WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2014 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do lipca 2014 r.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.

REZOLUCJE z 93 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 93)

Rezolucja MSC.365 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS) wraz z późniejszymi zmianami (Rozdziały II-1 i II-2)

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • rozdziału II-1 „Budowa- konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”

- prawidło 29 „Urządzenia sterowe”

Poprawki zapewniają alternatywne środki wykazywania zgodności z wymaganiami dotyczącymi urządzenia sterowego, gdy wykazanie zgodności na morzu przy maksymalnym zanurzeniu jest niewykonalne ze względów praktycznych.

 • rozdziału II-2 „Konstrukcja- Ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”

- prawidło 1 „Zakres zastosowania”- dodano nowe paragrafy 2.6, 2.7, 2.8;

- prawidło 3 „Definicje” - dodano trzy nowe paragrafy: 54 „klapa przeciwpożarowa”, 55 „klapa dymowa” i 56 „statek przeznaczony do przewozu samochodów”;

- prawidło 4 „Prawdopodobieństwo zapłonu” - zmieniono paragraf 5.5 „Instalacje gazu obojętnego”;

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych wymagań dla tankowców, chemikaliowców i gazowców zbudowanych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie.

- prawidło 9 „Powstrzymywanie pożaru” - zmieniono paragraf 7 „Systemy wentylacyjne”;

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych wymagań dotyczących odporności ogniowej kanałów wentylacyjnych na statkach, w tym na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów.

- prawidło 10 „Gaszenie pożarów”- zmieniono paragraf 1, 2.1.3, 2.2.4.1.2 oraz dodano nowy paragraf 7.3 „Gaszenie pożarów na statkach zbudowanych w dniu 1 stycznia 2016r. lub po tej dacie zaprojektowanych do przewozu kontenerów na lub nad pokładem wodoszczelnym”;

Wprowadzono wymagania dla nowo zbudowanych statków zaprojektowanych do przewozu kontenerów na lub nad pokładem wodoszczelnym.

- prawidło 13 „Drogi ewakuacji” - dodano nowe paragrafy 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4, 4.2.5 i 4.2.6;

Poprawki wprowadzają dodatkowe drogi ewakuacji z pomieszczeń maszynowych dla nowych statków pasażerskich i towarowych. Wymogi dotyczą m.in. obowiązku użycia stali przy wykonywaniu drabin i klatek schodowych otwartych w pomieszczeniach maszynowych, będących częścią drogi ewakuacyjnej oraz dróg ewakuacji z warsztatów w pomieszczeniach maszynowych.

- prawidło 16 „Operacje ładunkowe”- dodano nowy paragraf 3.3 dotyczący operacji ładunkowych z użyciem instalacji gazu obojętnego;

- dodano nowe prawidło 20-1 „Wymagania dla statków przewożących pojazdy napędzane wodorem lub skompresowanym gazem naturalnym”;

Nowe prawidło nakłada dodatkowe wymagania na statki posiadające pomieszczenia samochodowe oraz pomieszczenia ro-ro zaprojektowane do przewozu pojazdów silnikowych mających w swoich zbiornikach wodór lub skompresowany gaz naturalny potrzebny do ich napędu;

Rezolucja wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.366 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS) wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza do Konwencji SOLAS nowy Rozdział XIII „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji” w celu implementacji wymagań Kodeksu implementacji instrumentów IMO (Kodeks III).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.367 (93) z dnia 22.05.2014 r.  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na zmianie całego teksu rozdziału 15 „Instalacje gazu obojętnego”, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.368 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeks LSA)

Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziału II „Osobiste środki ratunkowe” Kodeksu LSA, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Poprawki dotyczą testowania pasów ratunkowych - polegają na  zmianie paragrafu 2.2.1.6 oraz dodania nowych paragrafów 2.2.1.8.4, 2.2.1.8.5, 2.2.1.8.6.

Rezolucja MSC.369 (93) z dnia 22.05.2014 r.  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC)

Rezolucja zawiera poprawki do rozdziałów 1, 2, 8, 9, 17, 18, 19 oraz Certyfikatu zdolności Kodeksu IBC polegające m.in. na:

 • dodaniu dwóch nowych paragrafów z definicjami- 1.3.37 „przedmuchiwanie” oraz 1.3.38 „odgazowywanie”;
 • wprowadzeniu obowiązkowych wymagań dla instrumentów statecznościowych na statkach;
 • dodaniu nowego paragrafu 8.5 dot. odgazowywania zbiorników ładunkowych;
 • zmianie paragrafu 15.13.5 dot. produktów wymagających inhibitorów uzależnionych od zawartości tlenu;

