WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2013 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka  ds. IMO od lipca do końca  2013 r.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

REZOLUCJE UCHWALONE NA 28 SESJI ZGROMADZENIA IMO (2-6.12.2013 r.)

A.1060(28) Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni 2014-2019)

Plan działań strategicznych IMO na najbliższe 6 lat składa się z 4 sekcji:

 • deklaracja misji;
 • kierunki rozwoju żeglugi i handlu morskiego oraz związane z tym wyzwania dla Organizacji;
 • strategiczne kierunki planowanych działań Organizacji w tym okresie;
 • wskaźniki efektywności.

A.1061(28) Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na dwuletni okres 2014-2015

Plan działań priorytetowych IMO został podzielony na 13 kierunków strategicznych (Strategic Directions (SDs)), które mają zapewnić realizację celów zawartych w deklaracji o misji Organizacji. Druga część planu działań priorytetowych zawiera podział na kategorie tematyczne i powiązane z nimi szczegółowe zadania dla odpowiednich Komitetów i Podkomitetów IMO na dwuletni okres pracy 2014-2015.

Obecna rezolucja zastępuje plan pracy zawarty w rez.A.1038(27).

A.1062(28) Wytyczne do wdrażania planu strategicznego i działań priorytetowych Organizacji

Rezolucja w Aneksie zawiera, znowelizowane przez Radę wytyczne, do wdrażania ww. planów IMO. Wytyczne mają służyć pomocą w planowaniu działań oraz efektywnej ich realizacji. Wytyczne zastępują rez. A.1013(26).

A.1063(28) Planowany budżet na dwuletni okres finansowy 2014-2015

A.1064(28) Zaległości w składkach członkowskich

A.1065(28) Sprawozdanie finansowe audytorów

A.1066(28) Reforma motywacyjna systemu płacenia składek 

A.1067(28) Plan działania i procedury programu audytowania państw członkowskich IMO

Rezolucja zawiera znowelizowany plan działania (Aneks - Część I ) oraz procedury przeprowadzania audytów państw członkowskich IMO (Aneks - Część II), które uwzględniają ostatnie postanowienia Organizacji, zawarte w Kodeksie implementacji instrumentów prawnych IMO (III Code) oraz w rez. A.1018(26). Obecna rezolucja zastępuje wytyczne zawarte w rez. A.974(24).

A.1068(28) Przejście z programu dobrowolnych audytów państw członkowskich IMO do obowiązkowego programu audytowania państw członkowskich IMO

Rezolucja informuje Państwa członkowskie, że z chwilą jej uchwalenia dobrowolne audyty będą prowadzone w oparciu o Kodeks III (Rez. A.1070(28) ). Zachęca jednocześnie do kontynuowania programu audytów dobrowolnych, ponieważ obowiązkowy program audytowania państw członkowskich rozpocznie się po wejściu w życie poprawek do konwencji SOLAS, LL, COLREG, MARPOL i STCW wprowadzających jako obowiązkowy Kodeks III (powinny wejść w życie 1.01.2016 roku).

A.1069(28) Zapobieganie i przeciwdziałanie aktom piractwa i zbrojnym napadom na statki oraz bezprawnym działaniom na morzu w rejonie Zatoki Gwinejskiej

W rezolucji Zgromadzenie przypomina dotychczasowe działania UN i IMO w zakresie przeciwdziałania zbrojnym napadom na statki i zwalczania aktów piractwa. Rezolucja wyszczególnia wszystkie zalecenia prewencyjne uchwalone przez Organizację dla przeciwdziałania zbrojnym napadom (rez. A.545, rez. A.683(17), rez. A.738(18), rez. A.923(22) i rez. A.1025(26) i zaleca ich stosowanie przez statki i pozostałe zainteresowane strony. Zgromadzenie wzywa także wszystkie państwa regionu Zat. Gwinejskiej do zdecydowanego reagowania na akty piractwa i zbrojne napady na statki, zaprasza wszystkie strony do współpracy i reagowania na sygnały wzywania pomocy oraz do raportowania wszystkich zdarzeń do IMO. Zobowiązuje Sekretarza Generalnego do przesłania niniejszej rezolucji do Sekr. Generalnego UN oraz do stałego monitorowania sytuacji w tym regionie i reagowania  stosowanie do rozwoju sytuacji.

