WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2013 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od 1 stycznia do końca lipca 2013 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.


REZOLUCJE z 92 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 92)

Rezolucja MSC.349(92) z dnia 21.06.2013 r. Kodeks dla uznanych organizacji (RO Code)

Uchwalony przez Komitet Kodeks dla uznanych organizacji (RO Code) został opracowany przez Podkomitet FSI. RO Code (zawiera 65 stron) zastępuje dotychczasowe wytyczne zawarte w rez. A.739(18) i rez. A.789(19), które były obowiązkowe zgodnie z wymaganiami XI-1 SOLAS. Zgodnie z ostatnimi poprawkami do SOLAS (rez. MSC.350(92)) i do LL (rez. MSC. 356(92)), wymagania Części 1 i Części 2 Kodeksu RO będą obowiązkowe, natomiast ostatnia Część 3 Kodeksu, zawierająca rekomendacje, będzie miała status nieobowiązkowych zaleceń.
Rezolucja wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.350(92) z dnia 21.06.2013 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

 • rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe”
  –   Część B, prawidło 19 „Szkolenie i ćwiczenia alarmowe”
  Poprawki do paragrafów 2.2 i 2.3 wprowadzają obowiązek przeprowadzaniu instruktażu dla pasażerów przed wyjściem statku w morze. Dodany nowy paragraf 3.3 wprowadza obowiązek ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejścia do zamkniętych przestrzeni na statku;
 • rozdziału V „Bezpieczeństwo żeglugi”
  –   prawidło 19 „Wymagania dotyczące posiadania przez statki systemów nawigacyjnych oraz wyposażenia”
  Zmiany dotyczą dat zastosowania wymagań posiadania na statkach Systemu alarmu wachtowego na mostku nawigacyjnym – alarm  będzie wymagany, odpowiednio od typu statku i jego wielkości, na pierwszym przeglądzie wykonywanym po 1.01.2016 r. a najpóźniej na przeglądzie wykonywanym po 1.01.2018 r.;
 • rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu”
  –   prawidło 1 „Upoważnienie uznanych organizacji”
  Znowelizowane prawidło odsyła do nowego Kodeksu uznanych organizacji (RO Code), podczas gdy poprzednie odsyłało do odpowiednich rezolucji zgromadzenia.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.351(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 (1994 HSC Code)

Rezolucja zawiera poprawki do Kodeksu HSC 1994, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku.
Poprawki dotyczą rozdziału 18: dodano nowy paragraf 18.5.4 – dotyczący ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja MSC.352(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (2000 HSC Code)

Rezolucja zawiera poprawki do Kodeksu HSC 2000, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku.
Poprawki dotyczą rozdziału 18 Kodeksu: dodano nowy paragraf 18.5.4 – dotyczący ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja MSC.353(92) z dnia 21.06.2013r.  Poprawki do Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code)

Poprawki dotyczą Części A - Wdrożenie: 

 • w punkcie 6 „Środki i personel” zmieniony został paragraf 6.2
 • w punkcie 12  „Przegląd i ocena armatorska” dodany został paragraf 12.2 oraz zmieniono odesłania do odpowiednich wytycznych w publikacjach IMO.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.354(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (IMSBC Code)

Poprawki do obowiązkowego Kodeksu IMSBC (rez. MSC 268(85)) zostały opracowane przez DSC i dotyczą wymagań zawartych w Sekcjach: 1, 3, 4, 7, 8, 9, Dodatku 1 (dodano charakterystyki nowych ładunków masowych), Dodatku 3 (właściwości), Dodatku 4 (indeks) – całość obejmuje 39 stron poprawek.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku, jednak zalecana jest do dobrowolnego stosowania już od 1 stycznia 2014 roku.


Rezolucja MSC.355(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpiecznych kontenerach 1972 (CSC)

Poprawki dotyczą:

Aneksu I:

 • rozdział I „Przepisy ogólne zatwierdzania wszystkich systemów” – do „Ogólnych wymagań” dodano nową definicję; w „Prawidle 1” zmieniono zapisy dot. tabliczki uznania kontenera za bezpieczny;
 • rozdział IV „Przepisy uznania istniejących i nowych kontenerów” – zmieniono zapisy w prawidłach 9 i 10 oraz w Dodatku;

Aneksu II:

 • wymagania ogólne – poprawki dotyczą bezpieczeństwa i prób;

Aneksu III:

 • kontrola i weryfikacja – zmiany dotyczą sekcji 4 załącznika.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 lipca 2014 roku.

Rezolucja MSC.356(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Protokołu z 1988 roku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966 (1988 Load Lines Protocol).

Poprawki dotyczą Załącznika I, rozdział 1, prawidło 2-1 „Upoważnienie uznanych organizacji” – zmiany do konwencji wprowadzają wymagania nowego Kodeksu uznanych organizacji (RO Code) (rez. MSC 349(92)).

