WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2014 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od 1 sierpnia do końca 2014 roku. Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.


REZOLUCJE z 94 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 94)

Rezolucja MSC.380(93) z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS) wraz z późniejszymi zmianami (Rozdziały II-2, VI i XI-1)

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • Rozdziału II-2 „Konstrukcja- Ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”

- prawidło 10 „Gaszenie pożarów” – zmieniono tytuł paragrafu 5.2 na „Pomieszczenia maszynowe kategorii A, w których znajdują się silniki spalinowe”;

 • Rozdziału VI „Przewóz ładunków i paliw olejowych”, części A

- prawidło 2 „Informacja o ładunku” – dodano nowe paragrafy 4-6;

 • Rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu”

- dodano nowe prawidło 7 „przyrząd pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych”;

 • Dodatek „Certyfikaty”

- zmiany we wzorze Certyfikatów bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Wzór C i E) - dotyczą danych o środkach ratunkowych;

Rezolucja wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2016 roku.

Rezolucja MSC.381(94) z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP)

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • Aneksu A

- dotyczą: Części A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” oraz Części B  „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym”;

 • Aneks B

- dotyczą: Części A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców z podwójnym poszyciem kadłuba” oraz Części B  „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców innych niż z podwójnym poszyciem kadłuba”.

Poprawki do Kodeksu ESP wejdą w życie od dnia 1 lipca 2016 roku.


Rezolucja MSC.382(94)
z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (Kodeks MODU)

Rezolucja dodaje nowy Rozdział 15 „Środki specjalne do podniesienia bezpieczeństwa”, odnoszącego się do przyrządu pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych w związku z nowym prawidłem XI-1/7 Konwencji SOLAS.
Poprawki do Kodeksu MODU wejdą w życie od dnia 1 lipca 2016 roku.


Rezolucja MSC.383(94)
z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 1989 (Kodeks MODU, 1989)

Rezolucja dodaje nowy Rozdział 15 „Środki specjalne do podniesienia bezpieczeństwa”, odnoszącego się do przyrządu pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych w związku z nowym prawidłem XI-1/7 Konwencji SOLAS.
Poprawki do Kodeksu MODU,1989 wejdą w życie od dnia 1 lipca 2016 roku.


Rezolucja MSC.384(94)
z dnia 21 listopada 2014 r.  Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)

Rezolucja dodaje nowy Rozdział 15 „Środki specjalne do podniesienia bezpieczeństwa”, odnoszącego się do przyrządu pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych w związku z nowym prawidłem XI-1/7 Konwencji SOLAS.
Poprawki do Kodeksu MODU, 2009 wejdą w życie od dnia 1 lipca 2016 roku.


Rezolucja MSC.385(94)
z dnia 21.11.2014 r.  Międzynarodowy Kodeks dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych (Kodeks Polarny)

Rezolucja wprowadza nowy Kodeks dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych. Składa się on z Preambuły, Wstępu, Części I-A „Środki bezpieczeństwa” oraz I-B „Dodatkowe wytyczne do postanowień zawartych we Wstępie i Części I-A”. Będzie on obowiązkowy dla statków budowanych po 1 stycznia 2017r. Statki zbudowane przed tą datą będą musiały spełnić wymagania Kodeksu Polarnego przy pierwszym przeglądzie pośrednim lub odnowieniowym, który odbędzie się po 1 stycznia 2018r. Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie do nieobowiązkowego stosowania postanowień Kodeksu również do statków nimi nieobjętych, uprawiających żeglugę na wodach polarnych.
Kodeks wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku po wejściu w życie nowego Rozdziału XIV Konwencji SOLAS.


Rezolucja MSC.386(94)
z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS) wraz z późniejszymi zmianami (Rozdział XIV)

W związku z przyjęciem Kodeksu Polarnego Rezolucją MSC.385(94) do Konwencji SOLAS dodano nowy rozdział XIV „Środki bezpieczeństwa dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych”. Rozdział XIV zawiera dodatkowe wymagania, które nadają moc obowiązującą postanowieniom zawartym w Preambule, Wstępie i Części I-A Kodeksu Polarnego.
Rezolucja wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.


