WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2018 r.

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

Rezolucje z 99 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC 98)

Rezolucja MSC.436(99) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, ze zmianami

Rezolucja zawiera poprawki do prawidła II-1 i II-1/8-1 Konwencji SOLAS, które dotyczą komputerowego wspomagania kapitana w zakresie stateczności, w sytuacji zatopienia, dla istniejących statków pasażerskich, jak również zmiany do rozdziału IV SOLAS, które w prawidle 7 wprowadzają w rejonach A1, A2, A3 możliwość korzystania z systemów NAVTEX, INMARSAT lub HF w celu odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), oraz w prawidłach 2, 8, 9, 10, 12, 13, zastępują nazwę INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.437(99) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu stosowania prób ogniowych, 2010 (Kodeks FTP, 2010)

Rezolucja zawiera poprawki do załącznika 3 Kodeksu FTP, dotyczące materiałów ppoż. oraz obowiązkowych metod badań homologacyjnych dla statków pasażerskich oraz jednostek szybkich.

Oczekuje się, że poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.438(99) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 (Kodeks HSC, 1994)

Rezolucja zawiera zmiany wynikające z poprawek do IV rozdz. SOLAS (Radiokumunikacja), wprowadzone rezolucją 436(99), które wprowadzają w rejonach A1, A2, A3 możliwość korzystania z systemów NAVTEX, INMARSAT lub HF w celu odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), oraz zastępują nazwę INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.439(99) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (Kodeks HSC, 2000)

Rezolucja zawiera zmiany wynikające z poprawek do IV rozdz. SOLAS (Radiokumunikacja), wprowadzone rezolucją 436(99), które wprowadzają w rejonach A1, A2, A3 możliwość korzystania z systemów NAVTEX, INMARSAT lub HF w celu odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI), oraz zastępują nazwę INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.442(99) Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja zawiera poprawki 39-18, które aktualizują Kodeks IMDG, tak by jego zapisy były zgodne z najnowszymi Zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, które ustanawiają podstawowe wymagania dla wszystkich rodzajów transportu.

Zmiany zawierają m.in. nowe wymagania dla zbiornika IMO typu 9, zestaw nowych skrótów dla grup segregacji, oraz nowe wymagania specjalne dot. przewozu baterii litowych i pojazdów z napędem na palną ciecz lub gaz.

Największy pakiet zmian dotyczy sztauowania i segregacji ze szczególnym uwzględnieniem klasy 1. W wielu punktach Kodeksu pojęcie risk zostało zastąpione pojęciem hazard.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Zachęca się rządy państw do ich stosowania, na zasadzie dobrowolności, od 1 stycznia 2019 roku.

Rezolucja MSC.443(99) Poprawki do Cz. A Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008)

Rezolucja wprowadza zmianę do Kodeksu IS, jako instrumentu związanego z Konwencją SOLAS, polegającą na usunięciu przypisu dolnego do tytułu rozdz. 2 cz. A Kodeksu, co jest zgodne z wykładnią IMO o tym, że przypisy nie mogą mieć charakteru obowiązkowego.

Rezolucja MSC.444(99) Poprawki do Cz. A Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym, 2008 (Kodeks IS, 2008)

Rezolucja wprowadza zmianę do Kodeksu IS, jako instrumentu związanego z Konwencją LL, polegającą na usunięciu przypisu dolnego do tytułu rozdz. 2 cz. A Kodeksu, co jest zgodne z wykładnią IMO o tym, że przypisy nie mogą mieć charakteru obowiązkowego.