A.1070(28) Kodeks implementacji  instrumentów IMO (III Code)

Znowelizowany przez Komitety MSC i MEPC Kodeks III, po wejściu w życie uchwalonych jednocześnie poprawek do Konwencji SOLAS, MARPOL, STCW , LL i COLREG, będzie kodeksem obowiązkowym. W oparciu o wymagania Kodeksu III będą przeprowadzane obowiązkowe audyty państw członkowskich IMO. Poprawki powinny wejść w życie z dniem 1.01.2016 roku.
Obecna rezolucja zastępuje kodeks zawarty w rez. A.1054(27).

A.1071(28) Znowelizowane wytyczne wdrażania przez Administrację morską Kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (ISM Code)

Rezolucja zawiera znowelizowane wytyczne dla Administracji, które zostały opracowane w związku z poprawkami do ISM Code wprowadzonymi rezolucją MSC.353(92) (nowe wymagania w zakresie bezpiecznej obsady statku i wynikające z tego nowe zadania dla armatora i Administracji). Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku i zastąpi wytyczne zawarte w rez. A.1022(26).

A.1072(28) Znowelizowane wytyczne w zakresie struktury zintegrowanego systemu planowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń na statkach 

Znowelizowane przez MSC i MEPC ww. wytyczne, dotyczą tworzenia zintegrowanych planów postępowania przeciwawaryjnego na statku oraz służb technicznych armatora, na wypadek niebezpiecznych zdarzeń na statku. Uwzględniają one nowe zalecenia w zakresie roli czynnika ludzkiego w Przyczynach awarii.
Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku i zastąpi wytyczne zawarte w rez. A.852(20).

A.1073(28) Zalecenie w zakresie używania krajowego pomiaru pojemności statków w zastosowaniu do międzynarodowych konwencji 

Rekomendacje w zakresie ujednoliconej implementacji Konwencji o pomierzaniu pojemności statków (TM 1969) przypominają o obowiązku przeliczania krajowego pomiaru pojemności statków w GRT na jednostki GT zgodnie z konwencją TM 1969 i podają odpowiednie wytyczne w tym zakresie dla Administracji państw członkowskich. Obecne zalecenie zastępują rezolucje: A.758(18) i A.791(19).

A.1074(28) Notyfikacja i rozpowszechnianie poprzez Globalny zintegrowany żeglugowy system informacyjny (GISIS) 

Rezolucja Zgromadzenia informuje o rozwoju systemu GISIS i przypomina Państwom członkowskim o możliwości korzystania z niego, zarówno przy składaniu obowiązkowych raportów do IMO, zgodnie z wymaganiami poszczególnych konwencji, jak również przy pozyskiwaniu niezbędnych informacji.

A.1075(28) Wytyczne w celu wsparcia śledczych przy wdrażaniu Kodeksu badania wypadków morskich (Rezolucja MSC.255(84))

Wytyczne, które zostały opracowane przez MSC i MEPC, zawierają praktyczne rady dla Administracji dotyczące tego, jak należy prowadzić dochodzenia przy badaniu wypadków morskich, zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS - prawidło XI-1/6, uzupełnionych wymaganiami zawartymi w Kodeksie badania wypadków, który został przyjęty rezolucją MSC.255(84).
Obecna rezolucja zastępuje wytyczne zawarte w rezolucjach A.849(20) i A.884(21)

A.1076(28) Poprawki do Wytycznych dot. przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2011  

Rezolucja zawiera poprawki do ww. wytycznych HSSC 2011 uchwalonych rezolucją A.1053(27), które zostały przygotowane przez MSC 92 oraz MEPC 65 i zawierają wszystkie zmiany dokonane w instrumentach IMO od czasu uchwalenia tej rezolucji.