Rezolucja MSC.387(94)
z dnia 18 listopada 2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)

Rezolucja w Rozdziale 14 „Operacje” dodaje nowy podpunkt 14.12.4.3 oraz przypis do okólnika MSC.1/Circ.1486 zawierającego Wytyczne dla alternatywnych metod przeprowadzenia ćwiczeń z użyciem łodzi ratunkowych na jednostkach MODU. Poprawki pozwalają na alternatywną metodę przeprowadzania ćwiczeń z użyciem łodzi ratunkowych na jednostkach MODU.
Poprawki będą obowiązkowe dla jednostek MODU, których stępka zostanie położona, albo które będą na podobnym etapie budowy w dniu 18 listopada 2014 roku lub po tej dacie.


Rezolucja MSC.388(94)
z dnia 18 listopada 2014r. Poprawki do zalecenia dotyczącego warunków uznawania stacji serwisowych pneumatycznych tratw ratunkowych (Rezolucja A.761(18))

Poprawki polegają na zmianie istniejącego paragrafu 5.11 Rezolucji A.761(18). Poprawione wytyczne nakazują wymianę wyposazenia, którego data ważnosci kończy się przed terminem kolejnego przeglądu serwisowego.


Rezolucja MSC.389(94)
z dnia 21 listopada 2014r.  Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu zgłaszania statków „Off Chengshan Jiao Promontory”

Rezolucja wprowadza poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu zgłaszania statków „Off Chengshan Promontory”.
Rezolucja wejdzie w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 czerwca 2015 roku.


Rezolucja MSC.390(94)
z dnia 18 listopada 2014r.  Poprawki do Kodeksu międzynarodowych standardów i zalecanych praktyk postępowania w sprawach wypadków morskich lub incydentów morskich (Kodeks badania wypadków)

Poprawki dotyczą przyjęcia przez Zgromadzenie na 28 sesji Rezolucji A.1070(28) zawierającej Kodeks Implementacji Instrumentów IMO, która zastąpiła Rezolucję A.1054(27). Poprawki polegają na zamianie w Części III Rozdziale 15 Kodeksu badania wypadków odniesień do uchylonych Rezolucji i wpisania Rezolucji A.1054(27).

 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu


MSC.1/Circ.1485
z dnia 14 stycznia 2015 r. Wcześniejsze wdrożenie Prawidła XI-1/7 Konwencji SOLAS dot. Przyrządu pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych
Okólnik zachęca do wcześniejszego wdrożenia postanowień prawidła XI-1/7 „Przyrząd pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych”.


MSC.1/Circ.1486
z dnia 12 stycznia 2015 r. Wytyczne dla alternatywnych metod przeprowadzenia ćwiczeń z użyciem łodzi ratunkowych na jednostkach MODU

Wytyczne pozwalają na alternatywną metodę przeprowadzania ćwiczeń z użyciem łodzi ratunkowych na jednostkach MODU np. uczestnictwa załogi w corocznym serwisie mechanizmu zwalniającego lub używania symulatorów jako element uzupełniający treningu.
Wytyczne będą mogły być stosowane również w połączeniu z wcześniejszymi wersjami Kodeksu MODU (MODU 1979 i MODU 1989).
 

MSC.1/Circ.1487 z dnia 12 stycznia 2015 r. Ujednolicona interpretacje do Rozdziałów 5, 9 i 10 Kodeksu FSS

Okólnik zawiera UI do rozdziału 5 dotyczącą definicji konwencyjnych pomieszczeń ładunkowych, do rozdziału 9 dotyczącą zasilania instalizacji dźwiękowej sygnalizacji alarmowej nie będącej integralną częścią instalacji wykrywczej i do rozdziału 10 dopuszczającą umieszczenie panelu kontrolnego w stacji CO2 z repetytorem umieszczonym na mostku.
Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI jako wytycznych przy stosowaniu przepisów Kodeksu FSS do systemów instalowanych na statkach budowanych w dniu 21 listopada 2014 r. lub po tej dacie.