Rezolucja MSC.445(99) Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (Kodeks SPS, 2008)

Rezolucja zawiera zmiany do Spisu wyposażenia (Record of Equipment)  związane z zastąpieniem nazwy INMARSAT przez ogólny zapis recognized mobile satellite service („uznane usługi mobilnej łączności satelitarnej”).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.440(99) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC)

Rezolucja MSC.441(99) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)

Rezolucja MSC.446(99) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)

Rezolucja MSC.447(99) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks GC)

Przywołane powyżej rezolucje wprowadzają poprawki do wzoru Certyfikatu zdolności odpowiednich kodeksów, które wyjaśniają wymóg dostarczenia na statek zatwierdzonego podręcznika załadunku i stateczności.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Wprowadza się również poprawki do wzoru Certyfikatu zdolności, które wyjaśniają wymóg dostarczenia na statek zatwierdzonego podręcznika załadunku i stateczności, w Kodeksie statków istniejących przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks EGC).

Rezolucja MSC.448(99) Znowelizowane wytyczne w zakresie zapobiegania dostępowi do statku nielegalnym pasażerom oraz określania odpowiedzialności w skutecznym rozwiązywaniu przypadków nielegalnych pasażerów

Rezolucja zawiera Znowelizowane wytyczne w zakresie zapobiegania dostępowi do statku nielegalnym pasażerom oraz określania odpowiedzialności w skutecznym rozwiązywaniu przypadków nielegalnych pasażerów, które odzwierciedlają rewizję Załącznika 4 Konwencji FAL, przyjętą na 40 sesji Komitetu Ułatwień rezolucją FAL.12(40). Wytyczne stanowią uzupełnienie zaleceń zawartych w rezolucji Zgromadzenia A.1027(26).

Zachęca się Administracje do wdrożenia znowelizowanych wytycznych od 1 lipca 2018 roku.

Rezolucja zastępuje MSC.312(88).

Rezolucja MSC.449(99) w sprawie wymagań technicznych dla odbiorników IRNSS

Rezolucja zawiera wymagania techniczne dla odbiorników IRNSS.

Zalecenia techniczno-eksploatacyjne podane w załączniku do niniejszej rezolucji, powinny spełniać odbiorniki IRNSS zainstalowane w dniu 1 lipca 2020 roku, lub po tej dacie.

Rezolucja MSC.450(99) Oświadczenie o uznaniu morskich usług satelitarnych świadczonych przez Inmarsat Global Ltd., do użytku w GMDSS

Rezolucja zawiera oświadczenie o uznaniu morskich usług satelitarnych świadczonych przez Inmarsat Global Ltd., do użytku w GMDSS. W oświadczeniu uwzględniono usługi świadczone przez serwis Inmarsat Fleet Safety w obszarze zasięgu satelity regionu Inmarsat-4 Bliski Wschód i Azji (MEAS).

Rezolucja MSC.451(99) Oświadczenie o uznaniu morskich usług satelitarnych świadczonych przez IRIDIUM SATELLITE LLC., do użytku w GMDSS

Rezolucja zawiera oświadczenie o uznaniu morskich mobilnych usług satelitarnych dostarczonych przez Iridium Satellite LLC, który rozpoznaje usługi świadczone przez Iridium Safety Voice, dane krótkoterminowe i rozszerzone usługi połączeń grupowych, do użytku w GMDSS.

Międzynarodowa organizacja ds. Mobilnej łączności satelitarnej (IMSO), która nadzoruje publiczne usługi łączności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony satelitarnej dostarczane przez uznane satelitarne systemy komunikacji mobilnej do użytku w GMDSS, została poproszona o monitorowanie wdrażania usług Iridium i powiadomienie Komitetu o zawarciu umowy na świadczenie usług publicznych z Iridium oraz wydaniu Listu zgodności.

Rezolucja MSC.452(99) Poprawki do Zmienionych zaleceń techniczno-eksploatacyjnych dla zintegrowanych systemów nawigacyjnych (INS) (rezolucja MSC.252(83))

Rezolucja zawiera poprawki do Zmienionych zaleceń techniczno-eksploatacyjnych dla zintegrowanych systemów nawigacyjnych (INS) (MSC.252(83)) w zakresie harmonizacji projektowania mostka i zobrazowania informacji.

