WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2016 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od stycznia do lipca 2016 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.


REZOLUCJE z 96 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 96)

 

Rezolucja MSC.402(96) z 19 maja 2016 roku  Wymagania w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających 

Wymagania mają związek z przyjęciem poprawek do prawideł III/3 i III/20 Konwencji SOLAS i mają na celu wypracowanie ujednoliconego, bezpiecznego i udokumentowanego standardu w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.

Wymagania wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.403(96) z 19 maja 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na:

- zmianie paragrafu 2.4.1 w Rozdziale 8 „Automatyczne instalacje tryskaczowe z wykrywaniem pożaru i alarmem”. Zmiana dotyczy zabezpieczenia przed zniszczeniem fragmentów instalacji tryskaczowych narażonych na zamarzanie oraz dbałości o jakość wody zgodnie ze standardami wymaganymi przez producenta.

- dodanie Rozdziału 17 „Urządzenia gaśnicze pianowe do obsługi śmigłowców.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.404(96) z 19 maja 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

  • Rozdziału II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”

- prawidła 3 – dodanie nowych definicji „obszaru lądowania dla śmigłowców” i „obszaru prac z użyciem wciągarki” (paragraf 57 i 58);

- prawidła 13 „Drogi Ewakuacji” – dodanie nowego paragrafu 3.2.7 „Analiza drogi ewakuacji na statkach pasażerskich”. Nowe prawidło określa, że drogi ewakuacji powinny być sprawdzane w procesie projektowania i ma ono zastosowanie do statków pasażerskich ro-ro zbudowanych 1 lipca 1999 i po tej dacie oraz innych statków pasażerskich zbudowanych 1 stycznia 2020 roku i po tej dacie, przewożących więcej niż 36 pasażerów;

- usunięcie przypisu do tytułu 3.2 oraz usunięcie paragrafu 7.4;

- prawidła 18 „Urządzenia do obsługi śmigłowca” – dodanie nowych paragrafów 2.3 oraz 5.1.6 i zmiana numeracji poniższych paragrafów.

Są to poprawki mające odzwierciedlić wymagania nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS.

  • Rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe”

- prawidła 3 – dodanie nowego paragrafu 25 zawierającego definicję wymagań przyjętych rezolucją MSC.402(96);

- prawidła 20 „Gotowość do użytku, utrzymanie i inspekcje”. Są to nowe wymagania dla utrzymania łodzi ratunkowych i ratowniczych poprzez badanie, testowanie operacyjne, remont i naprawę urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.

Poprawki wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.405(96) Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP, 2011)

Rezolucja wprowadza następujące poprawki do Kodeksu ESP:

  • Aneks A:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 4.2.1.3, 5.2.2, 5.2.9 i usunięcie paragrafu 5.2.10;

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.2, 5.2.9 i usunięcie paragrafu 5.2.10;

  • Aneks B:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.1.1, 5.2.6 i usunięcie paragrafu 5.2.7;

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z innym niż podwójne poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.1.1 i 5.2.6 i usunięcie paragrafu 5.2.7;

Powyższe poprawki aktualizują Kodeks ESP 2011 w celu uwzględnienia nowej Rezolucji A.1050(27) i wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Rezolucja MSC.406(96) z 13 maja 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowego morskiego Kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja zawiera obszerne poprawki 38-16 do Kodeksu IMDG. Poprawki obejmują m.in. nowe specjalne przepisy dla transportu morskiego pojazdów wyposażonych w baterie litowe i zmianę wymagań dla znakowania kontenerów w celu zapewnienia trwałości podczas trzymiesięcznej podróży morskiej.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku i mogą być stosowane dobrowolnie od 1 stycznia 2017 roku.

Rezolucja MSC.407(96) z 19 maja 2016 roku Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)

Poprawki są konsekwencją przyjęcia nowych prawideł do Konwencji SOLAS dotyczących lądowisk dla śmigłowców i nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS- do paragrafu 9.16 „wymagania dla urządzeń do obsługi śmigłowców” dodano nowy podpunkt .6.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.408(96) z 13 maja 2016 roku Poprawki do Rozdziału 2 Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (Kodeks SPS, 2008)

Rezolucja wprowadza poprawki do paragrafu 2.2 Rozdziału 2 Kodeksu SPS, 2008 i jest związana z wprowadzeniem odniesień do aktualnej formuły wskaźnika R.

