WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W  I PÓŁROCZU 2015 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do lipca 2015 r.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

REZOLUCJE z 95 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 95) uchwalone dnia 11 czerwca 2015 r.

Rezolucja MSC.391(95) Uchwalenie Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF)

Zakres stosowania Kodeksu IGF

Kodeks będzie obowiązkowym instrumentem dla nowych (budowanych po 01.01.2017) statków towarowych o pojemności brutto ≥ 500 GT oraz statków pasażerskich, używających paliwa o niskiej temperaturze zapłonu, a także statków przebudowywanych po tej dacie. Kodeks wyłącza z obowiązku stosowania swoich przepisów statki w służbie rządowej.

W odniesieniu do gazowców podlegających Kodeksowi budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem IGC, a używających paliw o niskiej temperaturze zapłonu pochodzących z ładunku, Kodeks IGF nie będzie miał zastosowania.
Dla statków używających paliwa niebędącego ładunkiem, Kodeks również nie będzie obowiązywał pod warunkiem spełnienia przez instalację paliwową wymagań dla instalacji używających ładunku jako paliwo.
Do momentu uchwalenia dodatkowych wymagań dla innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu Kodeks dotyczy jedynie statków napędzanym gazem naturalnym.
Kodeks IGF będzie miał umocowanie w Konwencji SOLAS, rozdział II-1, Fi nowej części G i wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017r.

Rezolucja MSC.392(95) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami (rozdziały II-1, II-2 oraz Dodatek)

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • rozdziału II-1 „Budowa- konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”
  • prawidło 2 „Definicje”
   Poprawki wprowadzają nowe definicje: Kodeks IGF, paliwo o niskiej temperaturze zapłonu.
  • prawidło 55 „Alternatywne projekty o rozwiązania”
  • nowa część G „Statki używające paliwa o niskiej temperaturze zapłonu”: wprowadza obowiązkowe stosowanie Kodeksu IGF.
    
 •  rozdziału II-2 „Konstrukcja - Ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”
  • prawidło 4 „Prawdopodobieństwo zapłonu” - zmieniono paragraf 2.1.4 dodając na początku: „dla statków, do których nie stosuje się przepisów części G rozdziału II-1” oraz dodano zdanie w paragrafie 5.3.2.2 dot. układów odpowietrzenia.
  • prawidło 11 – „Integralność konstrukcji”, w paragrafie 6.2 dot. wylotów odpowietrzeń oraz w paragrafie 6.3.2 dot. dodatkowego środka zapobiegającego powstaniu nad - lub podciśnienia.
  • prawidło 20 „Zabezpieczanie pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń kategorii specjalnej i pomieszczeń ro-ro)”: wprowadza się nowy tekst paragrafu 3.1.2 oraz wymienia się nowy okólnik MSC.1/Circ.1515 dot. systemów wentylacyjnych w przestrzeniach  ładunkowych na statkach ro-ro.
 • Dodatku: zmiany w certyfikacie bezpieczeństwa statku towarowego.

Poprawki wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MSC.393(95) Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC)

Rezolucja zawiera szereg zmian redakcyjnych oraz porządkujących przywołane w Kodeksie wytyczne ze względu na wydanie ich poprawionych wersji a także 18 nowych indywidualnych kart ładunków, spis BCSN (nazwa przewozowa towaru masowego) w 3 językach, zmodyfikowaną procedurę testowania Proctor/Fagerberg dla rudy żelaza.
Po za tym dodaje się nowy rozdział 14 „Zapobieganie zanieczyszczeniom pochodzącym od pozostałości ładunkowych” oraz następują zmiany w rozdziałach 3, 4, 7, 8, 9 i 13.

Poprawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. lub dobrowolnie od 1 stycznia 2016 r.

Rezolucja MSC.394(95) Poprawki do Protokołu 1978 odnoszącego się do  Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 

Poprawki wprowadzają zmiany w Certyfikacie bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego związane z wprowadzeniem Kodeksu IGF.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MSC.395(95) Poprawki do Protokołu 1988 odnoszącego się do  Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 

Poprawki wprowadzają zmiany w Certyfikacie bezpieczeństwa statku pasażerskiego oraz Certyfikacie bezpieczeństwa statku towarowego a także w Certyfikacie bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego związane z wprowadzeniem Kodeksu IGF.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MSC.396(95) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

Rozdziału I

 • Prawidło 1: wprowadza definicje kodeksu IGF
 • Prawidło 11: wymóg aktualizacji świadectw

Rozdziału V

 • Nowe prawidło 3: Minimalne obowiązkowe wymagania dla szkolenia i kwalifikacji kapitanów, oficerów, członków załóg i pozostałego personelu na statkach podlegających wymaganiom Kodeksu IGF.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MSC.397(95) Poprawki do Części A Międzynarodowego Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 STCW

Rezolucja wprowadza nowe prawidło do rozdziału V Kodeksu zawierające minimalne standardy kompetencji wynikajace szkoleń podstawowych i rozszerzonych dla staków podlegających wymaganiom Kodeksu IGF.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MSC.398(95) Poprawki do międzynarodowego Kodeksu stateczności statku  stanie nieuszkodzonym, 2008

Poprawka uchwalona w dniu 5 czerwca 2015 i zalecana do stosowania od tego dnia przez kraje będące stronami Protokołu 1988 do Konwencji LL.

Poprawka dotyczy przewozu pokładowych ładunków drewna w warunkach oblodzenia.

