Na czym polega certyfikacja ZKP wyrobu budowlanego?

Producent wyrobu budowlanego przeprowadza „ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk” zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V Rozporządzenia nr 305/2011 (w skrócie CPR). W systemie oceny 1+, 1 i 2+ uczestniczy jednostka notyfikowana jako strona trzecia. W systemach 1 i 1+ jednostka certyfikuje wyrób na podstawie m.in. inspekcji i nadzoru nad ZKP, wydając certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu. W systemie 2+ jednostka certyfikuje kontrolę produkcji (ZKP) wydając certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

W wyniku przeprowadzonej procedury producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia na własną odpowiedzialność deklarację właściwości użytkowych i umieszcza na wyrobie oznakowanie CE, które powinno być jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi i z mającymi zastosowanie wymaganiami związanymi z prawodawstwem harmonizacyjnym UE.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z rozporządzeniem 305/2011

Rozporządzenie CPR dotyczy wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i w celu zapewnienia stabilności produkcji producent powinien prowadzić stałą, wewnętrzną i udokumentowaną kontrolę realizowanej produkcji, którą określa się mianem Zakładowej Kontroli Produkcji (w skrócie ZKP).

Jak przebiega certyfikacja ZKP z PRS?

Prowadzimy ocenę zgodności ZKP w systemie 2+ (na podstawie otrzymanej akredytacji AC114 oraz notyfikacji nr 1463) dla konstrukcyjnych wyrobów metalowych oraz kruszyw do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących deklarowania właściwości wyrobu budowlanego przez producenta w systemie oceny 2+ (wskazanego w zharmonizowanej specyfikacji technicznej).

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.