WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2017 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.


REZOLUCJE z 98 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 98)

Rezolucja MSC.421(98) z 15 czerwca 2017 roku  Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

  • rozdziału II-1 „Budowa- konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”- prawidło 1 „Zakres zastosowania” – dodanie nowych paragrafów 1.1.1, 1.1.2, usunięcie paragrafu 1.3.4 i zmiana paragrafu 2; prawidło 2 „Definicje” – zmiana paragrafów 2, 9, 10, 13, 19 i usunięcie paragrafu 26 wraz z przenumerowaniem pozostałych; prawidło 4 „Postanowienia ogólne” – usunięcie paragrafu 1 i przypisu do niego, nowe paragrafy 1 i 2, przenumerowanie paragrafów 2-4; prawidło 5 „Stateczność w stanie nieuszkodzonym” – usunięcie przypisu do tytułu, zmiana paragrafów 1, 2, 5; prawidło 5-1 „ Informacja o stateczności, którą należy dostarczyć kapitanowi” – zmiana przypisu do tytułu, zmiana paragrafów 2.1, 3, 4, przenumerowanie i zmiana paragrafu 5; prawidło 6 „Wymagany wskaźnik podziału grodziowego R” – zmiana części wstępnej paragrafu 2, zmiana paragrafu 2.2, 2.3, usunięcie paragrafu 2.4; prawidło 7 „Uzyskany wskaźnik podziału grodziowego A”- zmiana paragrafów 1-3; prawidło 7-1 „Obliczanie mnożnika pi” – zmiana tekstu oznaczenia b w paragrafie 1; prawidło 7-2 „Obliczanie mnożnika si” – zmiana paragrafów 2-4.1.2, 5, 5.3, 5.5, wstępu paragrafu 5.2; prawidło 8 „Wymagania specjalne dotyczące stateczności statków pasażerskich” – zmiana paragrafów 1, 2, 3.2, 3.4, wstępu paragrafu 3; prawidło 8-1 „Możliwości systemów oraz informacje operacyjne na statkach pasażerskich po wypadku zatopienia”– zmiana paragrafu 2, 3 i przypisu do prawidła; prawidło 9 „Dno podwójne na statkach pasażerskich i na statkach towarowych innych niż zbiornikowce” – zmiana paragrafów 3, 6-8; prawidło 10 „Konstrukcja grodzi wodoszczelnych” – zmiana paragrafu 1; prawidło 12 „Grodzie skrajników i przedziału maszynowego, tunele linii wałów itp.” – zmiana paragrafów 1- 10; prawidło 13 „Otwory w grodziach wodoszczelnych poniżej pokładu grodziowego na statkach pasażerskich”– zmiana paragrafu 11.1; prawidło 15 „Otwory w poszyciu kadłuba poniżej pokładu grodziowego statków pasażerskich i poniżej pokładu wolnej burty statków towarowych” – zmiana paragrafów 4, 5.1, 8.2.1, 8.4; prawidło 16 „Konstrukcja i wstępne próby drzwi wodoszczelnych, iluminatorów burtowych itp.”– zmiana tytułu prawidła, paragrafów 1, 2; prawidło 16.1 „Budowa i wstępne próby pokładów wodoszczelnych, szybów itp.” – zmiana paragrafów 2, 3; prawidło 17 „Wodoszczelna integralność wewnętrzna statków pasażerskich powyżej pokładu grodziowego”– zmiana paragrafu 3; prawidło 19 „Informacje dotyczące zarządzania awaryjnego” – usunięcie paragrafu 2 i odpowiednie przenumerowanie pozostałych; dodanie nowego prawidła 19-1 „Ćwiczenia alarmowe”; prawidło 20 „Załadunek statków pasażerskich” – wykreślenie słowa „pasażerskich” z tytułu prawidła i zmiana paragrafu 1; prawidło 21 „Okresowe uruchamianie i poddawanie inspekcjom wodoszczelnych drzwi itp. na statkach pasażerskich”- zmiana paragrafów 1, 4; prawidło 22 „Zapobieganie i kontrolowanie wtargnięcia wody itp.” – zmiana paragrafów 1, 2, 4- 8, 10- 15; przypisu do paragrafu 3, przenumerowanie paragrafów 9 na 8 i 17 na 16; prawidło 22-1 „”Systemy wykrywcze zatapiania dla statków pasażerskich przewożących 36 osób lub więcej budowanych w dniu 1 lipca 2010r. lub po tej dacie”– zmiana tytułu; prawidło 23 „Wymagania specjalne dla statków pasażerskich ro-ro”– zmiana paragrafów 1- 9; prawidło 24 „Zapobieganie i kontrolowanie wtargnięcia wody itp. na statkach towarowych”- dodanie zwrotu „dodatkowe wymagania dla” na początku tytułu prawidła i zmiana paragrafów 1, 3; prawidło 35-1 „Instalacje zęzowe”– zmiana paragrafów 2.6, 3.2, 3.4, 3.10;

Powyższe poprawki zostały sporządzone po przeprowadzeniu wnikliwego przeglądu rozdziału II-1, dotyczącego w szczególności nowych statków pasażerskich. W ramach przeglądu uwzględniono zalecenia powstałe w toku badania wypadku Costa Concordia w 2012 roku. W poprawkach zawarto m.in. kompromis wypracowany w sprawie prawidła II-1/6 Konwencji SOLAS dla statków pasażerskich dotyczącego Wymaganego wskaźnika podziału grodziowego R. Kompromis zakłada, że dla statków do 400 pasażerów włącznie współczynnik R utrzyma się na poziomie 0,722. Następnie dla statków przewożących do 1350 pasażerów będzie proporcjonalnie wzrastał, aż do poziomu zatwierdzonego na 96 sesji Komitetu MSC. Dla statków przewożących powyżej 1350 osób na pokładzie wysokość współczynnika R będzie taka sama jak zostało ustalone na 96 sesji Komitetu MSC.