Poprawki weszły w życie 13 maja 2016 roku z dniem wydania rezolucji.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1518 z dnia 13 maja 2016 roku Rozpowszechnienie przepisów dotyczących projektowania i konstrukcji masowców i zbiornikowców organizacji uznanych przez Administracje na zgodność z postanowieniami prawidła XI-1/1 potwierdzonymi przez Komitet MSC na zgodność z celami i wymaganiami funkcjonalnymi standardów konstrukcyjnych opartych na celu dla masowców i zbiornikowców

Okólnik zawiera listę 12 organizacji uznanych przez Administracje na zgodność z postanowieniami prawidła XI-1/1, których przepisy zostały zweryfikowane na zgodność z celami i wymaganiami funkcjonalnymi standardów konstrukcyjnych opartych na celu dla masowców i zbiornikowców.

MSC.1/Circ.1519 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wytyczne dotyczące metodologii określania limitów operacyjnych dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych

Wytyczne są odpowiedzią na opracowywane metodologie określania limitów operacyjnych dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych, do których odnosić się może Certyfikat dla Statków Polarnych i które mogą składać się na część informacji na temat zdolności danego statku i limitów operacyjnych zawartych w Poradniku operacji na wodach polarnych (PWOM). Wytyczne mają charakter tymczasowy i powinny zostać znowelizowane po czterech latach od wejścia w życie Kodeksu Polarnego.

MSC.1/Circ.1520 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wytyczne dotyczące skonsolidowanych przepisów IMO w zakresie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach drogą morską

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do rozpowszechnienia przedmiotowych wytycznych wśród podmiotów zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

MSC.1/Circ.1521 z dnia 6 czerwca 2016 roku Poprawki do programów inspekcji jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne

Poprawki do programów inspekcji jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne (MSC.1/Circ.1442) są konsekwencją wprowadzenia poprawek (38-16) do Kodeksu IMDG. Poprawka 38-16 Kodeksu IMDG wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na zasadach dobrowolności a z dniem 1 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących.

MSC.1/Circ.1522 z dnia 6 czerwca 2016 roku Poprawki do Poradnika zawierającego Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych na statkach przewożących towary niebezpieczne (Poradnik EmS)

Poprawki do Poradnika EmS (MSC/Circ.1025, zmieniony przez MSC.1/Circ.1025/Add.1,  MSC.1/Circ.1262, MSC.1/Circ.1360, MSC.1/Circ.1438 i MSC.1/Circ.1476) są konsekwencją wprowadzenia poprawek (38-16) do Kodeksu IMDG. Poprawka 38-16 Kodeksu IMDG wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na zasadach dobrowolności a z dniem 1 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących.

MSC.1/Circ.1523 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wcześniejsze wdrożenie poprawek do Międzynarodowego Kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS)

Okólnik Komitetu zachęca wszystkie Państwa członkowskie do wcześniejszego wdrożenia, tak szybko jak to jest możliwe, rozdziału 17 Kodeksu FSS regulującego kwestie pianowych urządzeń przeciwpożarowych dla ochrony obiektów dla śmigłowców, przyjętego uchwaloną ostatnio rezolucją MSC.403(96) i uwzględnienia również prawidła II-2/3.57 zmienionego rezolucją MSC.404(96).

MSC.1/Circ.1524 z dnia 6 czerwca 2016 roku Poprawki do Zalecenia dotyczącego  lądowiska dla śmigłowca na statkach pasażerskich ro-ro (MSC/Circ.895)

Państwa Członkowskie zachęca się by uwzględniły zawarte w okólniku poprawki przy stosowaniu Zaleceń dotyczących  lądowiska dla śmigłowca na statkach pasażerskich ro-ro (MSC/Circ.895) i rozpowszechnienia ich wśród zainteresowanych podmiotów.