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.357(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (MODU Code) (Rez. A.414(XI))

Rezolucja zawiera poprawki do ww. kodeksu – wprowadzają one nowe podpunkty 10.6.4, 14.5 i 14.6 dotyczące procedur, zapisów oraz ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.358(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych 1989 (1989 MODU Code) (Rez. A.649(16))

Rezolucja zawiera poprawki do ww. Kodeksu – wprowadzają one nowe podpunkty 14.5, 14.13 i 14.14 dotyczące procedur, zapisów oraz ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.359(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych 2009 (2009 MODU Code) (Rez. A.1023(26))

Rezolucja zawiera poprawki do ww. Kodeksu – wprowadzają one nowe podpunkty 14.7 i 14.14 dotyczące procedur, zapisów oraz ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.360(92) z dnia 21.06.2013 r.  Poprawki do Kodeksu jednostek niewypornościowych (DSC Code) (Rez. A.373(X))

Rezolucja zawiera poprawki do ww. kodeksu – wprowadzają one nowy podpunkt 17.5.4 dotyczący ćwiczeń alarmowych dla załogi w zakresie wejść do przestrzeni zamkniętych.

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Rezolucja MSC.361(92) z dnia 21.06.2013 r.  Funkcjonowanie Międzynarodowej bazy wymiany danych systemu LRIT po roku 2013

Rezolucja Komitetu informuje o podpisaniu przez IMO porozumienia z EMSA i Komisją Europejską dotyczącego dalszego, poza rok 2013, funkcjonowania i utrzymywania bazy wymiany danych (IDE) systemu LRIT oraz przedłużenia utrzymywania segmentu ratowniczego tego systemu przez US Coast Guard.

Rezolucja MSC.362(92) z dnia 14.06.2013 r.  Znowelizowane zalecenia w zakresie standardowej metody oceny systemów wyrównawczych zatapiania poprzecznego statków

Opracowane przez Podkomitet FSI, poprawione na podstawie badań zalecenia dla Administracji, mają na celu ujednolicenie metodologii zatwierdzania ww. systemów, przy ocenie spełniania wymagań zawartych w rozdziale II-1 Konwencji SOLAS.

Nowe zalecenia będą obowiązujące dla statków zbudowanych po 14 czerwca 2013 roku.

Rezolucja MSC.363(92) z dnia 14.06.2013 r.  Standardy techniczno-eksploatacyjne dla elektronicznych przechyłomierzy

Rezolucja zawiera opracowane przez Podkomitet NAV standardy dla inklinometrów elektronicznych, które będą podłączane do VDR.
Standardy będą obowiązujące dla przechyłomierzy instalowanych na statkach po 1 lipca 2015 roku.


Rezolucja MSC.364(92) z dnia 14.06.2013 r.  Procedura obliczania ilości statków rybackich każdego państwa depozytariusza Porozumienia Cape Town 2012
Rezolucja Komitetu apeluje do wszystkich państw członkowskich o podpisywanie ww. 
Porozumienia, tak szybko jak jest to możliwe. Jednocześnie zwraca uwagę na to, iż państwa przy podpisywaniu Porozumienia powinny raportować do IMO ilość posiadanych konwencyjnych statków rybackich – zgodnie z procedurami i wytycznymi Podkomitetu SLF, zawartymi w tej rezolucji.

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

MSC.1/Circ.1451 z dnia 3.05.2013 r.  Przewóz towarów niebezpiecznych, Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG Code) – informacje kontaktowe do wyznaczonych kompetentnych państwowych administracji
Okólnik zawiera uaktualnioną listę kontaktową do organów administracji państwowych, wyznaczonych zgodnie przepisem sekcji 7.9.3 Kodeksu IMDG, które są odpowiedzialne za nadzór i inspekcje przewozu towarów niebezpiecznych, testowanie i certyfikację opakowań, kontenerów i zbiorników do ich przewozu.
Okólnik zastępuje listę zawartą w okólniku MSC.1/Circ.1410.

MSC.1/Circ.1452 z dnia 9.07.2013 r.  Wcześniejsze wdrożenie poprawek 02-13 do Międzynarodowego morskiego kodeksu przewozu stałych ładunków masowych (IMSBS Code)
Komitet MSC zachęca wszystkie państwa strony SOLAS do wcześniejszego wdrożenia, tak szybko jak jest to praktycznie możliwe, poprawek 02-13 do Kodeksu IMSBS, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku (rez.MSC.354(92). W szczególności dotyczy to nowych paragrafów Sekcji 4 i 8 Kodeksu, dotyczących oceny możliwości przyjęcia towarów do bezpiecznego przewozu oraz procedur testowania ładunków, które mogą ulegać upłynnianiu.

MSC.1/Circ.1453 z dnia 9.07.2013 r.  Wytyczne do zgłaszania informacji i zalecany format do przekazywania właściwości oraz warunków przewozu ładunków, które  nie są wymienione w Kodeksie IMSBC
Okólnik zawiera wytyczne i procedury postępowania przy przekazywaniu informacji o ww. ładunkach. W Dodatku, okólnik zawiera zalecany format kwestionariusza do raportowania. Okólnik będzie obowiązywał razem z wejściem w życie poprawek 02-13 do Kodeksu IMSBC (od 1.01.2014 dobrowolnie, a od 1.01.2015 obowiązkowo).