  • rozdziału II-2 „Konstrukcja- ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów” - prawidło 3 „Definicje” – zmiany w paragrafie 56; prawidło 9 „Powstrzymywanie pożaru”- dodanie nowych paragrafów 4.1.3.4- 4.1.3.6; prawidło 20 „Zabezpieczenie pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ro-ro”- zmiana numeracji paragrafu 2.1 z uwagi na dodanie nowego paragrafu 2.1.2;

Poprawki do rozdziału II-2 polegają m.in. na zmianie definicji „pojazdowca”; opisują przypadki, w których na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów określone okna wyposażone w głowice automatycznej instalacji tryskaczowej, jako równoważne mogą posiadać odporność ogniową klasy „A-0” oraz określają warunki przewożenia pojazdów z paliwem w swoich zbiornikach potrzebnych do ich napędu w pomieszczeniach ładunkowych innych niż pomieszczenia dla pojazdów, pomieszczenia kategorii specjalnej i typu ro-ro na wszystkich statkach. 

  • rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe” - prawidło 1 „Zakres zastosowania” – zastąpienie paragrafu 4; prawidło 30 „Ćwiczenia alarmowe” – dodanie nowego paragrafu 3; prawidło 37 „Rozkład alarmowy i instrukcje postępowania w przypadku zagrożenia” - zastąpienie treści paragrafów 3.7 i 3.8;

Poprawki dotyczą wymogu przeprowadzania ćwiczeń alarmowych na wszystkich statkach pasażerskich od 2020 roku.

  • Dodatku „Certyfikaty” – zmiany w: części 5 punkcie 3.1 Formularza P „Wzór certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku pasażerskiego”; części 3 punkcie 3.1 Formularza E „Wzór certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego”; części 5 punkcie 3.1 Formularza C „Wzór certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego”;

Poprawki polegają na wprowadzeniu odniesienia do odbiornika Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)/ systemu radionawigacji naziemnej/ wielosystemowego statkowego odbiornika radionawigacyjnego.

Wymagania wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.422(98) z 15 czerwca 2017 roku  Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu IGF polegające na zmianie paragrafu 11.3.2 w Rozdziale 11 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”. Zmiany polegają na usunięciu wymagania odpowiedniej odporności ogniowej A-0 okien, iluminatorów i drzwi sterówki.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.423(98) i Rezolucja MSC.424(98) z 15 czerwca 2017 roku  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 i 2000  (Kodeksy HSC 1994 i 2000)

Rezolucje wprowadzają poprawki do Kodeksów HSC 1994 i 2000 polegające m.in. na określeniu warunków dla zwolnienia jednostek poniżej 20m długości z obowiązku przewożenia łodzi ratunkowej w sytuacji, gdy jest możliwość wyciągnięcia człowieka z wody w horyzontalnej lub prawie horyzontalnej pozycji ciała, a operację wyciągnięcia można obserwować z mostka nawigacyjnego oraz manewrowość jednostki jest wystarczająca dla zbliżenia się i uratowania osób w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.425(98) z 15 czerwca 2017 roku  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeks LSA)

Rezolucja zawiera poprawki do części 6.1 rozdziału 6 Kodeksu LSA, które dotyczą testów obciążeń próbnych i współczynników bezpieczeństwa i doprecyzowują, które urządzenia do wodowania i ich elementy muszą te normy spełniać. 

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.426(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC)

Komitet MSC przyjął zestaw poprawek 04-17 z 2017 roku do Kodeksu IMSBC. Poprawki zmieniły m.in. paragrafy 4.5.1 i 4.5.2, dotyczące odpowiedzialności nadawcy stałego ładunku masowego oraz konieczności zapewnienia przeprowadzenia testu na określenie dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci (TML) tych ładunków. Poprawki wymagają również zadeklarowania przez nadawcę stałego ładunku masowego, czy stały ładunek masowy inny niż zboże jest szkodliwy dla środowiska morskiego, czy też nie.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.427(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Znowelizowanego zalecenia dotyczącego prób środków ratunkowych (Rezolucja MSC.81(70))

Poprawki polegają na wprowadzeniu wymagania do części 1 rozdziału 8 paragrafu 8.1.1 Kodeksu dotyczącego poddawaniu próbom statycznego obciążenia łodzi ratunkowych innych niż łodzie ratunkowe swobodnego spadku, żurawików i urządzeń do wodowania w wielkości 2.2 ich maksymalnego udźwigu.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.428(98) z 15 czerwca 2017 roku Zarządzanie Bezpieczeństwem Cybernetycznym dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem

Rezolucja ma charakter zaleceń nieobowiązkowych. Zachęca Administracje do podjęcia działań, aby kwestia bezpieczeństwa cybernetycznego została uwzględniona w systemach zarządzania bezpieczeństwem, nie później niż do czasu pierwszego rocznego potwierdzenia Dokumentu zgodności, którym legitymuje się armator, przypadającego po dacie 1 stycznia 2021r.