Rezolucja MSC.399(95) Poprawki do Wytycznych stosowania rurociągów z tworzyw sztucznych na statkach (rez.A.753(18) wraz z poprawkami (rez.MSC.313(88))

Nowelizacja dotyczy punktów: 2.2.3 Powstawanie dymu, powstrzymywanie i toksyczność oraz zmiany Dodatku 3: Metoda testowania i kryteria dla powstawania, rozprzestrzeniania się oraz toksyczności dymu. Stosowanie ww. wytycznych jest zalecane na statkach bandery Państw Członkowskich.

Rezolucja MSC.400(95) Poprawki do znowelizowanych wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemów dalekosiężnej identyfikacji
i śledzenia statków (rez.MSC.263(84), z późniejszymi zmianami

Zmiany dotyczą zawartości Tabeli 2 dot. danych, które powinien dostarczyć dostawca usług oraz punktu 15.2 , w którym mówi się jakie dane powinna dostarczać każda Administracja o statku podnoszącym jego flagę, od którego wymaga się przesyłania danych do odpowiedniego Centrum LRIT.

Rezolucja MSC.401(95)  Warunki techniczne dla wielosystemowych odbiorników radionawigacyjnych

Rezolucja zaleca Rządom, aby upewniły się, że urządzenia odbiorcze systemów nawigacyjnych montowane na statkach po dniu 31 grudnia 2017 odpowiadały conajmniej standardom zawartym w Załączniku do tej rezolucji.
 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1501 z dnia 23 czerwca 2015 r. Ujednolicona interpretacja prawidła II-2/16.3.3 konwencji SOLAS dot. produktów wymagających inhibitorów zależnych od tlenu

Okólnik zachęca do stosowania ujednoliconej interpretacji jako wskazówki przy stosowaniu odnośnych wymagań konwencji SOLAS, których wejście w życie przewiduje się na 1 stycznia 2016 r.

MSC.1/Circ.1502 z dnia 11 czerwca 2015 r. Wytyczne dotyczące próby ciśnieniowej ścian zbiorników ładunkowych oleju przeprowadzanej pod kierunkiem kapitana

Z dniem 1 stycznia 2014 r., masowce i zbiornikowce powinny być poddawane rozszerzonemu programowi inspekcji zgodnie z Kodeksem ESP, 2011. Rozszerzony program przeglądu powinien być przeprowadzany podczas przeglądów opisanych w prawidle I/10 Konwencji SOLAS.

Okólnik zawiera wytyczne dotyczące kwestii technicznych i formalnych związanych z próbą ciśnieniową ścian zbiorników ładunkowych oleju przeprowadzaną pod kierunkiem kapitana zgodnie z Kodeksem ESP, 2011. Wytyczne zostały opracowane jako punkt odniesienia dla Administracji/Organizacji Uznanych, przedsiębiorstw, kapitanów i załóg w jednolitym rozumieniu procedur testowania zbiorników olejowych pod kierunkiem kapitana. Ta procedura ma zastosowanie do wszystkich zbiornikowców, dla których ma zastosowanie Kodeks ESP, 2011.

MSC.1/Circ.1503 z dnia 24 lipca 2015 r. ECDIS – Wytyczne odnośnie dobrych praktyk

Niniejsze Wytyczne ECDIS (System Obrazowania Map Elektronicznych i Informacji
w Żegludze) są skonsolidowaną wersją okólników dot. ECDIS, która w sposób przejrzysty i jednoznaczny przedstawia wymagania w sprawie przewozu i stosowania ECDIS.

MSC.1/Circ.1504 z dnia 5 czerwca 2015 r. Ujednolicona interpretacja Wytycznych dot. bezpiecznego dostępu do dziobu zbiornikowca (Rez. MSC.62(67))

Okólnik zachęca do stosowania ujednoliconej interpretacji przedmiotowych Wytycznych podczas zatwierdzania planu bezpiecznego dostępu do dziobów zbiornikowca za pomocą kratek z włókna węglowego.

MSC.1/Circ.1505 z dnia 5 czerwca 2015 r. Ujednolicona interpretacja prawidła II-2/13.6 konwencji SOLAS

Okólnik zachęca do stosowania, z dniem 5 czerwca 2015 r., Ujednoliconej interpretacji prawidła II-2/13.6 konwencji SOLAS, która dotyczy dróg ewakuacji z pomieszczeń ro-ro.

MSC.1/Circ.1506 z dnia 12 czerwca 2015 r. Piractwo i rozbój z użyciem broni skierowane przeciwko statkom wzdłuż wybrzeży Somalii

Okólnik zachęca do wdrażania Najlepszych zasad postępowania w celu ochrony przed piractwem wzdłuż wybrzeży Somalii, oraz apeluje o usunięcie Zatoki Sueskiej i rejonu Morza Czerwonego z obszarów wysokiego ryzyka, ponieważ na tym obszarze ataki pirackie nie miały miejsca, ale gdzie mimo to zalecane są przygotowawcze środki ochrony własnej.

MSC.1/Circ.1507 z dnia 5 czerwca 2015 r. Poprawki do ujednoliconych interpretacji prawideł zawartych w rozdziale II-1 i rozdz. XII konwencji SOLAS, przepisach technicznych dot. dostępu dla przeprowadzenia inspekcji (Rez. MSC.158(78)), oraz normach wydajności dla czujników poziomu wody na masowcach i na statkach z jedną ładownią innych niż masowce (Rez. MSC.188(79)) (MSC.1/Circ.1464/Rev.1)

Okólnik zachęca do stosowania kilku uaktualniających i uściślających poprawek do MSC.1/Circ.1464/Rev.1

MSC.1/Circ.1508 z dnia 5 czerwca 2015 r. Ujednolicone interpretacje prawidła 36(6) Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych z 1966 r.