MSC.1/Circ.1454 z dnia 9.07.2013 r.  Wytyczne w zakresie przeprowadzania i zatwierdzania procedur próbkowania, testowania i kontrolowania zawartości wilgoci w stałych ładunkach masowych, które mogą ulegać upłynnianiu
Wytyczne zostały opracowane przez Pokomitet DSC i są zalecane do stosowania od daty wejścia poprawek 02-13 do Kodeksu IMSBC (daty obowiązywania jak w poprzednim okólniku). Państwa powinny powiadomić IMO o udzielonych upoważnieniach dla kompetentnych administracji, które mogą wykonywać weryfikację ładunków i wystawiać odpowiednie certyfikaty zgodnie z paragrafem 4.3.3 Kodeksu IMSBC.

MSC.1/Circ.1395/Rev.1 z dnia 9.07.2013 r.  Wykaz stałych ładunków masowych, dla których może nie być wymagane posiadanie stałej gazowej instalacji gaśniczej lub dla których taki system jest nieefektywny
Okólnik Komitetu zawiera znowelizowany wykaz ładunków, dla których można udzielić zwolnienia (tabela 1) oraz listę ładunków, dla których nie wymaga się takich instalacji (tabela 2) – obecny okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1146.

MSC.1/Circ.1455 z dnia 24.06.2013 r.  Wytyczne do zatwierdzania alternatywnych i ekwiwalentnych systemów do tych, które są wymagane w różnych instrumentach IMO
Okólnik zawiera szczegółowe wytyczne dla administracji do zatwierdzania alternatywnego projektowania i wyposażenia ekwiwalentnego do wymagań konwencyjnych SOLAS i w innych obowiązkowych instrumentach IMO. Dodatek zawiera wzór raportu z zatwierdzenia takich rozwiązań projektowych.

MSC.1/Circ.1446/Rev.2 z dnia  8.08.2013 r.  Zalecane tymczasowe środki dla armatorów statków pasażerskich w celu poprawy bezpieczeństwa statków pasażerskich
Komitet, w reakcji na katastrofę statku „Costa Concordia” i wynikające z niej wnioski prewencyjne, przygotował kolejne, tymczasowe rekomendacje dla armatorów statków w zakresie poprawy bezpieczeństwa statków pasażerskich. Obecne zalecenia rozszerzają pierwsze wnioski, które zawarte były w okólnikach Komitetu MSC.1/Circ.1446 i MSC.1/Circ.1446/Rev.1.
Ostateczne wnioski zostaną opracowane po zakończeniu dochodzenia i rozpatrzeniu przez MSC pełnego raportu z katastrofy.

MSC.1/Circ.1456 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS oraz do kodeksów FSS i FTP
Opracowane przez Podkomitet FP interpretacje dotyczą wymagań:
●   SOLAS zawartych w prawidłach: II-2/4.5.7.1, II-2/7.5.5, II-2/10.2.1.4.1, II-2/10.2.1.4.4, II-2/10.7.1.3, II-2/10.7.2 i II-2/13.1;
●   FSS Code zawartych w rozdz. 5, paragrafy: 2.1.3.2 i 2.2.2;
●   FTP Code zawartych w aneksie 1 część 7, paragrafy: 3.1.1 i 3.1.2 oraz dodatek 1 do części 7 paragraf 6.2.2.


MSC.1/Circ.1457
 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicone interpretacje do Kodeksu 2000 HSC wraz z poprawkami zawartymi w rez. MSC.175(79) i MSC.222(82)
Opracowane przez Podkomitet FP interpretacje dotyczą wymagań Kodeksu HSC 2000 zawartych rozdziale 7, paragrafy 7.4.1.3 oraz 7.4.2.3.

MSC.1/Circ.1458 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicona interpretacja do Znowelizowanych wytycznych dot. zatwierdzania systemów ekwiwalentnych do stałej wodnej instalacji gaśniczej przeznaczonej dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych(MSC/Circ.1165)
Opracowana przez Podkomitet FP interpretacja zawiera definicję terminu „bilge area” zawartego w 3 paragrafie Aneksu do ww. znowelizowanych wytycznych.

MSC.1/Circ.1459 z dnia 8.07.2013 r.  Ujednolicona interpretacja do rozdz. II-2 Konwencji SOLAS oraz Kodeksów IBC i IGC
Opracowana przez Podkomitet FP interpretacja dotyczy stosowania wymagań alternatywnych, w przypadku trudności z zastosowaniem przepisów SOLAS (prawidła: II-2/4.5.2.1, 4.5.2.2, 4.5.3.4.1, 11.6.2, 16.3.2.3), Kodeksu IBC (paragrafy: 3.2.3, 3.7.4, 8.3.4, 8.5.1) oraz Kodeksu IGC (paragrafy: 3.2.4, 3.8.4, 8.2.9, 8.2.10, 10.2.5.1), które dotyczą lokalizacji wyjść, odpowietrzeń i innych zamknięć w nadbudówkach i masztówkach na zbiornikowcach olejowych, chemikaliowcach i gazowcach.