Rezolucja MSC.429(98) z 15 czerwca 2017 roku Znowelizowane Noty Wyjaśniające do Rozdziału II-1 Konwencji SOLAS

W związku z uchwalonymi poprawkami do Konwencji SOLAS do Rozdziału II-1 (Rezolucja MSC.421(98)) dotyczącymi niezatapialności i stateczności awaryjnej, Komitet zatwierdził odpowiednie Znowelizowane Noty Wyjaśniające do tych prawideł w celu ułatwienia i ujednolicenia ich wdrożenia.

Państwa członkowskie są proszone o stosowanie powyższych wyjaśnień do ww. prawideł i przekazanie ich wszystkim zainteresowanym stronom.

Rezolucja MSC.430(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Znowelizowanych standardów eksploatacyjne dla wąskopasmowych urządzeń telegraficznych z wydrukiem bezpośrednim do odbioru ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statków (NAVTEX) (Rezolucja MSC.148(77))

Poprawki polegają na dodania nowego paragrafu do części 9 Znowelizowanych standardów, w którym zaleca się instalowanie urządzeń z interfejsem dla zarządzania ostrzeżeniami zgodnie z rezolucją MSC.302(87) zawierającą Standardy wykonawcze dla systemów zarządzania alarmami na mostku. Komitet zachęca Państwa do stosowania niniejszych Standardów do odbiorników NAVTEX zainstalowanych na statkach w dniu 1 lipca 2019 roku lub po tej dacie.

Rezolucja MSC.431(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Standardów eksploatacyjnych dla urządzeń rozszerzonego wywołania grupowego (EGC) (Rezolucja MSC.306(87))

Poprawki polegają na dodania nowego paragrafu 1.3 do części 1 Standardów, w którym zwalnia się urządzenia zainstalowane z interfejsem łączącym je z urządzeniem nawigacyjnym zgodnym z rezolucją MSC.302(87) zawierającą Standardy wykonawcze dla systemów zarządzania alarmami na mostku, ze zmianami, z obowiązku posiadania funkcji drukowania kopii otrzymywanych informacji oraz dodaniu nowej części 6 dotyczącej wymagań dla interfejsów. Komitet zachęca Państwa do stosowania niniejszych Standardów do urządzeń EGC zainstalowanych na statkach w dniu 1 lipca 2019 roku lub po tej dacie.

Rezolucja MSC.432(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Standardów eksploatacyjnych dla wielosystemowych odbiorników nawigacyjnych (Rezolucja MSC.401(95))

Poprawki polegają na dodaniu nowego paragrafu 1.8, który sugeruje uwzględniać specyficzne dla każdego z obsługiwanych systemów standardy eksploatacyjne w trakcie przeprowadzania uznania niezależnych wielosystemowych odbiorników nawigacyjnych zgodnie z niniejszą rezolucją.

Rezolucja MSC.433(98) z 15 czerwca 2017 roku Znowelizowane wytyczne i kryteria dla systemów raportowania statków

Rezolucja zawiera znowelizowane standardy eksploatacyjne w celu uwzględnienia i podkreślenia roli elektronicznych systemów raportowania statków służących automatycznej wymianie informacji w formie cyfrowej. Komitet zachęca Państwa, które używają zatwierdzonych systemów raportowania statków, do uwzględnienia elektronicznych, automatycznych środków raportowania uznanych przez IMO przy dokonywaniu przeglądów swoich systemów raportowania statków. W dokumencie uwzględniono również zapisy dotyczące zarządzania cyber-ryzykiem i odniesień do odpowiednich standardów wymiany danych.

Rezolucja uchyla MSC.43(64), MSC.111(73) oraz MSC.189(79).

Rezolucja MSC.434(98) z 15 czerwca 2017 roku Standardy eksploatacyjne dla statkowej stacji naziemnej mającej zastosowanie w systemie GMDSS

Zawarte w niniejszej rezolucji standardy eksploatacyjne mają na celu zapewnić niezawodność eksploatacyjną satelitarnych urządzeń komunikacyjnych zaprojektowanych zgodnie z rezolucją A.1001(25) tak aby uniknąć, jak to tylko możliwe, niepożądanego wzajemnego oddziaływania pomiędzy satelitarnymi urządzeniami komunikacyjnymi, inną komunikacją, a urządzeniem nawigacyjnym na pokładzie statku.