MSC.1/Circ.1525 z dnia 1 czerwca 2016 Wytyczne do opracowania prawa krajowego w zakresie ochrony żeglugi

Wytyczne odwołują się do obowiązkowych postanowień Konwencji SOLAS  i zarówno obowiązkowych postanowień jak i wytycznych Kodeksu ISPS. Ich stosowanie nie jest obowiązkowe.

MSC.1/Circ.1526 z dnia 1 czerwca 2016 roku Tymczasowe Wytyczne zarządzania morskim ryzykiem cybernetycznym

Wytyczne zawierają zalecenia wysokiego szczebla na temat zarządzania morskim ryzykiem cybernetycznym w celu ochrony żeglugi przed aktualnymi i pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi oraz elementy funkcjonalne, które wspomagają efektywne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym.

MSC.1/Circ.1527 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone Interpretacje do Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł II-2/4 i II-2/9 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1528 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone Interpretacje Rozdziałów 5,6 i 9 Kodeksu FSS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.2.1.7 Rozdziału 5, paragrafów 3.2.1.2 i 3.3.1.2 Rozdziału 6, paragrafu 2.5.1.3 Rozdziału 9 Kodeksu FSS. Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI jako wytycznych przy stosowaniu przepisów Kodeksu FSS do systemów i jednostek instalowanych na statkach zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1529 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje paragrafu 4.4.7.6 Kodeksu LSA zmienionego rezolucją MSC.320(89)

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 4.4.7.6 Kodeksu LSA. Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI jako wytycznych przy stosowaniu przepisów Kodeksu LSA do systemów instalowanych na statkach zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1530 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone Interpretacje prawideł III/6.4, III/6.5 Konwencji SOLAS i części 7.2 Kodeksu LSA

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł III/6.4 i III/6.5 Konwencji SOLAS i części 7.2 Kodeksu LSA w celu dostarczenia bardziej szczegółowych wytycznych na temat instalacji alarmu ogólnego i systemów powiadamiania w pomieszczeniach ro-ro.

MSC.1/Circ.1531 z dnia 6 czerwca 2016 roku Lista sprawdzająca należytą staranność w identyfikacji dostawców usług powiązanych z CTU

Dokument zawiera tabelę podmiotów w transportowym łańcuchu dostaw zaangażowanych w procesy pakowania CTU. Państwa Członkowskie są proszone o rozpowszechnienie listy wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów.

MSC.1/Circ.1532 z dnia 6 czerwca 2016 roku Znowelizowane wytyczne dla kapitanów dot. informacji operacyjnych potrzebnych do bezpiecznego powrotu do portu statków pasażerskich

Państwa Członkowskie zachęca się do stosowania Znowelizowanych wytycznych celem jednolitego wdrożenia prawidła  II/8-1.3 Konwencji SOLAS do statków pasażerskich zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie i rozpowszechnienia wytycznych wśród armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych podmiotów zainteresowanych.

MSC.1/Circ.1533 z dnia 6 czerwca 2016 roku Znowelizowane Wytyczne dot. analizy ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasażerskich

Znowelizowane wytyczne mają służyć pomocą przy wdrażaniu poprawek do prawidła II-2/13.3.2.7 Konwencji SOLAS, które wprowadza obowiązkowe przeprowadzanie analiz ewakuacji nie tylko dla statków pasażerskich ro-ro, ale też dla innych statków pasażerskich zbudowanych w dniu 1 stycznia 2020 lub po tej dacie. Wytyczne umożliwiają stosowanie jednej z metod: uproszczonej lub rozbudowanej analizy ewakuacji.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1238.

MSC.1/Circ.1534 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł 13, 20 i 27 Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966.

MSC.1/Circ.1535 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Protokołu z 1988r. do Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł 13 i 20 Protokołu z 1988r. do Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966.

MSC.1/Circ.1536 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do prawideł II-1/29.3 i II-1/29.4 Konwencji SOLAS 

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł II-1/29.3 i II-1/29.4 odnoszące się do prób urządzeń sterowych.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1425.