MSC.1/Circ.1382/Rev.2 z dnia 24.06.2013 r.  Znowelizowany kwestionariusz dotyczący stałych urządzeń lądowych dla systemu GMDSS
Okólnik zawiera opracowany przez Podkomitet COMSAR, znowelizowany kwestionariusz dotyczący serwisu NAVTEX (Annex 7 do MSC/Circ.1382) – administracje są proszone o złożenie uaktualnionych informacji, zgodnie z kwestionariuszami, które posłużą do sporządzenia nowej wersji GMDSS Master Plan.
Obecny okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1382/Rev.1.

MSC.1/Circ.1287/Rev.1 z dnia 24.06.2013 r.  Poprawki do rezolucji A.705(17) – Rozgłaszanie morskich informacji bezpieczeństwa (MSI)
Poprawki opracowane przez Podkomitet COMSAR zawierają znowelizowany aneks do ww. rezolucji zatytułowany „Wytyczne do rozgłaszania morskich informacji bezpieczeństwa”.
Okólnik wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku i zastąpi MSC.1/Circ.1287.

MSC.1/Circ.1288/Rev.1 z dnia 24.06.2013 r.  Poprawki do rezolucji A.706(17) – Ogólnoświatowy serwis ostrzeżeń nawigacyjnych (WWNWS)
Poprawki opracowane przez Podkomitet COMSAR zawierają znowelizowane załączniki do ww. rezolucji (Aneks 1, Aneks 2 i Dodatek).
Poprawki wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku. Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1288.

MSC.1/Circ.1460 z dnia 24.06.2013 r.  Wytyczne do oceny wyposażenia radiowego instalowanego i używanego na statkach
Okólnik zawiera wytyczne dla Administracji do przeprowadzania oceny wyposażenia radiowego pod kątem spełniania aktualnych wymagań Regulaminu Radiowego (RR) edycja 2012. Odsyła do wytycznych zawartych w rez. A.803(19) oraz okólniku MSC.1/Circ. 1389.
Aktualizacja wyposażenia, zgodnie z RR Appendix 17 sections II i III, powinna zostać przeprowadzona na pierwszym przeglądzie radiowym przeprowadzanym po 1 stycznia 2017 roku.

MSC.1/Circ.1461 z dnia 8.07.2013 r.  Wytyczne do weryfikacji wymagań stateczności awaryjnej na zbiornikowcach
Opracowane przez Podkomitet SLF wytyczne składają się z 2 części:
–   Część 1: Wytyczne do sporządzania i zatwierdzania obliczeń stateczności awaryjnej;
–   Część 2:  Wytyczne eksploatacyjne oraz dot. demonstrowania zgodności z wymaganiami stateczności awaryjnej.
Wytyczne dotyczą zbiornikowców olejowych, chemikaliowców i gazowców. Część 1 dotyczy statków nowych, zbudowanych po 14 czerwca 2013 roku, natomiast Część 2 dotyczy wszystkich ww. statków.

MSC.1/Circ.1462 z dnia 1.07.2013 r.  Lista certyfikatów i wymaganych dokumentów, które powinny znajdować się na burcie statku, 2013
Znowelizowana lista certyfikatów została zatwierdzona przez wszystkie trzy Komitety IMO (FAL.2/Circ.127 - MEPC.1/circ.817 - MSC.1/Cir.1462) –  wykaz obejmuje wszystkie obowiązkowe certyfikaty i dokumenty statkowe, które są wymagane przez instrumenty IMO (nie obejmuje dokumentów wymaganych przez inne międzynarodowe organizacje lub administracje rządowe państw).
Obecny okólnik zastępuje poprzednią listę zawartą w okólniku FAL.2/Circ.123 – MEPC/Circ.769 – MSC/Circ.1409.

MSC.1/Circ.1463 z dnia 1.07.2013 r.  Stosowanie prawideł XII/3, XII/7 i XII/11 Konwencji SOLAS
Opracowane przez Podkomitet FSI wytyczne do stosowania ww. prawideł SOLAS, wyjaśniają jak należy rozumieć użyty w tych prawidłach termin „periodical survey” oraz jego odniesienie do terminów „intermediate survey” i „renewal survey” użytych w Protokole 1988 do SOLAS.

MSC.1/Circ.1464 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicone interpretacje do rozdziałów II-1 i XII SOLAS – wymagania techniczne dla środków dostępu dla inspekcji (rez.MSC.158(78)) oraz wymagania techniczne dla detektorów poziomu wody na masowcach (rez. MSC.145(77))
Zatwierdzona prze Komitet MSC ujednolicona interpretacja (UI) do wymagań technicznych zawartych w ww. rozdziałach SOLAS, została opracowana przez Podkomitet DE, w celu ujednoliconego stosowania tych wymagań przez Administracje.
Obecny okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1176 i MSC.1/Circ.1197.

MSC.1/Circ.1465 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicone interpretacje do wymagań technicznych dla pokryć ochronnych w zbiornikach balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich typach statków oraz w przestrzeniach podwójnego poszycia burtowego na masowcach (rez. MSC.215(82))
Opracowane przez Podkomitet DE Ujednolicone interpretacje nowelizują UI zawarte w MSC.1/Circ.1378 – należy je stosować przy wykonywaniu ww. pokryć ochronnych zgodnie z wymaganiami rez. MSC.215(82).