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.370 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu IGC polegające na nowelizacji i konsolidacji całego tekstu Kodeksu. Poprawki są rezultatem kompleksowego 5-letniego przeglądu i mają uwzględniać najnowsze osiągnięcia w nauce i technologii.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.371 (93) z dnia 22.05.2014 r.  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011(Kodeks ESP)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu ESP 2011:

 • Aneks A - dotyczą: Części A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” oraz Części B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym”;
 • Aneks B - dotyczą: Części A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców z podwójnym poszyciem burtowym” oraz Części B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu podczas masowców z innym niż z podwójnym poszyciem kadłuba;

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.372 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja zawiera obszerne poprawki 37-14 (co oznacza 37 wersja poprawek uchwalona w 2014 roku) do Kodeksu IMDG. Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku. Zachęca się jednak wszystkie państwa członkowskie do nieobowiązkowego stosowania znowelizowanego kodeksu już od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.373 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW, 1978)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu STCW, 1978 polegające na dodaniu nowych paragrafów z definicjami- 37 „Audyt”, 38 „Schemat audytu”, 39 „Kodeks wdrażania”, 40 „Standard audytu” oraz nowego prawidła I/16 „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji”, w celu implementacji wymagań Kodeksu III.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.374 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu STCW polegające na dodaniu nowej sekcji A-I/16 dot. weryfikacji i audytów zgodnie z Kodeksem III;

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.375 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, 1966 (LL PROT 1988)

Rezolucja wprowadza poprawki do Konwencji LL PROT 1988 Aneks B polegające na dodaniu nowych paragrafów z definicjami do Prawidła 3 Rozdziału I Aneksu I- 17 „Audyt”, 18 „Schemat audytu”, 19 „Kodeks wdrażania”, 20 „Standard audytu”; dodaniu nowego Aneksu IV „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji”, w celu implementacji wymagań Kodeksu III.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.376 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)

Rezolucja wprowadza poprawki do Rozdziału II Kodeksu BCH Części A polegające na zmianie ustępu 2.2.1 oraz zmianie paragrafu 6 Certyfikatu zdolności.

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.377 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks GC)

Rezolucja wprowadza poprawki do Rozdziału II Kodeksu GC polegające na dodanie nowego ustępu 2.2.4 i 2.2.5 oraz zmianie paragrafu 6 Certyfikatu zdolności dot. wprowadzenia obowiązkowych wymagań dla instrumentów statecznościowych na statkach;

Rezolucja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rezolucja MSC.378 (93) z dnia 22.05.2014 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych w zakresie prób środków ratunkowych (Rezolucja MSC.81(70)) wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziału II „Pasy ratunkowe” i Dodatku 1 „Próby RTD”- zmiana całego tekstu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Poprawki dotyczą testowania pasów ratunkowych.

Rezolucja MSC.379 (93) z dnia 16.05.2014 r. Zalecenia eksploatacyjne dla urządzeń odbiorczych systemu satelitarnego „Beidou”

Rezolucja zawiera opracowane przez Podkomitet NAV zalecenia eksploatacyjne dla urządzeń odbiorczych systemu satelitarnego „Beidou”. Zachęca się wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia by wszystkie urządzenia odbiorcze systemu satelitarnego „Beidou” instalowane na statkach 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie były zgodne z zaleceniami eksploatacyjnymi w niniejszej rezolucji.
 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1470 z dnia 29.05.2014 r. Wytyczne dotyczące zatwierdzania konstrukcji  referencyjnych urządzeń testowych dla kamizelek ratunkowych dla dorosłych

Wytyczne służą właściwej konstrukcji i stałej zgodności urządzenia testującego
z dokumentacją projektową. Wytyczne dostarczają wskazówki dla sprawdzania wymiarów i rozkładu wyporności celem potwierdzenia, że wyprodukowane urządzenie referencyjne będzie prezentować takie same parametry w wodzie jak oryginalny prototyp. Sprawdzenie powinno odbywać się po etapie wstępnej konstrukcji i powtarzać się po przestawieniu urządzenia poprzedzającego sprawdzenie rozkładu wyporności.

MSC.1/Circ.1471  z dnia 29.05.2014 r. Zalecenie dotyczące środków bezpieczeństwa dla statków przewożących pojazdy silnikowe mających w swoich zbiornikach sprężony wodór lub gaz ziemny potrzebny do ich własnego napędu

Przewóz samochodów ze sprężonym wodorem lub innym gazem naturalnym w zbiornikach paliwa powinien być prowadzony zgodnie z zaleceniami Administracji i zachowaniem specjalnych wymagań SP 961 i 962 Kodeksu IMDG. Załadowca powinien dostarczyć deklarację, że systemy paliwowe przewożonych pojazdów były sprawdzone pod względem szczelności. Ponadto powinien oznakować każdy pojazd informujący o przeprowadzonej kontroli. Podczas załadunku, załoga powinna sprawdzić oznakowania.

