WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2020 r.

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

Z powodu pandemii COVID-19, w zaplanowanych wcześniej terminach nie odbyły się m.in.

  • 75. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) (30.03-03.04.2020),
  • 102. sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) (13-22.05.2020).

Skutkiem tego jest brak nowych rezolucji ww. komitetów. Na chwilę obecną nieznane są terminy zorganizowania ww. sesji.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)

MSC.1/Circ.1259/Rev.8 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Poprawki do dokumentacji technicznej LRIT, Część 1

Okólnik zawiera poprawki do Części 1 dokumentacji technicznej LRIT mające na celu ułatwienie i przyspieszenie implementacji nowych wersji protokołów bezpiecznej komunikacji w dokumentacji, zgodnie z normami przemysłu. Okólnik ten należy zawsze czytać łącznie z prawidłem SOLAS V/19-1, rezolucją MSC.263(84) z późn. zm., oraz okólnikiem MSC.1/Circ.1294 z późn. zm.

Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1259/Rev.7

MSC.1/Circ.1294/Rev.6 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Poprawki do dokumentacji technicznej LRIT, Część 2

Okólnik zawiera poprawki do Części 2 dokumentacji technicznej LRIT mające na celu ułatwienie i przyspieszenie implementacji nowych wersji protokołów bezpiecznej komunikacji w dokumentacji zgodnie z normami przemysłu. Okólnik ten należy zawsze czytać łącznie z prawidłem SOLAS V/19-1, rezolucją MSC.263(84) z późn. zm., oraz okólnikiem MSC.1/Circ.1259 z późn. zm.

Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1294/Rev.5

MSC.4/Circ.264 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Raport dot. zjawiska piractwa i napadów zbrojnych na statki

Okólnik zawiera coroczny raport dot. zjawiska piractwa i napadów zbrojnych na statki, które miały miejsce w 2019 r.

MSC-MEPC.6/Circ.18 z dnia 31 stycznia 2020 r. Dane kontaktowe wyznaczonych przez władze krajowe podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zapobieganie i reagowanie na zanieczyszczenia

W załączniku dokumentu znajduje się wykaz wyznaczonych przez władze krajowe podmiotów odpowiedzialnych za otrzymywanie, przekazywanie i przetwarzanie pilnych sprawozdań dot. wypadków z udziałem substancji szkodliwych, w tym paliw olejowych.

Informacje zawarte w załączniku dot. wcześniejszych wersji okólnika są dostępne na platformie GISIS na stronie: https://gisis.imo.org/Public/CP/Browse.aspx?List=SICI

Niniejszy okólnik zastępuje wszystkie okólniki o tym tytule wydane wcześniej.

Inne okólniki dotyczące bezpieczeństwa

III.3/Circ.7 z dnia 25 stycznia 2020 r. Analizy i statystyki wypadków

Na szóstej sesji Podkomitet Implementacji Instrumentów IMO (III) podjął decyzję o przekazaniu administracjom spostrzeżeń nt. jakości przekazywanych raportów dot. wypadków.

Okólnik zawiera wykaz obszarów, które zawierały niepełne lub nieprawidłowe informacje, wraz z odniesieniami do stosownych punktów Kodeksu badania wypadków (Casualty Investigation Code).

SN.1/Circ.338 z dnia 24 kwietnia 2020 r. Informacje dotyczące dostępności dobrowolnych usług pilotażowych w Cieśninach Malakka i Singapurskiej

Okólnik informuje o tym, iż od 1 stycznia 2019 r. w SOMS (Straits of Malacca and Singapore) dostępne są dobrowolne usługi pilotażowe świadczone przez pilotów certyfikowanych przez odpowiednie władze trzech państw przybrzeżnych (Indonezji, Malezji i Singapuru), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w tym okólniku .

Okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.72 z dnia 9 stycznia 2020 r. Czterdzieste regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 8-12 czerwca 2020 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

LC-LP.1/Circ.92 z dnia 10 lutego 2020 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera raport końcowy dotyczący przypadków zatapiania odpadów w 2016 r. Dodatkowo informuje, iż w 2016 r. było 87 Państw-Stron Konwencji, 48 państw posiadało status Umawiających się Stron Protokołu. 37 państw przedstawiło raporty dotyczące ich aktywności w zakresie zatapiania odpadów.

LC-LP.1/Circ.93 z dnia 27 lutego 2020 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera wspólny program prac na lata 2020-2022.

PPR.1/Circ.8 z dnia 1 czerwca 2020 r. Ocena zagrożenia substancjami przewożonymi przez statki

Okólnik zawiera raport z 57. sesji Grupy Roboczej GESAMP/EHS dotyczący oceny zagrożenia szkodliwymi substancjami przewożonymi przez statki, która (ze względu na pandemię COVID-19) odbyła się w formie zdalnej w dniach 1.04-08.05 2020 r.  Raport zawiera m. in. listę omawianych substancji wraz z ich charakterystyką.

 

OPRACOWAŁA: 

Karolina Sypion-Babś