A.1077(28) Lista zobowiązań wynikających z instrumentów prawnych powiązanych z Kodeksem implementacji instrumentów IMO, 2013, podlegająca aktualizacji

Rezolucja zawiera spis wymagań zawartych w instrumentach prawnych IMO powiązanych z ww. Kodeksem III  (rez. A.1070(28) wg stanu na koniec roku 2013). Lista będzie podlegać aktualizacji przez MSC oraz MEPC i będzie zatwierdzana przez Zgromadzenie. Rezolucja składa się z następujących aneksów:

 • zobowiązania rządów państw członkowskich;
 • specyficzne zobowiązania państwa bandery;
 • specyficzne zobowiązania państwa nadbrzeżnego;
 • specyficzne zobowiązania państwa portu;
 • instrumenty obowiązkowe związane z konwencjami IMO;
 • zestawienie poprawek do obowiązkowych instrumentów związanych z listą zobowiązań (zawartych w aneksach od 1 do 4);
 • lista poprawek do instrumentów które wejdą w życie pomiędzy 1 stycznia 2014 a 1 lipca 2014 roku.

A.1078(28) Program identyfikacyjnych numerów IMO dla statków 

Rezolucja zawiera nowelizację obecnego programu. Zezwala ona na dobrowolne przydzielanie numerów IMO dla małych statków -  od 100 GT,  włącznie ze statkami rybackimi. Rezolucja przypomina również procedury przyznawania takich numerów oraz podaje namiary na IHS Maritime (www.imonumbers.ihs.com), który zarządza tym rejestrem. Obecna rezolucja zastępuje rez. A.600(15).

A.1079(28) Zalecenia w zakresie szkolenia i certyfikacji personelu na Ruchomych jednostkach wiertniczych (MOUs)

Rezolucja zawiera znowelizowane zalecenia szkoleniowe dla personelu MOUs, które zostały dostosowane przez MSC 92 do wymagań Konwencji i Kodeksu STCW. Rekomendacje szkoleniowe dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem życia i ochroną na morzu oraz ochroną środowiska morskiego. Zawierają one również zalecenia w zakresie przeprowadzania ćwiczeń alarmowych i szkoleń praktycznych w zapobieganiu wypadkom w sytuacjach zagrożeń. Rezolucja zastępuje wytyczne zawarte w rez. A.891(21).

A.1080(28) Zalecenia w zakresie korzystania z odpowiednio wykwalifikowanych pilotów dalekomorskich na M. Północnym, w Kanale Angielskim i Skagerraku

Rezolucja zawiera znowelizowane zalecenia w zakresie korzystania z ww. pilotażu. Podaje również wzór Karty identyfikacyjnej pilota dalekomorskiego, rekomendowany do stosowania przez Administrację. Rezolucja zastępuje rez. A.486(XII).

A.1081(28) Zalecenia w zakresie korzystania z odpowiednio wykwalifikowanych pilotów dalekomorskich na Morzu Bałtyckim

Rezolucja zawiera znowelizowane zalecenia w zakresie korzystania z  pilotażu pełnomorskiego na Morzu Bałtyckim. Podaje również wzór Karty identyfikacyjnej bałtyckiego pilota dalekomorskiego, która wydawana jest przez Baltic Pilotage Authorities Commission (BPAC). Rezolucja zastępuje rez. A.4806(XII).

A.1082(28) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966

Poprawki do LL 1966 dotyczą Załącznika II „Strefy, obszary i okresy sezonowe” – prawidło 47 „Południowa zimowa strefa okresowa”. Zmianie uległa północna granica strefy zimowej (przesunięto ją 50 Mmna południe przy wybrzeżu Afryki Południowej), natomiast okres obowiązywania pozostał bez zmian. Poprawki wejdą w życie zgodnie z art. 29(2) konwencji, czyli 12 miesięcy po zaakceptowaniu jej przez wszystkie państwa - strony tej konwencji.