MSC.1/Circ.1466 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicona interpretacja dot. urządzeń zabezpieczających zrzut łodzi ratunkowych (FPDs) (MSC.1/Circ.1392 i MSC.1/Circ.1327)
Opracowana przez Podkomitet DE interpretacja (UI) dot. stosowania wymagań zawartych w ww. okólnikach dla urządzeń FPDs. UI zawiera wytyczne w zakresie wymaganych standardów wytrzymałościowych oraz do wykonywania prób ww. urządzeń FPDs.

MSC.1/Circ.1467 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicone interpretacje do prawidła II-1/26.3 SOLAS
Okólnik zawiera UI do ww. prawidła SOLAS – dotyczą one wydajności pomp paliwowych dla utrzymania normalnej pracy mechanizmów napędowych w żegludze na akwenach kontroli emisji ECA po 1.01.2015 r. – przy użyciu paliwa z zawartością siarki do 0.1 % / m/m).

MSC.1/Circ.1468 z dnia 24.06.2013 r.  Ujednolicona interpretacja do paragrafu 1.1.4 Kodeksu LSA
Opracowana przez Podkomitet DE interpretacja do ww. paragrafu Kodeksu dotyczy użytego terminu „greatest launching height” w odniesieniu do łodzi swobodnego zrzutu. Przyjęto, że podstawą pomiaru będzie stan najmniejszego załadowania w warunkach morskich, który został zdefiniowany w prawidle III/3.13 SOLAS.

MSC.1/Circ.1164/Rev.12 z dnia 28.06.2013 r.  Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami –Informacja o państwach stronach konwencji, które wdrożyły postanowienia Konwencji STCW i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji
Okólnik zawiera kolejną uaktualnioną listę państw stron Konwencji STCW, które wypełniły ww. obowiązki konwencyjne wg stanu do MSC 92.

MSC.1/Circ.797/Rev.24 z dnia 28.06.2013 r.  Szkolenie i pełnienie wacht – lista nominowanych osób kompetentnych, prowadzona przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW
Okólnik zawiera kolejną uaktualnioną listę nominowanych ekspertów zatwierdzoną na MSC 92.

MSC-MEPC.5/Circ.7 z dnia 18.07.2013 r.  Wytyczne w zakresie terminów wymiany istniejących certyfikatów przez certyfikaty znowelizowane, które będą obowiązywały po wejściu w życie poprawek do rozdziałów 17 i 18 Kodeksu IBC
Wspólne wytyczne Komitetów MSC i MEPC dotyczą terminów ważności starych Międzynarodowych certyfikatów zgodności statku do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem oraz ich wymiany na nowe certyfikaty, zgodne z poprawkami do IBC Code (MSC.340(91) i MEPC.225(64)), które wejdą w życie od 1.06.2014 roku.

MSC-MEPC.5/Circ.8 z dnia 1.07.2013 r.  Ujednolicone interpretacje obowiązywania przepisów regulowanych przez zapisy: „data kontraktu”, „data położenia stępki”, „data dostawy”, użytych w wymaganiach konwencji SOLAS i MARPOL
Wspólne wytyczne Komitetów MSC i MEPC dotyczą interpretacji tego, jak powinny być stosowane przepisy konwencyjne regulowane przez ww. zapisy.
Obecny okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC-MEPC.5/Circ.4.

MSC-MEPC.3/Circ.4 z dnia 18.07.2013 r.  Znowelizowane zharmonizowane procedury raportowania – dot. raportów wymaganych przez prawidła I/21 i XI-1/6 SOLAS oraz artykuły 8 i 12 MARPOL
Wspólny okólnik komitetów zawiera znowelizowane procedury i wzory obowiązkowych raportów, zgodnie z ww. wymaganiami konwencji SOLAS i MARPOL.
Okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC-MEPC.3/Circ.3.

MSC-MEPC.7/Circ.8 z dnia 28.06.2013 r. Znowelizowane wytyczne w zakresie  praktycznej implementacji ISM Code przez armatorów
Znowelizowane wytyczne dla Armatorów dotyczą:
   – przeglądów SMS;
   – roli osoby desygnowanej dla celów ISM;
   – raportowania i analizowania niezgodności, wypadków i niebezpiecznych incydentów;
   – przeprowadzania audytów wewnętrznych i przeglądów zarządu.
Obecny okólnik zastępuje wytyczne zawarte w MSC-MEPC.7/Circ.5.

 

REZOLUCJE z 65 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 65)
 uchwalone w dniu 17 maja 2013 roku

Rezolucja MEPC.228(65)  Przesyłanie informacji o zatwierdzeniach typów systemów do obróbki wód balastowych (BWMS)
W związku z ukazywaniem się coraz większej ilości informacji o zatwierdzeniach typów systemów BWMS udzielanych przez poszczególne Administracje, które są często niekompletne, Podkomitet BLG opracował wytyczne, które wskazują, jakie dane należy przesyłać do IMO zgodnie z wytycznymi G(8).
Rezolucja zastępuje dotychczasową rez. MEPC.175(58).