Komitet zachęca Państwa do zapewnienia by każda statkowa stacja naziemna wykorzystywana w GMDSS zaprojektowana do eksploatacji przez ruchome urządzenia satelitarne uznane na dzień 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie spełniała odpowiednie wymagania zawarte w rezolucji A.1001(25) i standardy eksploatacyjne nie niższe niż  zawarte w niniejszej rezolucji. W przypadku statkowych stacji naziemnych zaprojektowanych do eksploatacji przez ruchome urządzenia satelitarne uznane przed powyższą datą spełniała odpowiednie wymagania zawarte w rezolucji A.1001(25) oraz standardy eksploatacyjne nie niższe niż określone w rezolucjach: MSC.130(75), A.808(19), A.698(17).

Rezolucja MSC.435(98) z 15 czerwca 2017 roku Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)

Poprawki uwzględniają zalecenia z badania wybuchu, pożaru i zatopienia platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej w kwietniu 2010 roku. Główne zmiany dotyczą maszyn i instalacji elektrycznych w obszarach zagrożonych, bezpieczeństwa pożarowego oraz środków ratunkowych i urządzeń.

 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

 

MSC.1/Circ.1564 z dnia 31 lipca 2017 roku Znowelizowane wytyczne w zakresie drzwi wodoszczelnych na statkach pasażerskich, które mogą pozostawać otwarte w trakcie żeglugi.

Nowelizacja wytycznych zawartych w niniejszym okólniku jest konsekwencją poprawek do prawidła II-1/22 Konwencji SOLAS polegających na usunięciu postanowień zezwalających na pozostawianie otwartych określonych drzwi wodoszczelnych na statkach pasażerskich w trakcie żeglugi za upoważnieniem Administracji. 

Wytyczne mają zastosowanie do statków pasażerskich zbudowanych w dniu lub po dacie wejścia w życie poprawek do prawidła II-1/22 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1565 z dnia 31 lipca 2017 roku Wytyczne dotyczące dobrowolnej wczesnej implementacji poprawek do Konwencji SOLAS, 1974 i innych instrumentów powiązanych  

Wytyczne mają na celu zapewnienie wskazówek Komitetowi i jego organom podległym przy  rozpatrywaniu proponowanych okólników MSC dotyczących dobrowolnej wczesnej implementacji poprawek do przedmiotowych instrumentów.

Zawierają m.in. definicję dobrowolnej wczesnej implementacji, wskazówki w sprawie podejmowania decyzji o wcześniejszej implementacji, takie jak waga wprowadzanych zmian, pozytywny wpływ zmian na warunki życia i pracy marynarzy, potrzeby administracji i przemysłu oraz pozostałych interesariuszy, inne względy praktyczne; wskazówki dla PSC oraz wzór okólnika MSC dotyczącego dobrowolnej wczesnej implementacji określonych poprawek.

MSC.1/Circ.1566 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Dobrowolna wczesna implementacja poprawek do prawideł II-2/1 i II-2/10 Konwencji SOLAS

Okólnik zachęca Państwa do wcześniejszego wdrożenia poprawek do prawideł II-2/1 i II-2/10 Konwencji SOLAS przed ich wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

MSC.1/Circ.1567 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Zawiadomienie o poprawkach do prawidła II-1/12.5.1 Konwencji SOLAS

Okólnik zachęca Państwa do podjęcia odpowiednich działań w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku poprawki do prawidła II-1/12 Konwencji SOLAS dotyczącej grodzi zderzeniowej poniżej pokładu grodziowego statków pasażerskich i pokładu wolnej burty statku towarowego. Zmiana polega na zastąpieniu istniejącego paragrafu 5.1 nowym paragrafem 6.1.

Okólnik będzie obowiązywał do dnia 1 stycznia 2020 roku.

MSC.1/Circ.1568 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Zawiadomienie o poprawce do paragrafu 11.3.2 Kodeksu IGF

Okólnik zachęca Państwa do podjęcia odpowiednich działań w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku poprawki do paragrafu 11.3.2 Kodeksu IGF. Zmiana polega na usunięciu wymagania posiadania odpowiedniej odporności ogniowej A-0 okien sterówki.

Okólnik będzie obowiązywał do dnia 1 stycznia 2020 roku.

MSC.1/Circ.1569 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Zawiadomienie o poprawkach do Kodeksów HSC, 1994 i 2000

Okólnik zachęca Państwa do podjęcia odpowiednich działań w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku poprawek do paragrafów 8.10.1.5 i 8.10.1.6 do Kodeksów HSC, 1994 i 2000 dotyczących jednostek ratunkowych oraz łodzi ratowniczych.

Okólnik będzie obowiązywał do dnia 1 stycznia 2020 roku.

MSC.1/Circ.1570 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Poprawki do części 3 Wytycznych dotyczących sporządzania planów ochrony przeciwawaryjnej i informacji dla kapitanów statków pasażerskich (MSC.1/Circ.1245)

Przedstawione w niniejszym okólniku poprawki do istniejących wytycznych mają na celu polepszenie wymiany informacji ochrony przeciwawaryjnej na pokładzie statków pasażerskich i mają pozytywnie wpłynąć na wytrzymałość tych statków w przypadku zalania.

Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z tych wytycznych w połączeniu z okólnikiem MSC.1/Circ.1245 przy stosowaniu wymagań prawidła II-1/19 Konwencji SOLAS do statków pasażerskich zbudowanych w dniu 9 czerwca 2017 roku lub po tej dacie oraz do statków pasażerskich, które przeszły istotne zmiany w tym samym okresie skutkujące potrzebą zmiany informacji ochrony przeciwawaryjnej.