MSC.1/Circ.1472 z dnia 29.05.2014 r. Wytyczne dotyczące projektowania, stosowania, badań i zatwierdzania przenośnych monitorów wodnych stosowanych dla ochrony ładunków na pokładach statków zaprojektowanych i zbudowanych do przewozu pięciu lub więcej warstw kontenerów na lub powyżej pokładu otwartego

Wytyczne służą wdrożeniu poprawek do SOLAS II-2/10, które mają zastosowanie dla statków zbudowanych 1 stycznia 2016 i później i wprowadzają obowiązek używania przenośnych monitorów wodnych.

MSC.1/Circ.1473 z dnia 23.05.2014 r. Polityka stosowania AIS jako pomocy nawigacyjnej

Okólnik określa politykę używania AIS AtoN (cyfrowe wspomaganie nawigacji  rozszerzone przez autoryzowany serwis) włączając w to definicje, warunki techniczne, materiały, monitorowanie, ryzyka i ich ograniczanie, systemy odtwarzania, szkolenia.

MSC.1/Circ.1474  z dnia 23.05.2014 r. Wytyczne dotyczące automatycznych funkcji systemu alarmowania na mostku BNWAS

Prawidło V/19.2.2.3 Konwencji SOLAS wymaga posiadania BNWAS, który będzie praktycznie wykorzystywany podczas podróży morskiej statku, prawidło SOLAS V/18 natomiast wymaga aby system był działał w standardach nie gorszych niż  przyjęte przez Organizację.

Rezolucja MSC.128(75)- Standardy działania dla BNWAS, sekcja 4.1.1.1 mówi, że BNWAS powinien pracować według następujących trybów: 

 • automatyczny; kiedy system kontroli toru wodnego jest aktywny, hamowanie, jeśli system nie jest aktywny,
 • tryb ręczny; (w pracy non-stop),
 • tryb ręczny wyłączony; nie działa bez względu na okoliczności.

W związku z wątpliwościami podniesionymi na Podkomitecie NAV okólnik wyjaśnia zakres stosowania trybu automatycznego.

MSC.1/Circ.1475 z dnia 09.06.2014 r. Wytyczne dotyczące zweryfikowanej masy brutto kontenerów przewożących ładunek

Celem wytycznych jest wypracowanie jednakowego podejścia dla wdrożenia i stosowania wymagań Konwencji SOLAS dot. weryfikowania masy zapakowanych kontenerów. Zawiera definicje, 2 metody uzyskiwania zweryfikowanej masy kontenera, dokumentację, porusza zagadnienie transportu intermodalnego, kontenerów na naczepach samochodowych, niezgodności w masie kontenera; kontenery przekraczające maksymalna masę.

MSC.1/Circ.1476 z dnia 09.06.2014 r. Przewóz towarów niebezpiecznych. Załączniki i Dodatki do Kodeksu IMDG. Poprawki do Poradnika EMS Guide

Okólnik zawiera poprawki do rozdziału 5 „Ewakuacja”, do rozdziału 10 „Uwagi specjalne dot. klasy towarów niebezpiecznych” oraz do schematów postępowania w niebezpieczeństwie.

MSC.1/Circ.1477 z dnia 09.06.2014 r. Wytyczne w celu ułatwienia wyboru przenośnego przyrządu pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych wymaganego przez Prawidło XI-1/7 Konwencji SOLAS

Okólnik zaleca się stosować łącznie z prawidłem SOLAS XI-1/7, które weszło w życie rez. A.1050(27). Wskazuje na gazy i opary, które taki przyrząd powinien mierzyć, długość działania, zabezpieczenie wodoszczelne i przeciwpyłowe i inne cechy, jakie powinien spełniać.

MSC.1/Circ.1478 z dnia 19.05.2014 r. Ujednolicona interpretacja dotycząca stosowania standardów wykonawczych dla alternatywnych powłok ochronnych stosowanych w ładunkowych zbiornikach olejowych na zbiornikowcach do przewozu surowej ropy (Rezolucja MSC.289(87))

Okólnik zaleca stoczniom przygotowanie dokumentacji technicznej dla powłok ochronnych do przedstawienia Administracji celem weryfikacji. Wyjaśnia specjalne zastosowanie PSPC-COT Alt oraz miejsce ich zastosowania. Określa zasady zatwierdzania i inspekcji.