Rezolucja MEPC.229 (65)  Promowanie współpracy technicznej i transfer technologii związanej z doskonaleniem efektywności energetycznej statku
Rezolucja zawiera decyzje o powołaniu Grupy Ekspertów Ad Hoc, w sprawie ułatwiania transferu Technologii dla statków (AHEWG-TT).


Rezolucja MEPC.230 (65)  Wytyczne 2013 dla wymagań prawidła 13.2.2 MARPOL Załącznik VI w związku z wymianą nieidentycznych silników, nie wymagających spełnienia poziomu III emisji Nox
Prawidło 13.2.2 Załącznika VI MARPOL określa, że w przypadku zastąpienia okrętowego silnika wysokoprężnego nieidentycznym silnikiem diesla po 1 stycznia 2016 r., jeżeli nie jest możliwe, aby silnik taki spełniał normy Poziomu III określone w pkt. 5.1.1 tego Prawidła, silnik ten powinien spełniać normy Poziomu II określone w punkcie 4 tego Prawidła.


Rezolucja MEPC.231 (65)  Wytyczne 2013 dla kalkulacji linii referencyjnych wskaźnika projektowego EEDI
Linie referencyjne są ustanowione dla każdego typu statku, dla którego stosuje się prawidło 21 (Wymagane EEDI) Załącznika VI. Celem EEDI jest stworzenie dobrej podstawy dla porównania i wypracowania minimum efektywności dla statków nowych, w zależności od typu i wielkości.
Omawiane wytyczne odwołują dotychczasowe, zawarte w rez. MEPC.215(63).


Rezolucja MEPC.232 (65)  Tymczasowe wytyczne 2013 dla określania minimalnych wartości napędu dla utrzymania manewrowości w warunkach niekorzystnych
Wytyczne mają ułatwić Administracjom i Organizacjom Uznanym weryfikację, czy statki stosujące wymagania EEDI mają wystarczającą moc napędu, aby zachować manewrowość w warunkach niekorzystnych, jak określono w prawidle 21.5 rozdział 4 Załącznika VI.
Omawiana rezolucja zastępuje z dniem wydania okólnik MSC-MEPC.2/Circ.11.


Rezolucja MEPC.233 (65)  Wytyczne dla obliczania linii referencyjnych EEDI dla dużych statków pasażerskich posiadających napęd niekonwencjonalny
Wytyczne znajdą zastosowanie dla wycieczkowców z napędem diesel-elektrycznym, turbinowym i hybrydowym.


Rezolucja MEPC.234 (65)  Poprawki do wytycznych 2012 w sprawie inspekcji i certyfikacji EEDI
Wytyczne poprawiają rez. MEPC.214(63). Sekretariat został zobowiązany do wydania skonsolidowanej wersji wytycznych.


Rezolucja MEPC.235 (65)  Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 Konwencji MARPOL 73/78. Poprawki do Formularza A i B w Suplemencie do Świadectwa IOPP
Poprawki dotyczą punktu 3.2.1 (spalarki dla pozostałości zaolejonych (szlamu)).


Rezolucja MEPC.236 (65)  Poprawki do Oceny Stanu Technicznego (CAS) Załącznika I MARPOL
Poprawki zawierają dodanie paragrafu 1.6 o nowym Kodeksie ESP 2011 oraz przeredagowanie kilku innych punktów, w związku ze zmianą nazwy „rez. A.744(18)” na „2011 ESP Code”.


Rezolucja MEPC.237 (65)  Przyjęcie Kodeksu Organizacji Uznanych (Kodeks RO)
Rezolucja zawiera tekst Kodeksu, który został równolegle przekazany do zatwierdzenia na 92 sesję MSC.


Rezolucja MEPC.238 (65)  Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do Konwencji MARPOL 73/78. Poprawki do Załącznika I i II w sprawie uczynienia Kodeksu RO obowiązkowym
Kodeks Uznanych Organizacji będzie obowiązywał w rozumieniu Załączników I (prawidło 6) i II (prawidło 8) Konwencji MARPOL od 1 stycznia 2015 r.


Rezolucja MEPC.239 (65)  Poprawki do wytycznych 2012 dla wdrożenia Załącznika V MARPOL 73/78
Wytyczne zawierają wskazówki odnośnie zdawania odpadów elektronicznych, takich jak karty elektroniczne, komputery, tonery do drukarek.


Rezolucja MEPC.240 (65)  Poprawki 2013 do znowelizowanych wytycznych i specyfikacji dla systemów monitoringu i kontroli zrzutów oleju dla zbiornikowców
Poprawki dotyczą rez. MEPC.108(49). Będzie miała zastosowanie do zbiornikowców wybudowanych po 1 stycznia 2005 r.