MSC.1/Circ.1488
z dnia 12 stycznia 2015 r. Ujednolicona interpretacja części 3 Aneksu 1 Kodeksu FTP 2010

Okólnik zawiera UI nakładający nowe wymagania testowania i uznawania przejść kablowych i przejść rurociągów, które nie używają klasycznych komponentów przez przegrody klasy „A”.
Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI jako wytycznych przy stosowaniu paragrafu 1.13 Dodatku do Załącznika 1 części 3 Kodeksu FTP 2010 dla uznań udzielanych w dniu 21 listopada 2014 r. lub po tej dacie.


MSC.1/Circ.1489
z dnia 12 stycznia 2015 r. Ujednolicona interpretacja Znowelizowanych wytycznych przeprowadzania prób środków ratunkowych (Rezolucja 81(70))

Ujednolicona interpretacja (UI) dotyczy kwestii testowania pod obciążeniem haków łodzi ratunkowych i ratowniczych, zgodnie z Rezolucją MSC.81(70). Okólnik ogranicza testy obciążeniowe do łodzi ratunkowych i ratowniczych opuszczanych na renerach, oraz wyjaśnia termin „waga łodzi”, w przypadku opuszczania z użyciem jednego renera. Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI dla łodzi ratunkowych i ratowniczych przy instalowaniu na statkach budowanych w dniu 21 listopada 2014r. lub po tej dacie.


MSC.1/Circ.1490
z dnia 12 stycznia 2015 r. Ujednolicona interpretacja Prawidła III/31.1.4 Konwencji SOLAS

Ujednolicona interpretacja (UI) dotyczy miejsc wsiadania do jednostek ratunkowych oraz lokalizacji tratw ratunkowych, zgodnie z prawidłem SOLAS III/31.1.4. Przyjęte interpretacje dotyczą kwestii oświetlenia tratwy i miejsca ewakuacji oraz rozwiązań, gdzie ewakuacja odbywa się z innego pokładu niż pokład, na którym umieszczona jest tratwa. Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI dla tratw ratunkowych instalowanych na statkach budowanych w dniu 21 listopada 2014r. lub po tej dacie.
Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1243.


MSC.1/Circ.1491 Poprawki do ujednoliconych interpretacji Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS, Kodeksu FSS, Kodeksu FTP i związanych z nimi procedur testowania pożaru (MSC/Circ.1120)

Do dnia sporządzenia zestawienia okólnik nie został opublikowany.


MSC.1/Circ.1492
z dnia 12 stycznia 2015 r. Poprawki do ujednoliconych interpretacji Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS, Kodeksu FSS, Kodeksu FTP (MSC.1/Circ.1456)

Okólnik informuje o przyjęciu UI dotyczączej lokalizacji głównych, przeciwpożarowych zaworów oddzielających na tankowcach w odniesieniu do prawidła II-2/10.2.1.4.4 Konwencji SOLAS.


MSC.1/Circ.1493
z dnia 12 stycznia 2015 r. Tymczasowe wytyczne dla systemów testowania automatycznej instalacji tryskaczowej na statkach pasażerskich

Okólnik informuje o powstałej potrzebie opracowania poprawek do Rozdziału 8 Kodeksu FSS i zachęca zainteresowane podmioty do aktywnego monitorowania i oceny skuteczności instalacji zgodnie z postanowieniami okólnika MSC.1/Circ.1432.


MSC.1/Circ.1494
z dnia 21 listopada 2014 r. Poradnik na temat harmonizacji zgłoszeń stanowisk badawczych

Poradnik został zgłoszony przez Norwegię i przygotowany przez Podkomitet NCSR. Ma na celu harmonizację sposobu zgłaszania do IMO stanowisk badawczych.


MSC.1/Circ.1495
z dnia 21 listopada 2014 r. Ujednolicona interpretacja do prawidła V/23.3.3 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera UI do prawidła V/23.3.3 Konwencji SOLAS „Urządzenia do przyjmowania i zdawania pilota”, która została opracowana przez Podkomitet NCSR. Interpretacja dotyczy kombinacji trapu burtowego i pilotowego, aby umożliwić pilotowi bezpieczne i wygodne wejścia i zejścia ze statku.