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje prawidła 36(6) Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych z 1966 r. dot. luków ciągłych.

MSC.1/Circ.1509 z dnia 5 czerwca 2015 r. Ujednolicone interpretacje dot. Kodeksu poziomów hałasu na pokładzie statków (Rez. MSC.337(91))

Okólnik zachęca do stosowania ujednoliconej interpretacji dot. m.in. pomieszczeń i ich rozdzielenia, pomiaru poziomu hałasu i izolacji akustycznej jako wskazówki przy stosowaniu Kodeksu poziomów hałasu na pokładzie statków.

MSC.1/Circ. 1510 z dnia 5 czerwca 2015 r. Poprawka do ujednoliconych interpretacji rozdz. II-2 konwencji SOLAS, kodeksu FSS, kodeksu FTP oraz związanych procedur testów przeciwpożarowych (MSC/Circ.1120)

Okólnik zachęca do stosowania poprawki do dodatku do załącznika dokumentu MSC/Circ.1120, tj. rysunku, który przedstawia typowy plan instalacji przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ciepła w punktach przecięcia i punktach końcowych izolacji pokładu i/lub grodzi.

MSC.1/Circ.1511 z dnia 5 czerwca 2015 r. Ujednolicone interpretacje do prawideł II-2/9 i II-2/13 konwencji SOLAS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł II-2/9 (Powstrzymywanie pożaru) i II-2/13 (Drogi ewakuacji) konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1512 z dnia 13 lipca 2015 r. Wytyczne dot. zarządzania jakością oprogramowania oraz projektowania e-navigation zorientowanej na człowieka

Podręcznik uczy jak łączyć potrzeby wiarygodności oprogramowania z potrzebami użytkownika poprzez zastosowanie zarządzania jakością oprogramowania (SQA)
i projektowania zorientowanego na człowieka (HCD) w rozwoju systemów e-navigation.
Podręcznik ma również pomóc w stosowaniu zasad nakreślonych w prawidle V/15 konwencji SOLAS (Zasady projektowania mostka nawigacyjnego, projektowania i rozmieszczenia systemów i wyposażenia nawigacyjnego oraz zasady postępowania na mostku).

MSC.1/Circ.1513 z dnia 28 lipca 2015 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)

Okólnik zawiera Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
Niniejszy dokument odwołuje okólniki COMSAR/Circ.23 oraz COMSAR.1/Circ.57.

MSC.1/Circ.1514 z dnia 8 czerwca 2015 r. Normy wydajności, wymagania funkcjonalne oraz systemowe do oceny systemów kontroli zadymienia

Okólnik podaje normy wydajności, wymagania funkcjonalne oraz systemowe odnoszące się do systemów kontroli zadymienia instalowanych na nowych statkach pasażerskich. Systemy te powinny być testowane, zatwierdzane i serwisowane/utrzymywane w sposób zaakceptowany przez Administrację.

MSC.1/1515 z dnia 8 czerwca 2015 r. Znowelizowane wytyczne dot. projektowania oraz zalecenia operacyjne dot. systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach ładunkowych ro-ro

Okólnik zachęca projektantów, stocznie, właścicieli statków oraz inne podmioty zainteresowane do stosowania ww. wytycznych. Zachęca się rządy państw do stosowania tych wytycznych do wszystkich typów statków na zasadach dobrowolności.
Niniejszy okólnik zastępuje MSC/Circ.729.

MSC.1/Circ.1516 z dnia 8 czerwca 2015 r. Poprawki do znowelizowanych wytycznych dot. utrzymania i inspekcji systemów i urządzeń ppoż. (MSC.1/Circ.1432)

Okólnik zachęca do stosowania poprawek do okólnika MSC.1/Circ.1432 z dnia 31.05.2012 r., który zawiera Znowelizowane wytyczne w zakresie utrzymania oraz inspekcji systemów i wyposażenia przeciwpożarowego, zalecane do stosowania razem z wymaganiami zawartymi w SOLAS prawidło II-2/14.2.2.1 „Gotowość eksploatacyjna i utrzymanie”, od dnia 31 maja 2013 roku.

MSC.1/Circ.1395/Rev.2 z dnia 12 czerwca 2015 r. Wykazy stałych ładunków masowych, w przypadku których można odstąpić od stałej gazowej instalacji gaśniczej lub dla których stała gazowa instalacja gaśnicza jest nieskuteczna

Niniejszy okólnik podaje wytyczne dla Administracji, jednakże nie ma na celu ograniczać prawa Administracji do udzielania odstępstw dla ładunków nie zawartych w tabeli 1 załącznika lub narzucać jakichkolwiek warunków przy przyznawaniu takich odstępstw na zasadach określonych w prawidle II-2/10.7.1.4 Konwencji SOLAS.
Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1395/Rev.1.

MSC.1/Circ.1453/Rev.1 z dnia 12 czerwca 2015 r. Wytyczne odnośnie dostarczania informacji i wypełniania formularza dot. właściwości ładunków nie umieszczonych w Międzynarodowym kodeksie stałych ładunków masowych (IMSBC) oraz warunków ich przewozu

Okólnik zachęca zainteresowane strony do stosowania niniejszych Wytycznych i do odnotowania, że Poprawka 03-15 Kodeksu IMSBC wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. na zasadach dobrowolności a z dniem 1 stycznia 2017 r. na zasadach obowiązujących.
Niniejszy okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1453.