A.1083(28) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966

Poprawki do Konwencji LL 1966 dotyczą:

 • Załącznika I „Prawidła dla określania linii ładunkowych” – rozdział I prawidło 3 „Definicje terminów użytych w załącznikach”. Dodano definicje związane z audytami wynikającymi z Kodeksu III;
 • dodany zostaje nowy Załącznik IV „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji” zawierający nowe prawidło 53 „Zastosowanie” – został w nim przywołany nowy Kodeks wdrażania instrumentów IMO (III Code).

Poprawki wejdą w życie zgodnie z art. 29(2) konwencji, czyli 12 miesięcy po zaakceptowaniu rezolucji przez  państwa - strony tej konwencji.

A.1084(28) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, 1969
Poprawki do Konwencji TM 1969 dotyczą:

 • Załącznika I „Prawidła dla określania pojemności brutto i netto statków” – prawidło 2 „Definicje terminów użytych w załącznikach”. Dodano definicje związane z audytami wynikającymi z Kodeksu III;
 • dodano nowy Załącznik III „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji” zawierający nowe prawidła 8 i 9  „Zastosowanie” i „Weryfikacja zgodności” – zostały w nich przywołane nowe wymagania wynikające z  Kodeksu wdrażania instrumentów IMO (III  Code) oraz rez. A.1067(28).

Poprawki wejdą w życie zgodnie z art. 18(2) konwencji, czyli 12 miesięcy po ich zaakceptowaniu przez  państwa - strony tej konwencji.

A.1085(28) Poprawki do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, 1972

Poprawki do Konwencji COLREG 1972 dotyczą nowej Części F „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji”, która zawiera nowe prawidła: 39  „Definicje”; 40 „Zastosowanie” i  41 „Weryfikacja zgodności” – przywołano w nich nowe wymagania wynikające z  Kodeksu wdrażania instrumentów IMO (III  Code) oraz rez. A.1067(28).
Poprawki wejdą w życie 1.01.2016 r. zgodnie z art. VI/3 konwencji.

A.1086(28) Wejście w życie i implementacja Porozumienia 2012 z Cape Town

Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie IMO do podpisania ww. Porozumienia oraz  przypomina o możliwości jego podpisania do dnia 10 lutego 2014 roku. Porozumienie, zgodnie z jego art. 4(1), powinno wejść w życie 12 miesięcy po dacie przystąpienia do niego 22 państw, posiadających łączną ilość 3600 statków rybackich większych niż24 m, które są eksploatowane na pełnym morzu.

A.1087(28) Wytyczne 2013 w zakresie wyznaczania Obszarów specjalnych zgodnie z MARPOL 73/78

Znowelizowane wytyczne do wyznaczania ww. obszarów uwzględniają poprawki wprowadzone do Załącznika IV MARPOL (rez. MEPC.200(62)), które stworzyły możliwość ustanawiania „Obszarów specjalnych” w celu ochrony przed zanieczyszczeniem ściekami ze statków pasażerskich. Obecna rezolucja zastępuje rez.A.927(22).

A.1088(28) Zastosowanie Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli i postępowania ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004
Rezolucja wzywa wszystkie państwa członkowskie IMO, do jak najszybszego ratyfikowania konwencji BWM 2004 oraz zawiera nowe zalecenia dotyczące terminów stosowania na statkach wymagań prawidła B-3, w zakresie wdrażania standardów D-1 i D-2 po wejściu w życie Konwencji.
Rezolucja zastępuje rekomendacje zawarte w rez. A.1005(25).