MSC.1/Circ.1496
z dnia 21 listopada 2014 r. Ujednolicona interpretacja do Dodatku Konwencji SOLAS dotycząca wykazu wyposażenia statku w mapy nawigacyjne i ECDIS

Ujednolicona interpretacja dotyczy zasad wypełniania punktów 2.1 i 2.2, części 3 Formularza E i punktów 2.1 i 2.2, części 5 Formularzy P i C. Odzwierciedla możliwość wyposażenia statku w:

- tylko mapy papierowe;
- tylko dwa systemy ECDIS;
- jeden system ECDIS i mapy papierowe jako zapasową pomoc nawigacyjną.


MSC.1/Circ.1497
z dnia 16 grudnia 2014 r. Kodeks praktyki IMO/ILO/UNECE dotyczący pakowania jednostek transportowo- ładunkowych (Kodeks CTU)

Okólnik informuje o przyjęciu na 93 sesji Komitetu MSC, Kodeksu praktyki IMO/ILO/UNECE dotyczącego pakowania jednostek transportowo- ładunkowych (Kodeks CTU).
Okólnik odwołuje MSC/Circ.787.


MSC.1/Circ.1498
z dnia 16 grudnia 2014 r. Materiały informacyjne do Kodeksu praktyki IMO/ILO/UNECE dotyczącego pakowania jednostek transportowo-ładunkowych (Kodeks CTU)

Materiały informacyjne nie są częścią Kodeksu CTU, ale zawierają dodatkowe informacje i mają zastosowanie podobnie jak Kodeks CTU do operacji transportowych.


MSC.1/Circ.1499
z dnia 12 stycznia 2015 r. Ujednolicona interpretacja Rozdziału 3 Kodeksu FSS

Ujednolicona interpretacja dotyczy Rozdziału 3 paragrafu 2.1.2.2 i zawiera wyjaśnienie zwrotu „alarm dźwiękowy i optyczne lub inne urządzenie, które ostrzeże użytkownika”.


MSC.1/Circ.1500
z dnia 5 stycznia 2015 r. Wytyczne dotyczące opracowania poprawek do Konwencji SOLAS oraz powiązanych obowiązkowych instrumentów

Okólnik przeznaczony dla Państw Stron do Konwencji SOLAS planujących złożenie propozycji poprawek zgodnie z Art. VIII(b)(i) SOLAS lub propozycji nowych zagadnień do omówienia na forum Komitetów.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1483.


MSC.1/Circ.1164/Rev.14
z dnia 20 stycznia 2015 r. Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Informacja o państwach stronach konwencji, które wdrożyły postanowienia Konwencji STCW i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji.


MSC.1/Circ.797/Rev.26 Szkolenie i pełnienie wacht

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-1/7 Kodeksu STCW.


MSC.1/Circ.1259/Rev.6
z dnia 21 listopada 2014 r. Dokumentacja techniczna LRIT (Część I)

Poprawki dotyczą dostarczania informacji LRIT z/do obszarów niemetropolitarnych i regionów objętych administracją specjalną.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1259/Rev.5.


MSC.1/Circ.1294/Rev.4
z dnia 21 listopada 2014 r. Dokumentacja techniczna LRIT (Część II)

Poprawki dotyczą usunięcia wymogu raportowania i rejestrowania tymczasowych przerw w funkcjonowaniu lub obniżenia poziomu usług Centrum Danych, Międzynarodowego Centrum Wymiany lub serwera DDP oraz umożliwiają operatorom Centrów Danych przesyłanie zawiadomień w imieniu większej liczby Centr Danych.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1294/Rev.3.


MSC.1/Circ.1338/Rev.1
z dnia 21 listopada 2014 r. Wytyczne dla służb SAR dotyczące zamawiarnia i otrzymywania informacji z systemu LRIT

Okólnik ma na celu zachęcenie służb SAR do szerszego i bardziej efektywnego wykorzystywania danych LRIT.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1338.