MSC.1/Circ.1454/Rev.1 z dnia 15 czerwca 2015 r. Wytyczne dot. opracowywania i zatwierdzania procedur pobierania próbek, badania i kontroli zawartości wilgoci dla stałych ładunków masowych mogących ulec upłynnieniu

Okólnik zachęca do stosowania przedmiotowych Wytycznych i do odnotowania, że Poprawka 03-15 Kodeksu IMSBC wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. na zasadach dobrowolności a z dniem 1 stycznia 2017 r. na zasadach obowiązujących.
Niniejszy okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1454.

MSC.1/Circ.1394/Rev.1 z dnia 22 czerwca 2015 r. Ogólne wytyczne dot. opracowania standardów IMO opartych na celu

W aneksie okólnika przedstawiono poprawione wytyczne, których celem jest wspomóc rozwój uregulowań prawnych opracowywanych w IMO. Standardy oparte na celu (Goal Based Standards, GBS) ustanawiają zasady dla tworzenia przepisów, określając jedynie wymagany poziom bezpieczeństwa, który powinien zostać osiągnięty, bez wskazywania jakiejś konkretnej drogi do osiągnięcia tego celu. GBS to standardy i procedury, które należy spełnić poprzez konkretne prawidła, przepisy i standardy dla statków. GBS składają się z co najmniej jednego celu, wymagań funkcjonalnych związanych z tym celem oraz weryfikacji zgodności przepisów z wymaganiami funkcjonalnymi.
Niniejszy okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1394.

MSC.1/Circ.1163/Rev.9 z dnia 15 czerwca 2015 r. Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Strony Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978, wraz z późniejszymi zmianami, które wg Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu przekazały informację o pełnym i skutecznym wdrożeniu odpowiednich postanowień Konwencji.

MSC.1/Circ.1164/Rev.15 z dnia 17 czerwca 2015 r. Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Informacja o państwach stronach konwencji, które wdrożyły postanowienia Konwencji STCW i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji.

MSC.1/Circ.797/Rev.27 z dnia 20 lipca 2015 r. Szkolenie i pełnienie wacht

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

MSC.1/Circ.1259/Rev.7 - Dalekosiężny System Identyfikacji i Śledzenia (LRIT) – Dokumentacja techniczna (Część I)

MSC.1/Circ.1294/Rev.5 - Dalekosiężny System Identyfikacji i Śledzenia (LRIT) – Dokumentacja techniczna (Część II)

Okólniki zawierają wymagania techniczne w zakresie tworzenia, testowania i działania Centrum bazy danych LRIT. Zawarta w nich Dokumentacja techniczna jest uzupełnieniem i stanowi całość razem z wymaganiami prawidła V/19-1 SOLAS, Standardami i wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w rezolucji MSC.263(84) i Dokumentacją techniczną (Część I i II).

MSC.1/Circ.1333/Rev.1 z dnia 12 czerwca 2015 r. Wytyczne dla rządów dotyczące zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni, skierowanym przeciwko statkom

Okólnik podaje zasady dot. ustanowienia międzynarodowego punktu kontaktowego dla wymiany informacji na temat piractwa i rozboju z użyciem broni. Zachęca się Państwa Członkowskie, w szczególności te których ten problem najbardziej dotyczy, do wdrożenia wytycznych zawartych w załączniku. Zachęca się rządy Państw do zapoznania zainteresowanych stron (właścicieli statków, armatorów, kapitanów, załogi, etc.) z niniejszym okólnikiem.
Niniejszy okólnik zastępuje dokument MSC.1/Circ.1333.

MSC.1/Circ.1406/Rev.3 z dnia 12 czerwca 2015 r. Znowelizowane tymczasowe wytyczne dla państw bandery statków w zakresie użycia prywatnie wynajętych uzbrojonych członków ochrony na statkach w rejonach wysokiego ryzyka

Znowelizowane przez MSC 95 wytyczne dla państw bandery w ww. zakresie zastępują poprzednie wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1406/Rev.2.
Niniejsze wytyczne powinny być czytane łącznie z tymczasowymi wytycznymi i zaleceniami podanymi w MSC.1/Circ.1443; MSC.1/Circ.1405/Rev.2 i MSC.1/Circ.1408/Rev.1, oraz informacjami zawartymi w MSC-FAL.1/Circ.2, jak również innymi wytycznymi IMO dot. przeciwdziałania piractwu i rozbojom z użyciem broni skierowanym przeciwko statkom.

Inne okólniki

MSC-MEPC.5/Circ.10 z dnia 23 czerwca 2015 r. Ujednolicone interpretacje ust. 15.13.5 Kodeksu IBC dot. produktów wymagających inhibitorów zależnych od tlenu

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do korzystania z przedmiotowych ujednoliconych interpretacji jako wskazówki podczas stosowania odnośnych wymagań Kodeksu IBC.