Zalecenia techniczno-eksploatacyjne podane w załączniku do rezolucji MSC.252(83), zmienionym załącznikiem do rezolucji MSC.452(99), powinny spełniać zintegrowane systemy nawigacyjne (INS) zainstalowane w dniu 1 lipca 2020 roku, lub po tej dacie.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)

MSC.1/Circ.1500/Rev.1 z dnia 17 maja 2018 roku Wytyczne dotyczące opracowania poprawek do Konwencji SOLAS oraz powiązanych obowiązkowych instrumentów

Okólnik przeznaczony dla Państw Stron do Konwencji SOLAS planujących złożenie propozycji poprawek zgodnie z Art. VIII(b)(i) SOLAS i/lub propozycji nowych punktów pracy, zgodnie z okólnikiem MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1 (Organization and method of work of the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee and their subsidiary bodies).

Wytyczne zawarte w załączniku do okólnika powinny być również stosowane w Komitecie Bezpieczeństwa Morskiego i organach mu podległych podczas opracowywania projektów zmian, ich zatwierdzania i przyjmowania.

MSC.1/Circ.1532/Rev.1 z dnia 24 maja 2018 roku Znowelizowane wytyczne dla kapitanów dot. informacji operacyjnych potrzebnych do bezpiecznego powrotu do portu statków pasażerskich

Okólnik zawiera zrewidowane wytyczne, w których uaktualniono odniesienia do punktów prawidła II-1/8-1.3 SOLAS, zmienionego rezolucją MSC.436(99). Wytyczne pozostają w zawieszeniu do czasu wejścia w życie poprawek do przywołanego prawidła, tj. do 1 stycznia 2020 roku.

Zachęca się Państwa Członkowskie do stosowania Znowelizowanych wytycznych do statków pasażerskich zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie, i rozpowszechnienia wytycznych wśród armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych podmiotów zainteresowanych.

MSC.1/Circ.1586/Corr.1 z dnia 4 czerwca 2018 roku Lista certyfikatów i wymaganych dokumentów, które powinny znajdować się na burcie statku, 2017

Zmiana polega na zamianie terminu „intact stability booklet” na „stability information” w sekcji 3 Listy dodatkowych certyfikatów wymaganych na burcie statku – ostatnie zdanie w kolumnie „Contents”.

MSC.1/Circ.1587 z dnia 17 maja 2018 roku Aspekty proceduralne dot. przygotowania poprawek do konwencji IMO związanych z bezpieczeństwem, innych niż SOLAS, oraz powiązanych instrumentów obowiązkowych

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do stosowania przedmiotowych procedur podczas wnoszenia propozycji zmian do konwencji IMO związanych z bezpieczeństwem, innych niż SOLAS, oraz powiązanych instrumentów obowiązkowych, i/lub propozycji nowych punktów pracy, zgodnie z okólnikiem MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1 (Organization and method of work of the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee and their subsidiary bodies).

Aspekty proceduralne powinny być również stosowane w Komitecie Bezpieczeństwa Morskiego i organach mu podległych podczas opracowywania projektów zmian, ich zatwierdzania i przyjmowania.

MSC.1/Circ.1588 z dnia 11 czerwca 2018 roku Przewóz towarów niebezpiecznych – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG)
Znowelizowane procedury reagowania w wypadku awarii dla statków przewożących towary niebezpieczne (EmS Guide)

Okólnik zawiera Znowelizowane procedury reagowania w wypadku awarii dla statków przewożących towary niebezpieczne (EmS Guide). Zachęca się Państwa Członkowskie do ich rozpowszechnienia wśród wszystkich podmiotów zainteresowanych.

Jednocześnie prosi się o zwrócenie uwagi, że poprawki 39-18 do Kodeksu IMDG można stosować dobrowolnie od 1 stycznia 2019 roku, natomiast ich data wejścia w życie przypada na 1 stycznia 2020 roku.