MSC.1/Circ.1376/Rev.2
z dnia 21 listopada 2014 r. Plan kontynuowania serwisu dla systemu LRIT

Okólnik zawiera wytyczne i procedury zapewniające kontynuowanie funkcjonowania systemu LRIT.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1376/Rev.1.


MSC.1/Circ.1412/Rev.1
z dnia 21 listopada 2014 r. Zasady i wytyczne do przeglądu i audytu w zakresie funkcjonowania Baz Danych LRIT i Międzynarodowej Wymiany Danych LRIT

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości umieszczania treści raportów z audytów w module DDP i udostępniania ich państwom członkowskim IMO przez GISIS.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1412.


MSC.1/Circ.1310/Rev.1
z dnia 21 listopada 2014 r. Znowelizowany, wspólny poradnik IMO/IHO/WMO na temat morskich informacji bezpieczeństwa (MSI)

Wprowadzone zmiany wynikają z przeglądu redakcyjnego całej dokumentacji MSI i uwzględniają przyjęcie Rezolucji A.705(17) oraz A.706(17) z poprawkami.
Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1310.
Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2016r.

 
MSC.1/Circ.1210/Rev.1 z dnia 21 listopada 2014 r. Wytyczne dotyczące bazy danych rejestrowanych radiopław COSPAS-SARSAT International 406 MHz

Okólnik wprowadza zmiany dotyczące m.in. uaktualnienia wzoru listu załączonego do okólnika oraz uaktualnienia i uzupełnienia innych informacji, które uległy przedawnienia lub są niekompletne, w szczególności w odniesieniu do informacji zawartych na stronach internetowych Cospas-Sarsat.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1210.


MSC.1/Circ.1182/Rev.1
z dnia 21 listopada 2014 r. Poradnik technik podejmowania rozbitków

Poprawki do Poradnika zostały przygotowane przez Podkomitet NCSR ze względu na wprowadzone Konwencją SOLAS regulacje dotyczące obowiązkowych procedur/planów podejmowania rozbitków.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1182.


MSC.1/Circ.1352/Rev.1
z dnia 15 grudnia 2014 r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków (Kodeks CSS)

Podmioty zainteresowane zachęca się do stosowania przyjętych poprawek do statków kontenerowych, których stępka zostanie położona, albo które będą na podobnym etapie budowy w dniu 1 stycznia 2015 roku, lub po tej dacie oraz stosowania sekcji 4.4, 7.1, 7.3 i 8 Kodeksu CSS do istniejących statków kontenerowych, których stępka została położona, albo które były na podobnym etapie budowy przed 1 stycznia 2015 roku.
Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1352.


MSC.1/Circ.1353/Rev.1
z dnia 15 grudnia 2014 r. Znowelizowane Wytyczne dla przygotowania Podręcznika mocowania  ładunków

Znowelizowane wytyczne opierają się na postanowieniach Aneksu okólnika MSC/Circ.745 rozszerzonych o postanowienia dotyczące bezpiecznego dostępu do kontenerów podczas ich mocowania - postanowienia Kodeksu CSS.
Zachęca się kraje członkowskie do stosowania poprawionych wytycznych na statkach kontenerowych, których stępka zostanie położona, albo które będą na podobnym etapie budowy w dniu 1 stycznia 2015 roku, lub po tej dacie oraz stosowania postanowień Rozdziałów 1-4 do statków kontenerowych, których stępka zostanie położona, albo które będą na podobnym etapie budowy przed 1 stycznia 2015 roku.
Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1353.

 

Pozostałe okólniki dotyczące bezpieczeństwa na morzu
 

MSC-MEPC.5/Circ.9 z dnia 1 grudnia 2014 r. Ujednolicona interpretacja daty położenia stępki dla jednostek z laminatów poliestrowo szklanych (FRP)

Ujednolicona interpretacja doprecyzowuje jak należy rozumieć datę położenia stępki dla jednostek budowanych z laminatów poliestrowo-szklanych.


COLREG.2/Circ.66
z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawione systemy rozgraniczania ruchu

Okólnik informuje o wprowadzeniu poprawek do istniejących systemów rozgraniczania ruchu „In the Strait of Gibraltar”, „In the waters off the Chengshan Jiao Promontory” oraz „Off Friesland”.
Wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 czerwca 2015 r.


