Wymagania retroaktywne Konwencji SOLAS 74 dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla statków pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, zbudowanych przed 1 października 1994 r.

Do dnia 1 października 2010 r. istniejące statki pasażerskie powinny spełnić wymagania retroaktywne zawarte w Poprawkach do Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS 74, Prawidło 41-1/2.4 – Podniesienie standardu bezpieczeństwa statków pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, budowanych przed 1 października 1994 r., przyjęte rezolucją MSC.24(60), z 10 kwietnia 1992 r.

Treść wymagań:
„Statki pasażerskie, które nie spełniają wszystkich wymagań rozdziału II-2 odnoszących się do statków budowanych 25 maja 1980 r. lub po tej dacie (wymagania rozdziału II-2 Konwencji SOLAS 74 przyjęte przez Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwa Życia na Morzu, 1974, odnoszące się do nowych statków pasażerskich), powinny spełniać: wszystkie wymagania rozdziału II-2 odnoszące się do statków budowanych 25 maja 1980 r. lub po tej dacie (wymagania rozdziału II-2 Konwencji SOLAS 74 przyjęte przez Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwa Życia na Morzu, 1974, odnoszące się do nowych statków pasażerskich), nie później niż 1 października 2010 r.”


Oznacza to, że w zakresie konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, materiałów użytych do izolacji i wykończenia wnętrz pomieszczeń, instalacji związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym statku, zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń oraz sprzętu przeciwpożarowego, należy spełnić wymagania zawarte w Prawidłach
4 ÷ 34 z Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS 74 wg poniższego zestawienia:

 1. Konstrukcja statku, główne strefy pożarowe, odporność pożarowa przegród pionowych i pokładów – Prawidła 17, 18, 19 i 20;
 2. Otwory w przegrodach pożarowych klasy A i B – Prawidła 23 i 24;
 3. Przegrody przeciwciągowe – Prawidło 28;  
 4. Drogi ewakuacji – Prawidło 21; 
 5. Okna i iluminatory – Prawidło 26; 
 6. Ograniczenia dotyczące użycia materiałów palnych – Prawidło 27;
 7. Plan ochrony przeciwpożarowej – Prawidło 4;
 8. Pompy pożarowe, rurociągi, hydranty i węże pożarnicze – Prawidła 5 i 32;
 9. Systemy wentylacji – Prawidło 25; 
 10. Instalacje paliwa ciekłego i innych olejów palnych – Prawidło 33; 
 11. Stała gazowa instalacja gaśnicza – Prawidło 8; 
 12. Stałe instalacje pianowe w przedziałach maszynowych – Prawidła 9 lub 10; 
 13. Stała instalacja zraszająca wodna w przedziałach maszynowych – Prawidło 11; 
 14. Automatyczna instalacja tryskaczowa w pomieszczeniach mieszkalnych – Prawidło 12;
 15. Instalacja wykrywania i alarmu pożarowego – Prawidło 13; 
 16. Zabezpieczenie p. poż. klatek schodowych i wind w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych – Prawidło 22; 
 17. Zabezpieczenie p. poż. pomieszczeń mieszkalnych i służbowych – Prawidło 29;
 18. Zabezpieczenie p. poż. pomieszczeń kategorii specjalnej – Prawidło 30; 
 19. Zabezpieczenie p. poż. pomieszczeń ładunkowych do przewozu pojazdów samochodowych – Prawidło 31;
 20. Zabezpieczenie p. poż. ładowni suchych – Prawidło 32;
 21. Zabezpieczenie p. poż. przedziałów maszynowych – Prawidła 32 i 34;
 22. Grzejniki elektryczne – Prawidło 6;
 23. Pojemniki na śmieci – Prawidło 27;
 24. Gaśnice i wyposażenie strażackie – Prawidła 7, 14 i 32;
 25. Alarmowanie, rozgłośnia statkowa – Prawidło 32.

Spełnienie wymagań zawartych w tych prawidłach podlega weryfikacji według zasad określonych poniżej.

Armator powinien dostarczyć do Centrali PRS dokumentację statku lub dokumentację dostosowania statku do wymagań retroaktywnych (w 3 egzemplarzach), z informacjami umożliwiającymi stwierdzenie, że wymagania Prawideł 4 ÷ 34 z Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS 74 zostały spełnione.
Zakres wymaganej dokumentacji:

 1. Plan konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej, z przedstawieniem przegród pożarowych klasy A, B i C, przejść rurociągów, kabli i kanałów wentylacyjnych, drzwi, okien i innych otworów w tych przegrodach;
 2. Rysunek przedstawiający szczegóły wykonania przegród pożarowych klasy A, B i C, przejść rurociągów, kabli i kanałów wentylacyjnych, z wykazem zastosowanych konstrukcji, przejść, drzwi, okien i innych zamknięć otworów w tych przegrodach, wraz z ich certyfikatami; 
 3. Plan wykończenia wnętrz pomieszczeń, z wykazem materiałów do oszalowania i wykończenia ścian i sufitów, wraz z ich certyfikatami; 
 4. Plan pokryć podłóg, z wykazem użytych materiałów, wraz z ich certyfikatami; 
 5. Plan izolacji, z wykazem użytych materiałów, wraz z ich certyfikatami; 
 6. Plan dróg ewakuacji; 
 7. Plan systemów wentylacyjnych; 
 8. Plan automatycznej instalacji tryskaczowej; 
 9. Plan instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru; 
 10. Plan instalacji wodnohydrantowej; 
 11. Plan instalacji gaśniczej w przedziałach maszynowych; 
 12. Plan instalacji gaśniczej w pomieszczeniach ro-ro/ kategorii specjalnej;
 13. Plan instalacji gaśniczej w ładowniach; 
 14. Plan instalacji paliwa ciekłego i olejów palnych;
 15. Plan ochrony p.poż.

Dokumentacja podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na zgodność z przedmiotowymi wymaganiami.
Ostatecznym potwierdzeniem spełnienia wymagań jest przeprowadzony przez inspektora PRS przegląd, który ma na celu zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentacji ze stanem faktycznym.
Po 1 października 2010 r., Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego zachowa ważność pod warunkiem spełnienia przez statek wymagań retroaktywnych Prawidła II-2/41-1/2.4 Konwencji SOLAS.