MSC.1/Circ.1479 z dnia 19.05.2014 r. Ujednolicona interpretacja dotycząca stosowania standardów wykonawczych powłok ochronnych w ładunkowych zbiornikach olejowych na zbiornikowcach do przewozu surowej ropy (Rezolucja MSC.288(87))

Okólnik zawiera definicje „GOOD” w odniesieniu do stanu powłoki oraz definicję CTF – dokumentacji technicznej powłoki. Ustanawia ogólne zasady przygotowania powierzchni do inspekcji, procedurę zatwerdzania powłoki (2 metody), procedury określania kwalifikacji dla inspektorów kontrolujących powłoki zbiorników.

MSC.1/Circ.1480 z dnia 29.05.2014 r. Ujednolicona interpretacja Prawidła II-2/9.7.1.1 Konwencji SOLAS

Interpretacja dotyczy elastycznych przewodów uznanych za właściwy sposób zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych, w szczególności w aspekcie wibracji. Długość takich przewodów powinna być ograniczona do 600 mm. Zachęca się aby ta interpretacja była stosowana dla statków zbudowanych przed 1.01.2016 r.

MSC.1/Circ.1481 z dnia 11.06.2014 r. Wytyczne dotyczące wejścia w życie poprawek do Konwencji SOLAS oraz powiązanych obowiązkowych instrumentów

Okólnik podaje procedury dla czteroletniego cyklu wejścia w życie uchwalonych poprawek do Konwencji SOLAS  i obowiązkowych pod tą Konwencją innych instrumentów. Pierwszy cykl rozpocznie się 1 stycznia 2016 roku wraz z odpowiadającym mu wejściem życie 1 stycznia 2020 roku. Dla pierwszego czteroletniego cyklu , poprawki po 1 lipca 2018 roku , które nie zostały uchwalone w szczególnych okolicznościach, wejdą w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku (szczegóły opisano w paragrafie 4.1 okólnika).

Jakiekolwiek poprawki uchwalone w 2014 lub 2015 roku  wejdą w życie w terminie ustalonym przez Komitet.

Minimalny okres pomiędzy uchwaleniem a wejściem w życie  poprawek to 18-stu miesięcy (rok okresu akceptacyjnego plus 6 miesięcy do wejścia w życie). Zatem poprawki uchwalone  szybciej niż 18 miesięcy przed zakończeniem czteroletniego cyklu wejścia w życie powinny wejść w życie na koniec następnego czteroletniego cyklu.

Czteroletni cykl wejścia w życie nie powinny mieć zastosowania do tych instrumentów, które posiadają uzgodniony cykl zmian. (Kodeksy IMDG; IMSBC)

MSC.1/Circ.1482 z dnia 26.06.2014 r. Wcześniejsze wdrożenie poprawek do Prawidła II-1/29 Konwencji SOLAS

Okólnik zezwala na wcześniejsze informowanie o spełnieniu wymagań dot. głównych i pomocniczych urządzeń sterowych (rez. MSC.365(93).

MSC.1/Circ.1483 z dnia 26.06.2014 r. Tymczasowe wytyczne dotyczące opracowania poprawek do Konwencji SOLAS oraz powiązanych obowiązkowych instrumentów

Okólnik przeznaczony dla Państw Stron do Konwencji SOLAS planujących złożenie propozycji poprawek zgodnie z Art. VIII(b)(i) SOLAS lub propozycji nowych zagadnień do omówienia na forum Komitetów.

MSC.1/Circ.1260/Rev.1. z dnia 23.05.2104 r. Ujednolicone interpretacje do Konwencji COLREG 1972, wraz z późniejszymi zmianami

Komitet MSC zatwierdził zmienioną, jednolitą interpretację  do Konwencji COLREG 1972, aneksu 1, sekcja 9 (b) -  Sektory poziome.

Rządy są poproszone o używanie ujednoliconych interpretacji z uwzględnieniem Prawidła 27 (b)(i) i aneksu I, sekcja 3(b) jako wytyczne stosowania przepisów COLREG odnośnie statków zbudowanych 1 stycznia 2009 r. lub po niej natomiast, ujednoliconej interpretacji z uwzględnieniem aneksu I, sekcja 9 (b), dla statków zbudowanych po 1 lipca 2015.

Okólnik zastępuje : MSC.1/Circ.1260 i MSC.1/Circ.1260/Corr.1.

MSC.1/Circ.1164/Rev.13. z dnia 27.05.2104 r. Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Informacja o państwach stronach konwencji, które wdrożyły postanowienia Konwencji STCW i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji.

