CERTYFIKACJA WYROBÓW

Wiele wyrobów, przed wprowadzeniem na obszar handlowy Unii Europejskiej, zgodnie z jej prawodawstwem musi zostać ocenionych pod względem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz zgodności z wymogami prawnymi. Wymagania te określają unijne dyrektywy tzw. Nowego Podejścia a ocena zgodności wyrobu z dyrektywą potocznie określana jest jako certyfikacja wyrobu. Oznakowanie CE (lub tzw. "koło sterowe" dla wyposażenia na statki) umieszczone na wyrobie informuje, że produkt pozytywnie przeszedł procedurę oceny zgodności wymaganą przez odpowiednią dla danego wyrobu dyrektywę/dyrektywy unijne i spełnia wskazane dla niego wymagania zasadnicze.

Tym samym oznakowanie / to inaczej paszport wyrobu na rynek unijny. Należy jednak pamiętać, że to oznakowanie można umieszczać jedynie na wyrobach wskazanych w dyrektywach Nowego Podejścia, zakazane jest używanie znaku CE na wszystkich pozostałych produktach.

Przepisy dyrektyw określają wyroby lub grupy wyrobów, gdy procedura oceny zgodności wymaga udziału niezależnej strony trzeciej, tj. jednostki notyfikowanej. Na podstawie dokumentu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną producent sporządza deklarację zgodności wyrobu i umieszcza na wyrobie znak zgodności CE a dla wyposażenia morskiego znak tzw. "koła sterowego". Certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy wystawiony przez jednostkę notyfikowaną jest honorowany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Polski Rejestr Statków (PRS) jest jedną z takich niezależnych instytucji uczestniczących w procesach oceny zgodności i certyfikacji wyrobów. Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej pod nr 1463 wykonujemy ocenę wyrobów (certyfikację) na zgodność z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami UE:

  • 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED),
  • 2013/53/UE (ex 94/25/WE) w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD),
  • 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPER),
  • 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED),
  • 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPVD),
  • 2014/30/UE (ex 2004/108/WE) w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  • 305/2011 w zakresie certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce wykonujemy weryfikacje rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych będąc akredytowanym i zarejestrowanym weryfikatorem raportów w europejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS).

Jako jedyna polska firma wykonujemy również weryfikacje planów monitorowania i raportów emisji gazów cieplarnianych ze statków morskich (MRV). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

W ramach swoich kompetencji i długoletniego doświadczenia realizujemy również dobrowolną ocenę:

  • maszyn i elementów bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami odnośnych norm zharmonizowanych spełniających zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn (MAD),
  • wyrobów elektrycznych na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2014/35/UE (ex 2006/95/WE) w sprawie wyrobów niskonapięciowych (LVD),
  • ogólnego bezpieczeństwa wyrobów na zgodność z dyrektywą 2001/95/WE (GPS).

CERTYFIKACJA OSÓB

Poza certyfikacją i oceną zgodności wyrobów realizujemy również certyfikację personelu spawalniczego metali, aluminium oraz innych metali. Po więcej szczegółów zapraszamy do dedykowanej zakładki Certyfikacja personelu spawalniczego.

W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku, odpowiedniego dla wybranej przez Państwa usługi.

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu  telefonicznego lub drogą elektroniczną. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i wyjaśnimy wątpliwości, co do wyboru odpowiedniej dla Państwa wyrobu procedury certyfikacji.