Niniejszy okólnik zastępuje MSC/Circ.1025, zmieniony przez MSC.1/Circ.1025/Add.1, MSC.1/Circ.1262, MSC.1/Circ.1360, MSC.1/Circ.1438, MSC.1/Circ.1476 oraz MSC.1/Circ.1522.

MSC.1/Circ.1589 z dnia 24 maja 2018 roku Wytyczne w/s informacji operacyjnych dla kapitana w przypadku zalania statków pasażerskich zbudowanych przed 1 stycznia 2014 r.

Przedmiotowe wytyczne zawierają dodatkowe wskazówki, które mają pomóc w jednolitym wdrożeniu prawidła II-1/8-1.3 SOLAS, zmienionego rezolucją MSC.436(99).

Zachęca się Państwa Członkowskie do stosowania i rozpowszechnienia przedmiotowych wytycznych wśród armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych podmiotów zainteresowanych.

Wytyczne pozostają w zawieszeniu do 1 stycznia 2020 roku, tzn. daty wejścia w życie poprawek do prawidła II-1/8-1.3 SOLAS, przyjętych rezolucją 436(99).

MSC.1/Circ.1590 z dnia 11 czerwca 2018 roku Ujednolicona interpretacja pkt 13.3.5 Kodeksu IGC, zmienionego rezolucją MSC.370(93)

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację wyrażenia „każdy przegląd na doku” (each dry-docking), o którym się mówi w pkt. 13.3.5 Kodeksu IGC w kontekście prób sygnalizacji alarmowej zbiorników na gaz skroplony, podczas przeglądu dla odnowienia Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego i/lub Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego.

MSC.1/Circ.1591 z dnia 11 czerwca 2018 roku Ujednolicone interpretacje Kodeksu IGF

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację wyrażenia „wyższa granica ładowności” (pkt 6.8.2 Kodeksu), opis „innych pomieszczeń” (pkt 11.3.3), interpretację wyrażenia „wskaźnik poziomu” (pkt 15.3.2) oraz wyjaśnienie pojęcia „każdy przegląd na doku” (each dry-docking) (pkt 15.4.2.3 Kodeksu).

MSC.1/Circ.1592 z dnia 18 maja 2018 roku Wytyczne dla ekranoplanów

Okólnik zawiera uchwalone na MSC 99 Wytyczne dla jednostek WIG. Wytyczne mają zastosowanie do ekranoplanów przewożących więcej niż 12 pasażerów i/lub  o wyporności z pełnym obciążeniem powyżej 10 ton.

Zachęca się Państwa Członkowskie do ich rozpowszechnienia wśród wszystkich zainteresowanych stron.

Niniejszy okólnik odwołuje MSC/Circ.1054 i Corr.1, oraz MSC/Circ.1126.

MSC.1/Circ.1593 z dnia 25 maja 2018 roku Tymczasowe wytyczne dotyczące zharmonizowanego zobrazowania informacji nawigacyjnej odbieranej przez urządzenia radiokomunikacyjne

Okólnik zawiera Tymczasowe wytyczne dotyczące zharmonizowanego zobrazowania informacji nawigacyjnej odbieranej przez urządzenia radiokomunikacyjne, które zostaną zrewidowane po zakończeniu prac prowadzonych przez Podkomitet NCSR w zakresie powiązanych ze sobą e-nawigacji oraz S-mode.

Zachęca się Państwa Członkowskie do rozpowszechnienia Wytycznych wśród wszystkich zainteresowanych stron.

MSC.1/Circ.1594 z dnia 25 maja 2018 roku Zmiany do Międzynarodowego Lotniczego i Morskiego Podręcznika Poszukiwania i Ratowania (IAMSAR)

Okólnik zawiera uaktualnienia do Międzynarodowego Lotniczego i Morskiego Podręcznika Poszukiwania i Ratowania (IAMSAR), w tym nowej części związanej z operacjami poszukiwania i ratownictwa w rejonach położonych daleko od służb SAR, oraz uaktualnienia do części poświęconej masowym operacjom poszukiwawczym.