STCW.6/Circ.11 z dnia 12 czerwca 2015 r. Poprawki do Części B Konwencji
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW)

Okólnik podaje Poprawki do Części B Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

STCW.7/Circ.24 – Poprawki do Tymczasowych wytycznych dot. szkolenia marynarzy na statkach napędzanych gazem lub innymi paliwami o niskiej temperaturze zapłonu (STCW.7/Circ.23)

MSC-MEPC.2/Circ.15 z dnia 12 czerwca 2015 r. Wytyczne dotyczące opracowania, oceny i walidacji kursów modelowych

Okólnik przedstawia znowelizowane wytyczne , które zastępują wytyczne z 1984 roku opracowane przez Podkomitet STW. Zachęca się Państwa Członkowskie do rozpowszechnienia przedmiotowych wytycznych.

SN.1/Circ.331 z dnia 13 lipca 2015 r. Narzędzia wyznaczania tras żeglugowych odmienne od systemów rozgraniczenia ruchu

W Załączniku, okólnik podaje następujące, przyjęte zgodnie z Rez. A.858(20), narzędzia wyznaczania tras żeglugowych odmienne od systemów rozgraniczenia ruchu: trasy dwukierunkowe w płd.-zach. Części Morza Koralowego, obszar ATBA w płd.-zach. części Morza Koralowego, oraz 5 takich obszarów w rejonie Wysp Aleuckich.
Zmiany te wejdą w życie o północy czasu UTC 1 stycznia 2016 r.

MSC.5/Circ.13/Rev.1 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacje dot. Służby asysty morskiej (MAS)

Okólnik w załączniku podaje uaktualnioną listę Służb asysty morskiej (MAS). W czasie od stycznia 2014 r. do marca 2015 r. wpłynęły zawiadomienia dot. ustanowienia MAS i informacje nt. zmian w istniejącym wykazie od rządu włoskiego i polskiego. Zachęca się Rządy Członkowskie do zapoznania się z informacjami zawartymi w załączniku i podania go do wiadomości właścicielom, armatorom, przedsiębiorstwom żeglugowym, kapitanom.
Okólnik zastępuje MSC.5/Circ.13.

MSC.4/Circ.223 oraz MSC.4/Circ.224 z dnia 16 lipca 2015 r. Miesięczne raporty dot. aktów piractwa i napaści z użyciem broni skierowanych przeciwko statkom

Załączniki do tych okólników zawierają informacje dot. aktów piractwa i napaści z użyciem broni skierowanych przeciwko statkom, które miały miejsce w kwietniu i maju 2015 r.
W okólniku podano informację o nowej modalności na stronie internetowej GISIS pt.: Piracy and armed robbery, która ułatwia przesyłanie sprawozdań na czas i umożliwia wygenerowanie raportu. Ta baza danych umożliwia wyszukiwanie i jest obecnie skonfigurowana na dostęp publiczny w trybie odczytu. Raporty mogą być sporządzane przez Państwa Członkowskie bezpośrednio na stronie GISIS i udostępniane odbiorcy publicznemu. Mogą być również uzupełniane o takie informacje jak np. daty uwolnienia porwanych statków.

III.2/Circ.1 z dnia 22 lipca 2015 r. Postęp w opracowywaniu Wytycznych dla odpowiednich organów IMO, które są wynikiem raportów z kampanii inspekcyjnych CIC

Podkomitet III postanowił zapoznać Rządy Państw Członkowskich z informacjami dot. ww. procesu, który zostanie przyjęty na kolejnej sesji Komitetu MEPC i MSC. Okólnik zachęca Rządy Państw Członkowskich i organy kontroli państwa portu do zapoznania wszystkich zainteresowanych z zawartością dokumentu.

LL.3/Circ.236 z dnia 24 lipca 2015 r. Komunikat rządu holenderskiego dot. zwolnienia dla pogłębiarek na mocy Art. 6 Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 poprawionej zgodnie z Protokołem 1988

Okólnik zawiera nadesłane przez rząd holenderski zgodnie z Art. 6(3) Konwencji ICLL, Wytyczne dot. wyznaczenia zmniejszonej wolnej burty pogłębiarek, DR-68-Rev.1. Pogłębiarki oraz jednostki podobne spełniające przedmiotowe wytyczne, zgodnie z Art. 6(2) Konwencji, uzyskają świadectwo zwolnienia ICLL pozwalające na żeglugę przy zmniejszonej wolnej burcie.
Niniejsze wytyczne zastępują te zawarte w okólniku LL.3/Circ.205.

SLS.14/Circ.575 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Komunikat Królestwa Norwegii w sprawie równoważnych rozwiązań dot. serwisowania tratw pneumatycznych, zaakceptowanych na podstawie prawidła I/5 Konwencji SOLAS – Przedłużone okresy kontroli technicznej tratw pneumatycznych

Okólnik informuje o pozwoleniu rządu norweskiego na przedłużone okresy kontroli technicznej tratw pneumatycznych zgodnie z pkt. 20.8.3 Konwencji SOLAS dla następujących tratw: Viking Inflateable Liferaft S30, Survitec Extended Service Liferafts (ESR) oraz Survitec SAS Liferafts.