SN.1/Circ.327
z dnia 21 listopada 2014 r. Środki związane z trasami żeglugowymi inne niż systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy:

 • nowego obszaru zabronionego do żeglugi (ATBA) „Off Friesland;
 • nowych dwukierunkowych tras przepływu i obszaru wymagającego zachowania szczególnej ostrożności w „Jomard Entrance”, Papua i Nowa Gwinea;
 • poprawek do istniejących zalecanych kierunków ruchu statków w obszarze wymagającym zachowania szczególnej ostrożności „Tanger-Med in the Strait of Gibraltar”;
 • poprawek do istniejących tras głębokowodnych systemu rozgraniczania ruchu „Off Friesland”
 • poprawek do obowiązkowej trasy żeglugowej dla tankowców z North Hinder do German Bight;
 • poprawek do istniejącej dwukierunkowej trasy przepływu w „Great North-East Channel”;
 • likwidacji obszaru zabronionego do żeglugi w rejonie Wielkiej Rafy Koralowej.

Poprawki wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 czerwca 2015r.


SN.1/Circ.328
z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu zgłaszania statków „Off Chengsan Jiao Promontory” (Rezolucja MSC.389(94))

Okólnik informuje o wprowadzeniu poprawek do istniejącego obowiązkowego systemu zgłaszania statków „Off Chengshan Jiao Promontory”
Wejdą one w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 czerwca 2015 r.


SN.1/Circ.329
z dnia 21 listopada 2014 r. Uznanie systemu nawigacji satelitarnej „BeiDou” (BDS) jako komponentu Światowego Systemu Radionawigacyjnego

Okólnik informuje o uznaniu systemu nawigacji satelitarnej „BeiDou”, zaproponowanego przez Chiny, jako komponentu Światowego Systemu Radionawigacyjnego. Prace nad uznaniem prowadzone były w Podkomitecie NCSR, który uznał, iż system spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne z Załącznika do Rezolucji A.1046(27).


COMSAR.1/Circ.54/Rev.2
z dnia 21 listopada 2014 r. Audyty Centrów Danych LRIT i Międzynarodowj WymianyDanych LRIT przeprowadzone przez Koordynatora LRIT

Okólnik informuje o przeprowadzonych przez IMSO audytach centrów danych systemu LRIT i Międzynarodowej Wymiany Danych LRIT. Komitet MSC na 94 sesji zdecydował, że przedmiotowe informacje będą umieszczane przez Koordynatora LRIT w module DDP i udostępniane państwom członkowskim IMO przez GISIS. Z uwagi na powyższe, Komitet postanowił zaprzestać wydawania zrewidowanych wersji okólnika COMSAR.1/Circ.54.
Okólnik zastępuje COMSAR.1/Circ.54/Rev.1.


STCW.7/Circ.23
z dnia 9 grudnia 2014 r. Tymczasowe wytyczne dotyczące szkolenia marynarzy na statkach napędzanych gazem lub innymi paliwami o niskim punkcie zapłonu

Tymczasowe wytyczne obowiązują do czasu wejścia w życie Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających do napędu gazów lub paliwa o niskim punkcie zapłonu (IGF) i zastępują wymagania Rozdziału 8 sekcji 8..2 Załącznika do Rezolucji MSC.285(86) zawierającej Tymczasowe wytyczne w zakresie bezpieczeństwa instalacji maszynowych na naturalne paliwo gazowe na statkach.

 

REZOLUCJE z 67 SESJI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 67)

 

Rezolucja MEPC.252 (67) Wytyczne dla PSC zgodnie z Konwencją BWM

Rezolucja dotyczy kontroli systemów postępowania z wodami balastowymi, które opierają się na czterostopniowym podejściu tj.:

 1. Inspekcja wstępna
 2. Inspekcja szczegółowa
 3. Analiza ogólna
 4. Szczegółowa analiza labolatoryjna.

Rezolucja zawiera wyjaśnienie najważniejszych skrótów, zakres zastosowania, wyjątki, opis cztero stopniowej procedury inspekcji PSC, naruszenia obowiązujących przepisów i kontrole statków oraz wymagania dotyczące raportowania wyników kontroli PSC.