Poprawki mają zastosowanie od 1 lipca 2019 roku.

MSC.1/Circ.1595 z dnia 25 maja 2018 roku Strategiczny plan wprowadzenia e-navigacji – aktualizacja 1

Okólnik zawiera aktualizację Strategicznego planu wprowadzenia e-navigacji.

Zachęca się Państwa Członkowskie oraz organizacje międzynarodowe do rozpowszechnienia Wytycznych wśród wszystkich zainteresowanych stron.

MSC.1/Circ.1376/Rev.3 z dnia 25 maja 2018 roku Plan kontynuowania serwisu dla systemu LRIT

Okólnik zawiera wytyczne i procedury zapewniające kontynuowanie funkcjonowania systemu LRIT, które są adresowane do operatorów centrów danych LRIT oraz Międzynarodowego Centrum Wymiany LRIT.

Okólnik odwołuje MSC.1/Circ.1376/Rev.2.

MSC.1/Circ.1259/Rev.8 Poprawki do dokumentacji technicznej LRIT, Część 1

MSC.1/Circ.1294/Rev.6 Poprawki do dokumentacji technicznej LRIT, Część 2

MSC 99 zatwierdził okólniki MSC.1/Circ.1259/Rev.8 oraz MSC.1/Circ.1294/Rev.6, które zawierają poprawki odpowiednio do Części 1 i 2 dokumentacji technicznej LRIT, mające na celu ułatwienie i przyspieszenie implementacji nowych wersji protokołów bezpiecznej komunikacji w dokumentacji zgodnie z normami przemysłu.

MSC/Circ.1065/Rev.1 z dnia 25 maja 2018 roku Standardy IALA dotyczące szkolenia i certyfikacji personelu VTS

Okólnik Komitetu zaleca stosowanie, przy szkoleniu personelu obsługującego systemy VTS, kursów modelowych przygotowanych przez IALA. Pakiet kursów modelowych obejmuje: kurs dla operatorów V-103/1, dla inspektorów V-103/2, trening na stanowisku pracy V-103/3, kurs na stanowisku pracy dla instruktorów V-103/4, oraz kurs w zakresie procesu rewalidacji kwalifikacji i certyfikacji VTS V-103/5.

Zachęca się Państwa Członkowskie do rozpowszechnienia okólnika wśród wszystkich podmiotów związanych ze służbami kontroli ruchu statków.

Niniejszy okólnik zastępuje MSC/Circ.1065.

MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1 z dnia 13 czerwca 2018 roku Organizacja i metody pracy Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu i Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego, oraz podległych im organów

Zmiany w organizacji pracy ww. organów IMO wynikają z przyjęcia przez Zgromadzenie rezolucji A.1111(30) - Application of the Strategic Plan of the Organization.

Zachęca się Państwa Członkowskie do stosowania tych zasad ze skutkiem natychmiastowym oraz poinformowania swoich przedstawicieli delegowanych na fora IMO o obowiązku ich przestrzegania.

Niniejszy okólnik odwołuje MSC-MEPC.1/Circ.5.

Pozostałe okólniki dotyczące bezpieczeństwa na morzu

III.2/Circ.2/Add.1 z dnia 30 czerwca 2018 r. Działania do podjęcia przez państwa portu w zakresie aktualizacji systemu nawigacji elektronicznej ECDIS, Wygaśnięcie okólnika III.2/Circ.2

Okólnik informuje o odwołaniu z dniem 1 lipca 2018 roku okólnika III.2/Circ.2.

Zachęca się Państwa Członkowskie do rozpowszechnienia addendum wśród wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności wśród oficerów PSC, organizacji uznanych, firm żeglugowych i innych podmiotów.