MSC.1/Circ.1571 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Ujednolicone interpretacje rozdziału II-1 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera ujednolicone interpretacje do prawideł II-1/17-1, II-1/20-2 i II-1/35-1 Konwencji SOLAS zapewniające bardziej szczegółowe wytyczne w temacie wymagań specjalnych dla promów samochodowych, statków ro-ro i innych statków tego typu oraz odprowadzania wody z przestrzeni zamkniętych usytuowanych na pokładzie grodziowym.  

MSC.1/Circ.1572 z dnia 7 sierpnia 2017 roku Ujednolicone interpretacje rozdziałów II-1 i XII Konwencji SOLAS, Wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78)) oraz Standardów eksploatacyjnych dla czujników poziomu wody na masowcach oraz na statkach z pojedynczą ładownią innych niż masowce (Rezolucja MSC.188(79))

Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z niniejszych ujednoliconych interpretacji przy stosowaniu postanowień Rozdziałów II-1 i XII Konwencji SOLAS do statków zbudowanych w dniu 9 czerwca 2017 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1573 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Ujednolicone interpretacje prawideł II-1/2.20 oraz II-2/3.21 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację prawideł II-1/2.20 I II-2/3.21 Konwencji SOLAS i dotyczy określania nośności statku wpisywanej na odpowiednich świadectwach.

MSC.1/Circ.1574 z dnia 7 sierpnia 2017 roku Tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania laminatów poliestrowo-szklanych (FRP) w konstrukcjach statków: zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym

Wytyczne mają charakter uzupełniający do Wytycznych do zatwierdzania alternatywnych i ekwiwalentnych systemów do tych, które są wymagane w różnych instrumentach IMO (okólnik MSC.1/Circ.1455) i Wytycznych dla konstrukcji i rozwiązań alternatywnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (okólnik MSC.1/Circ.1002 zmieniony okólnikiem MSC.1/Circ.1552). Mają na celu zapewnienie przyjmowania jednolitego podejścia odnośnie standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego statków posiadających elementy FRP w swoich strukturach oraz zachowania poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapewnionego postanowieniami rozdziału II-2 Konwencji SOLAS. Wytyczne powinny zostać poddane przeglądowi po 4 latach od ich przyjęcia celem wprowadzenia potrzebnych poprawek na podstawie zdobytego doświadczenia.

MSC.1/Circ.1575 z dnia 24 lipca 2017 roku Wytyczne dotyczące przetwarzania danych na temat pozycji statku, parametrów nawigacyjnych i czasu (PNT)

Zakres stosowania wytycznych obejmuje wszystkie statkowe urządzenia i systemy nawigacyjne, które wykorzystują lub przekazują dane PNT jak i powiązane dane dotyczące integralności oraz statusu.

MSC.1/Circ.1576 z dnia 21 lipca 2017 roku Ujednolicona interpretacja przepisów Konwencji SOLAS odnoszących się do przeprowadzania rocznych testów wydajności VDR, S-VDR, AIS i EPIRB

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację prawideł V/18.8, V/18.9 i V/15.9 Konwencji SOLAS odnoszących się do przeprowadzania rocznych testów wydajności VDR, S-VDR, AIS i EPIRB będących elementem okresowego przeglądu urządzeń ratunkowych. Zgodnie z proponowaną interpretacją, roczny test ich wydajności powinien zostać przeprowadzony w terminie przeprowadzania przeglądu rocznego/okresowego/odnowieniowego zgodnie z HSSC, ale nie później niż w dacie ukończenia przeglądu potwierdzenia/odnowienia konkretnego certyfikatu.

MSC.1/Circ.1577 z dnia 31 lipca 2017 roku Ujednolicona interpretacja stosowania COLREG dotycząca rozmieszczenia nawigacyjnych świateł burtowych

Okólnik zawiera ujednoliconą interpretację dotyczącą rozmieszczenia  nawigacyjnych świateł burtowych zgodnie z załącznikiem I/9(a)(i) i I/10(a)(i) Konwencji COLREG, 1972, wraz ze zm. Interpretacja ograniczona została się jedynie do świateł burtowych rozmieszczonych „z boku lub blisko” zgodnie z interpretacją z okólnika MSC.1/Circ.1260/Rev.1, które nie są w pełni widoczne w płaszczyźnie poziomej przyłożonej przez cały sektor pionowy pod warunkiem, że są one widoczne z odległości 1000m od dziobu z poziomu morza i ma zastosowanie do statków zakontraktowanych do budowy w dniu 1 lipca 2019 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1578 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas alarmów ćwiczebnych opuszczania statku z użyciem łodzi ratunkowych

Wytyczne są konsekwencją inkorporowania załącznika 1 do Środków zapobiegających wypadkom z użyciem łodzi ratunkowych (okólnik MSC.1/Circ.1206/Rev.1) i Tymczasowych zaleceń w zakresie warunków do upoważniania dostawców serwisowych dla łodzi ratunkowych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających pod obciążeniem (okólnik MSC.1/Circ.1277) do Wymagań w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających (rezolucja MSC.402(96)).