MSC.1/Circ.797/Rev.25 - Szkolenie i pełnienie wacht

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

Pozostałe okólniki dot. bezpieczeństwa życia na morzu

MSC-MEPC.2/Circ.14 - Produkty wymagające inhibitorów zależnych od zawartości tlenu

MSC-MEPC.7/Circ.9 - Wytyczne dotyczące przywrócenia Certyfikatu Zarządzania Bezpieczeństwem w następstwie przerwy w funkcjonowaniu SMS z uwagi na wycofanie z eksploatacji ponad określony okres

MSC-MEPC.7/Circ.10 - Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas przekazywania ludzi na morzu

Wytyczne są przeznaczone do przekazywania wszystkich osób na morzu znajdujących się na statkach transportowych, z wyjątkiem przekazywania pilotów na jednostki i pasażerów na statki pasażerskie. Dla tych wyjątków Organizacja stworzyła oddzielne wytyczne.

COLREG.2/Circ.65 - Nowe systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik przedstawia nowe systemy rozgraniczenia ruchu u wybrzeża Panamy od strony Pacyfiku, podejścia do Puerto Cristobal, które wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 grudnia 2014 roku

COLREG.2/Circ.64/Corr.2 - Nowe i poprawione systemy rozgraniczenia ruchu

SN.1/Circ.326 - Środki związane z trasami żeglugowymi inne niż systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy:

 • dwukierunkowej drogi w obszarze Wielkiej Rafie Koralowej  i w Cieśninie Torres,
 • rekomendacji nawigacyjnych dla nowego systemu rozgraniczenia ruchu w okolicach wybrzeża Panamy od strony Pacyfiku,
 • strefy ostrożności dla nowego systemu rozgraniczenia ruchu na podejściu do Puerto Cristobal,
 • odwołuje ATBA oraz zakaz kotwiczenia w głębokowodnym porcie El Paso w Zatoce Meksykańskiej,
 • wytyczne zostaną wdrożone  o godzinie 0000 czasu UTC 1 grudnia 2014 roku.

SN.1/Circ.243/Rev.1 - Poprawione Wytyczne w zakresie sposobów prezentacji symboli nawigacyjnych, terminów i skrótów związanych z nawigacją

Stosowanie tych wytycznych ma zapewnić , że symbole wyświetlane w systemach nawigacyjnych będą przedstawiane w sposób spójny i jednolity.

Symbole ujęte w załączniku powinny zastąpić symbole, które aktualnie są używane.
Tam, gdzie standardowy symbol nie jest dostępny, może być użyty inny symbol, ale nie może on kolidować z symbolem ujętym w załączniku.

Okólnik odwołuje SN.1/Circ.243 i SN.1/Circ.243/Add.1

TM.5/Circ.6 - Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków, 1969

Okólnik zawiera 14 stronicowe interpretacje do Artykułów Konwencji oraz prawideł jej Załączników.

STCW.7/Circ.21 - Wskazówki dla oficerów PSC, uznanych organizacji oraz uznanych organizacji ochrony w przypadku kiedy marynarze nie posiadają odpowiednich certyfikatów zgodnych z prawidłem VI/6 Konwencji STCW i sekcji A-VI/6 paragraf 4 i6 Kodeksu STCW po 1 stycznia 2014r.

STCW.7/Circ.22 - Wskazówki dla oficerów PSC, uznanych organizacji oraz uznanych organizacji ochrony wyjaśniające wymagania w zakresie wyszkolenia i certyfikacji dla SSO i marynarzy z wyznaczonymi obowiązkami w zakresie ochrony

REZOLUCJE z 66 SESJI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 66)

uchwalone  w dniu 4 kwietnia 2014 roku.

Rezolucja MEPC.242 (66) Wytyczne 2014 w sprawie informacji przesyłanych przez Administrację do IMO w odniesieniu do certyfikacji Uznanych Metod zgodnie z Prawidłem 13.7.1 Załącznika VI do MARPOL

Rezolucja zawiera informacje jakie dane muszą zostać przekazane przez Administrację, w jakim przypadku stosuje się zamiast kopii Dziennika Uznanej Metody, jego wzór oraz jakie są kryteria określające zastosowanie Uznanej Metody dla danego silnika.

Rezolucja MEPC.243 (66) Wytyczne 2014 dot. procesu Uznanej Metody

Rezolucja zawiera informacje kiedy możliwe jest zastosowanie procesu Uznanej Metody do silnika będącego w gestii armatora i jakie kroki powinien podjąć armator i Administracja w sytuacji gdy Uznana Metoda nie jest aktualnie dostępna na rynku. Informuje również jakie jest alternatywne, wobec zastosowania Uznanej Metody, rozwiązanie w celu certyfikacji silników potwierdzającej ich pracę w granicach I-III poziomu emisji. Określa także jakie działania należy podjąć już po zainstalowaniu Uznanej Metody na statku i przedstawia schemat procesu Uznanej Metody.