Rezolucja MEPC.241 (65)  Wyrazy uznania dla działalności Pana Andreasa Chrysostomou w Komitecie Ochrony Środowiska Morskiego

 

OKÓLNIKI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC)


• Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)
Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Bahama, Malta
Panama, Brazylia

802
805

26.02.2013
11.06.2013

 

• Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC
Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawideł 4.1.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

800, 808

19.12.2012; 21.05.2013• Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL
Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

806

11.06.2013• Okólniki dotyczące wdrożenia prawidła 3 (zwolnienia i rezygnacje) w związku z prawidłami 14, 31 i 32 Załącznika I MARPOL
Informacje dotyczące zaolejonych wód zęzowych oraz urządzeń ODME:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Faroe

804

27.03.2013• Okólniki dotyczące stosowania przepisu prawidła 4 i 5 Załącznika VI MARPOL
Informacje dotyczące zezwoleń na ekwiwalentne użycie systemów oczyszczania gazów spalinowych na zasadzie próby:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Malta

799

13.12.2012• Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa):

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Liberia, Cypr, Francja, Norwegia, Vanuatu, Hong Kong, Chiny

801

24.01.2013

 

MEPC.1/Circ.803 z dnia 11.02.2013 r.  Ustanowienie Ośrodka Koordynującego działania podczas rozlewów oraz ratownictwo (MERCU) na obszarze morskim ROPME
Okólnik informuje o ustanowieniu Ośrodka jw. dla Bahrajnu, Iranu, Iraku, Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

MEPC.1/Circ.807 z dnia 9.05.2013 r.  Wdrożenie Załącznika VI. Informacja Administracji Brazylii
Okólnik informuje o planie wdrożeniowym dla statków podnoszących flagę Brazylii dla przepisów rozdziału 4 (wydajność energetyczna statków) Załącznika VI MARPOL (rez. MEPC.203(62)).

MEPC.1/Circ.809 z dnia 11.02.2013 r.  Poprawione wytyczne postępowania z ładunkiem zepsutym
Okólnik zawiera uzgodnione z Londyńską Konwencją o zatapianiu (LC) i Załącznikiem V MARPOL wytyczne, które zastępują dotychczasowe, zawarte w okólniku MEPC.1/Circ.688 i LC-LP/Circ.30.
Wyjaśnia następujące zagadnienia:
● Konwencja LC a MARPOL Zał.V
● Specyfika ładunków zepsutych
● Plan postępowania
● Dokumentacja
● Uzyskiwanie pozwoleń na zatopienie
● Występowanie patogenów w ładunkach zepsutych
● Inne alternatywy, gdy zatopienie nie jest dozwolone
● Postępowanie ze szczątkami zwierząt
● Annex: lista ładunków zepsutych zgłaszanych do IMO w ostatnich latach.

MEPC.1/Circ.810 z dnia 27.06.2013 r.  Odpowiednie urządzenia odbiorcze dla ładunkówdeklarowanych jako szkodliwe dla środowiska (HME) w rozumieniu Załącznika V MARPOL
Okólnik nawiązuje do wydanego wcześniej MEPC.1/Circ.791, zawierającego tymczasową klasyfikację stałych ładunków masowych dla Załącznika V, stosowaną pomiędzy 1 stycznia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r.
W związku z problemami jakie pojawiły się z ładunkami HME, okólnik wyjaśnia zasady postępowania z popłuczynami ze zbiorników przewożących wcześniej ładunki HME. Interpretacja ta będzie obowiązywać do 31 grudnia 2015 r.

MEPC.1/Circ.811 z dnia 13.06.2013 r.  Wskazówki dla wdrażania wytycznych 2011 w sprawie kontroli i postępowania z zanieczyszczeniami biologicznymi statków, w celu minimalizacjiprzenoszenia inwazyjnych gatunków wodnych i kontroli pokryć statkowych
Okólnik zachęca państwa do przesyłania informacji o doświadczeniach, które posłużą do doskonalenia wytycznych, na poszczególnych etapach postępowania z zanieczyszczeniami biologicznymi ze statków.

MEPC.1/Circ.812 z dnia 10.06.2013 r.  Zunifikowane interpretacje do prawidła 13.2.2 Załącznika VI Konwencji MARPOL. Czas wymiany silnika
Interpretacja dotyczy znaczącej przebudowy wymagającej wymiany (zastąpienia lub dodania) nieidentycznego silnika wysokoprężnego, spełniającego określony poziom emisji NOx.

MEPC.1/Circ.813 z dnia 10.06.2013 r Zunifikowane interpretacje do prawidła 13 Załącznika VI Konwencji MARPOL w sprawie wymiany silnika identycznego
Interpretacja zawiera definicję silnika identycznego do egzemplarza przeznaczonego do zastąpienia, z podziałem na posiadające i nieposiadające Certyfikatu EIAPP.

MEPC.1/Circ.814 z dnia 10.06.2013 r.  Zmiany do Ujednoliconych interpretacji w sprawie wydawania certyfikatów i wyłączenia urządzeń bez napędu z obowiązku posiadania SEEMP
Zmiany należy wprowadzić do okólnika MEPC.1/Circ.795.

Ponadto Komitet postanowił:
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.470/Rev.1 dot. wymagań raportowania ws. portowych urządzeń do odbioru odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.469/Rev.2 ws. zmienionego, skonsolidowanego wzoru raportowania nt. braku wystarczalności portowych urządzeń do odbioru odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.644/Rev.1 dot. standardowego formatu wcześniejszego powiadomienia ws. odpadów do zdania w portowych urządzeniach do odbioru odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.645/Rev.1 ws. standardowego formatu potwierdzenia dostarczenia odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.671/Rev.1 – Przewodnik dobrych praktyk dla dostarczycieli i odbiorców portowych urządzeń do odbioru odpadów.
   Komitet zdecydował aby skonsolidować wszystkie ww. okólniki w jeden dotyczący portowych urządzeń odbiorczych i przedstawić go na 66 sesji MEPC.
● zatwierdzić okólnik MEPC.1/Circ.753/Rev.1 – poprawki do Ujednoliconych interpretacji do prawidła 12.2 Załącznika I MARPOL.

