Warunki uzyskania Certyfikatu standardu qSEB, Quality SEB (Quality Standard of Education in Business)

Certyfikat jest nadawany podmiotom świadczącym usługi rozwojowe.
Certyfikat odnosi się do usług rozwojowych rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania, mające na celu zwiększenie zastosowania kompetencji przez uczestnika usługi w poprawie efektywności jego pracy, w tym, w szczególności działania szkoleniowe, doradcze, coaching’owe, mentoring’owe itp. Przedmiotem standaryzacji jest realizacja usług rozwojowych i zarządzanie firmą doradczo-rozwojową.

W procesie certyfikacji audytowane są wszystkie etapy usługi rozwojowej począwszy od Analizy potrzeby rozwojowej do Analizy skuteczności wdrożenia i oceny realizacji celów usługi. Ponadto oceniane jest zarządzanie jakością firmy doradczo-rozwojowej, zarządzanie kompetencjami kontraktowych kadr, administrowanie usługą rozwojową i komunikacja z jej interesariuszami.

Certyfikacja przebiega w sposób następujący:

1 krok: przegląd dokumentacji. Podczas tej oceny, audytor zweryfikuje opis stosowanego przez firmę standardu. Ocena prowadzona będzie w siedzibie audytora na podstawie dokumentacji przedstawionej przez klienta. Wynikiem tej oceny będzie wykaz niezgodności lub obserwacji zapisany na druku Wykaz ustaleń oraz Plan auditu.

2 krok: audyt procesu rozwojowego (opis). Podczas tej oceny, auditor zbierze i zweryfikuje przykłady działań w organizacji, aby móc ocenić poziom wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania i jego zgodność ze standardem qSEB. Przeprowadzi wywiady z pracownikami, w tym z kadrą zarządzającą i pracownikami operacyjnymi, aby się upewnić, że system jest wdrożony i zrozumiały w całej organizacji.
Auditor przeanalizuje wszystkie informacje i dowody zebrane podczas wizyty i podejmie decyzję, czy wszystkie wymagania standardu qSEB zostały spełnione oraz czy występują jakiekolwiek niezgodności. Auditor, w oparciu o swoje doświadczenia, może zaproponować możliwości doskonalenia. Wynikiem tej oceny będzie Raport z auditu oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, wykaz niezgodności lub obserwacji zapisany na druku Wykaz ustaleń. W przypadku stwierdzenia niezgodności organizacja poddana audytowi będzie zobligowana do zaplanowania i podjęcia działań korygujących.

3 krok: Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat Standardu qSEB. Certyfikat będzie ważny przez okres 3 lat.

Kolejnym etapem są przeprowadzane corocznie audity nadzoru, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu qSEB. Audyty te prowadzone są zgodnie z metodyką opisaną w kroku drugim.
 
Procedura przeprowadzania procesu certyfikacji podmiotu świadczącego usługi rozwojowe dostępna jest w siedzibie jednostki certyfikującej:

BIURO CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Dariusz Hejmej
Z-ca Dyrektora Pionu Certyfikacji ds. Klientów Strategicznych
tel. 601 917 514