MSC.1/Circ.1537 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje Kodeksu IS, 2008

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.23 Wstępu, paragrafu 2.3 Części A oraz paragrafu 3.4.2 Części B Kodeksu IS, 2008.

MSC.1/Circ.1538 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego przewozu ładunków ziarna luzem, 1991

Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do Części A Kodeksu dotyczącą traktowania wentylatorów przeznaczonych do otworów w maszynowni, których nie można szczelnie/hermetycznie zamknąć. Wentylatory zainstalowane w pomieszczeniach maszynowni muszą być otwarte i powinny w związku z powyższym być traktowane jako możliwy punkt zalania.

MSC.1/Circ.1539 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Rozdziału II-1 Konwencji SOLAS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł 2.21, 3-2 oraz 7-2 Rozdziału II-1 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1540 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Kodeksu MODU, 2009

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 1.3.30 Rozdziału 1 Kodeksu MODU.

MSC.1/Circ.1541 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC, 1994

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 1.4.27 Rozdziału 1 Kodeksu HSC, 1994.

MSC.1/Circ.1542 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC, 2000

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 1.4.34 Rozdziału 1 Kodeksu HSC, 2000.

MSC.1/Circ.1543 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Kodeksu IGC

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.7 Kodeksu IGC.

MSC.1/Circ.1544 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dla zastosowania Rozdziału 2 Kodeksu MODU, 2009 oraz znowelizowanych wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78))

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.2 Kodeksu MODU, Preambuły i paragrafu 3 znowelizowanych wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78)).

MSC.1/Circ.1545 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące zastosowania prawidła II-1/3-6 Konwencji SOLAS wraz ze zmianami oraz znowelizowanych wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78))

Ujednolicona interpretacja ma zapewnić jednolite podejście do stosowania postanowień prawidła II-1/3-6 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1546 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Konwencji TM, 1969

Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do prawidła 2(4) i 6(2) Konwencji TM,1969 dotyczącą wymienników ciepła zainstalowanych na kadłubie.

MSC.1/Circ.1163/Rev.10 z dnia 23 maja 2016 roku Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Strony Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978, wraz z późniejszymi zmianami, które wg Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu przekazały informację o pełnym i skutecznym wdrożeniu odpowiednich postanowień Konwencji.

MSC.1/Circ.1164/Rev.16 z dnia 23 maja 2016 roku Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Informacja o państwach stronach konwencji, które wdrożyły postanowienia Konwencji STCW i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji.

MSC.1/Circ.797/Rev.28 z dnia 13 czerwca 2016 roku Szkolenie i pełnienie wacht

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

MSC.1/Circ.896/Rev.2 z dnia 26 maja 2016 roku Tymczasowe środki dla zwalczania niebezpiecznych praktyk związanych z nielegalnym przemytem lub transportem imigrantów drogą morską

Komitet MSC przyjął poprawki polegające na zmianie formularza sprawozdawczego w celu uwzględnienia w nim informacji o wypadków migracyjnych oraz podejrzanych przemytnikach jak i statkach.

Okólnik uchyla MSC.1/Circ.896/Rev.1.

MSC.1/Circ.1547 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wytyczne dla zastosowania prawidła II-1/3-12 Konwencji SOLAS dla statków zbudowanych przez 1 lipca 2018 roku

Komitet MSC przyjął projekt poprawek do prawidła II-1/3-12, aby wyjaśnić jego stosowanie. Do momentu wejścia w życie poprawek opracował tymczasowe wytyczne wyjaśniające stosowanie przedmiotowego prawidła w okresie przejściowym.

MSC.1/Circ.1548 z dnia 23 maja 2016 roku Porada dla Administracji, organów PSC, firm, terminali portów i kapitanów z zakresu wymagań Konwencji SOLAS dot. weryfikacji masy brutto kontenerów

Komitet MSC nawołuje do przyjęcia przez Administracje i organy PSC na okres 3 miesięcy praktycznego i pragmatycznego podejścia przy weryfikacji masy brutto kontenerów na zgodność z przepisami prawideł VI/2.4-VI/2.6 Konwencji SOLAS.

Okólnik będzie obowiązywał do dnia 1 października 2016 roku.