COLREG.2/Circ.71 z dnia 25 maja 2018 roku Nowe oraz zmienione trasy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy przyjętych przez MSC 99, zgodnie z rezolucją A.858(20), nowych systemów rozgraniczenia ruchu TSS i środków z nimi powiązanych na Kanale Dangan, które powinny zostać wdrożone od 1 grudnia 2018 roku oraz w pobliżu Cieśniny Kattegat, które powinny zostać wdrożone od 1 lipca 2020 roku.

SN.1/Circ.336 z dnia 25 maja 2018 roku Środki związane z trasami żeglugowymi inne niż systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy przyjętych przez MSC 99, zgodnie z rezolucją A.858(20), nowych oraz zmienionych tras żeglugowych innych niż systemy rozgraniczenia ruchu:

  • obszar zabroniony dla żeglugi u wybrzeży Ghany, zalecane kierunki przepływu ruchu na Kanale Dangan nr 2, oraz trasy dwukierunkowe, obszary o wzmożonej czujności oraz obszary zabronione dla żeglugi na Morzu i w Cieśninie Beringa, które powinny zostać wdrożone od 1 grudnia 2018 roku,
  • zmiany do zalecanych tras przepływu, tras głębokowodnych oraz obszarów o wzmożonej czujności w Cieśninie Kattegat i w jej pobliżu, które powinny zostać wdrożone od 1 lipca 2020 roku.

Rezolucje z 72 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 72)

Rezolucja MEPC.296 (72) Poprawki do Konwencji BWM

Rezolucja zawiera poprawki do prawideł A-1 i D-3, dotyczących definicji oraz wymagań dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi. Zmiany te wprowadzają obowiązkowy Kodeks zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych.

Poprawki wejdą w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.297 (72) Poprawki do Konwencji BWM

Rezolucja zawiera poprawki do prawidła B-3 dotyczącego postępowania z wodami balastowymi na statkach. Zmiany dotyczą harmonogramu spełnienia standardu D-2.

Poprawki wejdą w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.298 (72) Doprecyzowanie dotyczące Konwencji BWM i przeglądu odnowieniowego

Rezolucja określa iż przegląd odnowieniowy, o którym mowa w punkcie 10 prawidła B-3 konwencji, jest przeglądem dla odnowienia Międzynarodowego Świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami, zgodnie z Załącznikiem I do Konwencji MARPOL.

Rezolucja MEPC.299 (72) Poprawki do Konwencji BWM

Rezolucja zawiera poprawki do prawideł E-1 i E-5, dotyczących wymagań dla przeglądów oraz czasu obowiązywania i ważności świadectw. Poprawki odnoszą się do uwzględnienia na Międzynarodowym świadectwie postępowania z wodami balastowymi przeprowadzenia dodatkowych przeglądów.

Poprawki wejdą w życie 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.300 (72) Kodeks zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych

Rezolucja ta stanowi m.in. iż:

  1. Systemy obróbki wód balastowych zatwierdzone nie później niż dnia 28.10.2018 r., z uwzględnieniem Wytycznych G8 (przyjętych rezolucją MEPC.174(58)), mogą być instalowane na statkach do dnia 28.10.2020 r.;
  2. Systemy zatwierdzone z uwzględnieniem Wytycznych G8 2016 (przyjętych rezolucją MEPC.279(70), uznaje się za zgodne z Kodeksem BWMS;
  3. Uznaje się, że dla celów paragrafu 4 rezolucji, słowo „zainstalowany” oznacza datę dostawy systemu obróbki wód balastowych na statek, wynikającą z zawartej umowy. W przypadku braku takiej daty słowo „zainstalowany” oznacza faktyczną datę dostarczenia systemu obróbki wód balastowych na statek.

Kodeks stanie się skuteczny po wejściu w życie powiązanych poprawek do Konwencji BWM (rez. MEPC.296(72)), tj. 13 października 2019 r.