Okólnik zastępuje załącznik 2 do okólnika MSC.1/Circ.1206/Rev.1.

MSC.1/Circ.1579 z dnia 31 lipca 2017 roku Wytycznych dla przygotowania podręczników użytkowania i konserwacji systemów opuszczania łodzi ratunkowych

Niniejszy okólnik zawiera poprawki do wytycznych zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1205. Zmiany m.in. polegają na wpisaniu odniesienia w ostatnim zdaniu paragrafu 1 do Wymagań określonych w rezolucji MSC.402(96) oraz doprecyzowaniu w podręczniku użytkowania i konserwacji systemów kwestii przeprowadzania ich inspekcji w okresach cotygodniowych i comiesięcznych.  

MSC.1/Circ.1580 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Wytyczne dla statków i jednostek z systemami pozycjonowania dynamicznego (DP)

Wytyczne mają zastosowanie do statków i jednostek zbudowanych w dniu 9 czerwca 2017 roku i po tej dacie. Dla statków i jednostek zbudowanych pomiędzy 1 lipca 1994 roku, a 9 czerwca 2017 roku poprzednia wersja wytycznych (okólnik MSC/Circ.645) może mieć zastosowanie, ale zalecane jest stosowanie do nich części 4 obowiązujących wytycznych. Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z wzoru formularza dokumentu zatwierdzającego weryfikację DP (DPVAD). 

MSC.1/Circ.1581 z dnia 7 sierpnia 2017 roku Ujednolicone interpretacje rozdziału II-2 Konwencji SOLAS

Okólnik zawiera ujednolicone interpretacje prawideł II-2/4 I II-2/9 Konwencji SOLAS w celu zapewnienia bardziej szczegółowych wskazówek na temat odpowiednich narzędzi/środków kalibracji przenośnych instrumentów badania atmosfery oraz odporności ogniowej grodzi pomiędzy nadbudówką a pomieszczeniem/schowkiem na mapy, z dostępem jedynie z nadbudówki.

MSC.1/Circ.1582 z dnia 7 sierpnia 2017 roku Ujednolicone interpretacje rozdziału 15 Kodeksu FSS

Okólnik zawiera ujednolicone interpretacje paragrafów 15.2.2.2.2, 15.2.2.3.2.2, 15.2.2.4.1 I 15.2.2.4.5 Kodeksu FSS w celu zapewnienia bardziej szczegółowych wskazówek na temat wymagań związanych z systemami gazu obojętnego na tankowcach.

MSC.1/Circ.1583 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Poprawka do ujednoliconej interpretacji prawidła II-1/29 Konwencji SOLAS (MSC.1/Circ.1398)

Poprawka do istniejącej ujednoliconej interpretacji załączonej do okólnika MSC.1/Circ.1398 polega na usunięciu odniesienia w części 1 do Publikacji IEC 60092-204 „Electrical installations in ships. Part 204:System design – Electric and electrohydraulic steering gear (1987)”.

MSC.1/Circ.1584 z dnia 31 lipca 2017 roku Poprawki do Wytycznych dotyczących oceny i wymiany systemów zwalniania i wciągania łodzi ratunkowych (MSC.1/Circ.1392)

Poprawki do wytycznych mają na celu uwzględnienie metody oceny stanu technicznego płyt mocujących i śrub trzymających hak nie skonstruowanych z materiału odpornego na korozję w środowisku morskim tak aby móc ocenić ich kondycję.

MSC.1/Circ.1585 z dnia 31 lipca 2017 roku Zgłaszanie incydentów piractwa i napadów zbrojnych na statki w Zatoce Gwinei

Okólnik zachęca Państwa bandery, kapitanów i inne podmioty udzielające porad dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa dla klientów operujących w obszarze Zatoki Gwinei do zgłaszania przypadków piractwa i zbrojnych napadów w odpowiednim czasie do MDAT-GoG i IMB PRC.

MSC.1/Circ.1395/Rev.3 z dnia 31 lipca 2017 roku Lista stałych ładunków masowych, w przypadku których można odstąpić od stałej gazowej instalacji gaśniczej, lub dla których stała gazowa instalacja gaśnicza jest nieskuteczna

Okólnik Komitetu zawiera znowelizowany wykaz ładunków, dla których można udzielić zwolnienia (tabela 1) oraz listę ładunków, dla których nie wymaga się takich instalacji (tabela 2).

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1395/Rev.2.

MSC.1/Circ.1371/Add.3 Poprawki do listy Kodeksów, Zaleceń, Wytycznych i innych instrumentów nieobowiązkowych związanych z bezpieczeństwem i ochroną

Lista zawarta w niniejszym okólniku jest przywołana w paragrafie 1.2.3.2 Kodeksu ISM.

Na dzień opracowania niniejszego zestawienia okólnik nie został opublikowany.

MSC.1/Circ.1503/Rev.1 z dnia 10 lipca 2017 roku ECDIS- Poradnik dobrych praktyk

Okólnik zawiera nowelizację Poradnika, która ma na celu wyjaśnienie wymagań dotyczących zaznajamiania się z ECDIS przez marynarzy zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW, 1978, wraz ze zmianami oraz w Kodeksie ISM.

