmowania i zdawania pilota (rez. A.1045(27)

Rezolucja przypomina, że drabinki dla pilotów i ich wyposażenie są wykorzystywane i utrzymywane w sposób nie gorszy niż to określono w załączniku do rez. A.1045(27) wraz z poprawkami dot. dostępu do pokładu, o których stanowi niniejsza rezolucja Zgromadzenia IMO.

A.1109(29) Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

 Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1120/Corr.1 z dnia 6.11.2015 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS, Kodeksów FSS i FTP oraz do związanych z nimi procedur prób ogniowych
Okólnik informuje o zmianach wprowadzonych w prawidle II-2/10.2.2.3.2.2 dotyczący dostępu do awaryjnej pompy pożarowej.

MSC.1/Circ.1392/Corr.1 z dnia 2.10.2015 r. Wytyczne do oceny i wymiany systemów do zwalniania i podnoszenia łodzi ratunkowych

Okólnik zawiera Wytyczne do przeprowadzania oceny i ewentualnej wymiany ww. systemów łodzi ratunkowych, jeżeli będą niezgodne z wymaganiami Kodeksu LSA. Wprowadza nowe brzmienie Dodatku 4 pt. Oświadczenie o zatwierdzeniu instalacji systemów do zwalniania i podnoszenia łodzi ratunkowych na statkach istniejących.

MSC.1/Circ.1517 z dnia 30.10.2015 r. Przewóz towarów niebezpiecznych. Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG). Informacje kontaktowe do wyznaczonych kompetentnych władz państwowych.

Okólnik zawiera uaktualnioną listę kontaktową do organów administracji państwowych, wyznaczonych zgodnie z przepisem sekcji 7.9.3 Kodeksu IMDG, które są odpowiedzialne za nadzór i inspekcje przewozu towarów niebezpiecznych oraz testowanie i certyfikację opakowań, kontenerów i zbiorników do ich przewozu. 

Okólnik zastępuje listę zawartą w okólniku MSC.1/Circ.1484.

MSC.4/Circ.225 z dnia 14 września 2015 r. Raport dotyczący aktów piractwa i napadów zbrojnych na statki

Okólnik informuje o zgłoszonych incydentach w przedziale od 1 do 30 czerwca 2015 r.

 

Pozostałe okólniki dot. bezpieczeństwa życia na morzu

MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.1 z dnia 18.06.2015 r. Zmienione wytyczne w sprawie formalnej oceny bezpieczeństwa (FSA) do stosowania w procesie tworzenia przepisów IMO

Okólnik zawiera zmiany wprowadzone do punktu 9.3.3 ww. wytycznych.

Zastępuje cyrkularz MSC-MEPC.2/Circ.12.

CCC.1/Circ.2 z dnia 20.10.2015 r. Przewóz boksytu, który może ulegać upłynnieniu

Okólnik zawiera najważniejsze zasady dotyczące przewozu tego ładunku. Wnioski zawarte w dokumencie powstały podczas analizy okoliczności związanych z zatopieniem masowca BULK JUPITER w styczniu 2015 r. oraz stratą 18 marynarzy.

CCC.1/Circ.3 z dnia 30.10.2015 r. Poradnik dotyczący dalszego wykorzystywania istniejących zbiorników przenośnych i zbiorników zainstalowanych na pojazdach drogowych, do transportu substancji niebezpiecznych

Okólnik zawiera przepisy dotyczące zbiorników przenośnych i zbiorników zainstalowanych na pojazdach drogowych, uwzględniające ich projektowanie, konstrukcję, kontrolę i testowanie. Przepisy mają zastosowanie do przenośnych zbiorników typu 1, 2, 5, 7 oraz zbiorników zainstalowanych na pojazdach drogowych typu 4, 6, 8. Przepisów nie stosuje się do zbiorników zainstalowanych na pojazdach drogowych typu 4, 6, 8 które zostały zaprojektowane, zbudowane i zatwierdzone zgodnie z rozdziałem 6.8 poprawek 30-00 do Kodeksu IMDG wraz z późniejszymi zmianami.

Okólnik zastępuje cyrkularz DSC/Circ.12

III.2/Circ.1 z dnia 22 lipca 2015 r. Proces rozwijania zaleceń dla właściwych organów IMO będący wynikiem raportów składanych przez Skoncentrowane Kampanie Inspekcyjne (CICs)

Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie procesu obsługi raportów i zaleceń wynikających z CIC, tak by zapewnić, iż zostały one odpowiednio rozpatrzone, nadano im właściwy priorytet oraz podjęto stosowne działania w ramach Organizacji.

LC-LP.1/Circ.74 z dnia 16.11.2015 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiadamia o uruchomieniu, jako element systemu GISIS, internetowego systemu raportowania dla rocznych sprawozdań dotyczących zatapiania odpadów i innych substancji w morzu. Okólnik zawiera poradnik informujący jakie kroki należy wykonać, aby prawidłowo zamieścić w systemie niezbędne informacje.

PAL.4/Circ.25 z dnia 3 sierpnia 2015 r. Protokół 2002 do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974

Okólnik zwraca uwagę na błędne odesłania zawarte w niektórych zastrzeżeniach dotyczących ograniczenia odpowiedzialności dla przewoźników, zgłaszanych przez państwa, które ratyfikowały, zatwierdziły lub przystąpiły do Protokołu 2002 do Konwencji PAL 1974. Te państwa które nadesłały już swoje zastrzeżenia, proszone są o wzięcie pod uwagę treści okólnika i ich ponowne dostarczenie do sekretariatu IMO w celu skorygowania błędów. Państwa które nie przystąpiły jeszcze do Protokołu 2002, proszone są o wzięcie pod uwagę powyższych informacji przy tworzeniu swoich zastrzeżeń.

 


Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.855 z dnia 15.07.2015 r. Wytyczne 2014 dot. przeglądu i certyfikacji wskaźnika projektowego wydajności energetycznej (EEDI), zmienione rezolucjami MEPC.254(67) oraz MEPC.261(68).

Okólnik zawiera tekst wytycznych uwzględniając zmiany wprowadzone ww. rezolucjami. Zwraca uwagę na zatwierdzenie przez Komitet MEPC stosowania normy ISO 15016: 2105 dla statków, dla których będą przeprowadzane próby na morzu, od 1 września 2015 roku.

MEPC.1/Circ.855/Rev.1 z dnia 8.10.2015 r. Wytyczne 2014 dot. przeglądu i certyfikacji wskaźnika projektowego wydajności energetycznej (EEDI), zmienione rezolucjami MEPC.254(67) oraz MEPC.261(68).

Okólnik zawiera tekst wytycznych uwzględniając zmiany wprowadzone ww. rezolucjami. Zwraca uwagę na zatwierdzenie przez Komitet MEPC stosowania normy ISO 15016: 2105 dla statków, dla których będą przeprowadzane próby na morzu, od 1 września 2015 roku i zachęca do stosowania tej normy również przed tą datą.

Okólnik ten odwołuje cyrkularz MEPC.1/Circ.816.

MEPC.1/Circ.856 z dnia 22.05.2015 r. Poradnik wydawania zmienionych certyfikatów, podręczników i statkowych książek zapisu zgodnie z Załącznikami I, II i V do Konwencji MARPOL pod kątem zgodności z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska zawartymi w Kodeksie Polarnym.

Okólnik wprowadza korekty do paragrafów 1 i 13 w załączniku do tego dokumentu.

MEPC.2/Circ.21 z dnia 1.12.2015 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

 


Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego:

BWM.2/Circ.57 z dnia 3.12.2015 r. Trzydzieste trzecie regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 23-27 maja 2016 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.