Rezolucja MEPC.301 (72) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Rezolucja ta wprowadza:

1. określenie „Obszar kontroli III Poziomu emisji NOx” w prawidle 13;

2. zmiany w parametrach dla określania linii referencyjnych wskaźnika EEDI dla towarowych i pasażerskich statków typu ro-ro w prawidle 21. Zmiany będą dotyczyć statków od fazy 2.

Poprawki wejdą w życie 1 września 2019 r.

Rezolucja MEPC.302 (72) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC)

Rezolucja wprowadza poprawki do formularza Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem, zawartego w Kodeksie IBC. Poprawki polegają na zmianie brzmienia paragrafu 6 i dodaniu nowego paragrafu 7 dotyczącego warunków załadunku statku.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MEPC.303 (72) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)

Rezolucja wprowadza poprawki do formularza Międzynarodowego świadectwa zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem, zawartego w Kodeksie BCH. Poprawki polegają na zmianie brzmienia paragrafu 6 i dodaniu nowego paragrafu 7 dotyczącego warunków załadunku statku.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Rezolucja MEPC.304 (72) Wstępna strategia IMO ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków

Wizja potwierdza zobowiązanie się IMO do zmniejszenia emisji CO2 i gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej. Zakłada m.in. zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. dążąc do redukcji na poziomie 70% do 2050 r., w porównaniu z poziomem z 2008 r. W kontekście gazów cieplarnianych, przewidziano redukcję o co najmniej 50% do 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2008 r., a następnie całkowite ich wyeliminowanie. Przyjęcie Zmienionej Strategii IMO w sprawie redukcji emisji ze statków przewidziane jest na rok 2023 r.

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

MEPC.1/Circ.873/Corr.1 z dnia 4 czerwca 2018 r.  Lista certyfikatów i wymaganych dokumentów, które powinny znajdować się na burcie statku, 2017

Zmiana polega na zamianie terminu „intact stability booklet” na „stability information” w sekcji 3 Listy dodatkowych certyfikatów wymaganych na burcie statku – ostatnie zdanie w kolumnie „Contents”.

MEPC.1/Circ.874 z dnia 31 stycznia 2018 r. Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (lata 2011-2016)

Okólnik zawiera informację dotyczącą wypełniania obowiązku raportowania do IMO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, obejmującą lata 2011-2016, zgodnie z wymaganiami Konwencji MARPOL oraz formatem ustalonym w okólniku MEPC/Circ.318. Strony są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, za pomocą wzorców raportów określonych w okólniku MEPC/Circ.318, do Organizacji do dnia 31 grudnia każdego roku. Okólnik ten, decyzją MEPC 67, wydawany jest corocznie.

MEPC.1/Circ.874/Corr.1 z dnia 21 lutego 2018 r. Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (lata 2011-2016)

Zmiana polega na zamianie tabeli znajdującej się w załączniku 2 do tego okólnika.

MEPC.1/Circ.874/Rev.1 z dnia 24 maja 2018 r. Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (lata 2011-2016)

Okólnik zawiera informację dotyczącą wypełniania obowiązku raportowania do IMO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, obejmującą lata 2011-2016, zgodnie z wymaganiami Konwencji MARPOL oraz formatem ustalonym w okólniku MEPC/Circ.318. Strony są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, za pomocą wzorców raportów określonych w okólniku MEPC/Circ.318, do Organizacji do dnia 31 grudnia każdego roku. Okólnik ten, decyzją MEPC 67, wydawany jest corocznie.

MEPC.1/Circ.875 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla nabywców i użytkowników paliw żeglugowych w celu zapewnienia jakości paliw stosowanych na statkach

Najlepsze praktyki mają na celu wspieranie zapewnienia jakości dostarczanego i używanego na statkach paliwa pod względem zgodności z wymaganiami Konwencji MARPOL, w tym bezpiecznej i wydajnej eksploatacji statku.