Okólnik uchyla następujące okólniki: MSC.1/Circ.1391, MSC.1/Circ.1503 wraz z Corrigendom 1, SN.1/Circ.207/Rev.1, SN.1/Circ.266/Rev.1, SN.1/Circ.276, SN.1/Circ.312, STCW.7/Circ.10 i STCW.7/Circ.18.  

MSC.1/Circ.738/Rev.2 z dnia 11 lipca 2017 roku Wytyczne dla szkolenia operatora systemu pozycjonowania dynamicznego

Nowelizacja okólnika ma związek z nowelizacją Wytycznych przez IMCA w celu zapewnienia zgodności z obecnymi najlepszymi praktykami i ponownym wydaniem ich jako IMCA M 117 Rev.2.

Okólnik uchyla MSC.1/Circ.738/Rev.1.

MSC.1/Circ.1164/Rev.18 z dnia 31 lipca 2017 roku Rozpowszechnienie informacji o państwach stronach Konwencji STCW, 1978 wraz z późn. zm., które wdrożyły jej postanowienia i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji

Okólnik zawiera kolejną uaktualnioną listę państw stron Konwencji STCW, które wypełniły ww. obowiązki konwencyjne wg stanu do 98 sesji Komitetu MSC.

MSC.1/Circ.797/Rev.30 z dnia 24 lipca 2017 roku Lista osób kompetentnych prowadzona przez Sekretarza Generalnego zgodnie z częścią A-1/7 Kodeksu STCW

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

MSC/Circ.686/Rev.1 z dnia 31 lipca 2017 roku Wytyczne dotyczące środków dostępu do konstrukcji w celu inspekcji i konserwacji na zbiornikowcach olejowych i masowcach (prawidło XI-1/2 Konwencji SOLAS)

Poprawki do Wytycznych polegają na aktualizacji znajdujących się w tekście przestarzałych odniesień do zastąpionych instrumentów w celu zapewnienia zgodności z określonymi regulacjami.

MSC.1/Circ.1464/Rev.1/Corr.2 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Ujednolicone interpretacje prawideł zawartych w rozdziałach II-1 i XII Konwencji SOLAS, przepisach technicznych dot. dostępu dla przeprowadzenia inspekcji (Rez. MSC.158(78)), oraz normach wydajności dla czujników poziomu wody na masowcach i na statkach z jedną ładownią innych niż masowce (Rez. MSC.188(79))

Okólnik zawiera Corrigendum do ujednoliconych interpretacji, które ma na celu poprawienie odniesień do postanowień Konwencji SOLAS i innych przedawnionych elementów.

MSC.1/Circ.1079/Rev.1 z dnia 1 sierpnia 2017 roku Wytyczne dla przygotowania planów współpracy pomiędzy służbami SAR a statkami pasażerskimi

Poprawki do niniejszych wytycznych mają poprawić i ułatwić system dystrybucji planów współpracy SAR tak aby zapewnić łatwy dostęp do istotnych informacji zawartych w planach dla służb SAR w nagłych przypadkach oraz by łatwo można je aktualizować.

MSC.1/Circ.1460/Rev.2 z dnia 17 sierpnia 2017 roku Znowelizowane wytyczne do oceny wyposażenia radiowego instalowanego i używanego na statkach

Poprawka polega na zmianie daty aktualizacji urządzeń radiokomunikacyjnych MF, które obsługują NBDP na 1 stycznia 2024 roku. Po tej dacie podczas pierwszego przeglądu radia urządzenie musi spełniać uregulowania dotyczące kanałów zawarte w sekcji II i III części B Załącznika 18 do Regulacji Radiowych. Taka sama decyzja zapadła wcześniej dla urządzeń radiokomunikacyjnych HF NBDP.

 

Pozostałe okólniki dotyczące bezpieczeństwa na morzu

 

MSC-FAL.1/Circ.3 z dnia 28 lipca 2017 roku Wytyczne dotyczące zarządzania morskim ryzykiem cybernetycznym

Wytyczne utrzymują  charakter zaleceń, a ewentualne nadanie im statusu obowiązkowego wymaga dalszych rozważań, po uprzednim zebraniu doświadczeń w ich stosowaniu.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1526.

STCW.7/Circ.24/Rev.1 z dnia 10 lipca 2017 roku Poradnik dla Stron, Administracji, organów PSC, organizacji uznanych i innych zainteresowanych stron dotyczący wymagań zgodnie z Konwencją STCW, 1978, wraz ze zmianami

Celem wprowadzenia poprawek do niniejszego Poradnika było usunięcie pojawiających się rozbieżności w interpretacji Konwencji STCW w tym kwestii dotyczących weryfikacji dokumentów upoważniających posiadacza do pełnienia na pokładzie statku określonych funkcji. Między innymi podkreślono, iż odbycie kursów modelowych nie jest obowiązkowe i nie stanowią one oficjalnej interpretacji Konwencji. Marynarze nie mają obowiązku dostarczania dokumentacji celem dokonania weryfikacji nie wymaganej przez Konwencji oraz odbycia szkolenia z tego samego typu ECDIS, który jest zainstalowany na statku. Ponadto na certyfikatach i dokumentacji wydanej zgodnie z Konwencją STCW, 1978, wraz ze zmianami nie ma obowiązku wpisywania odniesień do kursów modelowych IMO.