SSE.1/Circ.1/Rev.2 z dnia 29 czerwca 2015 r. Lista uznanych laboratoriów

Załącznik niniejszego okólnika stanowi uaktualniona na podstawie informacji przesłanych w okresie od października 2014 r. do czerwca br., lista laboratoriów uznanych przez Administracje do przeprowadzania prób ogniowych zgodnie z Kodeksem FTP.
Prosi się Rządy Członkowskie o udostępnienie stoczniom, producentom wyposażenia, właścicielom statków, armatorom i innym zainteresowanym podmiotom, informacji zawartych w załączniku okólnika.
Niniejsza lista zastępuje zestawienie zawarte w załączniku SSE.1/Circ.1/Rev.2

REZOLUCJE z 68 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 68)

Rezolucja MEPC.259 (68) Wytyczne 2015 w sprawie systemów oczyszczania gazów wydechowych

Poprawki zawarte w tej rezolucji, odnoszą się do niektórych aspektów badania emisji tj. pomiar emisji dwutlenku węgla (CO2) i dwutlenku siarki (SO2), wyjaśnienie kryteriów zrzutu wody płuczącej w zakresie odczytu pH w systemach oczyszczania spalin oraz włączenie, w celu weryfikacji, metodologii opartej na obliczeniach, jako alternatywy dla stosowania rzeczywistych pomiarów.

Rezolucja zastępuje dotychczasową rezolucję  MEPC.184(59).

Rezolucja MEPC.260 (68) Poprawki do Wytycznych 2011 dotyczących dodatkowych aspektów związanych z Kodeksem NOx odnoszących się do szczególnych wymagań dla okrętowych silników wysokoprężnych wyposażonych w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) (Rezolucja MEPC.198(62))

Rezolucja informuje o dodaniu nowego paragrafu 6.2.1. dotyczącego procedur testowania  zawartych w schemacie B niniejszych wytycznych.

Rezolucja MEPC.261(68) Poprawki do Wytycznych 2014 dot. przeglądu i certyfikacji wskaźnika projektowego wydajności energetycznej (EEDI) (Rezolucja MEPC.254(67)

Celem Wytycznych jest pomoc Administracjom, organizacjom uznanym, armatorom i innym zainteresowanym w zrozumieniu procedur prowadzenia przeglądów i certyfikacji wskaźnika EEDI. Rezolucja wzywa do stosowania normy ISO 15016: 2105 dla statków, dla których będą przeprowadzane próby na morzu, od 1 września 2015 roku i zachęca do stosowania tej normy również przed tą datą. Wprowadza zmiany do paragrafów: 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9 dotyczących pomiarów prędkości statku i warunków na morzu.

Rezolucja MEPC.262 (68)  Poprawki do Tymczasowych wytycznych 2013 dla określania minimalnych wartości napędu dla utrzymania manewrowości w warunkach niekorzystnych (rez. MEPC.232(65) zmieniona rezolucją MEPC.255(67))

Rezolucja wprowadza zmiany w Załączniku dotyczącym procedur oceny dla utrzymania manewrowości w warunkach niekorzystnych, stosowanych dla fazy 0 oraz 1 zastosowania wymogów EEDI. Zmiany dotyczą Tabeli 1 w paragrafie 2.

Rezolucja MEPC.263(68) Poprawki do Wytycznych 2014 w sprawie sposobu obliczania osiągniętego wskaźnika projektowego efektywności energetycznej (EEDI) dla nowych statków (Rezolucja MEPC.245(66)

Rezolucja wprowadza nowe brzmienie paragrafu 2.6 dotyczącego wartości wskaźników dla statków przewożących LNG, o systemach  napędowych w postaci silników elektrycznych lub turbin parowych.

Rezolucja MEPC.264(68) Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla Statków Uprawiających Żeglugę na Wodach Polarnych (Polar Code)

Rezolucja wprowadza wymagania z zakresu ochrony środowiska zawarte w Kodeksie Polarnym – Wstęp oraz część II-A i II-B. Wraz z poprawkami do konwencji MARPOL oraz rezolucją przyjętą przez MSC 94 zawierającą część dot. bezpieczeństwa (rez.MSC.385(94) ) stanowią one Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla Statków Uprawiających Żeglugę na Wodach Polarnych. Będzie on obowiązkowy dla statków budowanych po 1 stycznia 2017 r., ale zachęca się do jego wcześniejszego, dobrowolnego stosowania.

Rezolucja MEPC.265(68) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

Poprawki do Załączników I, II, IV, i V czyniące wymagania z zakresu ochrony środowiska zawarte w Kodeksie Polarnym, obowiązkowymi

W związku z przyjęciem wymagań z zakresu ochrony środowiska zawartych w Kodeksie Polarnym rezolucją MEPC.264(68), w Konwencji MARPOL dokonano następujących zmian:

 • w Załączniku I rozdziały 1 (Postanowienia ogólne), 3 (Wymagania dotyczące pomieszczeń maszynowych wszystkich statków), 4 (Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej zbiorników olejowych), 6 (Urządzenia odbiorcze), dodano nowy rozdział 11 (Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla Statków Uprawiających Żeglugę na Wodach Polarnych), wprowadzono zmiany do Uzupełnienia II (IOPP Certificate) – Formularz A i B,
 • w Załączniku II rozdziały 1 (Postanowienia ogólne), 6 (Środki kontroli przez Państwo portu), dodano nowy rozdział 10 (Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla Statków Uprawiających Żeglugę na Wodach Polarnych), wprowadzono zmiany do Uzupełnienia IV (Standardowy wzorzec Podręcznika procedur i instalacji),
 • w Załączniku IV rozdział 1 (Postanowienia ogólne) oraz dodano nowy rozdział 7 (Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla Statków Uprawiających Żeglugę na Wodach Polarnych),
 • w Załączniku V rozdział 1 (Postanowienia ogólne), dodano nowy rozdział 3 (Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla Statków Uprawiających Żeglugę na Wodach Polarnych) oraz wprowadzono zmiany we wstępie do sekcji 4.1.3 Książki zapisów o postępowaniu z odpadami.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