Uzgodniono że ww. Wytyczne mają zastosowanie tylko do nowych Uznanych Metod notyfikowanych do IMO.

Rezolucja MEPC.244 (66) w sprawie Standardowej Specyfikacji 2014 dla Spalarek Pokładowych (spalarki do 4000 kW)

Zawarta w rezolucji Specyfikacja obejmuje projekt, produkcję, wydajność pracy, eksploatację i testowanie spalarek przeznaczonych do spalania różnych odpadów powstałych podczas normalnej eksploatacji statku. Specyfikacja ma zastosowanie dla spalarek do 4000 kW. Rezolucja zawiera m. in. wzorcowy formularz certyfikatu dla spalarki, listę definicji, materiałów, wymagań eksploatacyjnych, standardy emisji, wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Rezolucja zastępuje dotychczasowe rezolucje  MEPC.76(40) oraz MEPC.93(45).

Rezolucja MEPC.245 (66) Wytyczne 2014 w sprawie obliczania osiągniętego EEDI

Rezolucja zawiera definicje i wzory matematyczne konieczne do obliczenia wskaźnika projektowego efektywności energetycznej dla nowych statków EEDI.

Rezolucja zastępuje dotychczasowe rezolucje MEPC.212(63) oraz MEPC.224(64).

Rezolucja MEPC.246 (66) Poprawki do Aneksu do Protokołu z 1978 do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

Poprawki do Aneksów I - V do MARPOL w celu uczynienia Kodeksu III obowiązkowym

Rezolucja zawiera poprawki do Aneksów I - V do Konwencji MARPOL,  wprowadzające Kodeks Implementacji Instrumentów IMO (III Code) i audyty administracji jako obowiązkowe. Zmiany dodają definicje i wymogi odnoszące się do „weryfikacji zgodności”, tym samym ustanawiając Plan Audytu IMO obowiązkowym na podstawie Konwencji MARPOL

Poprawki mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Rezolucja MEPC.247 (66) Poprawki do Protokołu z 1997 zmieniającego Międzynarodową Konwencję o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978

Obowiązkowe stosowanie Kodeksu III

Rezolucja zawiera poprawki do Aneksu VI do Konwencji MARPOL, wprowadzające Kodeks Implementacji Instrumentów IMO (III Code) i audyty administracji jako obowiązkowe. Zmiany dodają definicje i wymogi odnoszące się do „weryfikacji zgodności”, tym samym ustanawiając Plan Audytu IMO obowiązkowym na podstawie Konwencji MARPOL

Poprawki mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r

Rezolucja MEPC.248 (66) Poprawki do Aneksu do Protokołu z 1978 do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

Poprawki do Załącznika I do Konwencji MARPOL  

Obowiązkowe wyposażenie w instrument statecznościowy.

Rezolucja dotyczy obowiązku posiadania instrumentów statecznościowych na zbiornikowcach olejowych. W ramach poprawki:

 • w Prawidle 3 dot. „Zwolnienia i odstępstwa” dodano nowy paragraf 3 (6) dot. możliwości udzielenia przez Administrację zwolnienia od wymagań Prawidła 28 (6), tj. od konieczności wyposażenia w instrument statecznościowy, pod warunkiem określania stateczności przy załadunku innymi metodami (zalecanymi przez IMO W okólniku MSC.1/Circ.1461);
 • w rozdziale 4 („Wymagania dot. przestrzeni ładunkowej zbiornikowców olejowych”), Prawidle 28  („Niezatapialność i stateczność w stanie uszkodzonym”), wprowadzono nowy paragraf 28 (6) nt. konieczności i terminów wyposażenia w instrument statecznościowy dla weryfikacji zgodności z wymogami w zakresie stateczności dla statku nieuszkodzonego i statku uszkodzonego;
 • dodano nowe paragrafy w Certyfikacie IOPP / Form. B dot. ww. zmian.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Rezolucja MEPC.249 (66) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (BCH Code)

Pomieszczanie ładunku i Certyfikat Zdolności.

Rezolucja dotyczy obowiązkowego wyposażenia chemikaliowców (zbudowanych przed 1.07.1986 r.) w instrumenty statecznościowe.