Okólnik uchyla MSC.1/Circ.1030 i MSC.1/Circ.1032.

STCW.6/Circ.13 z dnia 11 lipca 2017 roku Poprawki do części B Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)

Zmiana polega na dodaniu odniesienia do tytułu części B-V/f do okólnika MSC.1/Circ.738/Rev.2. 

COLREG.2/Circ.69 z dnia 24 lipca 2017 roku Znowelizowany system rozgraniczania ruchu (TSS) 

Okólnik wprowadza poprawki do dwukierunkowej trasy głębokowodnej Long Sand Head oraz do wewnętrznego obszaru wzmożonej czujności na mieliźnie SUNK w istniejącym TSS „W obszarze SUNK i północnych podejściach do ujścia Tamizy”. Proponowana zmiana uwzględnia skutki zmieniającej się batymetrii.

Zmiany wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 stycznia 2018 roku.

SN.1/Circ.335 z dnia 13 lipca 2017 roku Środki żeglugowe inne niż systemy rozgraniczania ruchu (TSS)

Okólnik dotyczy ustanowionych na ostatniej sesji Komitetu MSC nowych środków żeglugowych innych niż TSS w tym:

  • zalecaną trasę u zachodnich wybrzeży wyspy Izu O Shima w Japonii;
  • obszar zabroniony dla żeglugi przy półwyspie OSA u wybrzeży pacyficznych Kostaryki;
  • obszar zabroniony dla żeglugi jako powiązany środek ochronny Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego (PSSA) Parku Narodowego Raf Tubbatahana morzu Sulu na Filipinach.

Zmiany wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 stycznia 2018 roku.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

 

MEPC.1/Circ.869 z dnia 31 stycznia 2017 r. Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (lata 2010-2015).

Okólnik zawiera informację dotyczącą wypełniania obowiązku raportowania do IMO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, obejmującą lata 2010-2015, zgodnie z wymaganiami Konwencji MARPOL oraz formatem ustalonym w okólniku MEPC/Circ.318. Strony są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, za pomocą wzorców raportów określonych w okólniku MEPC/Circ.318, do Organizacji do dnia 31 grudnia każdego roku. Okólnik ten, decyzją MEPC 67, wydawany jest corocznie.

MEPC.1/Circ.778/Rev.2 z dnia 6 kwietnia 2017 r.  Spis obszarów specjalnych, obszarów kontroli emisji oraz obszarów szczególnie wrażliwych

Okólnik sporządzono dla usystematyzowania informacji o celach ustanawiania obszarów specjalnych, obszarów ECA i PSSA oraz przygotowano ich listę z informacjami o dacie obowiązywania i numerze rezolucji, która ustanowiła dany obszar.

MEPC.2/Circ.22/Corr.1 z dnia 13 marca 2017 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik dotyczy zmian wprowadzonych w załącznikach od 1 do 11 okólnika MEPC.2/Circ.22.

MEPC.2/Circ.22/Corr.2 z dnia 23 maja 2017 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik dotyczy zmian wprowadzonych w załączniku 7 do okólnika MEPC.2/Circ.22.

 

Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego

 

BWM.2/Circ.60 z dnia 22 maja 2017 r. Trzydzieste piąte regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 6-10 listopada 2017 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

LC-LP.1/Circ.79 z dnia 6 stycznia 2017 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera Długoterminowy Program Współpracy (Joint Long-term Programme) na lata 2017-2019. Określa on zadania i działania, które mają zostać podjęte przez Państwa-Strony. Plan powinien być aktualizowany corocznie i ma służyć jako dokument odniesienia do prac organów w nowym sezonie spotkań.

LC-LP.1/Circ.80 z dnia 6 stycznia 2017 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik jest zaproszeniem do raportowania przez Państwa-Strony zarówno Konwencji Londyńskiej jak i Protokołu z 1996 r., o działaniach związanych z usuwaniem do morza odpadów. Ma to pomóc w przygotowaniu informacji  na temat aktualnych praktyk w zakresie zarządzania i usuwania odpadów ściekowych oraz opracowania najlepszych praktyk. Informacje na ten temat powinny spłynąć w terminie do 30 czerwca 2017 r.

LC-LP.1/Circ.81 z dnia 16 stycznia 2017 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera końcowy raport dotyczący zezwoleń na usuwanie odpadów do morza wydanych w 2013 r.

PPR.1/Circ.4 z dnia 6 czerwca 2017 roku Ocena zagrożenia substancjami przewożonymi przez statki

Okólnik zawiera raport z 54 sesji Grupy Roboczej GESAMP/EHS dotyczący oceny zagrożenia szkodliwymi substancjami przewożonymi przez statki. Raport zawiera m. in. definicje, listę omawianych substancji wraz z ich charakterystyką oraz mechanizmy finansowania.

 

Opracowały:

Aleksandra Lubowska  (dokumenty MSC)

Karolina Sypion  (dokumenty MEPC)