 
OPRACOWALI:
  
Wojciech Czarny  (dokumenty MSC)
  Beata Gałecka    (dokumenty MEPC)

; �9es����mal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">MEPC.1/Circ.809 z dnia 11.02.2013 r.  Poprawione wytyczne postępowania z ładunkiem zepsutym
Okólnik zawiera uzgodnione z Londyńską Konwencją o zatapianiu (LC) i Załącznikiem V MARPOL wytyczne, które zastępują dotychczasowe, zawarte w okólniku MEPC.1/Circ.688 i LC-LP/Circ.30.
Wyjaśnia następujące zagadnienia:
● Konwencja LC a MARPOL Zał.V
● Specyfika ładunków zepsutych
● Plan postępowania
● Dokumentacja
● Uzyskiwanie pozwoleń na zatopienie
● Występowanie patogenów w ładunkach zepsutych
● Inne alternatywy, gdy zatopienie nie jest dozwolone
● Postępowanie ze szczątkami zwierząt
● Annex: lista ładunków zepsutych zgłaszanych do IMO w ostatnich latach.

 

MEPC.1/Circ.810 z dnia 27.06.2013 r.  Odpowiednie urządzenia odbiorcze dla ładunkówdeklarowanych jako szkodliwe dla środowiska (HME) w rozumieniu Załącznika V MARPOL
Okólnik nawiązuje do wydanego wcześniej MEPC.1/Circ.791, zawierającego tymczasową klasyfikację stałych ładunków masowych dla Załącznika V, stosowaną pomiędzy 1 stycznia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r.
W związku z problemami jakie pojawiły się z ładunkami HME, okólnik wyjaśnia zasady postępowania z popłuczynami ze zbiorników przewożących wcześniej ładunki HME. Interpretacja ta będzie obowiązywać do 31 grudnia 2015 r.

MEPC.1/Circ.811 z dnia 13.06.2013 r.  Wskazówki dla wdrażania wytycznych 2011 w sprawie kontroli i postępowania z zanieczyszczeniami biologicznymi statków, w celu minimalizacjiprzenoszenia inwazyjnych gatunków wodnych i kontroli pokryć statkowych
Okólnik zachęca państwa do przesyłania informacji o doświadczeniach, które posłużą do doskonalenia wytycznych, na poszczególnych etapach postępowania z zanieczyszczeniami biologicznymi ze statków.

MEPC.1/Circ.812 z dnia 10.06.2013 r.  Zunifikowane interpretacje do prawidła 13.2.2 Załącznika VI Konwencji MARPOL. Czas wymiany silnika
Interpretacja dotyczy znaczącej przebudowy wymagającej wymiany (zastąpienia lub dodania) nieidentycznego silnika wysokoprężnego, spełniającego określony poziom emisji NOx.

MEPC.1/Circ.813 z dnia 10.06.2013 r Zunifikowane interpretacje do prawidła 13 Załącznika VI Konwencji MARPOL w sprawie wymiany silnika identycznego
Interpretacja zawiera definicję silnika identycznego do egzemplarza przeznaczonego do zastąpienia, z podziałem na posiadające i nieposiadające Certyfikatu EIAPP.

MEPC.1/Circ.814 z dnia 10.06.2013 r.  Zmiany do Ujednoliconych interpretacji w sprawie wydawania certyfikatów i wyłączenia urządzeń bez napędu z obowiązku posiadania SEEMP
Zmiany należy wprowadzić do okólnika MEPC.1/Circ.795.

Ponadto Komitet postanowił:
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.470/Rev.1 dot. wymagań raportowania ws. portowych urządzeń do odbioru odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.469/Rev.2 ws. zmienionego, skonsolidowanego wzoru raportowania nt. braku wystarczalności portowych urządzeń do odbioru odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.644/Rev.1 dot. standardowego formatu wcześniejszego powiadomienia ws. odpadów do zdania w portowych urządzeniach do odbioru odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.645/Rev.1 ws. standardowego formatu potwierdzenia dostarczenia odpadów;
● zatwierdzić okólnik MEPC/Circ.671/Rev.1 – Przewodnik dobrych praktyk dla dostarczycieli i odbiorców portowych urządzeń do odbioru odpadów.
   Komitet zdecydował aby skonsolidować wszystkie ww. okólniki w jeden dotyczący portowych urządzeń odbiorczych i przedstawić go na 66 sesji MEPC.
● zatwierdzić okólnik MEPC.1/Circ.753/Rev.1 – poprawki do Ujednoliconych interpretacji do prawidła 12.2 Załącznika I MARPOL.

 
OPRACOWALI:
  Wojciech Czarny  (dokumenty MSC)
  Beata Gałecka    (dokumenty MEPC)