W rozdziale II części A (rozmieszczenie zbiorników ładunkowych) dodano nową treść paragrafu 2.2.1 :

 • odniesienie do Konwencji o Liniach Ładunkowych – w kwestii zasady wyznaczenia wolnej burty;
 • na statku muszą się znajdować podręczniki nt. załadunku i stateczności;
 • wymagane jest wyposażenie w urządzenia statecznościowe na pierwszym planowanym przeglądzie odnowieniowym po 1.01.2016 r. ale nie później niż 1.01.2021 r.;
 • warunki udzielenia odstępstwa przez Administrację w zakresie wyposażenia w instrumenty statecznościowe.

W Certyfikacie Zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem, podano nową treść paragrafu 6 – opcje do zaznaczenia dot. zastosowanych kryteriów statecznościowych przy załadunku.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Rezolucja MEPC.250 (66) Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (IBC Code)

Warunki ogólne, zdolność statku do przetrwania w razie awarii i rozmieszczenie zbiorników ładunkowych, rozwiązania dot. wentylacji i odgazowania zbiorników ładunkowych, kontrola środowiskowa, ochrona ppoż. i gaszenie pożarów, wymogi specjalne, podsumowanie minimalnych wymogów, formularz Certyfikatu zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem).

Rezolucja dot. obowiązku wyposażenia chemikaliowców (zbudowanych po 1.07.1986 r.) w instrumenty statecznościowe. W rezolucji:

 • dodano definicje: przedmuchiwanie (gazem obojętnym), odgazowanie;
 • dodano wymogi o konieczności wyposażenia w urządzenia statecznościowe i terminy ich spełnienia;
 • zaktualizowano odniesienia do Prawideł SOLAS oraz dodano nowy paragraf dot. przedmuchiwania zbiornika ładunkowego;
 • w nagłówku paragrafu 9.1.3 dodano odniesienie do kolumny „h” w tabeli zawartej w Rozdziale 17, która zawiera minimalne wymogi dla poszczególnych substancji;
 • zastąpiono treść paragrafu 11.1.1.1. (aktualizacja w ślad za zmianami w SOLAS);
 • zmieniono treść paragrafu 15.13.5 dla produktów zawierających zależny inhibitor tlenu;
 • zastąpiono treść w notach wyjaśniających w tabeli dla „Kontroli środowiskowej zbiorników (kolumna h)”; jeżeli dla danej substancji w tabeli podano „nie” – oznacza to brak specjalnych wymogów wg niniejszego Kodeksu (ale wymogi dot. zobojętniania mogą być wymagane przez SOLAS);
 • w Certyfikacie zastąpiono treść paragrafu 6 nt. załadunku i wymagań statecznościowych.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Rezolucja MEPC.251 (66) Poprawki do Aneksu do Protokołu z 1997 zmieniającego Międzynarodową Konwencję o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978

Zmiany do Aneksu VI do MARPOL i Kodeksu Technicznego NOx 2008

Poprawki do Prawideł 2,13, 19, 20 i 21, Dodatek do Certyfikatu IAPP oraz certyfikacja silników dwupaliwowych na zgodność z Kodeksem NOx:

 • zastosowanie standardów Poziomu III NOx do silników wysokoprężnych zainstalowanych na statku zbudowanym w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, pływającym w ustanowionych już Obszarach Kontroli Emisji NOx, do których należą Obszar Północnoamarykański oraz Obszar Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych,
 • w obszarach ECA wyznaczonych w przyszłości, wymagania Poziomu III będą mieć zastosowanie do statków zbudowanych w dniu lub po dacie przyjęcia przez MEPC poprawki do Zał. VI do MARPOL ustanawiającej taki obszar, lub w późniejszym terminie, jaki może zostać określony w poprawce wyznaczającej ten obszar,
 • wymagania Poziomu III nie będą stosowane do silników wysokoprężnych zainstalowanych na statku zbudowanym przed 1 stycznia 2021, o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 500 i długości 24 mlub większej, zaprojektowanym i wykorzystywanym wyłącznie dla celów rekreacyjnych,
 • poprawki do Konwencji MARPOL Aneks VI dot. rozszerzenia stosowania Wskaźnika Projektowego Efektywności Energetycznej (EEDI) dla gazowców LNG, ro-ro samochodowych, ro-ro towarowych, ro-ro pasażerskich oraz wycieczkowców z napędem pozakonwencyjnym, z wyłączeniem statków bez napędu mechanicznego oraz statków towarowych ze zdolnością/możliwością lodołamania.

Poprawki wejdą w życie 1 września 2015 r.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.795/Rev.1 z dnia 21.05.2014 r. Ujednolicone interpretacje do Załącznika VI MARPOL

Okólnik zawiera skonsolidowany tekst Ujednoliconych Interpretacji prawidła 2 (definicja nowego statku, znaczącej przebudowy, chłodniowca) oraz prawideł 5, 6, 22 (dot. SEEMP), 8 (dot. Certyfikatu IAPP), 13 (dot. NOx), 15 (dot. VOCs), 16.9 (dot. spalarek).