 Rezolucja MEPC.266(68) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika I, Prawidło 12      

Poprawki dotyczą zbiorników na pozostałości olejowe (szlam). Uaktualniają i zmieniają prawidło, rozwijając wymagania dotyczące złącz i rurociągów do zrzutu w celu zapewnienia właściwej utylizacji pozostałości olejowych. Statki zbudowane przed 1.01.2017 r. powinny spełniać wymagania paragrafu 3.3 zmienionego Prawidła 12, nie później niż podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego, który odbędzie w dniu lub po 1.01.2017 r.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MEPC.267(68) Poprawki do Znowelizowanych wytycznych identyfikacji i wyznaczania obszarów morskich szczególnie wrażliwych (Rezolucja A.982(24)

Rezolucja wprowadza zmiany do rozdziału 1 (Wstęp) oraz rozdziału 6 (Połączone środki ochrony) nadając nowe brzmienie paragrafowi 6.1.1.

Rezolucja MEPC.268(68) Włączenie południowo-zachodniej części Morza Koralowego do szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (PSSA) Wielkiej Rafy Koralowej i Cieśniny Torresa

Rezolucja zawiera opis granic szczególnie wrażliwego obszaru morskiego Wielkiej Rafy Koralowej, Cieśniny Torresa i Morza Koralowego (wraz z właściwymi mapami), określenie ekologicznych, społeczno-gospodarczych, i naukowych aspektów jego rozszerzenia, przedstawienie jego podatności na szkody spowodowane przez  żeglugę międzynarodową oraz środki jakie należy podjąć w celu jego ochrony.

Rezolucja MEPC.269(68) Wytyczne 2015 w sprawie opracowania Wykazu materiałów niebezpiecznych

Wytyczne sporządzania Wykazu materiałów niebezpiecznych są przeznaczone dla stoczni, również remontowych, producentów i dostawców wyposażenia statkowego, właścicieli statków. Celem Wykazu jest przedstawienie aktualnej informacji o materiałach niebezpiecznych znajdujących się na pokładzie. Spis ma służyć stoczni złomowej podczas wyboru metody złomowania ze względu na jakość i ilość znajdujących się na statku materiałów niebezpiecznych.

Rezolucja zastępuje dotychczasową rezolucję  MEPC.197(62).

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.755/Corr.1 z dnia 20.01.2015 r. Informacja o obszarze kontroli emisji (ECA) Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych zgodnie z Załącznikiem VI MARPOL

Okólnik zawiera informację o wprowadzeniu zmian w punktach 28, 29, 30 z lity współrzędnych dla tego obszaru.

MEPC.1/Circ.852 z dnia 31.01.2015 r. Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (MEPC/Circ.318).

Okólnik zawiera informację dotyczącą wypełniania obowiązku raportowania do IMO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, obejmującą lata 2008-2013, zgodnie z wymaganiami Konwencji MARPOL oraz formatem ustalonym w okólniku MEPC/Circ.318. Strony są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, za pomocą wzorców raportów określonych w okólniku MEPC/Circ.318, do Organizacji do dnia 31 grudnia każdego roku. Okólnik ten, decyzją MEPC 67, wydawany będzie corocznie.

MEPC.1/Circ.856 z dnia 22.05.2015 r. Poradnik wydawania zmienionych certyfikatów, podręczników i statkowych książek zapisu zgodnie z Załącznikami I, II i V do Konwencji MARPOL pod kątem zgodności z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska zawartymi w Kodeksie Polarnym.

Okólnik wprowadza zmiany do:

 • Załącznika do Międzynarodowego Świadectwa o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Olejami (IOPP Certificate) - formularze A i B, aby potwierdzić m. in. że statki kategorii A i B, budowane od 1.01.2017 r. będą zgodne z dodatkowymi wymaganiami konstrukcyjnymi dotyczącymi ochrony zbiornika, które określono w rozdziale 1 części II-A Kodeksu Polarnego,
 • punktów 1.3 i 4.4 standardowego formatu dla Podręcznika Procedur i Ustaleń, aby odnieść się do wymagań rozdziału 2 części II-A Kodeksu Polarnego; zmian w Podręczniku należy dokonać przed wpłynięciem na wody polarne w dniu lub po 1 stycznia 2017,
 • punktu 4.1.3 formularza Książki zapisów o postępowaniu z odpadami, aby odnieść się do przepisów rozdziału 5 część II-A Kodeksu Polarnego.

MEPC.1/Circ.857 z dnia 22.05.2015 r. Zmieniony Formularz Zgłaszania Substancji Poddawanych Ocenie wraz z instrukcją jego wypełniania.

Okólnik zwiera wzór Formularza Zgłaszania Substancji Poddawanych Ocenie oraz zalecenie dotyczące jego wypełniania przygotowane przed Podkomitet PPR.

MEPC.1/Circ.858 z dnia 09.06.2015 r. Wytyczne w sprawie wydawania zmienionego Świadectwa Uznania Typu Wyrobu dla mierników zaolejenia służących do monitorowania zrzutu wody zanieczyszczonej olejem z obszaru zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach.

W sytuacji gdy miernik zawartości oleju (OCM) został zatwierdzony zgodnie z rezolucją MEPC.108 (49) przed dniem 17.05.2013 r., wówczas formularz Świadectwa Uznania Typu Wyrobu (TAC), zgodnie z postanowieniami tej rezolucji, może być wykorzystany:

 • dla OCM zainstalowanych na statkach nieposiadających mieszanek biopaliw,
 • dla OCM zainstalowanych na statkach przewożących mieszanki biopaliw, do dnia 1 stycznia 2016 (pod warunkiem, że pozostałości zbiornika i popłuczyny pompowane będą na lądzie).