Rezolucja MEPC.253 (67) Działania mające na celu ułatwienie wejścia w życie konwencji BWM

Rezolucja zawiera 8 elementów jakie zostaną dodane do zmienionych Wytycznych G8, a do czasu przyjęcia poprawionych wytycznych, zastosowanie będą miały obecne wytyczne. Co więcej, armatorzy którzy zainstalowali lub zainstalują  systemy balastowe przed wprowadzeniem poprawionych wytycznych, nie będą karani z tytułu użytkowania systemów zatwierdzonych na podstawie dotychczasowych wytycznych. Inspekcja PSC, bazując na analizie próbek zgodnie z wytycznymi G2, w okresie przejściowym, nie będzie stosować sankcji oraz zatrzymań wobec statków z takimi systemami.


Rezolucja MEPC.254 (67) Wytyczne 2014 dot. przeglądu i certyfikacji wskaźnika projektowego wydajności energetycznej (EEDI)

Celem Wytycznych jest pomoc Administracjom, organizacjom uznanym, armatorom i innym zainteresowanym w zrozumieniu procedur prowadzenia przeglądów i certyfikacji wskaźnika EEDI. Rezolucja zawiera definicje, opis wstępnej weryfikacji osiągniętego EEDI na etapie projektowania, opis ostatecznej weryfikacji osiągniętego EEDI podczas prób na morzu, weryfikacje EEDI w razie znacznej przebudowy, wytyczne dla zatwierdzania tablic zasilania elektrycznego oraz wzór stosownego formularza.
Rezolucja zastępuje dotychczasowe rezolucje MEPC.214(63) oraz MEPC.234(65).


Rezolucja MEPC.255 (67) Poprawki do Tymczasowych wytycznych 2013 dla określania minimalnych wartości napędu dla utrzymania manewrowości w warunkach niekorzystnych (rez. MEPC.232(65))

Rezolucja dotyczy stosowania wymogów EEDI dla fazy 0 oraz fazy 1. Wprowadza zmiany treści przypisu do paragrafu 2 „Zastosowanie”, nowe brzmienie tytułu dodatku oraz paragrafu 1.1 tegoż dodatku.


Rezolucja MEPC.256(67) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973
Poprawki  do Załącznika I

Rezolucja zawiera poprawki do prawidła 43 w Załączniku I do MARPOL. Dotyczy zakazu użycia ciężkich frakcji olejowych (HGO – heavy grade oil) jako balastu w obszarze Antarktycznym (rezolucja dodaje słowa „use as balast” w treści ww. prawidła).
Poprawki mają wejść w życie 1 marca 2016 r.


Rezolucja MEPC.257(67) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973
Poprawki  do Załącznika III

Rezolucja zawiera poprawki do dodatku dot. kryteriów identyfikacji substancji szkodliwych w opakowaniach (zmiana brzmienia wstępu do dodatku). Poprawki te wynikają z niedawnych zmian do Kodeksu IMDG. Mają na celu wyłączenie klasy 7 Kodeksu IMDG, tj. materiałów radioaktywnych z zakresu Załącznika III do Konwencji MARPOL.
Poprawki mają wejść w życie 1 marca 2016 r.


Rezolucja MEPC.258(67) Poprawki do Protokołu z 1997 zmieniającego Międzynarodową Konwencję o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika VI Zmiany do Prawideł 2, 13 oraz do załącznika do Certyfikatu IAPP

Rezolucja wprowadza następujące zmiany:

- w Prawidle 2 w definicji „paliwa olejowego” dodano (oprócz paliw pozostałościowych i destylatów) paliwa gazowe; w definicji „okrętowego silnika dieslowego” (MDE) dodano zapis, że silnik napędzany paliwem gazowym jest również uznawany za MDE;