MEPC.1/Circ.876 z dnia 16 kwietnia 2018 r. Format Potwierdzenia zgodności SEEMP część II do planu gromadzenia danych dotyczących zużycia paliwa zgodnie z prawidłem 5.4.5 Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Okólnik zawiera wzór Potwierdzenia zgodności SEEMP część II do planu gromadzenia danych dotyczących zużycia paliwa zgodnie z prawidłem 5.4.5 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

MEPC.1/Circ.834/Rev.1 z dnia 1 marca 2018 r. Skonsolidowane wytyczne dla dostawców i użytkowników portowych urządzeń odbiorczych

W związku z wejściem w życie 1 marca 2018 r. poprawek do Załącznika V do Konwencji MARPOL, o których mowa w rezolucji MEPC.277 (70), Komitet MEPC przygotował tekst  Skonsolidowanych wytycznych dla dostawców i użytkowników portowych urządzeń odbiorczych. Określają one m.in. dobre praktyki dla kapitanów, armatorów i operatorów statków, operatorów portowych urządzeń odbiorczych oraz zawierają formularze stosownej dokumentacji.

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

BWM.2/Circ.65 z dnia 8 stycznia 2018 r. Trzydzieste szóste regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

BWM.2/Circ.66 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Ujednolicona interpretacja Uzupełnienia I Konwencji BWM (formularz Międzynarodowego certyfikatu postępowania z wodami balastowymi)

Okólnik stanowi iż określenie „zainstalowany” oznacza datę dostawy systemu obróbki wód balastowych na statek, wynikającą z zawartej umowy. W przypadku braku takiej daty słowo „zainstalowany” oznacza faktyczną datę dostarczenia systemu obróbki wód balastowych na statek. W związku z powyższym, w przypadku instalacji systemu obróbki wód balastowych mogą istnieć dwie daty, tj. umowna data dostawy lub faktyczna data dostawy oraz data wynikająca z uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji systemu obróbki wód balastowych.

BWM.2/Circ.67 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Plan zbierania i analizy danych dla fazy budowania doświadczenia związanej z Konwencją BWM

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie i organizacje międzynarodowe do korzystania z załączonego planu w celu zebrania, przygotowania i przekazania danych do fazy budowania doświadczenia (EBP).

BWM.2/Circ.68 z dnia 25 czerwca 2018 r. Trzydzieste siódme regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 26-30 listopada 2018 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

BWM.2/Circ.33/Rev.1 z dnia 10 maja 2018 r. Wytyczne dotyczące skalowania systemów obróbki wód balastowych

Okólnik zawiera m. in. stosowne odniesienia do Kodeksu zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych, listę dokumentów koniecznych do złożenia do Administracji przed wykonaniem testów oraz wymagania dotyczące przeprowadzania testów.

BWM.2/Circ.43/Rev.1 z dnia 10 maja 2018 r. Wytyczne dla Administracji dotyczące procesu zatwierdzania typu dla systemów obróbki wód balastowych

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Administracji dotyczące procedury oceny wniosku o zatwierdzenie typu dla systemu obróbki wód balastowych (BWMS), zgodnie z Kodeksem zatwierdzenia systemów obróbki wód balastowych (Kodeks BWMS). Zapisy tego okólnika mogą stanowić wsparcie dla Administracji, nie ingerując w decyzje jej organów.

PPR.1/Circ.5 z dnia 25 maja 2017 r. Ocena zagrożenia substancjami przewożonymi przez statki

Okólnik zawiera raport z 55 sesji Grupy Roboczej GESAMP/EHS dotyczący oceny zagrożenia szkodliwymi substancjami przewożonymi przez statki. Raport zawiera m.in. definicje, listę omawianych substancji wraz z ich charakterystyką oraz mechanizmy finansowania.

LC-LP.1/Circ.84 z dnia 2 lutego 2018 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera raport końcowy dotyczący pozwoleń na zatopienie odpadów, wydanych w 2014 r.

LC-LP.1/Circ.85 z dnia 8 lutego 2018 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera wspólny program prac na lata 2018-2020.