Dla wszystkich statków przewożących mieszanki biopaliw od dnia 1.01.2016 r., OCM powinien posiadać TAC, zmienione rezolucją MEPC.240(65).
Gdy OCM został przetestowany i przedłożony do zatwierdzenia w dniu 17.05.2013 r. lub po tej dacie, niezależnie od tego czy OCM jest przeznaczony do monitorowania mieszanek biopaliw, formularz TAC powinien zostać zmieniony zgodnie z rezolucją MEPC.240(65).

MEPC.2/Circ.20/Corr.1 z dnia 29.05.2015 r. Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych; korekta wprowadzona do załącznika 1 dotycząca "Cyclohexane oxidation products, sodium salts solution".

Okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Nr okólnika
MEPC.1/Circ.

Data wydania

Brazylia

853

05.02.2015 r.

 •  Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

 

Nazwa Administracji

Nr okólnika
MEPC.1/Circ.

Data wydania

Cypr,Liberia

851 (notes of protest)

07.01.2015 r.

 •  Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego:

 BWM.2/Circ.13/Rev.3 z dnia 28.05.2015 r. Metodologia gromadzenia informacji i prowadzenia prac przez GESAMP-BWWG

Okólnik zawiera metodologię zbierania informacji i prowadzenia prac przez GESAMP – BWWG, przy podejmowaniu ocen technicznych zgodnie z Procedurą zatwierdzania systemów balastowych używających substancji aktywnych (G9). Metodologia powinna być stosowana do wszystkich wniosków o zatwierdzenia wstępne dla systemów zarządzania wodami balastowymi do MEPC 71 i kolejnych sesji oraz do wniosków o zatwierdzenie końcowe tych systemów.
Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.13/Rev.2

BWM.2/Circ.34/Rev.4 z dnia 28.05.2015 r. Lista systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały Zatwierdzenie Podstawowe i Końcowe

Okólnik zawiera listę systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych, które otrzymały zatwierdzenie podstawowe i końcowe w przedziale między marcem 2006 r. a majem 2015 r. Do opublikowania corocznie listy tych systemów obliguje Organizację zapis Sekcji 8 Procedury G9 zawartej w rezolucji MEPC.169(57).
Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.34/Rev.3

BWM.2/Circ.42/Rev.1 z dnia 28.05.2015 r. Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy wód balastowych zgodnie z Konwencją BWM i Wytycznymi (G2)

Wytyczne te składają się z dwóch części:

 1. omówienie zasad pobierania próbek wraz z listą zalecanych metod i podejść do analizy oraz protokoły z pobierania próbek do badań w celu przeprowadzenia testów na zgodność ze standardami D-1 i D-2 zawartymi w pkt. 5;
 2. ogólne informacje na temat pobierania próbek i analizy metod i podejść, określone w załączniku.

Okólnik zastępuje BWM.2/Circ.42

BWM.2/Circ.55 z dnia 28.05.2015 r. Trzydzieste drugie regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 9-13 Listopada 2015 w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne załączniki.

PPR.1/Circ.2 z dnia 24.04.2015 r. Ocena zagrożenia substancjami przewożonymi przez statki

Okólnik zawiera raport z 52 sesji Grupy Roboczej GESAMP/EHS dotyczący oceny zagrożenia szkodliwymi substancjami przewożonymi przez statki. Raport zawiera m. in. definicje, listę omawianych substancji wraz z ich charakterystyką oraz mechanizmy finansowania.

LC-LP.1/Circ.72 z dnia 4 czerwca 2015 r. Zawiadomienie o wprowadzeniu komputerowej bazy krajowych punktów kontaktowych dot. spraw związanych z Konwencją londyńską/Protokołem londyńskim

Okólnik zawiadamia o utworzeniu w ramach IMO GISIS w zakładce „Contact Lists” komputerowej bazy danych krajowych punktów kontaktowych dot. spraw związanych z Konwencją londyńską/Protokołem londyńskim.
Okólnik zwraca się do organizacji rządowych i pozarządowych z prośbą o przegląd i korektę danych tam zamieszczonych. W okólniku wyjaśniono krok po kroku jak odnaleźć wspomniane zestawienie, jak dodać lub zmienić dane oraz co zrobić w razie napotkania trudności.

LC-LP.1/Circ.73 z dnia 06.08.2015 r. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zachęca do dostarczenia, najlepiej przed dniem 1 października 2015 r., informacji na temat czynności związanych z zatapianiem w morzu odpadów i innych substancji, podjętych przez Państwa-Strony Konwencji i Protokołu w 2014 r. W załącznikach do tego dokumentu znajdują się „Noty wyjaśniające” oraz tabelaryczny wzór formularza. Ze względu na rozbieżności zapisów, dotyczących wydawania zezwoleń ogólnych i szczegółowych, pomiędzy Konwencja a Protokołem, okólnik nakazuje Państwom-Stronom obu aktów prawnych, stosowanie zmienionego elektronicznego formatu oraz not wyjaśniających, dla każdego przypadku.


Opracowanie:

Dokumenty MSC: Beata Gałecka, Hanna Słąba
Dokumenty MEPC: Karolina Sypion