Okólnik odwołuje następujące cyrkularze: MEPC.1/Circ.735, MEPC.1/Circ.795, MEPC.1/Circ.795/Corr.1, MEPC.1/Circ.812, MEPC.1/Circ.813, MEPC.1/Circ.814.

MEPC.1/Circ.833 z dnia 07.04.2014 r. Wytyczne dot. redukcji podwodnego hałasu pochodzącego od żeglugi handlowej mającego niekorzystny wpływ na życie morskie.

Wytyczne zawierają definicje (początkowa prędkość kawitacyjna, kawitacja śruby napędowej, podwodny hałas), rodzaje modeli obliczeniowych, które mogą pomóc w zmniejszeniu podwodnego hałasu, zasady projektowania (śruby napędowej, kadłuba, silnika oraz innych urządzeń na pokładzie) oraz uwagi dotyczące eksploatacji i konserwacji.

MEPC.1/Circ.834 z dnia 15.04.2014 r. Skonsolidowane Wytyczne dot. portowych urządzeń odbiorczych

Okólnik zawiera skonsolidowaną wersję następujących cyrkularzy: MEPC.1/Circ.469/Rev.2, MEPC.1/Circ.470/Rev.1, MEPC.1/Circ.644/Rev.1, MEPC.1/Circ.645/Rev.1, MEPC.1/Circ.671/Rev.1.

MEPC.1/Circ.837 z dnia 10.06.2014 r. Informacje na temat Uznanej Metody zgodnie z Załącznikiem VI do Konwencji MARPOL

Zgodnie z Prawidłem 13.7.1. Aneksu VI do Konwencji MARPOL, Administracja Danii przesyła informację dotyczącą certyfikacji Uznanej Metody dla silnika wysokoprężnego MAN B&W L50MC.

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego (CAS)

Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama, Brazylia

827

08.01.2014 r.

 • Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I MARPOL

Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

828

08.01.2014 r.

 • Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawideł 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

830

22.01.2014 r.

 • Okólniki dotyczące stosowania przepisu prawidła 4 i 5 Załącznika VI MARPOL

Informacje dotyczące zezwoleń na ekwiwalentne użycia systemów oczyszczania gazów spalinowych na zasadzie próby:

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Norwegia

831, 832, 835

30.01.2014 r., 18.02.2014 r., 24.04.2014 r.

UK

836

10.06.2014 r.

 • Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

Nazwa Administracji

Nr okólnika

MEPC.1/Circ.

Data wydania

Cypr,Liberia,Hong Kong, Chiny

829

09.01.2014 r.

 • Inne okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego:

BWM.2/Circ.13/Rev.2 z dnia 15.04.2014 r. Metodologia gromadzenia informacji i prowadzenia prac GESAMP – BWWG

Okólnik zawiera metodologię zbierania informacji prowadzenia prac GESAMP – BWWG przy podejmowaniu ocen technicznych zgodnie z Procedurą zatwierdzania systemów balastowych używających substancji aktywnych (G9).

BWM.2/Circ.52 z dnia 15.04.2014 r. Wytyczne dotyczące wejścia lub ponownego wejścia statku do eksploatacji na wodach podlegających jurysdykcji jednej Strony

Art. 3 Konwencji BWM mówi, że statki operujące wyłącznie na wodach jednej Strony lub drugiej Strony za jej zgodą lub jednej Strony i na morzu otwartym, mogą być zwolnione z wymogów Konwencji. Wytyczne zawarte w okólniku dotyczą sytuacji, kiedy statki wchodzą na takie akweny jednorazowo lub czasowo muszą przerwać operowanie i po tym czasie wchodzą do tej strefy ponownie. W takich okolicznościach przed przyznaniem zwolnienia, Administracje muszą się upewnić, że statki spełniały wymogi Konwencji.

PPR.1/Circ.1 z dnia 21.05.2014 r. Ocena zagrożenia substancjami przewożonymi przez statki

Okólnik zawiera raport z 51 sesji Grupy Roboczej GESAMP/EHS dotyczący oceny zagrożenia szkodliwymi substancjami przewożonymi przez statki. Raport zawiera m. in. definicje, listę omawianych substancji wraz z ich charakterystyką oraz mechanizmy finansowania.


OPRACOWAŁY:

             Beata Gałecka, Aleksandra Lubowska (dokumenty MSC)

            Karolina Sypion (dokumenty MEPC)