- w Prawidle 13 (wymogi kontroli emisji NOx), par. 13.7.3 usunięto zapis umożliwiający zaznaczenie w certyfikacie IAPP, że dla silników na statkach wybudowanych pomiędzy 1.01.1990 r. a 1.01.2000 r. zatwierdzona metoda redukcji NOx jeszcze nie istnieje – dodano natomiast opcję „metoda nie ma zastosowania”;

- w Dodatku I do Załącznika VI do MARPOL (załącznik do Certyfikatu IAPP) par. 2.2.1 – rozbudowano tabelę zawierającą dane o silnikach znajdujących się na statku i ich zgodności z wymogami Prawidła 13 w zakresie NOx oraz zmieniono brzmienie par. 2.5

Poprawki mają wejść w życia od 1 marca 2016 r.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego


MEPC.1/Circ.795/Rev.2
z dnia 21.05.2014 r. Ujednolicone interpretacje do Załącznika VI MARPOL

Okólnik zawiera skonsolidowany tekst Ujednoliconych Interpretacji prawidła 2 (definicja nowego statku, znaczącej przebudowy, chłodniowca) oraz prawideł 5, 6, 22 (dot. SEEMP), 8 (dot. Certyfikatu IAPP), 13 (dot. NOx), 15 (dot. VOCs), 16.9 (dot. spalarek), 18 (dot. dostępności i jakości paliwa olejowego).
Okólnik zastępuje MEPC.1/Circ.795/Rev.1.


MEPC.1/Circ.845
z dnia 18.07.2014 r. Informacje na temat Uznanej Metody zgodnie z Załącznikiem VI do Konwencji MARPOL

Okólnik zawiera listę zgłoszeń, które otrzymała Organizacja od Administracji, dotyczącą certyfikacji Uznanej Metody dla silnika wysokoprężnego, zgodnie z Prawidłem 13.7.1. Aneksu VI do Konwencji MARPOL.


MEPC.1/Circ.849
z dnia 17.11.2014 r. Poradnik dotyczący załącznika do Certyfikatu IAPP

Okólnik zawiera objaśnienia sposobu wypełniania tabeli, która ulegnie zmianie od 1.03.2016 r. na mocy rezolucji MEPC.258(67), znajdującej się w paragrafie 2.2.1 załącznika do Certyfikatu IAPP, zawierającej dane o silnikach zainstalowanych na statku i ich zgodności z wymogami Prawidła 13 w zakresie NOx.


MEPC.1/Circ.850
z dnia 17.11.2014 r. Tymczasowe wytyczne 2013 dla określania minimalnych wartości napędu dla utrzymania manewrowości w warunkach niekorzystnych (rez. MEPC.232(65)), zmienione rezolucją MEPC.255(67)

Okólnik zawiera ujednolicony tekst ww. wytycznych. Uwzględnia on zmiany wprowadzone rezolucją MEPC.255(67).


MEPC.2/Circ.20
z dnia 17.12.2014 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych

Okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

840, 842

26.06.2014 r., 21.08.2014 r.

Indie, Wyspy Bahama, Brazylia

847

08.10.2014 r.

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

841, 843

26.06.2014 r., 21.08.2014 r.

Indie

848

09.10.2014 r.

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawideł 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

 

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

838, 844, 846

24.06.2014 r., 09.07.2014 r., 28.08.2014 r.

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

 

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Cypr,Liberia

839 (notes of protest)

03.07.2014 r.

Norwegia

839/Add.1 (notes of protest)

21.08.2014 r.

  

Pozostałe okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

 
BWM.2/Circ.34/Rev.3 z dnia 31.10.2014 r. Lista systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały Zatwierdzenie Podstawowe i Końcowe

Okólnik zawiera listę systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały Zatwierdzenie Podstawowe i Końcowe w przedziale między marcem 2006 r. a październikiem 2014 r. Do opublikowania corocznie listy tych systemów obliguje Organizację zapis Sekcji 8 Procedury G9 zawartej w rezolucji MEPC.169(57).
Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.34/Rev.2.

 

OPRACOWAŁY: Aleksandra Lubowska (dokumenty MSC)
                         Karolina Sypion (dokumenty MEPC)