A.1089(28) Implementacja Konwencji ds. ułatwień (FAL)

Rezolucja Zgromadzenia przypomina znaczenie Konwencji FAL 1965, ratyfikowanej do tej pory przez 115 państw oraz zachęca do dalszych ratyfikacji. Przypomina również, że od czasu wejścia w życie konwencji FAL tj. 5.03.1967 r. , Załącznik do konwencji był poprawiany 11 razy przez Komitet FAL, a poprawki zawierające znowelizowane standardy i rekomendowane praktyki, powinny być implementowane w całości przez państwa strony konwencji. Rezolucja wzywa jednocześnie państwa do przeglądu swoich narodowych legislacji i procedur odpraw granicznych statków, załogi i pasażerów oraz meldowania do Sekretarza Generalnego wszelkich odstępstw od wymagań konwencji – zgodnie z art. VIII Konwencji FAL.

A.1090(28) Sprawiedliwe traktowanie marynarzy w zakresie respektowania prawa do zejścia na ląd oraz dostępu do obiektów lądowych
Zgromadzenie w rezolucji tej przypomina o zakazie dyskryminowania marynarzy, bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię, poglądy polityczne czy też banderę statku na którym są zatrudnieni. W szczególności gdy chodzi o respektowanie prawa marynarzy do zejścia na ląd oraz umożliwienia im dostępu do obiektów na lądzie. Przypomina wytyczne IMO w tym zakresie (MSC.1/Circ.1342 i FAL.3/Circ.201). Odmowa tego prawa powinna być uzasadniona na piśmie i dostarczona kapitanowi statku.

A.1091(28) Wytyczne w zakresie gromadzenia i zabezpieczania dowodów po zarzutach poważnych przestępstw, które miały miejsce na burcie statku lub po zaginięciu osoby ze statku oraz udzielanie opieki medycznej i duszpasterskiej poszkodowanym

Rezolucja Zgromadzenia zawiera wytyczne dla państw członkowskich, w zakresie wymienionym w tytule rezolucji, które zostały opracowane przez Komitet LEG. Zawierają one gotowe wskazówki postępowania oraz wzory dokumentów powypadkowych, które mają stanowić pomoc dla kapitana statku w zabezpieczaniu i groma-dzeniu dowodów podczas przeprowadzania dochodzenia na burcie statku.
Komitet LEG prosi o przesyłanie ewentualnych uwag wynikających ze stosowania tych wytycznych.

A.1092(28)      Współpraca z Organizacjami pozarządowymi

Rezolucja zatwierdza ostatnie decyzje Rady IMO, o przyznaniu dla nowych Organizacji pozarządowych statusu doradczego w pełnym lub ograniczonym zakresie, jak również podaje zmiany nazw organizacji, którym nadano już taki status. Do rezolucji dołączona jest lista wszystkich Organizacji pozarządowych, którym IMO nadało status doradczy w poprzednich latach, wraz z datami jego uzyskania.


OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

MSC.1/Circ.1469 Z dnia 13.11.2013r. Przewóz towarów niebezpiecznych, IMDG Code - informacje kontaktowe do wyznaczonych kompetentnych władz państwowych

Okólnik zawiera uaktualnioną listę kontaktową do organów administracji państwowych, wyznaczonych zgodnie z przepisem sekcji 7.9.3 Kodeksu IMDG, które są odpowiedzialne za nadzór i inspekcje przewozu towarów niebezpiecznych oraz testowanie i certyfikację opakowań, kontenerów i zbiorników do ich przewozu. 
Okólnik zastępuje listę zawartą w okólniku MSC.1/Circ.1451.

MSC-MEPC.6/Circ.12 z dnia 31.12.2013 r. Państwowe punkty kontaktowe w sprawach bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom morza

Wspólny okólnik MSC i MEPC zawiera uaktualnioną na dzień 31.12.2013r. listę ww. punktów kontaktowych, która wydawana jest corocznie w grudniu, przez Sekretariat IMO. Aktualna lista kontaktowa wymagana jest jako załącznik do SOPEP (Okrętowego planu zapobiegania rozlewom olejowym) – należy więc w SOPEP wymienić poprzedni okólnik na obecny.

