Podstawowe informacje

Każdy producent zajmujący się procesami przetwarzania odpadów w celu ich odzysku powinien wdrożyć system zarządzania, który ma umożliwiać wykazanie zgodności z kryteriami utraty statusu odpadu. System powinien obejmować udokumentowane procedury, m.in. w obszarach monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów w procesie odzysku, monitorowania jakości produktów otrzymywanych w wyniku procesu odzysku oraz szkoleń pracowników.

Wdrożony system zarządzania podlega ocenie – weryfikacji, którą może przeprowadzić wyłącznie niezależna, akredytowana zgodnie z rozporządzeniem WE nr 765/2008, jednostka oceniająca zgodność lub akredytowany weryfikator środowiskowy (EMAS). Weryfikacja systemu zarządzania, którą przeprowadza się co 3 lata, ma potwierdzić spełnianie przez recyklera określonych przepisami właściwego rozporządzenia UE kryteriów utraty statusu odpadu.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Posiadanie systemu zarządzania w zakresie USO, zweryfikowanego przez niezależną firmę zewnętrzną umożliwia:

  • potwierdzenie prawidłowego kwalifikowania przetwarzanych odpadów a tym samym stanowi dowód
  • spełnienia obligatoryjnych wymagań prawnych (dyrektywa i rozporządzenia UE, ustawa o odpadach i akty wykonawcze);
  • uwiarygodnienie wizerunku rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, klientów, dostawców oraz innych zainteresowanych podmiotów obrotu gospodarczego;
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynkach Unii Europejskiej;
  • uproszczenie w prowadzeniu ewidencji odpadów oraz w transporcie surowców pozbawionych statusu odpadów.