Okólnik składa się dwóch aneksów:

Aneks 1 -  zawiera listę adresową Administracji państw członkowskich IMO odpowiedzialnych za inspekcje statków i badanie wypadków morskich;

Aneks 2 – zawiera listę adresową Punktów kontaktowych państw nadbrzeżnych, odpowiedzialnych za przyjęcie i przekazanie raportów dot. rozlewów olejowych i wypadków przedostania się do morza substancji szkodliwych ze statków.

UWAGA: Listę adresową można także na bieżąco weryfikować przez internet pod adresem: http://www.imo.org (zakładka na dole strony: „Circulars” lub „National Contacts”).

Zmiany w internecie są wprowadzane raz na kwartał.OKÓLNIKI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

MEPC.1/Circ.815 z dnia 17.06.2013r. Wytyczne 2013 dla stosowania innowacyjnych technologii efektywności energetycznej podczas kalkulacji i weryfikacji osiągniętego wskaźnika projektowego EEDI

Okólnik przedstawia 4 rodzaje innowacyjnych technologii kalkulacji i weryfikacji wyników osiągniętego wskaźnika projektowego EEDI.

MEPC.1/Circ.816 z dnia 10.05.2013r. Wytyczne 2013 dla przeglądów i certyfikacji wskaźnika projektowego efektywności energetycznej statku

Okólnik stanowi skonsolidowany tekst Wytycznych 2012 (rez.MEPC.214(63) wraz z poprawkami uchwalonymi rez.MEPC.234(65) w roku 2013.

MEPC.1/Circ.824 z dnia 26.09.2013 r. Wdrożenie prawidła 1.28 oraz 12A Załącznika I MARPOL

Okólnik dotyczy zgłoszenia Administracji Malty niezawinionego przez stocznie i właściciela, nieprzewidywalnego opóźnienia w dostawie 4 statków (ochrona zbiorników paliwowych).

MEPC.2/Circ.19 z dnia 17.12.2013r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych – okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Wydawany na podstawie prawidła 6.3 załącznika II MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej nie sklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Brazylia

Panama

818, 825

821,822

31.07.2013, 5.11.2013

16.09.2013 

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień prawidła 5 Załącznika I MARPOL

Informacje o wydaniu zezwolenia na zamontowanie na statku, osprzętu, materiału, urządzenia lub aparatu równoważnego w stosunku do wymaganego w Załączniku I MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Rosja

820

23.06.2013

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

822

16.09.2013

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawideł 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:
   

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

823

15.08.2013

 

 • Okólniki dotyczące stosowania przepisu prawidła 4 i 5 Załącznika VI  MARPOL

Informacje dotyczące zezwoleń na ekwiwalentne użycie systemów oczyszczania gazów spalinowych na zasadzie próby:
 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Wyspy Marshalla

826

24.10.2013

 

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)
   

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Francja, Indie, Liberia, Vanuatu, Hong Kong i Chiny

819

15.07.2013

 

 • Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego:

BWM.2/Circ.48 z dnia 8.08.2013r. Informacja Rządu Australii o wycofaniu dotychczasowego programu zabezpieczenia biologicznego AQIS (Australian Quarantee and Inspection Service) i zastąpieniu go programem DAFF (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry). Szczegóły reformy systemu zawarte są na stronie: http://daff.gov.au/bsg/biosecurity-reform

BWM.2Circ.49 z dnia 16.08.2013r. Informacja Rządu Danii o udzieleniu pozwolenia na zamontowanie na statku Maersk Mc-Kinney Moller; Nr IMO 9619907: systemu oczyszczania wód balastowych Alfa Laval Pure Ballast System. 

OPRACOWALI:

             Wojciech Czarny  (rezolucje Zgromadzenia i dokumenty MSC)

            Beata Gałecka  (dokumenty MEPC)